Byla I-225-279/2012
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, sekretoriaujant Virginijai Jasevičienei, dalyvaujant pareiškėjai L. B., atsakovės Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovui D. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. B. skundą atsakovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2pareiškėja L.B. prašo panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komisijos sudarytos ginčams, kilusiems dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, spręsti 2012-02-09 posėdžio protokolą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo nutarta neįskaityti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei jos darbo einant mokytojo valandininko pareigas ir valandininko dėstytojo pareigas Panevėžio prekybininkų mokykloje ( dabar - Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje ) ; įpareigoti atsakovę įskaityti laikotarpius nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 , kai ji ėjo mokytojo valandininko pareigas, ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, kai ji ėjo valandininko dėstytojo pareigas Panevėžio prekybininkų mokykloje į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

3Pareiškėja paaiškino, kad ji nuo 2008-10-28 buvo priimta į valstybės tarnybą, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizacinio skyriaus vyresniosios specialistės pareigoms. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2009-03-12 įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) buvo patvirtintas jos tarnybos stažas Lietuvos valstybei 2009m. kovo 12 dienai - 5 mėnesiai ir 12 dienų. Ji 2011-12-09 kreipėsi į atsakovę, prašydama perskaičiuoti stažo Lietuvos valstybei trukmę, įskaitant jos darbo Panevėžio prekybininkų mokykloje laikotarpius nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, kurie nebuvo įskaityti.

4Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sudaryta komisija 2012-02-09 posėdžio protokolu Nr. (duomenys neskelbtini) nutarė neįskaityti minėtų laikotarpių į L. B. tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Pareiškėja nurodė, kad ji Panevėžio prekybininkų mokykloje ( šiuo metu - Panevėžio prekybos ir verslo paslaugų mokykloje ) nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30 dirbo vokiečių kalbos mokytoja ( dėstytoja). 2002-06-17 Vyriausybės nutarimu Nr.910 buvo patvirtintos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės, kurių 6.2 p. numato, kad A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsnis, galiojęs priėmimo į Panevėžio prekybininkų mokyklą metu, numatė, kad teisę dirbti pedagoginį darbą atitinkamo tipo ( pakopos) švietimo įstaigoje turi asmenys, įgiję pedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat asmenys, įgiję nepedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir valstybės nustatytą pedagoginę kvalifikaciją, o teisę mokyti profesijos profesinio mokymo įstaigose turi ir asmenys tik su profesiniu išsilavinimu. Panevėžio prekybininkų mokykla buvo švietimo įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš šių lėšų pareiškėjai buvo mokamas atlyginimas. Pareiškėja Panevėžio prekybininkų mokykloje dirbo pedagoginį darbą - dėstė vokiečių kalbą, jai įstatymas numatė privalomą aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, todėl nesutinka su atsakovės teiginiu, jog Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos pateikti dokumentai nepagrindžia, kad jos einamoms pareigoms mokykloje buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis ( specialus vidurinis) išsilavinimas.

5Atsakovės atstovas su skundu nesutiko ir nurodė, kad mokytojo valandininko ir valandininko dėstytojo pareigybės nėra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 499 „ Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, todėl nepriskiriamos viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms. 2002-06-17 Vyriausybės nutarimu Nr.910 buvo patvirtintos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės, kurių 6.2 p. numato, kad A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus arba vidaus dokumentus, buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas. 1991m. birželio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas numatė, kad teisę mokyti profesinio mokymo įstaigose turi ir asmenys su profesiniu išsilavinimu. Panevėžio prekybos ir verslo mokykla nepateikė įsakymų, pareigybės aprašymų ar kitų įstaigos vidaus tvarkos dokumentų, pagrindžiančių, kad minėtais laikotarpiais L.B. užimamoms pereigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialus vidurinis) išsilavinimas. Todėl mano, kad Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sudarytos komisijos 2012-02-09 sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini) yra pagrįstas ir teisėtas, o pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

6Skundas tenkintinas.

7Bylos medžiaga ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko 2008- 10- 27 įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) L. B. nuo 2008m. spalio 28 d. priimta į valstybės tarnybą, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizacinio skyriaus vyresniosios specialistės ( karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 8 pareigybės kategorijos) pareigas ( b.l. 33 ).

8Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2009-03-12 įsakymu Nr. TE-99 patvirtintas pareiškėjos L. B. tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2009-03-12 dienai buvo 5 mėnesiai ir 12 dienų ( b.l. 34). Pareiškėjai nesutinkant su apskaičiuotu stažu, ji 2011-12-09 kreipėsi su prašymu dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo perskaičiavimo ( b.l. 7). Klausimas dėl pareiškėjos tarnybos stažo buvo nagrinėtas Komisijoje, sudarytoje ginčams dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, spręsti, kuri 2012-01-12 posėdžio protokolu Nr. (duomenys neskelbtini) nutarė neįskaityti į pareiškėjos tarnybos stažą jos darbo Panevėžio prekybininkų mokykloje nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 mokytojo valandininko pareigose ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30 valandininko dėstytojo pareigose. ( b.l. 44- 48 ). Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybą 2012-01-30 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalavo, kad Panevėžio prekybos ir verslo paslaugų mokykla pateiktų L. B. priėmimą į pareigas bei atleidimą iš jų patvirtinančius įsakymus, pareigybės aprašymus ir kitus dokumentus, apibrėžiančius pareiškėjos užimtų pareigų funkcijas ir pagrindžiančius, kad šioms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis ( specialusis vidurinis išsilavinimas ( b.l. 41). Komisija, sudaryta ginčams dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo spręsti, išnagrinėjusi gautus dokumentus, 2012-02-09 posėdžio protokolu Nr. (duomenys neskelbtini) nutarė neįskaityti į tarnybos stažą L. B. darbo Panevėžio prekybininkų mokykloje nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 mokytojo valandininko pareigose ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30 valandininko dėstytojo pareigose, kadangi Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos pateikti dokumentai nepagrindžia, kad L.B. einamoms pareigoms minėtais laikotarpiais buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis ( specialusis vidurinis) išsilavinimas ( b.l. 4-6 ).

9Byloje kyla ginčas dėl laikotarpių nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, kuriais pareiškėja dirbo Panevėžio prekybininkų mokykloje vokiečių kalbos mokytoja ( dėstytoja) , įskaitymo į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

10LR valstybės tarnybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 42 str.1 d. nustato, kad pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio Įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1-4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

11Įstatymo 42 str.2 d. nustato, kad tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. LR Vyriausybė 2002-06-17 nutarimu Nr.910 patvirtino Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles (toliau- Taisyklės).

12Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei nuo 1990 m. kovo 11 d., skaičius, einant valstybės tarnautojų pareigas. Taisyklių 5 ir 6 punktai nurodo, kokios pareigos, eitos iki Įstatymo įsigaliojimo (originali redakcija įsigaliojo 1999-07-30) ir Įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (Įstatymo 2002-04-23 redakcija įsigaliojo 2002-07-01), priskiriamos valstybės tarnautojų pareigoms.

13Taisyklių 5 p. nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (iki 2002-05-01) valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Įstatymo 1, 2 priedėliuose; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-09-26 (Taisyklėse nurodyti 2000 m.) nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“; valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2002-04-22 įsakymu Nr. 195; pareigos, nurodytos Įstatymo 4 str. 4 d. 1-6 p.

14Taisyklių 6.2 p. numato, kad iki Įstatymo įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialus vidurinis) išsilavinimas.

15Pareiškėja nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 , dirbo vokiečių kalbos valandininkės mokytojos pareigose, nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, valandininkės dėstytojos pareigose Panevėžio prekybininkų mokykloje , nuo 1997 metų jos pavadinimas buvo Panevėžio prekybos ir verslo mokykla, dabar Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla.

16Šią aplinkybę patvirtina pateikti įsakymai dėl priėmimo ir atleidimo iš einamų pareigų, socialinio draudimo pažymėjimo išrašai, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, mokytojo ( dėstytojo ) pareigybės aprašymas, tarifikaciniai sąrašai ( b.l. 10-27 ). Ši įstaiga buvo biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, dėl to ginčo nėra. L.B. turi pedagoginį aukštąjį išsilavinimą nuo 1985 m. Šią aplinkybę patvirtina aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis diplomas ( b.l. 8). Tačiau Taisyklių 6.2 p. nustatytas kriterijus siejamas ne su asmens, užimančio atitinkamas pareigas, įgytu išsilavinimu, o su teisės aktais arba vidaus dokumentais nustatytu privalomu reikalavimu tokį išsilavinimą turėti šių pareigų užėmimui. Nagrinėjamojoje byloje svarbu nustatyti, ar mokytojo ( dėstytojo) pareigoms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialus vidurinis) išsilavinimas.

17Šiuo atveju teismas remiasi LR švietimo įstatymo nuostatomis. Švietimo įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2003-06-28, asmenį, ugdantį ir mokantį mokinius pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, įvardijo pedagogu. Švietimo įstatymo originalioje redakcijoje, įsigaliojusioje 1991-07-01, asmenims, turintiems teisę dirbti pedagoginį darbą, nebuvo nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą. Toks reikalavimas atsirado tik Švietimo įstatymo 22 straipsnio 1994-01-20 redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 1994-01-28. Minėto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisę dirbti pedagoginį darbą atitinkamo tipo ( pakopos ) švietimo įstaigoje turi asmenys, įgiję pedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat asmenys, įgiję nepedagoginį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir valstybės nustatytą pedagoginę kvalifikaciją. 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisę mokyti profesijos profesinio mokymo įstaigose turi ir asmenys tik su profesiniu išsilavinimu. Šie asmenys privalo įsigyti pedagoginę kvalifikaciją Kultūros ir švietimo ministerijos nustatyta tvarka. Tokia nuostata Švietimo įstatyme buvo įtvirtinta ir 2000-06-30 dienai.

18Kaip jau buvo minėta, nuo 1994-01-28 Švietimo įstatymo 22 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata turėti aukštąjį išsilavinimą asmenims, turintiems teisę dirbti pedagoginį darbą. Pagal šio įstatymo nuostatas asmenys su profesiniu išsilavinimu profesinio mokymo įstaigose turi teisę mokyti tik profesijos. Nepagrįstas atsakovės argumentas į tarnybos stažą neįskaityti laikotarpio, pareiškėjos dirbto Panevėžio prekybininkų mokykloje, pakeitus pavadinimą Panevėžio prekybos ir verslo mokykloje, kadangi nėra pagrindžiančių dokumentų , kad pareigoms, kurias ėjo pareiškėja L.B., buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis ( specialusis vidurinis ) išsilavinimas.

19Todėl teismas laiko, pareiškėjos nuo laikotarpiu eitos vokiečių kalbos mokytojos ( dėstytojos ) pareigos Panevėžio prekybininkų mokykloje , pakeitus pavadinimą Panevėžio prekybos ir verslo mokykloje, atitiko Taisyklių 6.2 p. nurodytus kriterijus, t.y. jos priskirtinos A ir B lygių paslaugų tarnautojų pareigoms.

20Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei nuo 1990 m. kovo 11 d., skaičius, einant valstybės tarnautojų pareigas, o pagal Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodyta, kokios pareigos, eitos iki Įstatymo įsigaliojimo ir Įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo priskiriamos valstybės tarnautojų pareigoms. Pareiškėjos eitos pareigos atitinka Taisyklių 5 ir 6.2 punktuose nurodytus kriterijus, todėl laikotarpiai nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15, ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, kai ji ėjo vokiečių kalbos mokytojos ( dėstytojos) pareigas Panevėžio prekybininkų mokykloje, pasikeitus pavadinimui Panevėžio prekybos ir verslo mokykloje , įskaitytini į jos tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22skundą patenkinti.

23Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komisijos, sudarytos ginčams dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, spręsti 2012-02-09 posėdžio protokolą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo nutarta neįskaityti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei L. B. darbo, einant mokytojos ( dėstytojos ) pareigas Panevėžio prekybininkų mokykloje.

24Įpareigoti Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą įskaityti laikotarpius nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 , kai L. B. ėjo mokytojos valandininkės pareigas, ir nuo 1995-09-01 iki 2000-06-30, kai L. B. ėjo valandininkės dėstytojos pareigas Panevėžio prekybininkų mokykloje, pakeitus pavadinimą Panevėžio prekybos ir verslo mokykloje, į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

25Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė... 2. pareiškėja L.B. prašo panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės... 3. Pareiškėja paaiškino, kad ji nuo 2008-10-28 buvo priimta į valstybės... 4. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sudaryta komisija... 5. Atsakovės atstovas su skundu nesutiko ir nurodė, kad mokytojo valandininko ir... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad Panevėžio apskrities... 8. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko... 9. Byloje kyla ginčas dėl laikotarpių nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 ir nuo... 10. LR valstybės tarnybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 42 str.1 d. nustato, kad... 11. Įstatymo 42 str.2 d. nustato, kad tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato... 12. Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir... 13. Taisyklių 5 p. nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 14. Taisyklių 6.2 p. numato, kad iki Įstatymo įsigaliojimo A ir B lygių... 15. Pareiškėja nuo 1994-10-01 iki 1995-05-15 , dirbo vokiečių kalbos... 16. Šią aplinkybę patvirtina pateikti įsakymai dėl priėmimo ir atleidimo iš... 17. Šiuo atveju teismas remiasi LR švietimo įstatymo nuostatomis. Švietimo... 18. Kaip jau buvo minėta, nuo 1994-01-28 Švietimo įstatymo 22 straipsnyje buvo... 19. Todėl teismas laiko, pareiškėjos nuo laikotarpiu eitos vokiečių kalbos... 20. Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 22. skundą patenkinti.... 23. Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 24. Įpareigoti Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą... 25. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...