Byla 2A-352-194/2007

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Petro Rimanto Brazio, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovui V. V., ieškovų atstovei advokatei I. M. , atsakovei M. Š. , jos atstovui advokatui Vidmantui Skaburskui, Telšių rajono savivaldybės atstovui E. V. , Telšių apskrities viršininko administracijos atstovui A. L. ; viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų M. Š. ir Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų P. G. , K. G. , A. J. , V. V., V. P. ieškinį atsakovams M. Š. , Telšių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Telšių apskrities viršininko administracijai, VĮ „Registrų centras“ Telšių filialui, dėl savavališkai pastatyto statinio nugriovimo ir Telšių savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. A1-818 panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai patikslintu ieškiniu Telšių rajono apylinkės teismo prašė panaikinti 2006-06-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A1-818 ir jo pagrindu atliktą M. Š. nuosavybės teise įregistruoto statinio- garažo 4GIp teisinę registraciją adresu ( - ). Įpareigoti atsakovę M. Š. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinį – garažą, esantį adresu ( - ). Nustatyti tokią sprendimo vykdymo tvarką – atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, pripažinti ieškovams teisę patiems nusigriauti statinį ir išsiieškoti iš atsakovės patirtas išlaidas.

5Ieškovai nurodo, kad pastatas, esantis adresu: ( - ) mieste yra jų tėvams iki 1940 metų nuosavybės teise priklausęs gyvenamasis namas, kuris vėliau buvo nacionalizuotas. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jie kreipėsi dėl nuosavybės teisės į pastatą atkūrimo. Nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ( - ) ( buvusi veterinarijos vaistinė) buvo atkurtos 1992-05-28 sprendimu. Užstrigo žemės sklypo dydžio ir ribų prie gyvenamojo namo nustatymo klausimo išsprendimas, nes atsakovė savavališkai yra pasistačiusi tame sklype savo garažą. Kada jie norėjo nusipirkti žemės sklypą prie ( - ), paaiškėjo, kad žemės sklype stovi savavališkai pastatytas garažas, kuris priklauso M. Š. . Laiko, kad žemės sklypas adresu ( - ) atsakovei nebuvo išskirtas ir negalėjo būti išskirtas, nes ji gyveno kitu adresu -( - ). Mano, kad neteisingai yra suteiktas garažui adresas -( - ), nes garažas stovi visai kitoje gatvėje - ( - ). Ieškovai teigia, kad jie yra gyvenamojo namo ( - ). bendraturčiai ir turi teisę įsigyti nuosavybės teisėmis šio gyvenamojo namo namų valdai priklausantį žemės sklypą. Telšių apskrities viršininko administracijai yra pateikti prašymai sudaryti žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, tačiau tai padaryti atsisakoma, nes nėra paruoštas ir suderintas žemės sklypo planas. 1992-05-28 Telšių rajono savivaldybės valdybos potvarkiu Nr.197-V buvo patvirtintas, žemės sklypo raudonųjų linijų planas, kuriame nurodomas bendras sklypo plotas 1084m². Šiame plane pažymėti natūroje esantys statiniai, t.y. ieškovams priklausantis gyvenamasis namas ir du ūkiniai pastatai. Kadastrinių duomenų byloje namų valdos ( - ) brėžinyje taip pat pažymėti šie statiniai gyvenamasis namas, pažymėtas indeksu 1A2p, statinys pažymėtas indeksu 3I1p (kuris šiuo metu yra jau nugriautas), bei statinys pažymėtas indeksu 4G1p – tai M. Š. priklausantis garažas. 2006-02-23 Telšių rajono savivaldybės sprendimu buvo leista nugriauti Telšių rajono apylinkės teismo sprendimu pripažintą bešeimininkiu ir perduotą Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn sandėlį, turintį indeksą 3I1p. ir dėl šio statinio ginčo nebėra. Šiuo metu prie ieškovams atstatyto nuosavybės teise namo ( buvusios veterinarinės vaistinės) indeksu IA2m liko savavališkai pastatytas statinys – garažas, plane pažymėtas indeksu 4G1p. 1986-02-12 atsakovei buvo išduotas leidimas Nr.13/86 garažo statybai nurodant adresą( - )., o vėliau suteiktas žemės sklypas adresu ( - ). 2006-06-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-818 be jokio pagrindo savavališkai pastatytam statiniui( - ), buvo suteiktas kitas adresas ( - ) ir tokiu būdu buvo įteisinta savavališka garažo statyba. Tokie administracijos direktoriaus veiksmai prieštarauja įstatymų nuostatoms – todėl, ieškovų manymu, šis įsakymas turi būti panaikintas, o atsakovei įteisintas garažas- nugriautas. Su tokiais reikalavimais ieškovai 2006-06-07 su ieškiniu kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą.

6Atsakovė M. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad ji gyveno ( - ). Tuo adresu yra įteisinta ir įregistruota jos namų valda. 1982-12-27 jai buvo išduotas architekto leidimas Nr.200/82 garažo statybai prie tos pačios namų valdos adresu: ( - ). 1986-02-12 buvo pratęstas leidimas statyti. 1986-02-26 pastatas- garažas buvo priimtas eksploatacijon pastato priėmimo aktu, kurį pasirašė valstybinė statybos priežiūros ir statinių priėmimo komisija. 1992-04-08 sprendimu Nr.195 buvo patikslintas garažo užimamos žemės plotas ir patvirtintas žemės sklypo planas garažo statybai. Garažą nuosavybės teise Respublikinės techninės inventorizacijos biure įregistravo 1992-04-30. Garažo adresas pasikeitė todėl, kad neliko ( - ) gatvės, o įvažiavimas į garažą yra iš ( - ) gatvės. Laiko, kad garažą pasistatė teisėtai, toje vietoje, kur jai parodė statybos specialistai. Nuo to laiko praėjo daugiau kaip 20 metų, niekas nereiškė pretenzijų. Garažą ji valdė atvirai, sąžiningai. Teigia, jog yra suėjusi ieškinio senatis, todėl prašo taikyti ieškinio senatį. Ji savo garažą pasistatė , turėdama visus leidimus, buvo išskirtas ir sklypas garažo statybai, valstybinė komisija priėmė pastatą kaip užbaigtą ir tinkamą naudojimuisi, ir tai rodo, kad ji garažą pastatė teisėtai , teisėtai jį įteisino, ir juo nepertraukiamai naudojasi nuo 1992metų. Jos nuosavybės teise pastatytas su visais būtinais dokumentais ir įteisintas garažas nėra ir negali būti laikomas savavališka statyba. Ieškovams pastatas – veterinarijos vaistinė yra sugrąžintas nuosavybėn 1994m. ir nuo to laiko ieškovai matė bei žinojo, kad ( - ) gale stovi jai priklausantis garažas, o pretenzijas dėl jo nugriovimo pareiškė tik 2006m. birželio 7d. pateikę ieškinį teisme, tai yra po 14 metų. Mano, kad ji niekuo nepažeidžia ieškovų teisių. Prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinio reikalavimus atmesti.

7Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovei M. Š. buvo išduotas leidimas garažo statybai, išskirtas jo statybai tuo metu laisvas valstybinės žemės sklypas, nustatyta tvarka garažas priimtas, bei įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovei priklausantis garažas buvo įregistruotas ne remiantis ginčijamu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Meras 2001-06-05 potvarkiu Nr.318 „Dėl paštinio adreso suteikimo“ atsižvelgdamas į Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Telšių filialo 2001-05-10 raštą Nr.2080-04-564 „Dėl paštinių adresų suteikimo“, suteikė M. Š. garažui paštinį adresą ( - ) per klaidą, nes tos klaidos nepastebėjo potvarkį ruošusi specialistė. 2006-06-19 M. Š. parašė prašymą patikslinti pastatui - garažui, ( - ) adresą. Atsižvelgiant į tai, kad 1990 metais gatvė( - ) buvo pakeista į ( - )gatvę, o prie garažo privažiavimas yra tik iš ( - ) gatvės, administracijos direktorius 2006-06-20 įsakymu Nr.A1-818 „Dėl garažo adreso patikslinimo“ patikslino M. Š. garažo paštinį adresą į ( - ). Kadangi atsakovė M. Š. teisėtai įgijo garažą, todėl priimtą administracijos direktoriaus įsakymą laikė teisėtu.

8Trečiojo asmens Telšių apskrities viršininko administracijos atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovei M. Š. buvo išduotas leidimas statybai, buvo surašytas aktas dėl statinio priėmimo, statinys įregistruotas atsakovei nuosavybės teise, todėl nėra pagrindo pripažinti jį savavališka statyba ir nėra reikalo jį griauti.

9Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo atstovas paaiškino, kad 1986-02-10 atliekant kadastro duomenų tikrinimą, adresu ( - ). ginčo garažas buvo nurodytas kaip savavališkai pastatytas statinys, pažymėtas indeksu: 4GIp.1986-04-08 pagal atsakovės M. Š. prašymą buvo atlikti garažo, esančio ( - ) kadastriniai matavimai ir suformuota kadastro duomenų byla, kurioje šis statinys pažymėtas 1G1p. 1992m. atsakovė M. Š. pateikė nuosavybės teisę į ginčo garažą įrodančius dokumentus, kurių pagrindu 1992-04-30 nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotos M. Š. daiktinės teisės į šį statinį. 2006-07-26 nustatyta, kad garažas ( - ) – 1G1p ir garažas ( - ) kadastro byloje pažymėtas indeksu – 4G1p yra vienas ir tas pats statinys. Ginčą palieka spręsti teismui.

10Telšių rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį tenkino.

11Panaikino 2006-06-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A1-818, bei statinio, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją adresu ( - )

12Įpareigojo atsakovę M. Š. , per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą statinį – garažą, pažymėtą indeksu 4G1p, esantį adresu ( - ).

13Atsakovei M. Š. per nustatytą terminą nenugriovus savavališkai pastatyto garažo, suteikė P. G. , K. G. , A. J. , V. V. , V. P. teisę patiems šį statinį nugriauti ir iš M. Š. išsiieškoti dėl to patirtas išlaidas.

14Iš M. Š. , priteisė P. G. 2960 litų bylinėjimosi išlaidų.

