Byla eB2-665-587/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ veiklos pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ (toliau – ir BUAB „Nuro grupė“) administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ (toliau – ir UAB „Ad acta“) įgaliotas asmuo 2020 m. vasario 3 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos.

5Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi UAB „Nuro grupė“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“, nutartis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 10 d. Nagrinėjamu atveju UAB „Nuro grupė“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos pateiktas (juridinio asmens pabaigos procedūra inicijuota) galiojant JANĮ. Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas nepatenka tarp JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, klausimas dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia ir jos išregistravimo spręstinas vadovaujantis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

9JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kartu pateikdamas: 1) įrodymus, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktus; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažymą dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymą; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkinius.

10Byloje pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. vasario 3 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-1536 patvirtina, kad BUAB „Nuro grupė“ nebuvo įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos 2019 m. kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus. Įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Administratorės kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu BUAB „Nuro grupė“ mokumas nebuvo atkurtas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu buvo gauta 5216,91 Eur lėšų iš Garantinio fondo, kurios panaudotos atsakovės kreditorių darbuotojų reikalavimams tenkinti ir 223,10 Eur jų administravimui, bei 3000,00 Eur suma iš bankrutuojančios įmonės buvusio vadovo, kuri buvo panaudota administravimo išlaidoms dengti. Teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „Nuro grupė“ kreditoriniai reikalavimai liko neapmokėti. Bankroto administratorė pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie įmonės turimą turtą nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „Nuro grupė“, teismuose nėra.

11Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

12Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

13Kadangi galimybių tęsti atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant bankrutavusią įmonę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“, juridinio asmens kodas 304228463, buveinės adresas ( - ), Kaune, veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

16Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ išregistravimo.

17Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ bankroto administratorei, įpareigojant ją per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

18Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai