Byla I-5339-121/2007

1Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s t a t ė:

2pareiškėja prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-Tarnyba) 2006-12-13 įpareigojimą Nr.4S-3558 kaip neteisėtą ir nepagrįstą dėl tokių priežasčių: 1) iš pirmosios pastabos neaišku, kokiu būdu nustatyta, kad pareiškėja nepateikė pirkimo dokumentų paaiškinimo visiems pirkimo dokumentus įsigijusiems teikėjams, nenurodyta, kokius papildomus dokumentus pareiškėja turėjo pateikti. Teigiama, kad pirkimo dokumentų 3.1.12 punkto reikalavimas ir pareiškėjos 2006-10-03 raštas dėl konkurso sąlygų paaiškinimo yra prieštaringi, tačiau, vertinant VPĮ 32 str. 4 d. nuostatas pagal atsakovės logiką, ji privalėtų atmesti teikėjo pasiūlymą, jei jis vietoj pirkimo dokumentų, nurodytų 3.1.12 punkte, pateiktų kitus, kurie patvirtintų, kad teikėjas yra pajėgus savo jėgomis, nesinaudodamas išoriniais finansavimo šaltiniais, finansuoti investicijas, susijusias su pirkimo objektu; 2) argumentas, jog nustatyti nepagrįstai aukšti reikalavimai teikėjų kvalifikacijai, nepagrįstas, nes reikalavimai turėti ne mažesnę, kaip 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir kad pagrindinė teikėjo veikla būtų komunalinių atliekų tvarkymas, buvo nurodyti VPĮ 32 str. 1 dalies pagrindu. Be to, pagal VPĮ 23 str. 3 dalį atsakovė šio įstatymo reikalavimus atitinkančius skelbimus privalo per 3 darbo dienas išsiųsti spausdinti, ką ji ir padariusi, kas, pareiškėjos nuomone, rodo, jog Tarnyba pati pripažino, kad skelbimas ir jame esanti informacija atitinka VPĮ reikalavimus; 3) argumentas, jog konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas, kad teikėjai gali pateikti dokumentus apie ekonominę bei finansinę būklę tik už 2003-2005m. laikotarpį ir nenurodant galimybių konkurse dalyvauti teikėjams, vėliau įregistravusiems veiklą, prieštarauja VPĮ 35 str. 1 d. 3 punktui. Pareiškėja mano, jog atsakovė siaurai supranta VPĮ reikalavimus, nes: a) toks reikalavimas susijęs su kitu, reikalaujančiu turėti teikėjui ne mažesnę kaip 5 metų komunalinių atliekų tvarkymo patirtį; b) jeigu pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kad teikėjas, kuris įregistravo veiklą vėliau nei 2003m., turi teisę dalyvauti pirkimo procedūrose, tai nereiškia, jog jis tokios teisės neturi; c) suformuota teismų praktika nagrinėjant ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais, skelbia, jog pirkimo dokumentuose pateikiamų sąlygų neaiškumai traktuojami pagal imperatyviąsias įstatymo normas, taigi, esant neatitikimui tarp VPĮ ir pirkimo dokumentų, tiek perkančioji organizacija, tiek teikėjai turi orientuotis į tai, jog pirkimo dokumentų reikalavimai bus aiškinami atsižvelgiant į VPĮ nuostatas; pati atsakovė savo vykdytame konkurse (pirkimo Nr.42079) buvo nurodžiusi analogišką reikalavimą; d) 3.1.6 punktas buvo nurodytas skelbime apie pirkimą, tačiau atsakovė jokių pastabų dėl to neturėjo; 4) į sprendimo teiginį, jog konkurso sąlygų 3.1.9 punktas, numatantis, jog teikėjas turi turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje, neatitinka VPĮ 32 str. 2 dalies, atsikerta, kad Tarnyba nenurodo, kokius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinės bazės įkūrimą, reikalavimas pažeidžia, o paminėta Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato nuomonė pareiškėjai kaip teisės šaltinis nėra žinomas, todėl mano, jog šiuo atveju atsakovė išėjo iš savo kompetencijos ribų; 5) atsakovė sprendime nurodė, jog konkurso sąlygų 4.2 ir 6.1 punktuose bei skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija nepateikė aiškios ir tikslios nuorodos dėl pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo patalpos. Pareiškėja teigia, jog, jeigu tai laikoma trūkumu, jai nesuprantama, kodėl atsakovė tokį skelbimą leido spausdinti, be to, VPĮ nereglamentuoja, kaip tiksliai tai turi būti padaryta; 6) atsakovė savo sprendime rašo, jog „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punktas, numatantis, jog sutarties vykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo, prieštarauja Civilinio kodekso (CK) 6.70 str. 2 daliai, tačiau CK nedraudžia reikalauti prievolių įvykdymo užtikrinimo taip, kaip yra nurodyta pareiškėjos viešojo pirkimo dokumentuose, nes civilinėje teisėje galioja principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“. Tarnyba negalėjo priimti skundžiamo akto dar ir dėl to, jog Šiaulių apygardos teismas 2006-11-29 nutartimi civilinėje byloje sustabdė konkurso vykdymo procedūras, o atsakovė 2006-12-13 įpareigojimus pareiškėjai pateikė 2006-12-14, t.y., galiojant teismo nutarčiai. Mano, jog atsakovės sprendimas niekinis, nes teismų sprendimai yra privalomi ir turi būti vykdomi (1t., b.l.3-13).

3Atsakovė, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti ir paaiškina, jog, gavusi informacijos iš tiekėjų UAB „Dzūtra“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švarinta“ ir Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos apie galimus VPĮ pažeidimus pareiškėjos vykdomame konkurse, patikrino pirkimo dokumentus ir nustatė, jog konkurso sąlygų atitinkami punktai pažeidžia VPĮ, o būtent: 1) pareiškėja, gavusi tiekėjų UAB „Dzūtra“, AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švaros diena“ prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir atsakydama tik šioms įmonės, pažeidė VPĮ 27 str. 3 dalį bei konkurso sąlygų 11.2 punktą, nes visiems tiekėjams nesudarytos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime; 2) konkurso sąlygų 3.1.12 punktas yra perteklinis, nepagrįstas bei pažeidžiantis proporcingumo principą, VPĮ 3 str. 2 ir 24 str. 7 dalis; 3) 3.1.1 punkte nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, ribojantys konkurenciją, nes VPĮ 34 str. 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, jog kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, o ne reikalauti, kad ta veikla būtų pagrindinė; 4) 3.1.6 punktas prieštarauja VPĮ 35 str. 1 d. 3 punktui, nes įstatymo nuostata suteikia teisę konkurso sąlygose pateikti ekonominę ir finansinę dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus daugiausia paskutinių 3 metų, o jei įmonė registruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios; 5) 3.1.9 punkto reikalavimas turėti paslaugų tiekėjui gamybinę bazę Šiaulių apskrityje neatitinka VPĮ 32 str. 2 dalies, konsoliduotos Europos Sąjungos sutarties principų, Europos bendrijos Steigimo sutarties 12 straipsnio; 6) 4.2 ir 6.1 punktai neatitinka VPĮ 24 str. 2 dalies ir 14 bei 17 punktų nuostatų, nes pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir be dviprasmybių; 7) Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto 2.3.1 punktas neteisėtas, nes užtikrinimas yra negalimas pasibaigusių prievolių atžvilgiu, ką konstatavo Lietuvos Apeliacinis Teismas 2004-09-07 nutartyje (civ.b. Nr.2A-290/2004). Pažymi, jog pareiškėja siauriai aiškina VPĮ 23 str. 3 dalies nuostatas, kad, jei Tarnyba VPĮ reikalavimus atitinkančius skelbimus išsiuntė spausdinti, tai vėliau neturi pagrindo pripažinti, jog juose nurodyta informacija neatitinka VPĮ, nes: pirma, skelbimas apie pirkimą yra tik sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir jame pateiktos informacijos nepakanka objektyviai įvertinti, ar perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai galimai neprieštarauja VPĮ; antra, pagal Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Vyriausybės tvarkos aprašo 2 d. 14 punktą už Tarnybai teikiamų viešųjų pirkimų skelbimų turinį atsako perkančioji organizacija; trečia, viešojo pirkimo skelbimo paskelbimas yra tik pradinis pirkimo procedūros etapas, todėl pagal pareiškėjos argumentaciją išeitų, jog Tarnybai nebebūtų tikslinga vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo, dėl ko Tarnybos kontrolės ir prevencijos funkcijų vykdymas netektų prasmės. Apie Šiaulių apygardos teismo 2006-11-29 nutartį atsakovė sužinojo tik 2006-12-22, todėl mano, jog Tarnybos įpareigojimas gali būti vykdomas tik Šiaulių apygardos teismui priėmus sprendimą dėl pareiškėjo ginčijamų klausimų (1t., b.l.116-122).

4Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žalvaris“ paaiškino, kad nėra suinteresuota teismo sprendimu, todėl palieka teismui spręsti kilusį ginčą (2t., b.l.127).

5Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir paaiškina, kad atsakovės išvada, jog konkurso sąlygų 3.1.1 punktu nustatyti reikalavimai tiekėjams yra nepagrįsti ir dirbtinai riboja konkurenciją, teisinga, nes įmonės pajėgumas įvykdyti konkrečias pirkimo sąlygas priklauso nuo jos turimų resursų bei patirties konkrečioje veikloje, bet ne nuo to, ar pirkimo objektu esanti veikla yra pagrindinė, juolab, kai sąlygose ir jų paaiškinimuose nėra apibrėžta, kokia veikla laikoma pagrindine, todėl mano, jog ši sąlyga neatitinka VPĮ 24 str. 7 ir 32 str. 2 dalių reikalavimų. Dėl konkurso sąlygos 3.1.6 punkto teisėtumo ir pagrįstumo paaiškina, kad atsakovė pagrįstai nurodė ją pakeisti, nes 3 mln. Lt apyvartos pajėgumai nėra reikalingi pirkimo reikalavimams įvykdyti. Sąlygų 3.1.9 punktas reikalavimas nėra sąlygotas VPĮ 32 str. 1 dalimi, kadangi neleidžia nustatyti, ar konkurso dalyvis yra pajėgus įvykdyti konkurso sąlygas, o toks reikalavimas (turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje) dirbtinai riboja konkurso dalyvių ratą iki įmonių, kurios jau vykdo veiklą Šiaulių regione. Pareiškėja konkurso sąlygų 3.1.12 punkte nustatė išankstinį reikalavimą visiems viešojo pirkimo dalyviams turėti galimybę naudotis ne mažesniais kaip 1 mln. kredito limitais ir nurodė, kokius įrodymus turi pateikti tiekėjas, patvirtindamas, kad jis atitinka šį reikalavimą. Vėlesniuose savo paaiškinimuose pareiškėja nurodė, kad šis reikalavimas netaikomas, jei tiekėjas gali pats įrodyti savo finansinį pajėgumą. UAB „Dzūtra“ nuomone, tokiu būdu pareiškėja ne tik aiškino konkurso sąlygas, bet ir jas pakeitė, kas prieštarauja VPĮ 24 str. 7 bei 32 str. 2 dalims. Į skundo argumentą, kad atsakovė pažeidė 2006-11-29 teismo nutartį, kuria buvo sustabdytos viešo pirkimo procedūros, atsikerta, jog atsakovė nėra pirkimo proceso dalyvė, todėl jos įpareigojimai perkančiajai organizacijai nėra laikomi viešo pirkimo procedūrų vykdymu, be to, ji skirta išimtinai perkančiajai organizacijai, t.y.- pačiai pareiškėjai (2t., b.l.129-133).

6Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai paaiškino, kad konkurso sąlygų išaiškinimai buvo išsiųsti faksu visiems teikėjams, atsakovė viršijo savo kompetenciją, nekontroliavo skelbimo turinio, todėl po to ji negalinti kritikuoti sąlygų, kurias pati leido paskelbti, turinio. Mano, jog suformuluoti papildomi reikalavimai tik padeda užtikrinti viešą interesą. Pažymėjo, jog šis konkursas nėra patrauklus užsienio įmonėms.

7Atsakovės atstovė, prieštaraudama skundui, teisme pažymėjo, jog jos pozicija išdėstyta atsiliepime bei papildomai pabrėžė, kad institucija reaguoja į visus gautus pranešimus apie galimus pažeidimus ir turi teisę reikalauti visus privalomus dokumentus. Teigia, jog pareiškėjos suformuoti reikalavimai užaukštinti, o turi būti nustatyti tik minimalūs.

8Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cleanaway“ atstovas teisme paaiškino, kad konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai teikėjams yra labai svarbūs, nes jų neatitinkant atimama teisė dalyvauti konkurse, tačiau pareiškėja savo reikalavimų turinio ir jų tikslingumo negali pagrįsti.

9IĮ „Sveteka“ atstovas teisme pritarė UAB „Cleanaway“ pozicijai ir papildomai nurodė, jog Šiaulių apskritis, skirtingai nei teigia pareiškėja, patraukli užsienio kompanijoms, nes šiame regione nėra konkurencijos.

10Kolegija, išnagrinėjusi skundo bei atsiliepimų motyvus, įvertinusi rašytinius bylos įrodymus, išanalizavusi ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, daro išvadą, jog skundas tenkintinas iš dalies.

11Faktinės bylos aplinkybės.

12Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, jog VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau - ir Centras) yra 2002-07-10 į Šiaulių apskrities teritoriją įeinančių savivaldybių įsteigta viešoji įstaiga, kurios pagrindinis veikos tikslas yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas visoje Šiaulių apskrityje (t.1,b.l.99-111), o paslaugos, kuriai skelbtas konkursas, užsakovas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (t.1,b.l.123-131).

13Centras leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr.65 2006-09-01 dieną paskelbė atvirą konkursą „Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikėjo parinkimas“ pagal įstaigos direktoriaus 2006-08-16 patvirtintas atviro konkurso sąlygas (1t.,b.l.50-87). Sąlygų punktuose, kuriuos atsakovė laikė neatitinkančiais įstatymų, numatyti tokie reikalavimai: 1) 3.1.1 punktas nustato, kad teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: teikėjas yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra atliekų tvarkymas; teikėjas turi turėti ne mažesnę nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje (anot skundžiamo sprendimo, pastarasis reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2 daliai); 2) 3.1.6 punktas įtvirtina, jog teikėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: metiniai su pirkimo objektu susiję teikėjo pardavimai (apyvarta) 2003-2005m. laikotarpiu yra ne mažesni kaip 3 mln. Lt (neįskaitant PVM) per metus (reikalavimas prieštarauja VPĮ 35 str.1d. 3 punktui); 3) 3.1.9 punkte reikalaujama paslaugos teikėjui turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje (reikalavimas prieštarauja VPĮ 32 str. 2 daliai); 4) 3.1.12 punkte numatyta būtina sąlyga - teikėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui (reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str.1daliai ir 24 str.7 daliai); 5) 4.2 punktas numato, jog pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai (...)(prieštarauja VPĮ 24 str.2 dalies 14 ir 17 punktams); 6) 6.1 punkte įtvirtinta, jog vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006m. spalio 30 d., 11 val. (prieštarauja VPĮ 24 str.2 dalies 14 ir 17 punktams); 7) 11.2 punktas numato, jog perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako nė vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems teikėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą (reikalavimas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 daliai bei 27 str. 3 daliai; 8) be to, Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto (1t.,b.l.78-83) 2.3.1 punkte įtvirtinta, jog paslaugos teikėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Paslaugos gavėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi sudaryti 300000 Lt (trys šimtai tūkstančių litų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo (prieštarauja CK 6.70 str. 2 daliai).

14UAB „Švarinta“ 2006-09-25 pretenzija kreipėsi į pareiškėją, kurią ji atmetė (1t., b.l.128-130). Bendrovės „Švaros diena“ ir „Cleanaway“ 2006m. spalio10 ir 12 dienų paklausimais prašė paaiškinti kai kurias konkurso sąlygas (1t.,b.l.135-136), juos pareiškėja išnagrinėjo 2006-10-17 posėdyje ir 2006-10-19 raštu Nr.6-418 įmonėms atsakė (1t.,b.l.154-155, 188-192). Su 2006m. spalio 16 ir 18 dienos paklausimais dėl konkurso sąlygų į Centrą kreipėsi bendrovės „Dzūtra“, „Specializuotas transportas“ bei „Cleanaway“ (1t.,b.l.150-153,156-163), kuriuos pareiškėja 2006-10-20 posėdyje išnagrinėjo ir įmonėms 2006-10-23 raštu Nr.6-421 atsakė (1t., b.l.173-187).

15UAB „Dzūtra“ pateikė pareiškėjai pretenziją dėl konkurso sąlygų pakeitimo arba panaikinimo bei pasiūlymų konkursui pateikimo termino pratęsimo (1t.,b.l.199-205), į kurią Centras atsakė 2006-10-24 raštu Nr.6-422 (1t., b.l.195-198). Pretenziją dėl konkurso taip pat pateikė ir UAB „Cleanaway“, kuri prašė nutraukti pirkimo procedūras, imtis priemonių sutartims, sudarytoms su dabartinėmis paslaugų teikėjomis, pakeisti, numatant jų pasibaigimą, kai tik jų teikiamas paslaugas pradės teikti konkurso laimėtojas, parengti naujas konkurso sąlygas pagal pretenzijoje išdėstytus reikalavimus ir paskelbti naują konkursą (2t.,b.l.7-14). Pareiškėja, išnagrinėjusi pretenziją, 2006-10-30 raštu Nr.6-442 atsakė, jog nėra teisinio pagrindo nagrinėti pretenzijos, o pirkimo procedūrų terminai nebus pratęsti (2t.,b.l.5-6).

16AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švarinta“ ir Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija kreipėsi į Tarnybą su pranešimais apie paskelbto konkurso pažeidimus (1t.,b.l.137-149,164-170,193-194). Tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 8 str. 2 d. 2 punktu, pradėjo konkurso pirkimo dokumentų patikrinimą ir raštais (2006-10-27 Nr.4S-3043 bei 2006-11-17 Nr.4S-3246) įpareigojo pareiškėją juos pateikti, taip pat perkelti pasiūlymų pateikimo terminą ir komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, datą iki tol, kol Tarnyba nepateiks šio atviro konkurso pirkimo dokumentų bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų vertinimo, pateikti išsamius paaiškinimus (2t., b.l.4, 25- 26). Pareiškėja pagal minėtus užklausimus 2006-10-31, 2006-11-27, 2006-12-01 raštais išsiuntė dokumentus ir prašytą pagrindimą (2t.,b.l.21-24,27-34,40-43), o Tarnyba, įvertinusi pirkimo procedūros teisėtumą bei parengtus pirkimo dokumentus, 2006-12-13 sprendimu Nr.4S-3558 konstatavo, jog konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.12, 4.2, 4.6, 11.2 punktai bei „Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties“ projekto 2.3.1 punktas prieštarauja VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintiems pirkimo principams, 24 str. 2 d. 14 ir 17 punktų, 7 dalies, 27 str. 3 dalies, 32 str. 2 dalies, 35 str. 1 d. 3 punkto, CK 6.70 str. 2 dalies nuostatoms, todėl įpareigojo pareiškėją: 1) pakeisti VPĮ nuostatų neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus pagal sprendime nurodytas pastabas; 2) informuoti Tarnybą apie įpareigojimo vykdymą (2t., b.l.44-45).

17Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė ir išvados.

18Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) normos, įsigaliojusios 2006m. sausio 31 dieną.

19Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2 daliai. VPĮ 3 str. 1 dalis reikalauja, kad perkančioji organizacija užtikrintų, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

20Pagal VPĮ 32 str. 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

21Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti (...). Pagal įstatymo 28 straipsnį kiekvienos savivaldybės taryba turi patvirtinti savivaldybių atliekų tvarkymo planą, kurio tikslas- nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi (2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 bei 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279 redakcija) nustatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti (...), o šios sistemos turi būti organizuojamos taip, kad miestai, miesteliai ir kaimai būtų aprūpinti: 1) atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis;2) atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis. Rūšiavimo priemonėmis turi būti užtikrintas asmenims patogus antrinių žaliavų surinkimas; 3) atskirų komunalinių atliekų srautų - buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų (baldų ir pan.), elektros ir elektroninės įrangos, naudotų padangų - atskiro surinkimo priemonėmis; 4) buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis. Eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai. Savivaldybės gali organizuot ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų operatorių (atliekų tvarkytojų) atrankos konkursą arba, nutarusios įvesti vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo) paslaugų viešojo pirkimo konkursą (4 dalis). Įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Kaip matyti iš cituotų, o ir kitų šio įstatymo teisės normų, pagrindinis atliekų surinkimą reglamentuojantis teisės aktas numato, kad paslaugos operatorius (atliekų tvarkytojas) turi turėti a) šiam verslui reikalingus leidimus bei licencijas; b) atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti reikalingą bei techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią įrangą; c) laimėti (kaip šiuo atveju) paslaugos viešojo pirkimo konkursą. Nei šis, nei kiti teisės aktai nenumato, kad verslas, kuriam teikti paskelbtas konkursas, būtų vienintelė ar pagrindinė paslaugos teikėjo veikla, todėl Tarnyba, kolegijos nuomone, padarė pagrįstą išvadą, kad toks reikalavimas yra diskriminuojantis, neproporcingas ir galimai dirbtinai riboja konkurenciją.

22Tačiau kolegija yra kitos nuomonės dėl reikalavimo, kad teikėjas turi turėti ne mažesnę, nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje ir mano, kad toks reikalavimas neprieštarauja teisės aktams (inter alia VPĮ 32 ir 36 str.) bei atitinka naujausių nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų atliekų utilizavimo klausimais dvasią. Antai, Vyriausybė 2002-04-12 nutarimu Nr.519 patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kurio 18 punktu nustatė, jog būtent savivaldybės institucijos (minėta, kad Centras yra į Šiaulių apskritį įeinančių savivaldybių įsteigta viešoji įstaiga, kurios pagrindinis veikos tikslas yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas visoje Šiaulių apskrityje, o paslaugos, kuriai skelbtas konkursas, užsakovas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija) yra pagrindinė grandis, organizuojanti komunalinių atliekų, susidarančių atitinkamoje teritorijoje, tvarkymą. Jos atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų reglamentavimą, sukūrimą (plėtojimą) ir administravimą savo teritorijose, o esantys savivaldybių teritorijose gyventojai ir ūkio subjektai (įmonės, įstaigos ir organizacijos) privalo naudotis šia sistema (...), gi siekiant didinti atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, savivaldybėms rekomenduojama išvien kurti regionines atliekų tvarkymo sistemas (19 punktas).

23Lietuvos Respublikos Seimas 2002-10-29 nutarimu Nr.IX-1154 patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, iš kurio aprašomosios dalies II skyriaus 5 skirsnio 30 punkto matyti, jog „ (...) numatoma įrengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sąvartynus visuose šalies regionuose. Taip pat tikslinga pertvarkyti ir miestų bei miestelių atliekų surinkimo ir gabenimo sistemas įdiegiant integruotą ir veiksmingą tvarkymą, įskaitant atliekų surinkimą, rūšiavimą, laikiną saugojimą (prireikus), gabenimą, utilizavimą ir perdirbimą (...)“. Kolegijos nuomone, būtinumas iš esmės pertvarkyti komunalinių ir kitų atliekų išvežimą, perdirbimą ir t.t. taip, kad jis atitiktų ES ir pasaulinius standartus, suponuoja būtinybę šiai paslaugai atlikti pasirinkti ne bet kokius vykdytojus. Be to, kolegijos nuomone, toks reikalavimas atitinka ir VPĮ 32 straipsnio nuostatas, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis, gi įstatymo 36 straipsnio 1 dalis leidžia perkančiajai organizacijai, atsižvelgus į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai: 1) per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai (...); 2) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus (...). Taigi, šios normos natūraliai suponuoja teisę reikalauti, kad teikėjas turėtų ir 5 metų patirtį aptariamame versle.

24Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo VPĮ 35 str.1d. 3 punktui. VPĮ 35 str. 1 dalies 3 punktą perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus (1) ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus, inter alia, daugiausia paskutinių 3 finansinių metų (2), o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, - nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima. Kaip matyti, cituota teisės norma susideda iš dviejų dalių, o iš Sąlygų 3.1.6 punkto formuluotės matyti, kad reikalavimas įrodyti metinius su pirkimo objektu susijusius teikėjo pardavimus (apyvartą) 2003-2005m. laikotarpiu neprieštarauja cituotos teisės normos daliai „(...) prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus (...) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų (...)“, tačiau atsakovei abejones sukėlė reikalavimas įrodyti, kad ši apyvarta būtų ne mažesnė kaip 3 mln. Lt (neįskaitant PVM) per metus. Kadangi VPĮ 35 str. 1 dalies 3 punktas nedraudžia pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus, kolegijos nuomone, buvo būtina patikrinti, ar toks reikalavimas yra proporcingas ir protingas, tačiau, sprendžiant iš skundžiamo akto, atsakovė to nedarė, pateikti pagrindžiančius įrodymus pareiškėjos neprašė, savo pozicijos visiškai nemotyvavo. Dėl šios priežasties ši skundžiamo sprendimo dalis taip pat laikytina neatitinkančia teisės aktų formai keliamų reikalavimų, todėl nepagrįsta.

25Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje prieštaravimo VPĮ 32 str. 2 daliai. Kolegijos nuomone, ši skundžiamo sprendimo dalis taip pat laikytina neteisėta, nes 1) sprendimas iš esmės nemotyvuotas; 2) būtinumą turėti gamybinę bazę Šiaulių apskrityje pareiškėjas pagrindė konkurso sąlygomis bei kita tarnybai pateikta medžiaga. Iš Sąlygų bei Techninės specifikacijos matyti, kad perkamos paslaugos apimtis ir mastas yra svarbus Šiaulių miestui bei didelis (50-60 tūkst. tonų atliekų per metus; teikėjas privalo turėti ne mažiau, kaip aštuonias 5 tonų galingumo šiukšliavežes, kelias specialias automašinas: a) su krautuvu, b) didžiųjų atliekų surinkimui, c) statybos atliekų surinkimui, d) pavojingų atliekų surinkimui, automašiną bei įrangą konteinerių plovimui ir dezinfekavimui; privalo turėti beveik 9 tūkst. įvairių tipų konteinerių bei jais aprūpinti visus atliekų turėtojus, konteineriai nuolat turi būti dezinfekuojami ir, esant poreikiui, remontuojami. Pagal konkurso dokumentus paslaugos teikėjas privalo ne tik surinkti įvairių rūšių atliekas, bet ir jas rūšiuoti ir parengti perdirbimui- ne mažiau kaip 280 tonų kartono, 760 tonų stiklo ir 170 tonų plastiko per metus. Konkurso sąlygos (3.3 punktas) nedraudžia pasiūlymą teikti teikėjų grupei jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir šiuo atveju nereikalaujama, kad kiekvienas sutarties dalyvis atitiktų Sąlygų 3.1.9 punktą, t.y., pasiūlymas turėtų būti laikomas tinkamu, jei tik vienas teikėjas tokią bazę turėtų.

26Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto - teikėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne mažesniais kaip 1 mln. Lt), užtikrinančiais reikiamus pinigų srautus pirkimo sutarties įvykdymui- prieštaravimo VPĮ 3 str.1 daliai ir 24 str.7 daliai, kuri numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Kolegija sutinka su atsakovės nuomone, kad pareiškėjo 2006-10-23 paaiškinime Nr.6-421 (t.1,b.l.23-35) padaryta išlyga yra esmingai keičianti sąlygų 3.1.12 punktą, todėl, nežiūrint to, kad paaiškinimas 2006-10-23 faksimiliniu ryšiu buvo išsiųstas visiems sąlygas paėmusiems teikėjams (t.1, b.l.38-41), sąlygų 3.1.12 punktas laikytinas neatitinkančiu VPĮ 3 str.1 ir 24 str.7 dalių reikalavimams.

27Dėl Sąlygų 4.2 punkto (pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai (...) ir 6.1 punkto (vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Ežero g. 16, Šiauliai. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2006m. spalio 30 d., 11 val.) prieštaravimo VPĮ 24 str.2 dalies 14 ir 17 punktams.

28VPĮ 24 str. 2 dalies nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas (14 punktas) ir vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutė (17 punktas). Kolegija mano, kad aptariamas sąlygų tekstas formaliai neatitinka minėtų teisės normų reikalavimų, nes turėtų būti nurodyta tikslesnė vieta, ją apibūdinant ne tik adresu, bet ir aukštu, įstaigos skyriaus (poskyrio, tarnybos) pavadinimu, kabineto Nr. ar pan.

29Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kiek ja suformuluotas kaltinimas pareiškėjai nesilaikius Sąlygų 11.2 punkto ir VPĮ 27 str. 3 dalies reikalavimo, kad perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą, kolegija mano, kad šis kaltinimas yra nepagrįstas, nes pareiškėja, atsakydama į atsakovės 2006-11-17 prašymą (t.1,b.l.43-44) pateikti dokumentus patvirtinančius, kad perkančioji organizacija išsiuntė visiems tiekėjams 2006-10-05 susitikimo protokolą (t.1,b.l.131-134), pateikė 2006-10-19 dieną faksu paslaugų teikėjams siųstos korespondencijos sąrašą, iš kurios matyti, kad visiems siųsti 5 lapai, kas atitinka 2006-10-05 posėdžio protokolo apimtį, antra vertus, atsakovė nepaaiškina, kodėl jos netenkina pateikti įrodymai. Esant tokiai situacijai, kolegija mano šią skundžiamo sprendimo dalį esant nepagrįsta.

30Dėl Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties projekto (1t.,b.l.78-83) 2.3.1 punkto (paslaugos teikėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Paslaugos gavėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, galiojantį visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi sudaryti 300000 Lt (trys šimtai tūkstančių litų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo ir du mėnesius po įvykdymo) prieštaravimo CK 6.70 str. 2 daliai.

31Pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas, todėl kolegija mano, kad skundžiamame sprendime nurodyta teisės norma ginčijamos aplinkybės teisinio santykio (užtikrinimas turi galioti du mėnesius po sutarties įvykdymo) nereglamentuoja, todėl sutarties projekto 2.3.1 punktas negali jai prieštarauti. Laidavimo teisinius santykius reglamentuoja CK Šeštosios knygos I dalies V skyriaus antrojo skirsnio normos ir konkrečiai jo 6.76 straipsnio 2 dalis, pagal kurią laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas.

32Įvertinus išdėstytą ir skundą patenkinus iš dalies iš skundžiamo akto konstatuojamosios dalies šalinami motyvai apie Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimą VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2 daliai, kiek jie liečia reikalavimą teikėjui turi turėti ne mažesnę, nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje (2 punktas); Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimą VPĮ 35 str.1d. 3 punktui (3 punktas);

33Sąlygų 3.1.9 punkto prieštaravimą VPĮ 32 str. 2 daliai (4 punktas); Sąlygų 11.2 punkto neatitikimą VPĮ 27 str. 3 dalies reikalavimams (1 punktas); Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties 2.3.1 punkto prieštaravimą CK 6.70 str. 2 daliai (6 punktas).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 88 str. 2 punktu, 127 str., nusprendė:

35skundą patenkinti iš dalies. Iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-12-13 akto Nr.4S-3558 konstatuojamosios dalies pašalinti motyvus apie Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimą VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2 daliai, kiek jie liečia reikalavimą teikėjui turi turėti ne mažesnę, nei 5 metų patirtį komunalinių atliekų tvarkymo srityje, Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimą VPĮ 35 str.1d. 3 punktui, Sąlygų 3.1.9 punkto prieštaravimą VPĮ 32 str. 2 daliai, Sąlygų 11.2 punkto neatitikimą VPĮ 27 str. 3 dalies reikalavimams, Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo paslaugų teikimo sutarties 2.3.1 punkto prieštaravimą CK 6.70 str. 2 daliai. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

37Kolegijos teisėjai

38Roma Sabina Alimienė

39Nijolė Šidagienė

40Petras Viščinis

Proceso dalyviai
1. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s t a t ė:... 2. pareiškėja prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos... 3. Atsakovė, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti ir paaiškina, jog,... 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žalvaris“ paaiškino, kad nėra... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dzūtra“ prašo skundą atmesti kaip... 6. Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai... 7. Atsakovės atstovė, prieštaraudama skundui, teisme pažymėjo, jog jos... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cleanaway“ atstovas teisme paaiškino,... 9. IĮ „Sveteka“ atstovas teisme pritarė UAB „Cleanaway“ pozicijai ir... 10. Kolegija, išnagrinėjusi skundo bei atsiliepimų motyvus, įvertinusi... 11. Faktinės bylos aplinkybės.... 12. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, jog VšĮ „Šiaulių regiono atliekų... 13. Centras leidinyje „Informaciniai pranešimai“ Nr.65 2006-09-01 dieną... 14. UAB „Švarinta“ 2006-09-25 pretenzija kreipėsi į pareiškėją, kurią ji... 15. UAB „Dzūtra“ pateikė pareiškėjai pretenziją dėl konkurso sąlygų... 16. AB „Specializuotas transportas“, UAB „Švarinta“ ir Lietuvos... 17. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė ir išvados.... 18. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ)... 19. Dėl Sąlygų 3.1.1 punkto neatitikimo VPĮ 3 str. 1 daliai bei 32 str. 2... 20. Pagal VPĮ 32 str. 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs... 21. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos... 22. Tačiau kolegija yra kitos nuomonės dėl reikalavimo, kad teikėjas turi... 23. Lietuvos Respublikos Seimas 2002-10-29 nutarimu Nr.IX-1154 patvirtino Lietuvos... 24. Dėl Sąlygų 3.1.6 punkto prieštaravimo VPĮ 35 str.1d. 3 punktui. VPĮ 35... 25. Dėl Sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimo turėti gamybinę bazę Šiaulių... 26. Dėl Sąlygų 3.1.12 punkto - teikėjo galimybės naudotis kredito limitais (ne... 27. Dėl Sąlygų 4.2 punkto (pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto... 28. VPĮ 24 str. 2 dalies nustato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta... 29. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kiek ja suformuluotas kaltinimas... 30. Dėl Trišalės Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkime ir vežimo... 31. Pagal CK 6.70 straipsnio 2 dalį gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir... 32. Įvertinus išdėstytą ir skundą patenkinus iš dalies iš skundžiamo akto... 33. Sąlygų 3.1.9 punkto prieštaravimą VPĮ 32 str. 2 daliai (4 punktas);... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. skundą patenkinti iš dalies. Iš Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos... 36. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti... 37. Kolegijos teisėjai... 38. Roma Sabina Alimienė... 39. Nijolė Šidagienė... 40. Petras Viščinis...