15Iš Telšių rajono savivaldybės administracijos priteisė P. G. 740 litų bylinėjimosi išlaidų.

16Teismas nustatė, kad atsakovei M. Š. 1982-12-27 buvo išduotas leidimas garažo statybai adresu ( - )., prie gyvenamojo namo, kuriame gyveno atsakovė. Vėliau namų valdos adresas kito: ( - ) 1985-12-17 LDTVK sprendimu Nr.135 M. Š. suteiktas ( - )namo kieme pastatyto garažo įteisinimui žemės sklypas pagal 1982-12-27 patvirtintą architekto schemą. Patikslintas garažo užimamas plotas: 38,1 kv .m. ( - ) Valstybinė komisija garažą, ( - ) priėmė naudojimuisi kaip užbaigtą statinį 1986-02-26. Aktu.( Inventorinės bylos 6 lapas). Garažas, ( - ) ( - ) ( - ) arba dabartiniu adresu: ( - ) M. Š. vardu nuosavybės teise įregistruotas 1992-04-30, jam suteiktas indeksas 1G1p. 2006-06-27 nekilnojamojo turto registre įregistruotas tas pats garažas pakeistu adresu: ( - ) kuris taip pat pažymėtas indeksu 1G1p, o M. Š. įregistruotos daiktinės teisės į jį (Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenų byla Nr.78401/1428.)

171986-02-10 atliekant eilinę gyvenamojo namo ir statinių ( - ), inventorizaciją, šios namų valdos buvusioje teritorijoje buvo pažymėtas garažas indeksu 4G'p, kuris buvo įvardytas kaip savavališka statyba, o garažo statybos metai nurodyti 1972 m. Teismas nustatė, kad garažas ( - ), kurio indeksas 1G1p ir garažas, esantis ( - ), kurio inventorinis indeksas 4G1p yra vienas ir tas pats statinys. Teismas laikė, jog atsakovė nepateikė įrodymų, kad jai buvo suteiktas leidimas statyti garažą adresu ( - ). Kadangi atsakovei M. Š. nebuvo išduotas leidimas statyti garažą ( - ) nebuvo išskirtas šiuo adresu žemės sklypas, teismas laikė, kad atsakovė M. Š. ginčo garažą pastatė savavališkai ir neturi teisės tokiu statiniu naudotis ir juo disponuoti. Laikė, kad ieškovams nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ( - ), todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr.260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 5 p., ieškovai turi galimybę nusipirkti 1084 kv.m. žemės plotą, esantį prie ( - ) namų valdos. Nenugriovus ginčo garažo, ieškovai netektų galimybės įsigyti ir disponuoti visu žemės sklypu, buvusiu prie jų namų valdos 1950m., todėl teismas atsakovę įpareigojo savavališkai pastatytą garažą nugriauti. Ieškovų prašomas statinio nugriovimo terminas - du mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos yra per trumpas, todėl teismas nustatė protingą - šešių mėnesių terminą statinio nugriovimo darbams atlikti.

18Apylinkės teismas dėl ieškinio senaties padarė sekančias išvadas:

19Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes garažą ji pastatė 1986 m., tik garažo teisinė registracija atlikta 1992 metais. Teismas nustatė, kad ginčas su atsakove dėl pastatyto statinio - garažo, kilo tik 2006 metais, kada ieškovai sužinojo, kad būtent M. Š. yra ginčo pastato savininkė, ir kad šiam pastatui 2006-06-20 suteiktas paštinis adresas ( - ) todėl laikė, kad pažeidimas yra tęstinis ir ieškinio senaties terminas prasideda kiekvieną dieną, todėl prašymą dėl ieškinio senaties taikymo laikė nepagrįstu.

20Apeliaciniu skundu atsakovė M. Š. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2007-07-23 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu atsakovė prašė užbaigti ginčą apeliacinės instancijos teisme. Panaikinti apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują – taikyti senatį ir ieškinį atmesti bei priteisti jai bylinėjimosi išlaidas.

21Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

221. Apeliantė laiko, jog byloje būtų pagrindas palikti ieškinį nenegrinėtu, nes ieškovai nesilaikė įstatymo nustatytos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos, pagal senos red. CK 114 str. nuostatas. Atgavus nuosavybę 1994m, ieškovų namo teritorijoje jau buvo pažymėtas atsakovės garažas kaip savavališka statyba.

23Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu atsakovė nurodė, kad 1994m pavasarį, ji buvo pakviesta dalyvauti komisijoje prie namo grąžinimo ir sklypo formavimo reikalų ir toje komisijoje dalyvavo visi ( visi ieškovai) Telšių miesto vyriausias architektas, ji ir kiti Telšių savivaldybės žmonės. Visiems ieškovams buvo parodytas kiemo teritorijoje M. Š. priklausantis garažas, kuris įeina į šoninio sklypo ( - ) dar nuo 1982m. suformuotas ribas. Taigi jau tuo metu visi ieškovai buvo supažindinti ir sužinojo, jog kiemo statinys- garažas priklauso nuosavybės teise ir įteisintas M. Š. .

242. Ieškovams, prie jų nuosavybės teise priklausančio namo, adresu( - ), 1994-12-13 Nr. 29 Telšių savivaldybės buvo išskirtas 247 kv. m. namų valdos žemės sklypas. Todėl sprendžiant namų valdos išplėtimo klausimą turi būti atsižvelgta ir į kitų asmenų besinaudojančių ginčo teritorija teisinę padėtį. Atsakovės namų valda ir jos priklausinių kaip garažo ,- statusas buvo išspręstas dar 1982 metais. M. Š. garažas nėra ir negali būti laikomas savavališku statiniu, nes jam statyti buvo išskirtas žemės sklypas, gautas leidimas statybai ir valstybinės komisijos aktu 1986-02-26 šis statinys priimtas naudoti, o vėliau įteisintas ir įregistruotas.

253. Teismas nepagrįstai atsisakė byloje taikyti ieškininę senatį. Teismas neanalizavo aplinkybės, kad ieškovams apie atsakovei nuosavybės teise priklausantį garažą buvo žinoma nuo 1992-11-02, įregistruojant ieškovų nuosavybę į gyv. namą ( - ).

264. Apeliantė teismo motyvą, kad garažas yra savavališka statyba, laiko nepagrįstu. Atsakovė turi visus leidimus ir komisijos apie garažo priėmimo aktą, todėl garažo statyba negali būti neteisėta. Teismas netyrė aplinkybės, kaip buvo naudojamas bendras kiemas 1982 metais, kai buvo išduotas atsakovei leidimas statytis garažą bendrame kieme. Laiko, kad nepilnai ištyrus aplinkybės dėl garažo statybos, teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl savavališkos statybos.

275. Faktinių aplinkybių protokolas Nr. 3 patvirtina, kad apeliantei priklausantis garažas yra greta atsakovės namų valdos. Telšių miesto LDT VK sprendimu Nr. 135 ir 1992-04-08 sprendimu Nr. 195 garažui statyti buvo suteiktas 38,1 kv. m. žemės sklypas. Raštas Nr. Š-262 patvirtina, kad atsakovei buvo išduotas leidimas garažo statybai adresu ( - ), tai yra atsakovės namų valdos adresu. Tik vėliau šis adresas kito.

28Apeliaciniu skundu atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2007-07-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškovų ieškinį atmesti, o reikalavimą dėl įsakymo panaikinimo palikti nenagrinėtą, nes tai yra administracinės teisenos ginčas.

29Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

30Sprendime nėra nurodytas koks daiktinių teisių į ginčo garažą registro įrašas ir kurių metų naikinamas. Duomenų, įrodančių ginčo garažo teisinę registraciją įsakymo pagrindo nėra. Įsakymo pagrindu buvo tik patikslintas garažo adresas, o daiktinės teisės atsakovei M. Š. įregistruotos 1992-04-30. Todėl 14 metų vėliau išleistas įsakymas negali būti pagrindu 1992-04-30 įregistruoti daiktines teises iš naujo. Pabrėžtina, kad ginčo garažo teisinė registracija buvo atlikta tik vieną karta, tai yra 1992-04-30. Įsakymas niekaip negalėjo sudaryti sąlygas įteisinti neteisėtai, savavališkai pastatytą statinį, nes ginčo garažas įsakymo priėmimo dieną 2006-06-20 jau daugiau nei 14 metų jau buvo įregistruotas 1992-04-30 registrų centre, kuris įstatymų nustatyta tvarka iki šiol nėra nuginčytas. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu priteisti iš atsakovo 20 procentų bylinėjimosi išlaidų. Mano, kad administracinis aktas – įsakymas tik nurodė jau įteisinto statinio paštinio adreso pakeitimą, todėl neturi jokios įtakos šio ginčo išsprendimui. Mano, kad atsakovės statinys – garažas yra pastatytas ir įteisintas tinkamai, teisėtai, todėl ieškovų reikalavimai yra nepagrįsti.

31Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus VĮ „Registrų centras“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimui pretenzijų neturi. Nurodo ir pakartoja Nekilnojamo turto registre užfiksuotus duomenis apie ginčo statinius. Nurodo, kad žemės sklypas adresu: ( - ) iki šiol nėra suformuotas, jo dydis ir ribos nuolat kito, o šio sklypo teisinės registracijos nėra iki šiol.

32Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

33Dokumentų, rodančių, kad sklypas ( - ) yra ( - ) buvusio sklypo dalis, negavo, todėl nustatyti, kad 4G1p ir 1G1p yra tas pats statinys anksčiau negalėjo.

34Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovai prašo atsakovų apeliacinius skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

35Atsiliepimas į M. Š. apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

361. Ieškovai į teismą kreipėsi 2006 m. birželio mėn., todėl šiai datai galiojantys teisės aktai nenumato išankstinės tokio ginčo nagrinėjimo tvarkos.

372. Telšių rajono valdyba, spręsdama nuosavybės teisių į gyv. namą, esantį( - ), atkūrimą, 1992-05-28 potvarkiu Nr. 197-v patvirtino namų valdos žemės sklypo raudonųjų linijų planą, kuriame pažymėjo, kad plotas atitinkantis 1950 m. inventorizaciją yra 1084 kv. m. dydžio. Apeliantės nurodytas 1994-12-13 Telšių rajono savivaldybės sprendimas Nr. 29 dėl 247 kv. m. namo valdai priskirto ploto, yra teismo panaikintas. Mano, kad ieškovai turi teisę nusipirkti 1950m. buvusio sklypo ribas atitinkantį žemės sklypą.

383. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl ieškinio senaties taikymo. Byloje atsakovė nepateikė įrodymų, kad ginčo statinys pastatytas teisėtai.

39Atsiliepimas į Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

40Adreso patikslinimas pakeičiant gatvės pavadinimą yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas, vertintinas kaip bandymas neteisėtai įteisinti savavališkai pastatyta pastatą. Byloje nėra jokių dokumentų, kad atsakovei būtų išskirtas žemės sklypas adresu ( - ), ar kad toks sklypas iš viso būtų suformuotas.

41Atsiliepimu į atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą M. Š. palaiko atsakovo apeliacinio skundo argumentus.

42Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

43Teismo sprendimu panaikintas įsakymas Nr. A1-818 „Dėl garažo adreso patikslinimo“ nesudarė atsakovei M. Š. galimybės įregistruoti garažo, kaip statinio ir nesukūrė jokių naujų daiktinių teisių į jau įregistruotą 1992-04-30.statinį. Laiko, kad VĮ Registrų centras yra atsakingas už teisinių duomenų registraciją.

44Apeliaciniai skundai tenkintini.

45Byloje yra nustatytos tokios faktinės aplinkybės.

46Ieškovams – P. G. , K. G. , A. J. , V. V., V. P. pagal 1992-05-28 Telšių m. valdytojo potvarkį Nr. 197 yra atkurtos nuosavybės teisės po 1/5 dalį kiekvienam į buvusį iki nacionalizacijos ir išlikusį tėvų gyvenamąjį namą –( sovietų valdžios metais buvusį veterinarinės vaistinės pastatą) adresu- ( - ). Prie pastato buvo pagal P. G. užsakymą parengtas žemės sklypo pasidalijimo projektas 1994-12-22 , kur nurodytas 247 kv.m. žemės sklypas, tačiau jis administracinės teisenos tvarka yra panaikintas. Ieškovai pageidauja nusipirkti iš valstybės 1950m. prie šio pastato buvusį valdytą 1084 kv.m. žemės sklypą, tačiau buvusio sklypo ribos yra pakitusios, suformuotos naujos gatvės ir užstatyti gretutinių sklypų savininkų statiniai. Šios civilinės bylos iškėlimo metu 2006-06-07 ir šiuo metu prie namų valdos( - ), žemės sklypas joks nėra suformuotas ir nėra jokio šio sklypo ribų nustatymo fakto ir neatlikta jokia šio ploto nustatymo registracija Nekilnojamo turto duomenų registre. Žemės sklypo prie statinio ( - ) ribos ir jo dydis iki šiol nėra nustatytas. Pastatas ( - ) nenaudojamas nei komercijos, nei administracinei veiklai, nei gyvenamosioms reikmėms, yra negyvenamas, apleistas, neprižiūrimas.( ( - ). foto nuotraukos byloje). Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu pateiktas rengiamo teritorijos detaliojo plano projektas , ( - ). 2007-09-11 suderintas su miesto vyr architektu, nurodo, kad galimas ir formuojamas indeksu „ 3a“ arba( - ) sklypas yra 247 kv.m. dydžio ir atsakovės garažas, atvaizduotas indeksu “MN“ žaliu apvadu, nepatenka į ( - ) formuojamo sklypo ribas. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2000-05-05 sprendimu Nr. 1-4-33-2000 ( b.l.193), kuris paliktas galioti Vyriausio administracinio teismo nutartimi, yra nuspręsta ieškovų reikalavimą dėl įpareigojimo patvirtinti ( - ) namų valdos sklypo dydį 1084 kv.m. yra atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti faktai turi prejudicinę galią ir iš naujo neįrodinėtini . (LR CPK 182 str. 2p.).

47Atsakovei M. Š. prie nuosavos namų valdos, esančios adresu: ( - ) ( vėliau adresas kito: ( - ) ( - )ir paskutinis paštinis adresas: ( - ) mieste , 1982-12-27 išduotas leidimas garažo statybai, išskirtas žemės sklypas tuo pačiu adresu 38,1 kv.m. ploto. 1986-02-26 valstybinės komisijos priėmimo aktu garažas pripažintas baigtu ir priimtas naudojimui. M. Š. garažą įregistravo Registrų centre 1992-04-30.

48Nekilnojamo turo registrų duomenų bazėje tas pats M. Š. nuosavybei priklausantis garažas tik kitu indeksu 4G1p atvaizduotas kaip savavališkos statybos statinys prie ( - ) ieškovams atstatytos nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo pastato.

492006-06-07 teisme ieškovai pareiškė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti Telšių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-818 „ Dėl garažo adreso patikslinimo“, nes laiko, kad šiuo įsakymu atliktas atsakovės savavališkos statybos garažo įteisinimas tik kitu adresu. Prašo atsakovei M. Š. priklausantį garažą, kaip savavališką statinį nugriauti per 2 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos ir panaikinti šio statinio įregistravimą Nekilnojamo turto registre adresu: ( - )

50Apylinkės teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu, todėl naikintinas, nes teismo išvados neatitinka faktinėms byloje nustatytoms ir išaiškintoms aplinkybėms. Byloje surinktų įrodymų pakanka, todėl kolegija, atsižvelgdama, jog bylos nagrinėjimas užsitęsė virš dviejų metų, pagal byloje surinktus įrodymus bei išaiškintas faktines aplinkybes, laiko galima priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimus atmesti.

51Ieškovai yra gyvenamo namo, esančio ( - ) bendrasavininkai ir nėra nei žemės sklypo dydžiu 1084 kv.m., nei kitokio dydžio žemės sklypo nei savininkai nei teisėti naudotojai, nes žemės sklypas prie atstatyto nuosavybės teise statinio ( - ) mieste nėra suformuotas. Taigi, ieškovai neturi reikalavimo teisės dėl nuosavybės teisų pažeidimo, nes, kaip minėta, jie nėra jokio teisėtai suformuoto žemės sklypo ( - ) nei teisėti savininkai, nei teisėti naudotojai. Atsakovės nuosavybės teise įregistruotas statinys- garažas, niekaip nepažeidžia ieškovų, kaip gyvenamo namo, esančio( - ), savininkų teises. Statybos priežiūros institucijos ar Telšių miesto savivaldos organai dėl atsakovės garažo nugriovimo nesikreipė ir ieškinio nereiškia. Priešingai, laiko, kad atsakovės garažo statyba yra teisėta ir prašo ieškinį atmesti. Kolegija konstatuoja, jog ieškovai nepriskirtini prie LR CK 4.103 str. 2d. numatytų asmenų rato, kurių teisėti interesai būtų pažeisti dėl 1986-02-26 aktu užbaigto statinio – garažo statybos prie atsakovės M. Š. namų valdos , suformuotos adresu: ( - )., namų valdos ribose.

52Be to, atsakovės nuosavybės teise įregistruotas statinys, inventoriniu Nr. 1G1p, buvusiu adresu: ( - )ir paskutiniu adresu: ( - )mieste, nėra ir negali būti laikoma savavališka statyba, kaip tai pateikia ieškovai. Šis statinys – garažas, neturi ir neatitinka jokiems LR CK 4.103 str. 1d. nuostatose nurodytiems savavališkos statybos elementams. Šis statinys pradėtas statyti turint tinkamą 1982-02-12 išduotą leidimą Nr. 13/86.( namų valdos teisinės registracijos dokumentų bylos lapas 2, bylos Nr. 2903) Yra žemės sklypo išskyrimo dokumentai šio garažo statybai. Telšių miesto LDT VK sprendimas Nr. 135 bei sprendimas Nr. 195, Patikslintu dydžiu garažui išskirtas žemės sklypas 38,1 kv.m. adresu: ( - ) ( arba pakeistu gatvės pavadinimu ( - )1986-02-26 Priėmimo aktu ( ( namų valdos teisinės registracijos duomenų bylos Nr. 2903, b.l.6). garažas priimtas naudojimui. 1992-04-30 atlikta šio atsakovės statinio teisinė registracija nuosavybės teise M. Š. vardu. Taigi, teisinė statinio registracija yra atlikta esant visiems privalomiems įstatymo reikalavimams – esant statybos leidimui , esant vietos savivaldos organo sprendimui dėl sklypo išskyrimo garažo statybai, esant valstybinės komisijos priėmimo aktui dėl statinio pripažinimo tinkamu naudotis. Šie rašytiniai dokumentai įrodo, jog atsakovės garažo statyba yra teisėta statyba ir teisėtai atlikta teisėto statinio teisinė registracija nuosavybės teise atsakovei M. Š. . Kadangi, ieškovų nurodytas ir prašomas nugriauti statinys – garažas nėra ir negali būti pripažintas savavališka statyba, tai ieškovų ieškinys yra nepagrįstas, neteisėtas, todėl atmestinas. Apylinkės teismo išvados dėl atsakovės garažo pastatymo bei įteisinimo fakto yra nepagrįstos, nes netinkamai aiškintos bei netinkamai taikytos LR CK 4.103 str. nuostatos pagal šioje byloje surinktus bei išaiškintus įrodymus.

53Kartu su ieškinio reikalavimu dėl statinio, kurį ieškovai laikė savavališka statyba, nugriovimo, pareikštas reikalavimas panaikinti vietos savivaldos organo – tai Telšių rajono administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-818 dėl M. Š. garažo paštinio adreso patikslinimo. Vietos savivaldos organų priimti norminiai aktai yra administracinės teisenos dalykas ir teismingi specializuotiems teismams- administraciniam teismui, tačiau, kadangi šis reikalavimas yra pareikštas kartu su bendros kompetencijos teismui teismingu kitu reikalavimu- dėl reikalavimo nugriauti savavališką statinį pagal LR CK 4.103 str. nuostatas ir pastarasis reikalavimas yra teismingas bendros kompetencijos teismui, tai abu sujungti reikalavimai nagrinėtini kartu bendros kompetencijos teisme, kas ir yra padaryta šioje byloje. Šia prasme apeliantas Telšių rajono savivaldybė yra neteisi, teigdama, kad ginčą dėl įsakymo panaikinimo reikia perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Tai prieštarautų civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui. ( LR CPK 7 str.).

54Pastarasis ieškinio reikalavimas dėl šio įsakymo Nr. A1-818 teisėtumo laikytinas nepagrįstu, nes šio įsakymo pagrindu nebuvo atliktas atsakovės neteisėto statinio- garažo įregistravimas nauju adresu. Atsakovės teisėtai pastatyto statinio įregistravimas yra atliktas vienintelį kartą – tai 1992-04-30 pagal statinio priėmimo Aktą.(1986-02-26 aktas). Taigi, atsakovės garažo statyba ir jo įteisinimas yra atlikti pagal visus įstatymo reikalavimus ir dar iki ieškovų nuosavybės teisių atstatymo į jų tėvų turėtą pastatą.( Ieškovų nuosavybė atkurta 1992-05-28.). Jau pastatyto ir seniai įregistruoto statinio adreso patikslinimo tikslu priimtas vietos savivaldos organo vadovo įsakymas - niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti gretimo namo savininkų teisių bei teisėtų interesų ir tai nėra ir negali būti laikoma dokumentu, kurio pagrindu atlikta statinio teisinė registracija ,o patikslina tik jau seniai pastatyto bei seniai įteisinto statinio paštinį adresą. Šiuo įsakymu nebuvo atliktas visos miesto gatvės adreso keitimas, kuriam reikia vietos savivaldybės tarybos sprendimo, o pakeistas tik vieno seniai įregistruoto nekilnojamo daikto paštinis adresas, todėl toks įsakymas yra tinkamas administracinis aktas paštinio adreso patikslinimui išspręsti. Kadangi ieškovai niekaip neįrodė bei nepagrindė kuo gi, šis įsakymas pažeidžia jų teises, ar teisėtus interesus, todėl toks ieškinio reikalavimas atmestinas. ( LR CPK 178 str., 185 str. ).

55Kolegija mano, jog apylinkės teismas be pagrindo nesprendė ieškinio senaties taikymo galimybių pagal atsakovės reikalavimą. 1994-12-22 atliekant P. G. užsakymu žemės sklypo padalinimo projektus bei ieškovų namų valdos 1994-12-27d.techninės apskaitos byloje jau yra atžyma, kad garažas priklauso gretimo sklypo Nr. 4 savininkui, tai yra M. Š. . Tai jau įrodo, kad garažo priklausymas atsakovei M. Š. ieškovams tapo realiai žinomas dar 1994-12-27dieną, o ieškinys teisme pareikštas tik 2006m. birželio mėnesį, tai yra po 14 metų. Atsakovė dar nurodė dalyvavimus bendroje tos vietovės planavimo komisijoje Respublikos g., Masčio g. gretimų sklypų apžiūroje su ieškovais , atsakove ir miesto architektu Žebrausku 1994m. pavasarį. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį. Kolegija konstatuoja, jog pagal realius VĮ Registrų centro ieškovams pateiktus duomenis jų nuosavybės apskaitos duomenyse, apie garažo priklausymą ir jo naudojimą būtent M. Š. vardu, ieškovai realiai turėjo sužinoti jau 1994-12-27 dieną. Ieškinys teisme dėl šio garažo nugriovimo pateiktas atsakovei po 14 metų. Praleistas bendrasis 10 metų senaties terminas. ( LR CK 1.125 str. 1 d. ). Laikytina, jog yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. LR CK 1. 127 str. 1d. Pripažinus bei nustačius, jog atsakovė savo nuosavybę įgijo, pastatė , įregistravo bei valdo teisėtai, ir atsakovės valdomo turto valdymo pažeidimų nenustačius, nėra pagrindo neegzistuojantį, tariamą pažeidimą kvalifikuoti tęstiniu pagal LR CK 1.127 str. 5d. nuostatas. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas netinkamai taikė bei aiškino ieškinio senaties instituto taikymo aplinkybes. Apeliantė – atsakovė M. Š. šioje byloje įrodė savo nuosavybės teise valdomo statinio pastatymo , valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą , todėl teisėto savininko teisės ir teisėti interesai turi būti ginami. Reikalavimas nugriauti teisėtai pastatytą bei teisėtai naudojamą statinį negali būti laikomas teisėtu, todėl atmestinas. ( LR CK 4.93 str. 2d.1p.).

56Atsakovo – Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinis skundas taip pat yra tenkintinas iš dalies. Vietos savivaldos organo administracinis aktas dėl seniai pastatyto bei seniai įregistruoto statinio paštinio adreso patikslinimo negali pažeisti kito gretimo namo savininkų teisių, nes jo pagrindu nebuvo atlikta nauja statinio teisinė registracija. Nepagrįstai iš vietos savivaldos organo yra priteista ir dalis bylinėjimosi išlaidų, nes savivaldybių institucijos vadovai, priimdami įsakymus ar potvarkius yra kaip savivaldybės interesus arba viešą interesą atstovaujantys asmenys ir yra atleisti nuo žyminio mokesčio išlaidų ( LR CPK 83 str. 1d.5p.) Šia prasme būtent šio apelianto apeliacinis skundas taip pat yra pagrįstas.

