Byla I-3022-38/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedantį iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė). Petro Viščinio (pranešėjas) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Laurai Žvirblienei, dalyvaujant pareiškėjams M. M., M. K., A. D., S. S., R. T. ir jos atstovei Jūratei Marijai Trilupaitienei. atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Algiui Ubaičiui, Algirdui Matuliui ir trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovei Agnei Murauskaitei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagai pareiškėjų M. M., M. K., A. D., S. S., R. T. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Aplinkos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjai M. M., M. K., A. D., S. S., R. T. 2006-11-23 kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006-10-13 atsakymą Nr. 6-421-K ir įpareigoti atsakovą atlikti patikrinimą, kaip UAB „Lintano" detaliojo plano sprendiniai bei techninis projektas atitinka Statybos techninio reglamento 2.02.01:2004 dešimtajame skirsnyje „Gyvenamieji pastatai" 193.2 punkto reikalavimus.

3Skunde (b.l. 4-9) nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad jie. namo. esančio ( - ). Vilniuje, gyventojai. 2006-04-12 apskundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (toliau - VAGK) Aplinkos ministerijos 2006-03-15 raštą Nr. (l-19)-D8-2268, motyvuodami tuo, kad ši nepakankamai išnagrinėjo jų 2006-01-03 ir 2006-02-06 skunduose nurodytus pažeidimus, fonnaliai atsakė į jų skundus. VAGK 2006-05-03 išnagrinėjusi skundą, panaikino Aplinkos ministerijos 2006-03-15 raštą Nr. (l-19)-D8-2268 ir įpareigojo Aplinkos ministeriją perduoti pareiškėjų skundą nagrinėti atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nesulaukę atsakovo pranešimo pareiškėjai 2006-09-12 kreipėsi į jį prašydami atsakyti kokį nutarimą atsakovas priėmė atsižvelgdamas į VAGK sprendimą. 2006-10-13 gavo atsakovo atsakymą Nr. 6-421-K, kuriame nurodoma, kad inspekcijos pozicija skundo klausimu buvo išdėstyta Aplinkos ministerijos 2006-03-15 rašte Nr. (l-19)-D8-2268. todėl jų skundas papildomai tiriamas nebus. Nurodo, kad atsakovas nevykdė VAGK sprendimo, neatliko jų skunde nurodytų aplinkybių tyrimo, iš esmės atsisakė nagrinėti skunde nurodytus pažeidimus. Mano, kad detaliojo plano organizatorius UAB „Lintanas“ viešąjį detaliojo plano svarstymą su gyventojais atliko netinkamai, atmestinai traktuodama ir vykdydama įstatymų nuostatas, svarstymą organizavo šiurkščiai prasilenkdama su imperatyvais, išdėstytais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 2 d.: 27 str. 1 d. 1 p.; 31 str. 1 d. ir 3 d. 3 p.; 32 str. 1 ir 2 d.: apie priimtą sprendimą dėl planavimo dokumentų rengimo pradžios ir apie planavimo tikslus nebuvo paskelbta ir nebuvo informuoti greta planuojamos teritorijos esančių nekilnojamų daiktų savininkai, gyvenantys ( - ), Vilniuje; netinkamai buvo paskelbtas detaliojo plano viešas svarstymas, nes skelbimas buvo paduotas į dienraštį „Lietuvos aidas", o ne į dienraščio „Lietuvos rytas" priedą „Sostinė": susipažinimui su detaliuoju planu buvo skirtas trumpesnis negu 20 darbo dienų laikotarpis: ( - ) namo gyventojai nebuvo informuoti apie detalųjį planą, susipažinimą su juo ir jo svarstymo tvarką, vietą bei laiką; buvo pažeista ( - ) gyventojų teisė susipažinti su teritorijos planavimo dokumentais, o kartu ir teisė pateikti savo pasiūlymus dėl šių dokumentų. Pareiškėjai teismo posėdžio metu prašė jų skundą tenkinti skunde nurodytais motyvais.

4Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b.I. 57-58) nurodo ir teismo posėdyje atsakovo atstovai Algis Ubaitis bei Algirdas Matulis paaiškino, kad į pareiškėjų 2006-09-21 kolektyvinį prašymą atsakė teisės aktų nustatyta tvarka 2006-10-13 raštu Nr. 6-421-K. Nurodo, kad 2006-02-06 ( - ) gyventojų skundas buvo perduotas nagrinėti inspekcijai kaip ir numatyta teisės aktuose. Aplinkos ministerijos 2006-03-15 raštas Nr. (1-19)-D8-2268 buvo rengtas inspekcijos specialistų ir pasirašytas ministerijos sekretoriaus, jame buvo išdėstyta inspekcijos pozicija ( - ) gyventojų skundo klausimu, todėl nėra tikslo atlikti papildomo skunde nurodytų aplinkybių tyrimo. Mano, kad tretysis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija, atsakydama į pareiškėjo prašymus neviršijo savo kompetencijos.

5Atsakovo atstovai Algis Ubaitis ir Algirdas Matulis teismo posėdyje prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais pagrindais.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens atstovė Agnė Murauskaitė nurodė, kad palaiko atsakovo poziciją ir prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Teisėjų kolegija konstatuoja:

8Pareiškėjai prašo panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006-10-13 atsakymą Nr. 6-421-K ir įpareigoti atsakovą atlikti patikrinimą skunde nurodoma apimtimi.

