Byla A-502-1271-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. V. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas S. V. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas įpareigoti atsakovą Kalvarijos savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija, atsakovas, apeliantas) sumokėti pareiškėjui 1 952,38 Lt dydžio išmoką su savivaldybės tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidomis (toliau – ir Išlaidos) apmokėti už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 7 d. iki 2008 m. vasario 28 d. (toliau – ir Laikotarpis).

7Skunde pareiškėjas paaiškino, kad jam už Laikotarpį nėra išmokėta Išlaidų išmoka, kuri sudaro 1 952,38 Lt. Rėmėsi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 7 punktu, kuriame apibrėžta savivaldybės administracijos kompetencija atlikti savivaldybės tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą. Teigė, kad jis 2009 m. balandžio 30 d. prašymu kreipėsi į Administracijos direktorių prašydamas į jo banko sąskaitą pervesti jam, kaip savivaldybės tarybos nariui, priklausančią Išlaidų išmoką. Manė, jog Administracija 2009 m. birželio 3 d. raštu Nr. IS-853 nepagrįstai neigia savo pareigą išmokėti jam, kaip savivaldybės tarybos nariui, priklausiusią Išlaidų išmoką. Laikėsi pozicijos, kad toks Administracijos neveikimas traktuotinas kaip viešojo administravimo subjekto vilkinimas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

8Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-11-1 patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – ir Reglamentas) 6.4 punkte įtvirtinta nuostata, jog savivaldybės tarybos nariams su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 500 Lt išmoka, tačiau konkreti tokių išmokų mokėjimo tvarka jame nustatyta nebuvo. Nurodė, kad Administracijos direktorius, įgyvendindamas Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalį bei vadovaudamasis Reglamento 6.4 punktu, 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. D-241 „Dėl išmokos tarybos nariams“ nurodė Centralizuotai buhalterijai savivaldybės tarybos nariams mokėti 500 Lt išmoką nuo Reglamento įsigaliojimo dienos (2007 m. lapkričio 7 d.) už einamą mėnesį iki 15 dienos, pinigus pravedant į asmenines banko sąskaitas pagal pateiktuose prašymuose nurodytus duomenis. Teigė, jog Centralizuota buhalterija pagal kiekvieno savivaldybės tarybos nario pateiktą prašymą su nurodytais banko sąskaitos duomenimis apskaičiuodavo ir išmokėdavo savivaldybės tarybos nariui priklausančią išmoką. Akcentavo, jog pareiškėjas tokį prašymą pateikė tik 2008 m. kovo 3 d., o 2008 m. kovo 5 d. tuometinė Administracijos direktorė L. M. savo rezoliucija pavedė Centralizuotos buhalterijos vedėjai A. B. vykdyti minėtą pavedimą, t. y. išmokėti savivaldybės tarybos nario išmoką. Nurodė, kad Administracijos gautų dokumentų registre 2008 m. kovo 3 d. padarytas įrašas Nr. G-692(4.17-01) apie gautą prašymą, o jo vykdytoja paskirta A. B., Centralizuotos buhalterijos vyriausioji buhalterė. Laikėsi pozicijos, kad dėl nurodytų priežasčių Administracija tinkamai atliko savo kompetencijai priskirtus veiksmus ir Išlaidų išmoką pareiškėjui pradėjo mokėti nuo prašymo pateikimo dienos (už 2009 m. kovo mėnesį pareiškėjas tokią išmoką gavo).

10Atkreipė dėmesį į tai, kad lėšos, skirtos tokio pobūdžio savivaldybės tarybos narių išmokoms, yra numatomos ir patvirtinamos savivaldybės biudžete, o biudžetiniai metai savivaldybėje trunka nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., todėl šiuo metu nėra jokios galimybės sumokėti pareiškėjo prašomos Išlaidų išmokos už Laikotarpį (2007 spalio 1 d. – 2008 m. vasario 28 d.), kadangi Administracijos, kuri aptarnauja savivaldybės tarybą, apskaitos registruose nėra nurodytas toks kreditorinis įsiskolinimas už praėjusį laikotarpį.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir iš atsakovo pareiškėjui už Laikotarpį priteisė 1 952,38 Lt dydžio Išlaidų išmoką.

13Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi (ankstesnės redakcijos) ir 26 straipsnio 2 dalimi (vėlesnės redakcijos), Reglamento 6.4 punktu ir padarė išvadą, kad pareiškėjo teisė į Išlaidų išmoką atsirado nuo Reglamento įsigaliojimo dienos. Nurodė, kad ši nuostata įtvirtinta Administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9 d. įsakyme D-241, kuriame Centralizuotai buhalterijai įsakoma savivaldybės tarybos nariams išmokėti 500 Lt išmoką nuo Reglamento įsigaliojimo dienos (2007 m. lapkričio 7 d.). Vertino, kad nepaisant to, jog pareiškėjo prašymas su nurodyta banko sąskaita buvo gautas tik 2008 m. kovo 3 d., jo teisė gauti Išlaidų išmoką atsirado dar 2007 m. lapkričio 7 d. Atkreipė dėmesį į tai, kad pirmiau minėtame Administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9 d. įsakyme D-241 nurodoma, jog prašymas yra informatyvaus pobūdžio, iš esmės skirtas nurodyti banko sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos Išlaidų išmokos. Konstatavo, jog atsakovo atsiliepime neteisingai interpretuojama, kad pareiškėjui Išlaidų išmoka turi būti mokama nuo prašymo pateikimo dienos.

14III.

15Atsakovas Administracija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas.

16Apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėjo teisė gauti Išlaidų išmoką atsirado ne tada, kai įsigaliojo Reglamentas, o tada, kai jis patyrė Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas. Mano, kad Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostata yra suformuluota taip, jog tarybos narys turi pareigą informuoti savivaldybės administraciją, ar realiai patyrė atititinkamų išlaidų. Laikosi pozicijos, kad tik tada jam gali būti išmokama atitinkama išmoka, nes, priešingu atveju, būtų pažeidžiamas principas „draudžiama viskas, kas nėra leista“, o išmoka būtų tarytum priedas prie atlyginimo, o ne tikslinis mokėjimas. Nurodo, kad prašyme išmokėti tokią išmoką turi būti pateikiama atitinkama informacija. Akcentuoja, jog nei Vietos savivaldos įstatymas, nei Reglamentas nenumato, kad tokios išmokos galėtų būti išmokamos už praėjusį laikotarpį.

17Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo Administracijos apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsiliepime pareiškėjas teigia, kad su apelianto teiginiais būtų galima sutikti tik tuo atveju, jeigu įstatymų leidėjas būtų nustatęs, kad Išlaidoms padengti mokama ne išmoka, o kompensacija.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Administracinis ginčas kilo dėl atsakovo įpareigojimo atlikti atitinkamus veiksmus, todėl turi būti tiriama ir vertinama, ar pareiškėjas turi teisę reikalauti, idant atsakovas atliktų tokius veiksmus, ir ar atsakovas turi kompetenciją ir pareigą juos atlikti.

23Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. kovo 3 d. atsakovui pateikė prašymą dėl pinigų pervedimo (b. l. 12), kuriame nurodė savo banko sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamos Išlaidų išmokos lėšos, rekvizitus. Kaip matyti iš bylos medžiagos (b. l. 66), už 2008 m. kovo mėnesį jam tokia išmoka buvo išmokėta. Pareiškėjas 2009 m. balandžio 30 d. prašymu dėl tarybos nario išmokos (b. l. 8) kreipėsi į atsakovą inter alia prašydamas jam išmokėti Išlaidų išmoką už Laikotarpį. Atsakovas 2009 m. birželio 3 d. rašte Nr. IS-853 (b. l. 9) nurodė, kad visos pareiškėjui priklausančios Išlaidos išmokos buvo išmokėtos.

24Reglamentas buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-11-1. Tuomet galiojusios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, buvo numatyta, kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. Reglamento, kuris įsigaliojo 2007 m. lapkričio 7 d. (atitinkama Vietos savivaldos įstatymo nuostata nebuvo pakeista) 6.4 punkte buvo numatyta, jog tarybos nariams su jų veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 500 Lt išmoka ir jog už išmokų panaudojimą ataskaitos neteikiamos. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad minėtoje Reglamento nuostatoje nebuvo nustatyta konkreti tokių išmokų mokėjimo tvarka, tačiau tai nereiškia, kad jos nebuvimas, t. y. atitinkamos procedūrinės teisės normos neįtvirtinimas, suponuoja, kad pasikeičia materialinės normos, kuri numato tarybos narių teisę gauti tokias išmokas, turinys. Be to, Vietos savivaldos įstatymas Išlaidų išmokos gavimo nesiejo su faktiškai patiriamomis tokio pobūdžio išlaidomis, o atsižvelgus į Reglamento 6.4 punkte įtvirtintą nuostatą, kad tokios lėšos tarybos nariams išmokamos neatsiskaitytinai, ši išvada tampa dar akivaizdesnė.

25Išlaidų išmokų mokėjimo tvarka buvo nustatyta Administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. D-241 (b. l. 77), kuriuo Centralizuotai buhalterijai buvo įsakyta tarybos nariams išmokėti 500 Lt išmoką nuo Reglamento įsigaliojimo dienos (2007 m. lapkričio 7 d.) už einamą mėnesį iki 15 dienos, pinigus pervedant į asmenines banko sąskaitas pagal pateiktuose prašymuose nurodytus duomenis. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarybos nario prašymas šiuo atveju atliko iš esmės informacinę funkciją, t. y. jame turėjo būti pateikiami atitinkami duomenys apie tarybos nario banko sąskaitą, į kurią jis pageidauja gauti Išlaidų išmokas. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog nei vienas teisės aktas nenustatė, per kiek laiko reikia pateikti tokį prašymą (pirmiau minėtame Administracijos direktoriaus įsakyme nustatyta pareiga laikytis einamojo mėnesio 15 dienos termino buvo adresuota Centralizuotai buhalterijai), o tai taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad teisės gauti Išlaidų išmokas atsiradimas gali būti siejamas su tokio prašymo pateikimu. Su šiuo juridiniu faktu gali būti siejamas tik teisės gauti Išlaidų išmokas įgyvendinimas. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai tenkino pareiškėjo skundo reikalavimą, tačiau tą darydamas nepagrįstai rėmėsi vėlesnės, t. y. pareiškėjo 2009 m. balandžio 30 d. prašymo pateikimo metu galiojusios redakcijos, Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostata, vis dėlto, atsižvelgiant į tai, jog ji nustatė iš esmės tokį patį teisinį reguliavimą kaip ir pirmiau nurodyta ankstesnės redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostata, šis trūkumas nelaikytinas esminiu ir nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.

26Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau išdėstytą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra pagrindo, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas S. V. (toliau – ir pareiškėjas) skundu,... 7. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad jam už Laikotarpį nėra išmokėta... 8. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su... 9. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m.... 10. Atkreipė dėmesį į tai, kad lėšos, skirtos tokio pobūdžio savivaldybės... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 1 d. sprendimu... 13. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo 26... 14. III.... 15. Atsakovas Administracija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos... 16. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pareiškėjo teisė gauti Išlaidų išmoką... 17. Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo Administracijos apeliacinį skundą... 18. Atsiliepime pareiškėjas teigia, kad su apelianto teiginiais būtų galima... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Administracinis ginčas kilo dėl atsakovo įpareigojimo atlikti atitinkamus... 23. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. kovo 3 d. atsakovui pateikė... 24. Reglamentas buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo... 25. Išlaidų išmokų mokėjimo tvarka buvo nustatyta Administracijos direktoriaus... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau išdėstytą, daro išvadą, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimą palikti... 30. Nutartis neskundžiama....