57Ieškinio reikalavimus atmetus, iš ieškovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( LR CPK 93 str. 1d., 4d.), bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

58Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320str. 1d., 2d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

59.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

61Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

62Ieškinio reikalavimus- atmesti.

63Priteisti iš ieškovų P. G. , a/k ( - ) K. G. , a/k ( - ) A. J. , a/k ( - ) V. V., a/k ( - ) V. P. , a/k ( - ) po 900 Lt( po devynis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei M. Š. , a/k ( - )

64Priteisti iš P. G. , K. G. , A. J. , V. V., V. P. po 10,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai patikslintu ieškiniu Telšių rajono apylinkės teismo prašė... 5. Ieškovai nurodo, kad pastatas, esantis adresu: ( - ) mieste yra jų tėvams... 6. Atsakovė M. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad ji... 7. Atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovas su ieškiniu... 8. Trečiojo asmens Telšių apskrities viršininko administracijos atstovas... 9. Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo atstovas... 10. Telšių rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį... 11. Panaikino 2006-06-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 12. Įpareigojo atsakovę M. Š. , per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo... 13. Atsakovei M. Š. per nustatytą terminą nenugriovus savavališkai pastatyto... 14. Iš M. Š. , priteisė P. G. 2960 litų bylinėjimosi išlaidų.... 15. Iš Telšių rajono savivaldybės administracijos priteisė P. G. 740 litų... 16. Teismas nustatė, kad atsakovei M. Š. 1982-12-27 buvo išduotas leidimas... 17. 1986-02-10 atliekant eilinę gyvenamojo namo ir statinių ( - ),... 18. Apylinkės teismas dėl ieškinio senaties padarė sekančias išvadas:... 19. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, nes garažą ji pastatė 1986 m.,... 20. Apeliaciniu skundu atsakovė M. Š. prašo panaikinti Telšių rajono... 21. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 22. 1. Apeliantė laiko, jog byloje būtų pagrindas palikti ieškinį... 23. Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu atsakovė nurodė, kad 1994m pavasarį, ji... 24. 2. Ieškovams, prie jų nuosavybės teise priklausančio namo, adresu( - ),... 25. 3. Teismas nepagrįstai atsisakė byloje taikyti ieškininę senatį. Teismas... 26. 4. Apeliantė teismo motyvą, kad garažas yra savavališka statyba, laiko... 27. 5. Faktinių aplinkybių protokolas Nr. 3 patvirtina, kad apeliantei... 28. Apeliaciniu skundu atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija... 29. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 30. Sprendime nėra nurodytas koks daiktinių teisių į ginčo garažą registro... 31. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus VĮ „Registrų centras“... 32. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:... 33. Dokumentų, rodančių, kad sklypas ( - ) yra ( - ) buvusio sklypo dalis,... 34. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovai prašo atsakovų... 35. Atsiliepimas į M. Š. apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:... 36. 1. Ieškovai į teismą kreipėsi 2006 m. birželio mėn., todėl šiai datai... 37. 2. Telšių rajono valdyba, spręsdama nuosavybės teisių į gyv. namą,... 38. 3. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl ieškinio senaties taikymo.... 39. Atsiliepimas į Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį... 40. Adreso patikslinimas pakeičiant gatvės pavadinimą yra akivaizdžiai... 41. Atsiliepimu į atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos... 42. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:... 43. Teismo sprendimu panaikintas įsakymas Nr. A1-818 „Dėl garažo adreso... 44. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 45. Byloje yra nustatytos tokios faktinės aplinkybės.... 46. Ieškovams – P. G. , K. G. , A. J. , V. V., V. P. pagal 1992-05-28 Telšių... 47. Atsakovei M. Š. prie nuosavos namų valdos, esančios adresu: ( - ) ( vėliau... 48. Nekilnojamo turo registrų duomenų bazėje tas pats M. Š. nuosavybei... 49. 2006-06-07 teisme ieškovai pareiškė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti... 50. Apylinkės teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu, todėl... 51. Ieškovai yra gyvenamo namo, esančio ( - ) bendrasavininkai ir nėra nei... 52. Be to, atsakovės nuosavybės teise įregistruotas statinys, inventoriniu Nr.... 53. Kartu su ieškinio reikalavimu dėl statinio, kurį ieškovai laikė... 54. Pastarasis ieškinio reikalavimas dėl šio įsakymo Nr. A1-818 teisėtumo... 55. Kolegija mano, jog apylinkės teismas be pagrindo nesprendė ieškinio senaties... 56. Atsakovo – Telšių rajono savivaldybės administracijos apeliacinis skundas... 57. Ieškinio reikalavimus atmetus, iš ieškovų priteistinos bylinėjimosi... 58. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 59. .... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 61. Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. sprendimą panaikinti ir... 62. Ieškinio reikalavimus- atmesti.... 63. Priteisti iš ieškovų P. G. , a/k ( - ) K. G. , a/k ( - ) A. J. , a/k ( - )... 64. Priteisti iš P. G. , K. G. , A. J. , V. V., V. P. po 10,80 Lt procesinių...