9Skundas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo (toliau - TPĮ) įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė, taip pat tikrinimas, ar sprendiniai atitinka šio įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, yra valstybinė teritorijų planavimo priežiūra. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos yra Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, apskrities viršininko administracija. Vyriausybės įgaliotos institucijos (34 str.). Detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka apskrities viršininko administracija (34 str. 2 d.). TPĮ nurodoma Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, vykdanti įstatyme numatytą teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą bei kontrolę yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos (Inspekcijos nuostatų, patvirtintų Aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr.349. 1 p.). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370, nustatyta, jog apskričių viršininkų administracijos savivaldybės lygmens detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka per savo teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentus (skyrius) (3.2 p.). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos metodiškai vadovauja valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekantiems apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentams (skyriams), tikrina jų darbą ir patikrinimo išvadas teikia apskričių viršininkams (21 punktas).

11Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2005-06-18 redakcija) 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena viešojo administravimo institucija privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją. Jeigu institucija neįgaliota priimti sprendimo prašomu klausimu, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą kompetentingai institucijai nagrinėti pagal kompetenciją (19 straipsnio 2 dalis). Sistemiškai vertinant Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas nuostatas, matyti, kad šio įstatymo normose nustatyta kiekvienos institucijos pareiga priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją ir. tik turint ją. pradėti administracinę procedūrą, kuri baigiama sprendimu prašymą patenkinti ar atmesti - individualiu administraciniu sprendimu, kuris turi būti pasirašytas jį priėmusios institucijos vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens (8 str. 3 d.;19str. 1 d.; 31 str. 3 d.).

12Iš byloje esančių pareiškėjų 2006-01-03 (b.l. 40-42) ir 2006-02-06 (b.l. 32) skundų adresuotų Aplinkos ministrui matyti, kad jais pareiškėjai skundžia Vilniaus apskrities viršininko administracijos atliktas detaliojo planavimo procedūras. Remiantis aukščiau išdėstytomis įstatymų nuostatomis, kompetentinga institucija tikrinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos atliktą valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą, įskaitant detaliųjų planų svarstymo procedūrų kontrolę, yra Inspekcija. Tačiau Aplinkos ministerija pagal Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį pareiškėjų skundų neperdavė kompetentingai institucijai - Inspekcijai, o pati išnagrinėjusi skunduose nurodytas aplinkybes priėmė 2006-10-13 sprendimą Nr. 6-421-K (atsakymas įformintas ant Ministerijos blanko ir pasirašytas Ministerijos sekretoriaus). Ministerija prisiėmė formalią pareigą atsakyti pareiškėjams bei priimti dėl jų skundų sprendimą, neturėdama atitinkamos kompetencijos ir įgalinimų, o drauge ir skundo nagrinėjimo bei sprendimo priėmimo dėl jo teisės, kuo pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalį. Remdamasi tuo VAGK 2006-05-03 sprendimu Nr. 2006/05-4R-75 panaikino Aplinkos ministerijos 2006-03-15 raštą Nr. 6-421-K ir įpareigojo pareiškėjų skundus perduoti atsakovui - Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Šis VAGK sprendimas nebuvo apskųstas LR ABTĮ 32 straipsnyje ir Administracinių ginčų komisijų įstatymo 18 str. 2 d. bei 19 str. numatyta tvarka, taigi Administracinių ginčų komisijų įstatymo 15 str. 2 dalies prasme yra vykdytinas.

13Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos. 2006-09-12 pareiškėjai raštu kreipėsi į atsakovą, prašydami atsakyti, kokį nutarimą jis priėmė atsižvelgiant į VAGK 2006-05-03 sprendimą (b.l. 13-14). Atsakovas 2006-10-13 skundžiamame rašte Nr. 6-421-K (b.l. 11-12) nurodė, kad nepriims atskiro nutarimo dėl VAGK 2006-05-03 sprendimo, nes 2006-03-15 ministerijos sekretoriaus raštas buvo rengtas inspekcijos specialistų, todėl jame yra išdėstyta inspekcijos pozicija ( - ) gyventojų skundo klausimu. Toks atsakovo atsisakymas nagrinėti pareiškėjų skundą prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 nuostatoms. Atsisakydamas nagrinėti pareiškėjų skundą atsakovas taip pat nevykdo VAGK 2006-05-03 sprendimo Nr. 2006/05-4R-75. Todėl konstatuotina, kad atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006-10-13 raštas Nr. 6-421-K yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikinimas.

14Atsižvelgiant į tai. kas išdėstyta, pareiškėjų skundas tenkintinas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006-10-13 raštas Nr. 6-421-K naikintinas ir ji įpareįgotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą bci atlikti patikrinimą dėl skunde nurodomų galimų įstatymo pažeidimų.

15Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Administracinių bylų leisenos įstatymo 85-89 straipsniais. 88 straipsnio 2 punktu.

Nutarė

16pareiškėjų M. M., M. K. , A. D., S. S., R. T. skundą patenkinti.

17Panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006-10-13 raštąNr. 6-421 -K. ir įpareigoti atsakovais naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą bei atlikti patikrinimą dėl skunde nurodomų galimų įstatymo pažeidimų.

18Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai