Byla Ik-1335-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Veslavos Ruskan ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Miglei Speteliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Kristinai Alešiūnaitei, atsakovo atstovėms Ernestai Šniuolienei ir Jovitai Rinkevičiūtei, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. U., trečiojo suinteresuoto asmens savivaldybės atstovei Aušrai Gliebienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Gabijos investicijos“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, I. M., S. P. ir J. U. dėl savavališko statybos akto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Gabijos investicijos“ teismo prašo panaikinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2010-02-01 savavališkos statybos aktą Nr. ( - ). Taip pat prašo priteisti bylinėjomosi išlaidas.

6Paaiškino, kad ginčijamas savavališkos statybos aktas yra administracinio pobūdžio aktas. Jame nėra nustatyta reikalavimų ar įpareigojimų pareiškėjui, kurie būtų tiesiogiai susiję su civilinėmis teisėmis ar pareigomis ir kuriais būtų siekiama taikyti civilinio teisinio pobūdžio neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemones. Šiame akte yra konstatuoti tariami viešosios teisės normų, reglamentuojančių statybą, pažeidimai. Šis aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla.

7Pažymėjo, kad atsakovui Faktinių duomenų patikrinimo akto surašymo metu 2010-01-27 pateikė 2006-05-16 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros departamento direktoriaus išduotą Statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau – Statybos leidimas), kuriuo pareiškėjui buvo suteikta teisė statyti daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo kanunikacijomis. Statybos leidimas buvo išduotas pagal 2006-02-26 Techninį projektą Nr. ( - ) (toliau – Techninis projektas), kurį parengė UAB „Architektūros grupė”, šiame Techniniame projekte inter alia buvo suprojektuoti ir Statybos leidime nurodyti magistraliniai inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos, kurių dalies tiesimas numatytas ir sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ) k., Pašilaičiuose, Vilniuje, dalinės nuosavybės teise priklausančiame I. M., S. P. ir J. U. (toliau – Žemės sklypas). Pareiškėjas atsakovui pateikė ir Techninio projekto ištrauką su suprojektuotais pirmiau nurodytais tinklais. Minėti magistraliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos suprojektuoti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 patvirtintais detaliojo plano sprendiniais, ir pareiškėjui buvo pateiktas detaliojo plano inžinerinių tinklų planas. Vadovaujantis Statybos leidimu, pareiškėjas yra pastatęs ne vieną daugiabutį gyvenamąjį ir komercinės paskirties pastatą ir jie yra pripažinti tinkamais naudoti. Statybos leidimas nėra panaikintas, sustabdytas jo galiojimas ar bet kokiu kitu būdu sustabdyta ar apribota pareiškėjo teisė vykdyti statybos darbus išduoto Statybos projekto pagrindu pagal Techninio projekto sprendinius. Pareiškėjo nuomone, nėra teisinio ir faktinio pagrindo teigti, kad pareiškėjas savavališkos statybos akte nurodytus darbus vykdė neturėdamas statybos leidimo. Magistraliniai inžineriniai tinklai yra nutiesti pagal Techninio projekto sprendinius, t. y. taip, kaip privaloma. Magistralinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų faktinė statybos vieta atitinka Techninio projekto reikalavimus.

8Atkreipė dėmėsį, kad Statybos leidimo galiojimo, jo galimo sustabdymo klausimą Vilniaus apskrities viršininko administarcija piliečio J. U. prašymu jau sprendė 2007 metais ir 2007-09-13 pateikė nurodytam piliečiui atsakymą, jog nėra jokio teisinio pagrindo sustabdyti šio Statybos leidimo galiojimą. 2010 m. to paties piliečio prašymu atsakovas vėl ėmėsi analogiško tyrimo, todėl laikytina, kad tokiu būdu atsakovas ne tiek vykdo jam Statybos įstatymu priskirtas funkcijas, kiek privačių subjektų nepagrįstus užsakymus.

9Teismo posėdžio metu atstovė prašė atsižvelgti, kad statybos leidimas gali būti išduodamas ir nenurodant žemės klypo numerio. Laikė, kad Lietuvos vyriausiasis administarcinis teismas 2010-03-15nutartimi, kuria buvo pripažinta, jog savavališkos statybos aktas nesukelia teisinių pasekmių, nukrypo nuo eilę metų formuotos praktikos. Laikė teismo išvadas nepagrįstomis ir prašė atsižvelgti į tai, kad Civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalis administarciniam aktui suteikia didesnę įrodomąją galią nei kitiems įrodymams. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse 3K-492/08 bei 3K-386/09 su savavališkos statybos akto priėmimu siejamos savališkos statybos pasekmių šalimnimo pasekmės.

10Atsakovas prašė bylą nutraukti, o nagrinėjant iš esmės - pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodė, kad pareiškėjai išduotas Statybos leidimas suteikia teisę statyti daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis žemės sklypuose, kurių kadastriniai numeriai Nr. ( - ). ( - ), ( - ). ( - ). Statybos leidime nėra nurodyta, kad statybos darbus galima vykdyti žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ir kurio pareiškėjas nevaldo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims I. M. S. P. ir J. U.).

12Paaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo atliktiems statybos darbams – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį reikalingas statybos leidimas, į tai, kad pareiškėjas nevaldo Žemės sklypo nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais, į tai, kad pareiškėjas nepateikė statybos leidimo, kuris suteiktų teisę vykdyti statybos darbus Žemės sklype, konstatuotina, kad pareiškėjui atlikus statybos darbus Žemės sklype, šie statybos darbai kvalifikuotini kaip savavališkos statybos darbai, todėl Inspekcija pagrįstai surašė savavališkos statybos aktą.

13Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepime į skundą prašė nutraukti administracinę bylą, o nagrinėjant bylą iš esmės, atmesti pareiškėjo skundą. Taip pat prašė priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

14Paaiškino, kad 2010-02-01 savavališkos statybos aktas tiesiogiai nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių (neįtakojo pareiškėjo teisių ir pareigų). Šiame savavališkos statybos akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo nurodyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų Inspekcijos vardu priimtų sprendimų (reikalavimų), galinčių įtakoti pareiškėjo teises ir pareigas. Inspekcijos surašytas savavališkos statybos aktas yra tik administracinės procedūros, susijusios su savavališkos statybos padarinių šalinimu, dalis, o ne savarankiškas juridinę reikšmę turintis aktas (veiksmas). 2010-02-01 savavališkos statybos aktas negali būti ginčo dalyku administraciniame teisme. 2010-03-15 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo analogišką bylą, kurioje buvo ginčijamas savavališkos statybos akto teisėtumas (LVAT 2010-03-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-483/2010) ir konstatavo, kad prašymas dėl savavališkos statybos akto (kuriame yra užfiksuotas savavališkos statybos faktas) panaikinimo nepatenka į administracinių bylų kompetenciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad administracinės bylos, kuriose yra ginčijami savavališkų statybų aktai, turi būti nutrauktos kaip nepriskirtinos administracinių teismų kompetencijai.

15Nurodė, kad pareiškėjo skundas turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Statybos leidimas yra dokumentas, suteikiantis teisę statyti atitinkamame žemės sklype. UAB „Gabijos investicijos” nebuvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, kita statybų dokumentacija atlikti statybos darbus Žemės sklype. Pareiškėjo pateiktas 2006-05-16 statybos leidimas Nr.(101)-11.3-23 NS-5 yra visiškai nesusijęs su 2010-02-01 savavališkos statybos akte nurodytais statybos darbais (inžinierinių tinklų ir komunikacijų tiesimu) tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )). UAB „Gabijos investicijos” nuosavybės teise arba kitais įstatymų nustatytais pagrindais nevaldė ir nevaldo žemės sklypo, esančio ( - ) km.. Pašilaičių sen., Vilniuje, kadastrinis Nr.( - ), priklausančio tretiesiems suinteresuotiems asmenims I. M., S. P. ir J. U., todėl neturėjo ir neturi teisės vykdyti statybos darbus Žemės sklype. Pareiškėjas nuo 2006 metu, pažeisdamas Konstitucijos saugomas nuosavybės teises, vykdo tretiesiems suinteresuotiems asmenims I. M., S. P. ir J. U., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalies, kurio kadastrinis Nr. ( - ), užvaldymą ir vykdė savavališkas statybas. Teigė, kad Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Pareiškėjas, vykdydamas statybos darbus Žemės sklype, pažeidė ne tik Statybos įstatymo imperatyvias nuostatas, bet ir Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 ir 11 punktų reikalavimus. Pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų pašalinti savavališkos slatybos padarinius, todėl, trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomone, Inspekcija 2010-02-01 visiškai pagrįstai surašė šioje ginčijamą savavališkos statybos aktą.

16Paaiškino, kad pareiškėjas pats ankstesniuose raštuose pripažino, kad žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), vykdo neteisėtas statybas. UAB „Gabijos investicijos skunde atkreipia dėmesį, jog vadovaujantis statybos leidimu Nr.(101)-11.3-23 NS-5 yra pastatęs ne vieną daugiabutį gyvenamąjį komercinės paskirties pastatą ir jie yra pripažinti tinkamais naudoti. Tai dar kartą įrodo, kad statybos leidimas Nr.(101)-11.3-23 NS-5 nesusijęs su savavališkai pastatytais, pažeidžiant Konstitucijos saugomas nuosavybės teises, ir nepripažintais tinkamais naudoti inžinieriniais tinklais, esančiais žemės sklype kurio kadastrinis Nr. ( - ). Priešingu atveju komisija negalėjo ir neturėjo teisės pripažinti tinkamais naudoti tiek gyvenamųjų namų, tiek jiems reikalingų inžinierinių statinių, pastatytų pagal statybos leidimą Nr.(101)-11.3-23 NS-5, kadangi inžinieriniai statiniai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) pastatyti pažeidžiant Konstituciją, Statybos įstatymą, Žemės įstatymą. Dėl pareiškėjo argumento, kad atsakovas vykdo ne tiek jam Statybos įstatymu priskirtas funkcijas, kiek privačių subjektų nepagrįstus reikalavimus, paaiškino, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos-ministerijos. Atsakovas, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, 2010-02-01 surašė savavališkos statybos aktą Vienas pagrindinių teisės principų nustato, kad iš neteisės neatsiranda teisė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2008-02-25 nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2008) yra konstatavęs, kad statybų teisėtumo užtikrinimas yra viešasis interesas. Kitoje 2008-10-21 nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (civilinė byla Nr. 3K-3-492/2008) pažymėjo, kad savavališkos statybos padarinių šalinimo efektyvumo užtikrinimas pagal galiojančias teisės normas yra viešasis interesas.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė tenkinti pareiškėjo skundą.

18Nurodė, kad pareiškėjas kartu su skundu pateikė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros departamento 2006-05-16 išduotą statybos leidimą Nr. (101)-11.3-23 NS-5 bei Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis ( - ) k. (skl. Kad. Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) projekto suvestinį inžinerinių tinklų planą, kuris patvirtina, jog inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimas yra numatytas statinio projekte. Taigi šiuo atveju statytojas inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimo darbus vykdė turėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. Byloje nėra įrodymų, kad Statybos leidimas yra teismo panaikintas, ginčijamas teisme ar teismas būtų sustabdęs šio statybos leidimo galiojimą. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad statytojas statybos darbus vykdė nukrypdamas nuo esminių statinio projekto sprendinių. Konstatuoti savavališkos statybos faktą nėra pagrindo.

19Atkreipė dėmesį, kad ginčijamo akto 11 punkte nurodyta, kad statytojas Inspekcijos pareigūnams pateikė statybos leidimo, suvestinio inžinerinių tinklų plano brėžinio bei teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano inžinerinių tinklų plano patvirtintas kopijas. Todėl nesuprantama ginčijamo akto 4 punkto nuoroda, jog statybos leidimo nėra, bei 8 punkto išvada, kad statybos darbai įrengiant inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas atlikti neturint statybos leidimo. Šios Inspekcijos išvados neatitinka faktinių aplinkybių, nes Inspekcijos pareigūnams pateiktas Statybos leidimas apima ir inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimo darbus sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, Inspekcijos surašytas 2010-02-01 Savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) yra neteisėtas

20Byla nutrauktina.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2010-02-01 surašė Savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) (I tomas, b. l. 8-10), kuriame nurodė, jog UAB „Gabijos investicijos” savavališkai vykdė statybos darbus įrengiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas sklype, kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ) k., Pašilaičiuose, Vilniuje, dalinės nuosavybės teise priklausančiame I. M., S. P. ir J. U. Minėtame akte nurodyta, kad savavališki darbai buvo atlikti neturint statybos leidimo vykdyti statybos darbus žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini, pažeidžiant Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ir statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai” 18.1 punkto reikalavimus (8 punktas).

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-15 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-483/2010, išaiškino, kad ginčai dėl savavališkos statybos aktų panaikinimo turi būti pripažįstami nenagrinėtinais administraciniuose teismuose, kadangi ginčo pobūdis neatitinta Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei 15 straipsnyje nustatytos administracinio teismo kompetencijos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nurodo, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Teismas pažymėjo, kad „reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (administracinės bylos Nr. A14-261/2007; AS146-669/2009)“.

23Šio išaiškinimo teismas laikosi sutinkamai su Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, sakančia, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

24Pareiškėjo atstovės nurodytos aplinkybės buvo žinomos ir įvertintos priimant aukščiau minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Civilinio proceso kodekso 197 straipsnis skirtas teismui pateikiamų rašytinių įrodymų apibrėžimui ir įrodomosios galios nustatymui. Įrodymas Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1 dalis apibrėžiamas kaip faktinis duomuo, kuriuo remdamasis teismas konstatuoja bylos šalių įrodinėjamas aplinkybes. Savavališkos statybos akto vertinimas kaip įrodymo patvirtina, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje išdėstytą poziciją, kad šiuo aktu nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, o ne priimamas įpareigojimas asmeniui. Teismų praktikoje Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies įvardinta kreipimosi į teismą sąlyga – teisių ir įstatymo saugomų interesų pažeidimas yra aiškinama, nurodant, kad administracinis aktas asmeniui turi numatyti pareigas arba apriboti teises. Kadangi bylos atveju nuo to, ar skundžiamas aktas bus, ar nebus panaikintas asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeis, laikytina, kad šio akto panaikinimo klausiams negali būti bylos nagrinėjimo dalyku.

25Pareiškėjo atstovės nurodomos Lietuvos Aukščiasiojo Teismo nutartys buvo priimtos bylose, kuriose ginčo dalykas nėra panašus į šioje byloje nagrinėjamą ginčą. Nutartyje Nr. 3K-3-386/09 buvo sprendžiama problema dėl savavališkai pastatyto statinio pertvarkymo terminų. Nutartyje Nr. 3K-492/08 teismas pasisakė dėl savavališkos statybos padarinių šalinimui taikomų įstatymų. Šioje byloje, esant priimtam savavališkos statybos aktui, buvo ginčijamas ne šis aktas, o Kauno apskrities viršininko įsakymas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Taigi pareiškėjo argumentai dėl netinkamo savavališkos statybos akto statuso vertinimo nėra pagrįsti.

26Byla nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais,

Nutarė

30Bylą nutraukti.

31Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Pareiškėjas UAB „Gabijos investicijos“ teismo prašo panaikinti... 6. Paaiškino, kad ginčijamas savavališkos statybos aktas yra administracinio... 7. Pažymėjo, kad atsakovui Faktinių duomenų patikrinimo akto surašymo metu... 8. Atkreipė dėmėsį, kad Statybos leidimo galiojimo, jo galimo sustabdymo... 9. Teismo posėdžio metu atstovė prašė atsižvelgti, kad statybos leidimas... 10. Atsakovas prašė bylą nutraukti, o nagrinėjant iš esmės - pareiškėjo... 11. Nurodė, kad pareiškėjai išduotas Statybos leidimas suteikia teisę statyti... 12. Paaiškino, kad, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo atliktiems statybos... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys J. U. ir S. P. atsiliepime į skundą prašė... 14. Paaiškino, kad 2010-02-01 savavališkos statybos aktas tiesiogiai nesukėlė... 15. Nurodė, kad pareiškėjo skundas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.... 16. Paaiškino, kad pareiškėjas pats ankstesniuose raštuose pripažino, kad... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 18. Nurodė, kad pareiškėjas kartu su skundu pateikė Vilniaus apskrities... 19. Atkreipė dėmesį, kad ginčijamo akto 11 punkte nurodyta, kad statytojas... 20. Byla nutrauktina.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-15 nutartyje, priimtoje... 23. Šio išaiškinimo teismas laikosi sutinkamai su Teismų įstatymo 33... 24. Pareiškėjo atstovės nurodytos aplinkybės buvo žinomos ir įvertintos... 25. Pareiškėjo atstovės nurodomos Lietuvos Aukščiasiojo Teismo nutartys buvo... 26. Byla nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai... 27. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 30. Bylą nutraukti.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...