Byla 2VP-14221-1067/2017
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo neįvykdymą, suinteresuoti asmenys S. J. ir UAB „Lexima“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Justė Visakavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio J. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo neįvykdymą, suinteresuoti asmenys S. J. ir UAB „Lexima“.

3Teismas

Nustatė

4antstolis J. P. pateikė teismui pareiškimą vykdymo procese, kuriuo prašo už antstolio reikalavimo, t.y. 2017 m. gegužės 31 d. patvarkymo Nr. S17-18878 „Dėl skolos išieškojimo“ neįvykdymą UAB „Lexima“ vadovei A. J. skirti baudą. konstatuoja:

5vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 634 straipsnio 2 dalis). CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

6Iš pateiktų bylos duomenų nustatyta, kad antstolis J. P. vykdo vykdomąsias bylas: Nr. 0172/14/01305 pagal V. T. 2014 m. liepos 14 d. prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo ir 2014 m. sausio 31 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-499-144/2013, kurio pagrindu reikalaujama iš skolininko S. J. išieškoti 3718,90 Eur (12817 LT) turtinės žalos ir 870,46 Eur (3000 LT) neturtinės žalos atlyginimo, išieškotojo V. T. naudai. Taip pat vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/01306 pagal V. T. 2014 m. liepos 14 d. prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo ir 2014 m. kovo 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-499-144/2013, kurio pagrindu reikalaujama iš skolininko S. J. išieškoti 435,23 Eur (1500 LT) atstovavimo išlaidoms atlyginti, išieškotojo V. T. naudai.

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0172/14/01305 matyti, kad skolininkas S. J. dirba UAB „Lexima“, įmonės kodas 302944624. Antstolis 2017 m. gegužės 31 d. priėmė patvarkymą Nr. S17-18878 „Dėl skolos išieškojimo“, kuriuo pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vieno minimalaus mėnesinio atlyginimo (toliau – MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Patvarkyme buvo išaiškintos antstolio reikalavimo nevykdymo teisinės pasekmės. Šis patvarkymas 2017 m. birželio 2 d. išsiųstas registruotąja pašto siunta į UAB „Lexima“ bei 2017 m. birželio 1 d. skolininko darbdaviui elektroniniu paštu –( - ). Vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad skolininko darbdavys UAB „Lexima“ antstolio patvarkymą gavo 2017 m. birželio 12 d. ir 2017 m. birželio 8 d. Darbdavys nevykdė antstolio patvarkymo dėl išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio.

8Nevykdant antstolio reikalavimų yra kliudoma antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus.

9Antstolio patvarkyme buvo išaiškintos antstolio reikalavimų nevykdymo teisinės pasekmės. Darbdavys jokių paaiškinimų, kodėl nevykdomos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio, nepateikė, todėl jo elgesys, nevykdant antstolio patvarkymų, vertintinas kaip pažeidžiantis įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Tiek teismo procesinio sprendimo privalomumas, tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 straipsnis) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, pasirinkti, ar jis vykdys atitinkamus teismo ar antstolio reikalavimus, ar nevykdys.

10Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurios veiklai vadovauja administracijos vadovas (LR Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1dalis, 4 dalis). Už antstolio reikalavimą daryti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio yra atsakingas juridinio asmens vadovas (LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 6dalys, 37 straipsnio 1,10, 12 dalys)

11Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl, įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė, teismo nuomone, turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Įstatymas antstolį įpareigoja savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog UAB „Lexima“ vadovė A. J. nevykdė 2017 m. gegužės 31 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. S17-18878, todėl antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkintinas, UAB „Lexima“ vadovei A. J. už antstolio reikalavimų nevykdymą skirtina bauda (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

13Įvertinus išdėstytas aplinkybes, išieškotinos sumos dydį, vykdymo proceso vilkinimo terminą bei vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, A. J. už antstolio patvarkymo nevykdymą skirtina 3 Eur dydžio bauda už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 593, straipsniu, teismas

Nutarė

15Antstolio J. P. pareiškimą tenkinti.

16Už antstolio J. P. 2017 m. gegužės 31 d. patvarkymo Nr. S17-18878 dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/01305 nevykdymą skirti, UAB „Lexima“, įmonės kodas ( - ) , vadovei A. J., asmens kodas ( - ) 3 Eur (trijų eurų) baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

18Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąsias bylas.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai