Byla T-965-246/2018
Dėl papildomų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo nuteistajam A. G

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Gitanai Levčenkaitei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Sabaičiui, Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriaus (toliau – Probacijos tarnyba) atstovei R. M., nuteistajam A. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Probacijos tarnybos teikimą dėl papildomų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo nuteistajam A. G..

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apylinkės teismo 2015 m. sauso 26 d. nutartimi Japonijos Čibos apygardos teismo 2011 m. kovo 2 d. nuosprendžiu paskirta bausmė suderinta su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalimi ir A. G. paskirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė.

5Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartimi , vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, A. G. lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

6Kauno apylinkės teisme gautas Probacijos tarnybos teikimas, kuriame nurodyta, jog probuojamasis A. G. jau du kartus baustas administracine tvarka už daromus administracinius nusižengimus. 2018 m. sausio 30 d. jam paskirta administracinė nuobauda už teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio 1 dalyje, padarymą (narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo).

72018 m. vasario 22 d. Kauno probacijos skyriuje probuojamajam dar kartą išaiškintos probacijos sąlygos bei išaiškintos jų nevykdymo teisinės pasekmės. Tačiau 2018 m. balandžio 15 d. A. G. nubaustas administracine tvarka pagal ANK 424 straipsnio 4 d. už tai, kad jis vairavo transporto priemonę, neturėdamas teisės vairuoti bei būdamas neblaivus (nustatytas 0,85 promilių girtumas).

8Dėl nustatytų pažeidimų Probacijos tarnyba prašo nuteistajam A. G., vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, paskirti papildomą įpareigojimą – nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

9Teismo posėdžio metu Probacijos tarnybos atstovė, prokuroras prašo teikimą tenkinti, nuteistasis su teikimu sutiko ir dėl padarytų administracinių nusižengimų gailisi ir supranta, kad netinkami vykdė įpareigojimus.

10Teikimas tenkintinas.

11Probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro administracinių nusižengimų, už kuriuos jam taikytos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu gali jam papildomai paskirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų arba šio kodekso 82 straipsnyje numatytų auklėjamojo poveikio priemonių arba priimti sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį, kai pagrįstai manoma, kad probacijos tikslo nebus įmanoma pasiekti skirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis ir (ar) pareigomis arba auklėjamojo poveikio priemonėmis.

12Iš teismui pateiktų duomenų matyti, jog Probacijos tarnybos žinioje A. G. yra nuo 2017 m. gegužės 10 d. Bausmės pabaiga 2019 m. lapkričio 27 d. d. A. G. buvo supažindintas su probacijos atlikimo tvarka ir sąlygomis, savo teisėmis ir pareigomis, įspėtas dėl teisinių pasekmių už vengimą atlikti bausmę ir teismo skirtų įpareigojimų ar pareigų nevykdymą, teisės pažeidimų darymą. Teikime nurodoma, kad bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu duomenų apie įpareigojimo neišvykti užgyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo pažeidimo atvejų neužfiksuota, 2017 m. gegužės 16 d. nuteistasis užsiregistravo Darbo biržoje, 2017 m. gegužės 25 d. jis įsidarbino UAB „( - )“. Šiuo metu vėl registruojasi darbo biržoje. Tačiau užfiksuoti du administraciniai nusižengimai, ir abu susiję su viešosios tvarkos pažeidimu esant apsvaigusiam. Šiuos duomenis objektyviai patvirtina prie teikimo pateiktas administracinių nusižengimų registro išrašas (b. l. 8, 9).

13Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, išklausęs prokuroro, Probacijos tarnybos atstovės, nuteistojo nuomonių, daro išvadą, jog teikimas yra pagrįstas. Siekiant daryti teigiamą įtaką probuojamojo elgesiui bei išnaudoti visas priemones tinkamai atlikti nuteistojo probaciją, teismas, vadovaudamasis Probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BK 75 straipsnio 2 dalies 10 punktu, atsižvelgdamas A. G. daromų pažeidimų pobūdį, papildomai paskiria įpareigojimą – nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362-364 straipsniais, Lietuvos Respublikos Probacijos įstatymo 30 straipsniu,

Nutarė

15Kauno apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimą tenkinti.

16Nuteistajam A. G., a. k. ( - ) papildomai paskirti BK 75 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytą įpareigojimą – nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.