Byla 2-7088-207/2010
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Titano ranga“ (buvęs pavadinimas UAB „NCC titanas“), G. Z. ir R. Č. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjai, siekdami užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, pateikė teismui sudarytą 2010 m. balandžio 1 d. taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, nes dėl visų sąlygų susitarė. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su bendru prašymu, kuriame išreikšta abiejų šalių suderinta valia, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Pareiškėjų sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams ir atitinka įstatymo reikalavimus, todėl patvirtinta (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 str.).

3Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 579-582 str., teismas

Nutarė

4Patvirtinti 2010 m. balandžio 1 d. rašytinę taikos sutartį šiomis sąlygomis: Mes, G. Z., a.k. ( - ) ir R. Č., a.k. ( - ) toliau vadinama Klientu ir UAB „NCC Titanas", atstovaujama generalinio direktoriaus S. V., besivadovaujančio įmonės įstatais, toliau vadinama Rangovu, toliau dar bendrai vadinamos Šalimis, susitarėme ir sudarėme šią sutartį:

5I.

6SUTARTIES OBJEKTAS

 1. Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.399 str. ir 6.334 str., STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka" 33 p. ir 38 p. bei 2006 m. kovo mėn. 21 d. Buto pirkimo-pardavimo sutarties tarp UAB "Šiaulių Titanas", G. Z. ir R. Č. 16 p. ir 20 p. nuostatas.
 2. Sutartyje minimi darbai atliekami vadovaujantis technologiniais sprendimais, nurodytais šios sutarties pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame prieduose. Visi sutarties priedai yra sudėtinė šios sutarties dalis.
 3. Sutarties objektas: statybos defektų šalinimo darbai bute, adresu Paukščių takas 2A-10. Šiauliai:
 1. Garso izoliacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, įrengimas ir susijusių apdailos darbų atlikimas tarp 10 buto ir 11 buto sienų;
 2. Garso izoliacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, įrengimas ir susijusių apdailos darbų atlikimas tarp 10 buto ir 13 buto lubų;
 3. Tarpo tarp grindų ir stiklo pertvaros miegamajame kambaryje su lodžija izoliavimas;
 4. Dušo kabinos hidroizoliacijos darbų atlikimas;
 5. Miegamojo kambario lango dešiniojo apatinio kampo izoliacijos ir susijusių apdailos darbų atlikimas.

7II. ATSISKAITYMU TVARKA 4.

8Ši statybos defektų šalinimo darbų sutartis yra neatlygintinė. Rangovas darbus vykdo savo lėšomis, savo medžiagomis ir savo rizika.

9III. DARBU TERMINAI

 1. Rangovas darbus pradeda kai Klientas atlaisvina patalpas.
 2. Rangovas darbus baigia per 60 d. kalendorinių dienų po patalpų atlaisvinimo.
 3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau sutarto termino.
 4. Už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Rangovas moka Klientui 200 Lt (dviejų šimtų litų) baudą.

10IV. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

 1. Prieš pradedant Sutarties vykdymo darbus, paskirti atsakingą darbų vadovą, informuoti apie tai Klientą.
 2. Atlikti darbus pagal galiojančias statybos normas ir taisykles, prisilaikydamas technologinių sprendimų bei suderintų su Klientu darbų vykdymo terminų.
 3. Visus statybos darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, baldai, įranga bei kitas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, nepriklausomai nuo to, ar jis priklauso Klientui, ar tretiesiems asmenims, nebūtų nederamai naudojamas ar sugadintas.
 4. Darbų atlikimo laikotarpiu pažeidus esamas konstrukcijas ar kitaip sugadinus Kliento ar trečiųjų asmenų kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, ištaisyti atsiradusius defektus bei kompensuoti jų patirtus nuostolius savo lėšomis.
 5. Sieninės spintos demontavimui ir sumontavimui samdyti UAB „Slenkančios sistemos", išlaidas dengia Rangovas.
 6. Baigus darbus, atstatyti pradinį interjerą (šviestuvų, užuolaidų, roletų pritaikymas, pakabinimas, baldų išdėstymas).
15.Reguliariai prižiūrėti ir valyti savo darbo vietą, išgabenti statybos ir kitas atliekas, garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę, elektros saugą. 16.Įvykdžius darbus, atlikti sanitarinių mazgų ir visų patalpų bei baldų kapitalinio išvalymo darbus, 17.įvykdžius 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytus darbus, Kliento pasirinktoje akredituotoje akustikos tyrimų laboratorijoje, atlikti pastato akustinio klasifikavimo matavimus bei pateikti Klientui pastato akustinio klasifikavimo protokolą. 18.Matavimus atlikti dalyvaujant Klientui. 19.Jei matavimais gauta reikšmė neatitinka pastato C garso klasės, Rangovas įsipareigoja keisti darbų vykdymo technologiją ir atlikti darbus pakartotinai, prisilaikant šios sutarties sąlygų. 20.Priimti ir perduoti Kliento turtą, atliktus darbus, komunalinių paslaugų skaitiklių parodymus, buto raktus ir pan. atskiru priėmimo-perdavimo aktu. 21.Kompensuoti Klientui pinigais:
 1. Kliento laikino perkraustymo išlaidas (pagal perkraustymo paslaugų įmonės pateiktas sąskaitas).
 2. Kliento laikino apgyvendinimo išlaidas (buto nuoma, garažo nuoma: atskaičius ( - )./mėn.,bendra suma su ( - )35Lt./mėn.).
 3. Sutarties vykdymo laikotrapiu atsiradusias komunalines sąnaudas Kliento bute.
 4. Sumažėjusį gyvenamąjį plotą (2550 Lt (du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt litų) už kvadratinį metrą) ir buto tūrį (947 Lt (devyni šimtai keturiasdešimt septyni litai) už kubinį metrą) pagal nekilnojamojo turto pirkimo kainą. Bendra kompensuojama suma už prarastą plotą ir tūrį lygi 8118,21 Lt.(aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniolika litų dvidešimt vienas centas). Plotas sumažėja 0,62m\ tūris - 6,903m3.
 1. Rangovas kompensacijai skirtus pinigus perveda į banko sąskaitą G. Z. ( - ).
23.Minėtą 21 punkte pinigų suma, pervedama po darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. 24.Visus mokesčius valstybei, kurie kaip prievolė atsiranda Klientui gavus kompensacijas ar kitas išmokas iš Rangovo, apmoka Rangovas iš savo lėšų.

V. KLIENTAS ĮSIPAREIGOJA

12

 1. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į gyvenamąsias patalpas per visą sutarties galiojimo laiką.
 2. Priimti iš Rangovo baigtus darbus.

VI. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS KLIENTUI

1427.Rangovo darbus Klientas priima tik po to, kai įvykdytos visos sutarties sąlygos ir pašalinti visi Kliento nurodyti trūkumai. Toks darbų priėmimas įforminamas Kliento ir Rangovo pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu.

VII. RANGOVO ATSAKOMYBĖ

16

 1. Jeigu dėl Rangovo kaltės objektas priduodamas vėliau, negu buvo numatyta sutartyje, Rangovas privalo mokėti Klientui baudą, kaip nurodyta 8 p.
 2. Už medžiagų ir įrankių, naudojamų objekte, saugumą atsako Rangovas.

VIII. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

1830.Sutartis pasibaigia atlikus darbus numatytus 3 p.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

2031.Jei sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisėje, dėl kurių šalys negali vykdyti šios sutarties įsipareigojimų, tai per tris dienas šalys informuoja viena kitą apie tai ir derybomis sprendžia tolesnį sutarties vykdymą, informuoja viena kitą apie tai ir derybomis sprendžia tolesnį sutarties vykdymą,

X. GINČU SPRENDIMO TVARKA

2232. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu aukščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą.

XI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

24

 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šalių įsipareigojimų įvykdymo.
 2. Po šios sutarties pasirašymo visi prieš tai buvę šalių susitarimai žodžiu ar raštu netenka galios.
 3. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia sutartimi.
 4. Sutarties šalys negali perduoti savo šios sutarties įsipareigojimų tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.
 5. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių.
 6. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie perduoti šalių atstovams pasirašytinai, arba siunčiami registruotu laišku. Išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.
 7. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo pasikeitimus.
 8. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

25Nutarties nuorašą išsiųsti šalims.

26Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai