Byla 2-85-308/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Odetai Gruodienei, atsakovei M. B., trečiojo asmens-Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui Vaidui Miliauskui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei M. B. ir tretiesiems asmenims- Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

Nustatė

2Ieškovo atstovė prašo įpareigoti atsakovę M. B., a. k. ( - ), per teismo nustatytą terminą savo lėšomis atlikti reikalingus statybos darbus, kad gyvenamasis namas, esantis žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ) atitiktų A. S. 2011 m. parengto statinio projekto, pagal kurį Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011 m. rugsėjo 9 d. M. B. išdavė leidimą statyti vieno buto gyvenamąjį namą Nr. LNS-15-111114-00092, sprendinius.

3Ieškovo atstovė nurodė,kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2012 m. balandžio 19 d. gavo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos 2012 m. balandžio 17 d. raštą Nr. S-22/(10.13), kuriame nurodyta, jog M. B. ( - ) statomas gyvenamasis namas neatitinka projektinėje dokumentacijoje numatytų architektūrinių sprendinių. Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – Alytaus skyrius) Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas), atlikęs patikrinimą žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ) 2012 m. balandžio 27 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą FAK-1229-(14.31), kuriame nurodė, jog gyvenamojo namo pirmojo aukšto terasos tvorelė iš medinių dekoratyvinių lentučių apkalta vertikaliai; didesnėje terasos dalyje įstatyti keturi statramsčiai, mažesnėje dalyje – du; mansardos terasa statoma uždara su langais, apkalant medinėmis apdailos lentelėmis; langai įstiklinti be skirstymo.

4Architektės A. S. parengtame M. B. gyvenamojo namo ( - ), projekte (toliau – Projektas), numatyta, jog gyvenamojo namo pirmojo aukšto terasos tvorelė iš medinių dekoratyvinių lentelių bus kalama horizontaliai, o faktiškai apkalta vertikaliai; Projekte priekinėje terasos dalyje numatyti šeši statramsčiai, o faktiškai įstatyti keturi statramsčiai; Projekte mansardos terasa numatyta atvira, o faktiškai pastatyta uždara ir apkalta dailylentėmis su įstatytais langais; Projekte pirmo aukšto terasa numatyta atvira be langų, tuo tarpu faktiškai terasos šonuose įstatyti langai; Projekte numatyta, jog langai su dviejų dalių skirstymu, faktiškai – be skirstymo.

5Pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 14 d. M. B. išduotą leidimą statyti vieno buto gyvenamąjį namą Nr. LNS-15-111114-00092 gyvenamojo namo statybos rūšis – nauja statyba, statinio kategorija – neypatingas. Statinys statomas saugomoje teritorijoje. Inspekcija, nustačiusi, jog gyvenamasis namas statomas su neesminiais nukrypimais nuo Projekto, vadovaudamasi Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 27 straipsnio 3 dalies 7 punkto bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946; 2011, Nr. 83-4059) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010) 52 punkto nuostatomis, 2012 m. gegužės 9 d. reikalavimu Nr. RE-266-(14.29) „Dėl gyvenamojo namo projekto pakeitimo ar statybos darbų, reikalingų, kad statinys atitiktų statinio projekto sprendinius, atlikimo“ (toliau – Reikalavimas) iš M. B. pareikalavo ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 1 d. pakeisti statinio projektą ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys atitiktų statinio projekto sprendinius. Vyriausiasis specialistas, 2012 m. spalio 3 d., patikrinęs Reikalavimo įvykdymą, nustatė, kad atsakovė M. B. šio Reikalavimo neįvykdė, t. y. nepakeitė statinio projekto, neatliko reikalingų statybos darbų, kad statinys atitiktų statinio projekto sprendinius.

6Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punkte rangovui nustatyta pareiga vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi rangovo pareigas ir teises (Statybos įstatymo 15 straipsnio 8 dalis). Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902, Nr. 133; 2011,

7Nr. 45), 48 punkte nurodyta, kad projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą.

8Atsakovė M. B., po neesminių Projekto sprendinių pakeitimo, gyvenamojo namo, ( - ) projekto sprendinių neparengė/nepakeitė bei statybą leidžiančio dokumento – leidimo statyti naują statinį negavo ir Inspekcijai nepateikė, taip pat neatliko reikalingų statybos darbų, kad gyvenamasis namas atitiktų Projekto sprendinius. Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 52 punkte nustatyta, jog kai nustatoma, kad statinio statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, Inspekcija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą dėl įpareigojimo statytojui per nustatytą terminą pagal teisės aktų reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius, teisės aktų reikalavimus; jeigu statytojas per nustatytą terminą neįvykdo administraciniame akte nurodytų įpareigojimų, Inspekcija <...> kreipiasi į teismą dėl šio įpareigojimo vykdymo.Kadangi atsakovė M. B. gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų Reikalavimą nepašalino neteisėtos statybos padarinių, todėl vienintelė tokio teisėto reikalavimo neįvykdymo pasekmė – teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti Reikalavimą.

9Atsakovė su ieškiniu sutiko nurodydama,kad jos anksčiau turėtas gyvenamasis namas sudegė ir po to reikėjo atstatyti gyvenamąjį namą.Namo atstatymui atlikti buvo reikalinga parengti projektą ir gauti statybos leidimą,kur architektė paruošė namo projektą ir pradėję atstatyti gyvenamąjį namą.Kadangi labai trūko lėšų namo statybai,tai iš karto pilnai įrengti namą neturėję galimybių.Dėl to liko neapdengta dalis namo stogo(pietinis fasadas) ,bei dėl to antram aukšte esančią terasą užsandarinę įstatydami senus langus.Šiuo metu uždengus likusią stogo dalį virš antro aukšto terasos įstatyti terasoje langai yra išimti . Pirmam aukšte iš terasos įstatyti langai taip pat yra išimti.Tačiau jai nesuprantamas projekto sprendimas pirmo aukšto terasoje tvorelę daryti iš horizontalių lentelių,kadangi tradiciškai vyrauja vertikalus tvorelės lentelių kalimas.Taip pat jai nesuprantama,kam yra reikalinga įrengti šioje terasoje 6 statramsčius,kada įrengtų keturių statramsčių yra pakankamai,o įrengus dar du papildomus būtų užstoti pirmo aukšto langai.Matyt ruošdama projektą architektė gerai neįsiklausė į jų (statytojų)norus ir paruošė tokį projektą.Šiuo metu paruošti projekto koregavimą ir gauti naują statybos leidimą neturėtų galimybių dėl lėšų stokos.Todėl nesant kitokiai galimybei atliks nurodomus darbus dėl pirmo ir antro aukšto terasų įrengimo pagal projekto reikalavimus.Prašo nustatyti ilgesnį terminą šių darbų atlikimui,kadangi šiuo metu labai stokojantys lėšų tolesniam namo įrengimui,kadangi turėtas lėšas išleidę namo stogo apdengimui ir namo įrengimui viduje.

10Trečiojo asmens- Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovas ieškinį palaikė pilnai.Nurodė,kad atsakovė namo statybas turi atlikti pagal suderintą projektą.2012-04-17 pastebėjus atsakovės vykdomo namo statybos nukrypimus nuo projekto raštu buvo informuota Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Jeigu atsakovė norėtų kaip nors koreguoti projektą,tai ji pirmiausia turėtų atvykti į Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją,kur atsakingas specialistas išanalizuotų atsakovės siūlomą projekto korekciją ir pasakytų,ar būtų pritarta ar ne tokiai namo statybos projekto korekcijai,kadangi nepritarus siūlomai projekto korekcijai atsakovė iš viso negalėtų kaip nors keisti patvirtintą namo statybos projektą.

11Trečiojo asmens-Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo .Pateiktu atsiliepimu ieškinį palaikė ir siūlė jį tenkinti.

12Ieškinys tenkintinas.

13Iš 2012-04-17 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos pranešimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos skyriui(b.l.11)matyti,kad buvo pranešta apie M. B. statomo gyvenamojo na mo nukrypimus nuo projektinės dokumentacijos.

14Iš 2012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr.FAK-1229-(14.31) (b.l.15-23) matyti,kad buvo užfiksuota atsakovės gyvenamojo namo statybos pažeidimai,kuriais buvo nesilaikyta projektinės dokumentacijos(architektės A. S. paruošto ir patvirtinto projketo).

15Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-05-09 surašytu reikalavimu Nr.RE-266-(14.29) pašalinti padarytus statybos pažeidimus iš statytojos M. B. buvo pareikalauta ne vėliau iki 2012-10-01 savo lėšomis pašalinti padarytus statybos pažeidimus dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ) -pakeisti statinio projektą ar atlikti reikalingus statybos darbus,kad statinys atitiktų statinio projekto sprendinius. stogą (b.l.32-33).

162012-10-03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus surašyto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr.FAK-2992-(14.31) (b.l.26-33) buvo konstatuota,kad Reikalavimas Nr.RE-266-(14.29) nėra įvykdytas.

172012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr.FAK-1229-(14.31) nurodyti atliekamos gyvenamojo namo statybos pažeidimai,t.y.kad vykdant statybos darbus yra nukrypta nuo patvirtinto gyvenamojo namo projekto.

18Kaip matyti surašant 2012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą ir Reikalavimą Nr.RE-266-(14.29) nebuvo nustatyta, kad aptarto gyvenamojo namo statyba prieštarautų imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams,o tik statybos nukrypimai nuo parengto ir patvirtinto projekto.

19Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punktu rangovui nustatyta pareiga vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi rangovo pareigas ir teises (Statybos įstatymo 15 straipsnio 8 dalis). Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-808 48 punkte nurodoma, kad projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą.

20Atsakovė M. B. nurodė,kad ji nepageidauja koreguoti paruoštą gyvenamojo namo statybos projektą ir nesikreips dėl naujo statybos leidimo gavimo.Tokiu būdu matyti,kad atsakovė turi vykdyti 2011 m parengto jos gyvenamojo namo statybos projekto sprendinius.Dėl to atsakovei nustatytinas terminas pašalinti nurodytus gyvenamojo namo statybos pažeidimus,kuriais yra nukrypta nuo A. S. 2011 m. parengto statinio projekto.Atsižvelgus į atsakovės sunkią turtinę padėtį,kad ji šiuo metu neturi ženklesnių pajamų vykdyti statybos darbus,tai terminas nustatytinas ilgesniam laikui ir teismo nuomone nustatytinas 1 metų terminas,kuris būtų pakankamas namo statybos darbams atlikti pagal patvirtinto projekto sprendinius.

21Iš atsakovės priteistina valstybei 144 Lt žyminis mokestis .

22Vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str.

Nutarė

23Ieškinį tenkinti .

24Nustatyti atsakovei M. B. a. k. ( - ) 12(dvylikos) mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis atlikti reikalingus statybos darbus, kad gyvenamasis namas, esantis žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ) atitiktų A. S. 2011 m. parengto statinio projekto, pagal kurį Varėnos rajono savivaldybės administracija 2011 m. rugsėjo 9 d. M. B. išdavė leidimą statyti vieno buto gyvenamąjį namą Nr. LNS-15-111114-00092, sprendinius.

25Priteisti iš atsakovės M. B. a. k. ( - ) valstybei 144 ( vieną šimtą keturiasdešimt keturis)litus žyminio mokesčio.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovo atstovė prašo įpareigoti atsakovę M. B., a. k. ( - ), per teismo... 3. Ieškovo atstovė nurodė,kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 4. Architektės A. S. parengtame M. B. gyvenamojo namo ( - ), projekte (toliau –... 5. Pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m.... 6. Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punkte rangovui nustatyta pareiga... 7. Nr. 45), 48 punkte nurodyta, kad projekto keitimai, papildymai ir taisymai... 8. Atsakovė M. B., po neesminių Projekto sprendinių pakeitimo, gyvenamojo namo,... 9. Atsakovė su ieškiniu sutiko nurodydama,kad jos anksčiau turėtas gyvenamasis... 10. Trečiojo asmens- Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 11. Trečiojo asmens-Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Iš 2012-04-17 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio... 14. Iš 2012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr.FAK-1229-(14.31)... 15. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 16. 2012-10-03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 17. 2012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr.FAK-1229-(14.31)... 18. Kaip matyti surašant 2012-04-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą... 19. Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punktu rangovui nustatyta pareiga... 20. Atsakovė M. B. nurodė,kad ji nepageidauja koreguoti paruoštą gyvenamojo... 21. Iš atsakovės priteistina valstybei 144 Lt žyminis mokestis .... 22. Vadovaudamasi LR CPK 259, 263-270 str.... 23. Ieškinį tenkinti .... 24. Nustatyti atsakovei M. B. a. k. ( - ) 12(dvylikos) mėnesių terminą nuo... 25. Priteisti iš atsakovės M. B. a. k. ( - ) valstybei 144 ( vieną šimtą... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...