Byla 2-72-786/2011
Dėl veiklos, keliančios pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, nutraukimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei ir Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovui Anykščių rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui Ričardui Juozainiui, atsakovams A. K. ir J. K., atsakovo J. K. atstovui advokatui Tomui Puzinui, išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovei Alvitai Vitkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams A. K. ir J. K. dėl veiklos, keliančios pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, nutraukimo,

Nustatė

2ieškovas, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo prašo įpareigoti atsakovus imtis priemonių užtikrinti pastatų, esančių ( - ), tinkamą priežiūrą, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei ir pašalinti šių pastatų konstrukcijų defektus, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žmonių gyvybei bei sveikatai. Posėdžio metu ieškovas patikslino savo reikalavimus ir prašė teismo įpareigoti atsakovus užsandarinti visus langus ir duris, kad į juos nepatektų pašaliniai asmenys.

3Posėdžio metu ieškovas nurodė, jog Anykščių rajono apylinkės prokuratūroje yra gautas Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2010-09-09 prašymas Nr. SD-2194 „Dėl statinių naudojimo priežiūros“. Prašymo tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsakovams A. K. ir J. K. nuosavybės teise priklauso pastatai, esantys ( - ). Statiniai yra pastatyti 1954 m., ir yra nenaudojami, nešildomi, nepakankamai prižiūrimi, neapsaugoti nuo pašalinių asmenų patekimo į statinių teritoriją. Statiniai be langų, be durų, todėl neapsaugoti ir nuo žalingų gamtos veiksnių poveikio. Dalies statinių stogai nesandarūs, todėl drėgmė patenka į statinių vidų bei ant laikančių konstrukcijų. Dalis statinių sienų plytų paveiktos drėgmės, aptrupėjusios, apirusios, pažeistas statinių mechaninis pastovumas, todėl jie yra nesaugūs. Dalinai išmontuoti, pavogti statinių lietvamzdžiai, todėl lietaus vanduo patenka ant sienų konstrukcijų bei po statinių pamatais. Statinių būklė yra bloga, o kai kurių avarinė.

42008-11-18 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus atliekamo statinių techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. 35, atsakovai buvo įpareigoti imtis skubių priemonių pastatų, esančių ( - ) tinkamai priežiūrai užtikrinti arba gauti leidimą juos nugriauti, aptverti teritoriją bei užsandarinti statinius, kad į juos pro angas negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Sutvarkyti stogų angas, kad vanduo nepatektų į statinių vidų ar ant jų konstrukcijų iki 2009-02-01. Iki nurodyto termino atsakovai šių darbų neatliko.

5Atsakovas A. K. ir J. K. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad pastatus, esančius ( - ), įsigijo 2006 m. vasarą. Jau sudarant pirkimo – pardavimo sutartį statinių būklė nebuvo gera. Statinių įsigijimo tikslas buvo jų rekonstrukcija ir naujų statinių tame pačiame sklype pastatymas. Buvo planuojama pakeisti statinių naudojimo paskirtį į visuomeninės ir prekybos paskirtį. Dėl šios priežasties statinių rekonstrukcija iš karto pradėta nebuvo. Statinių rekonstrukcijos klausimų derinimas su potencialiais interesantais užtruko ilgiau nei planavo, o vėliau prasidėjus krizei visus darbus nutraukė. Atsakovai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad statiniai yra mechaniškai neatsparūs ir nesaugūs. Statinių avarinė būklė nėra konstatuota, todėl negalima teigti, kad statinių mechaninio atsparumo būklė keltų grėsmę tretiesiems asmenims. Be to, statiniai yra gana toli nuo sklypo išorinių ribų, todėl žala galėtų atsirasti tik tiems, kurie neteisėtai patektų į statinius ar jų valdą. Mano, kad įpareigojimas jam, kaip pastatų savininkui, užkirsti kelią neteisėtiems trečiųjų asmenų veiksmams, negali būti keliamas, kaip prieštaraujantis bendriesiems teisės reikalavimams. Taip pat mano, jog ieškinyje nurodytas reikalavimas įpareigoti atsakovus rekonstruoti statinius arba juos nugriauti yra perteklinis, siekiant užtikrinti ieškinyje nurodytą galimos žalos prevenciją. Teritorija yra aptverta, tretieji asmenys įspėti, nes yra užrašai, jog tai privati teritorija. Mano, jog įpareigojimas investuoti didžiules sumas į statinių rekonstrukciją ar statinių nugriovimas, tikslu apsaugoti teisės pažeidėjus nuo galimų teisės pažeidimų darymo, yra perteklinis ir pažeidžia jų, kaip savininko teises ir teisėtus interesus, sukelia perteklines pareigas, o statinio estetinis vaizdas visiškai neduoda pagrindo ieškiniui reikšti, nes estetinis miesto vaizdas nėra reali žala ar grėsmė, todėl prašo ieškinį atmesti.

6Išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovė nurodė, jog statiniai, esantys ( - ), priklauso atsakovams A. K. ir J. K.. Žmonės, turintys nuosavybę turi pastatus eksploatuoti pagal tam tikras taisykles, pagal įstatymus. Savininkai turi patys žinoti, ką daryti savo nuosavybėje, kaip tvarkyti turimus pastatus, kad jie nekeltų grėsmės, kad į juos negalėtų patekti tretieji asmenys. 2008 m. lapkričio 18 d. buvo surašytas Atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. 35, kuriame atsakovai A. K. ir J. K. buvo įpareigoti imtis skubių priemonių statinių tinkamai priežiūrai užtikrinti arba gauti leidimą juos nugriauti, aptverti teritoriją bei užsandarinti statinius, kad į juo pro angas negalėtų patekti pašaliniai asmenys, sutvarkyti stogų angas, kad vanduo nepatektų į statinių vidų ar ant jų konstrukcijų, sutvarkyti statinių lietvamzdžių sistemą, kad vanduo nepatektų ant statinių sienų ar po jų pamatais. Įpareigojimus atsakovai turėjo įvykdyti iki 2009 m. vasario 1 d. Mano, kad ieškovo ieškinys pagrįstas. Pastatų savininkai iki šiol pastatų avarinės būklės nepašalino. Pastatai kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, gadina miesto vaizdą ir aplinką, teritorijoje ir pastatuose lankosi pašaliniai asmenys, teritorija teršiama šiukšlėmis. Prašo ieškinį tenkinti. Įpareigoti atsakovus užkalti langus, aptverti ir nušienauti teritoriją.

7Ieškinys atmestinas.

8Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. numatyta, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva. Lietuvos Respublikos CPK 5 str. 3 d., 49 str. 1 d. reglamentuoja, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-09-09 Anykščių rajono apylinkės prokuratūra gavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos prašymą Nr. SD-2194 „Dėl statinių naudojimo priežiūros“, atsakovams nepripažįstant problemos ir nemanant, kad jų elgesys pažeidžia ar gali pažeisti kitų asmenų teises ir interesus, kad dėl susidariusios padėties jiems asmeninės nuosavybės teise priklausantis pastatas, esantis ( - ) dėl netinkamos priežiūros kelia pavojų žmonių sveikatai bei gyvybei, todėl ieškovas reiškia prevencinį ieškinį viešajam interesui ginti.

9Teisės normos įtvirtina pamatines elgesio taisykles, kad visi privalo elgtis taip, kad savo veika ar neveikimu nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šioje situacijoje asmens nuosavybės teisė negali būti suabsoliutinama. Visuomenės narių sveikatos, kitų teisių ir teisėtų interesų nuo galimo pažeidimo ir žalos atsiradimo, aplinkos apsaugos nuo galimos realios grėsmės ir žalingo poveikio užtikrinimas, neabejotinai apima viešojo intereso sampratą ir reikalauja šių vertybių gynimo.

10Lietuvos Respublikos CPK nustato civilinių santykių teisinio reglamentavimo principus, kad civilinės teisės gali būti įstatymų pagrindu apribotos teismo, jei toks apribojimas būtinas viešąjai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveikatai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti (CK 1.2 str. 2 d.). Civilines teises įstatymų numatytais atvejais nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys) (CK 1.138 str. 3 p.). CK 6.255 str. reglamentuoja, kad pagrindas prevenciniam ieškiniui reikšti yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos. Jeigu yra realus pavojus, kad žalos gali būti padaryta dėl kitokios ūkinės ar neūkinės veiklos, teismas pagal ieškovo prašymą gali įpareigoti atsakovą sustabdyti ir nutraukti tokią veiklą.

11Išnagrinėjus bylos medžiagą, išklausius ieškovą, atsakovus, institucijos, teikiančios išvadą, atstovą ir liudytoją nustatyta, kad pastatai, esantys ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovams A. K. ir J. K. (b. l. 19-20). Atsakovai šiuo metu jokios ūkinės veiklos nevykdo. 2008-11-18 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius surašė statinių techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. 35 (b. l. 17-18), kuriame nustatė jog statiniai nenaudojami, apleisti, nepakankamai prižiūrimi, neapsaugoti nuo pašalinių asmenų patekimo į teritoriją ir pastatus ir įpareigoti imtis priemonių tinkamai prižiūrėti pastatus.

12Prevencinis ieškinys yra viena iš žalos, šiuo atveju pagal ieškinį tikėtinos ateityje, neutralizavimas, jos kilimo užkardymas. Norint taikyti civilinę atsakomybę, reikalinga nustatyti jos kilimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir kaltę ( CK 6.246-248 str.).

13Pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

14Reiškiamo prevencinio ieškinio atveju žala dar nebūna padaryta, bet ji realiai gali kilti ateityje. Taigi, turi būti nustatomas priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokio elgesio neigiamų pasekmių.

15Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovus užsandarinti visus langus ir duris, kad į juos nepatektų pašaliniai asmenys. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, atsakovų, posėdžio metu apklausto liudytojo paaiškinimų pastatas yra nenaudojamas, jokia ūkinė veikla nevykdoma. Pastato langai ir durys yra užkalti, yra užrašai, jog tai yra privati teritorija, dalis teritorijos aptverta, pastatai yra apie 15 metrų atstumu nuo šaligatvio, apie 10-20 metrų atstumu nuo kitų pastatų. Konstatuojama, jog nei ieškovas, nei institucijos teikiančios išvadą atstovas, pagal ieškovo prašymą posėdžio metu apklaustas liudytojas nepateikė teismui konkrečių įrodymų, jog dėl to, kad neužkalti langai ir durys aplinka yra nesaugi žmogui. Vien aplinkybė, kad pareiškiamas ieškinys ginant viešąjį interesą, neatleidžia ieškovo nuo pareigos tinkamai pateikti įrodymus pagal kuriuos galima būtų spręsti ieškinio pagrįstumą. Ieškovas turi pateikti įrodymus (CPK 12 str. 178 str.), kad atsakovų veikla kelia pavojų ir yra reali žalos tikimybė, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Tiek ieškovo, tiek išvadą teikusios institucijos atstovo aiškinimai, kad atsakovams priklausantys pastatai gali griūti yra deklaratyvūs, nepagrįsti objektyviais duomenimis, tyrimais, statinio techninė ekspertizė nėra atlikta.

16Statybos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis nustato, kad statinio naudotojas privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Pats šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymas nėra tinkamas pagrindas prevenciniam ieškiniui tenkinti, jų nesilaikymas nepreziumuoja, kad keliamas realus ar daromas faktinis neigiamas poveikis aplinkai, o tik tai gali būti pagrindu prevenciniam ieškiniui svarstyti. Toks savininko elgesys galimai galėtų būti jų administracinės atsakomybės pagrindu.

17Nagrinėjant bylą iš esmės buvo nurodytos ir kitos faktinės aplinkybės, kaip ieškinio pagrindas – tai estetinio vaizdo sudarkymas – tai, kad sklype auga piktžolės, mėtosi šiukšlės, bėgioja vaikai. Tą patvirtino ir posėdžio metu apklaustas liudytojas A. G.. Tačiau toks statinių priežiūros taisyklių, vietovės tvarkymo taisyklių nesilaikymas nepreziumuoja, kad tai kelia realų ar daro faktinį neigiamą poveikį aplinkai, o tik tai gali būti pagrindas pagrįstam prevenciniam ieškiniui reikšti. Toks žemės sklypo savininko elgesys galimai galėtų būti jų administracinės atsakomybės pagrindu, bet ši aplinkybė negali būti civilinės bylos tyrimo objektu.

18Neįrodžius pagrindo reikšti prevencinį ieškinį, nėra prielaidų ir šiuo pagrindu prevencinio ieškinio tenkinimui.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 269-270 str., teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovas, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu kreipėsi į teismą,... 3. Posėdžio metu ieškovas nurodė, jog Anykščių rajono apylinkės... 4. 2008-11-18 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir... 5. Atsakovas A. K. ir J. K. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad pastatus,... 6. Išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. numatyta, kad... 9. Teisės normos įtvirtina pamatines elgesio taisykles, kad visi privalo elgtis... 10. Lietuvos Respublikos CPK nustato civilinių santykių teisinio reglamentavimo... 11. Išnagrinėjus bylos medžiagą, išklausius ieškovą, atsakovus,... 12. Prevencinis ieškinys yra viena iš žalos, šiuo atveju pagal ieškinį... 13. Pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais... 14. Reiškiamo prevencinio ieškinio atveju žala dar nebūna padaryta, bet ji... 15. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovus užsandarinti visus langus ir... 16. Statybos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis nustato, kad statinio naudotojas... 17. Nagrinėjant bylą iš esmės buvo nurodytos ir kitos faktinės aplinkybės,... 18. Neįrodžius pagrindo reikšti prevencinį ieškinį, nėra prielaidų ir šiuo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 269-270 str., teismas... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...