Byla A-556-18-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), Sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjai G. J., pareiškėjos atstovui advokatui Liutaurui Kinderiui, atsakovo atstovui Gintarui Žalai, trečiajam suinteresuotam asmeniui P. K., V. Č., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui V. Č. atstovui advokatui Vytautui Zabielai,

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens V. Č. ir atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. J. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. Č., P. K. ir M. V. dėl aktų panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėja G. J. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (T 1, b. l. 34-35) kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 53312-62-9546, kuriuo V. Č. atkurtos nuosavybės teisės, perduodant jam neatlygintinai 5,38 ha žemės sklypą; 2) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo l d. įsakymo Nr. 10-05-132 dalį, kuria V. Č. atkurtos nuosavybės teisės į 13,50 ha žemės ir miško, perduodant jam žemės sklypą neatlygintinai; 3) įpareigoti Utenos apskrities viršininką patikslinti Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą (panaikinti V. Č. suprojektuotus žemės sklypus ir suformuoti pareiškėjai 2 ha žemės sklypą asmeniniam ūkiui bei 3,46 ha žemės sklypą nuosavybės teisėms natūra atkurti); 4) įforminti pareiškėjos nuosavybės teises į 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą ir atkurti jai nuosavybės teises natūra į 3,46 ha žemės sklypą.

7Pareiškėja paaiškino, kad 1989 metais iš A. K. nusipirkusi l/2 dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ). Pagal Molėtų rajono Alantos apylinkės tarybos 1991 m. gegužės 30 d. 1-ojo šaukimo 5 sesijos protokolą jai skirta 2 ha žemės asmeniniam ūkiui. Pagal 1994 m. rugsėjo 21 d. mokėjimo pranešimą už 2 ha žemės, skirtos asmeniniam ūkiui, sumokėjusi investiciniais čekiais 122,40 Lt. Asmeninio ūkio žemės sklypas 1996 m. lapkričio 25 d. paženklintas vietoje. Pareiškėjos teigimu, E. K. jai 2001 m. liepos 30 d. pardavė teisę atkurti nuosavybės teises į 3,46 ha žemės sklypą, esantį ( - ), tačiau atsakovas iki šiol žemės sklypo, skirto jai asmeniniam ūkiui, neįregistravo valstybės įmonėje Registrų centre, jis nesuprojektuotas Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, nesudaryta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, neatkurta nuosavybės teisė į 3,46 ha žemės sklypą, kadangi žemėje, į kurią ji pretenduoja atkurti nuosavybės teises, bei žemėje, kuri jai suteikta asmeniniam ūkiui, nuosavybės teisė atkurta V. Č., perduodant jam žemės sklypą neatlygintinai.

8Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius (toliau – ir atsakovas) atsiliepime į pareiškėjos skundą (T 1, b. l. 70-71) nurodė, kad pareiškėjai asmeninio ūkio žemė paskirta pažeidžiant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 1-411 „Dėl kaimo gyventojų sodybinių sklypų išpirkimo” ir Vyriausybės 1990 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 308 ,,Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos” nuostatas, pagal kurias asmeninio ūkio žemė galėjo būti skiriama tik vietos gyventojams (pareiškėja Molėtų rajono Alantos seniūnijoje prisiregistravo ir apsigyveno kaip vietos gyventoja tik 1993 m. rugpjūčio 18 d., o asmeninio ūkio žemės sklypo skyrimo metu gyveno ir dirbo Kaune). Teigė, jog Alantos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Utenos apskrities viršininko 2000 m. birželio 20 d. įsakymu, V. Č. pagal Kauno apskrities viršininko administracijos 1996 m. gruodžio 23 d. sprendimą patvirtintas lygiavertis turėtam 13,50 ha žemės sklypas. Šis žemės sklypas suprojektuotas laisvos valstybinio fondo žemės sklype, kadangi buvusių savininkų įpėdiniai nepageidavo žemės susigrąžinti natūra, jiems pagal išvadą dėl žemės, miško bei vandens telkinio perdavimo nuosavybės teisė į žemę atkurta ekvivalentine natūra.

9V. Č. suprojektuotas sklypas buvusioje savininkų ( - ) žemėje, atsakovo manymu, nepažeidžia pareiškėjos interesų, nes atkurti jai nuosavybės teises, gražinant žemę natūra, žemės užtenka.

10Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. bei jo atstovas prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, teigdami, kad pareiškėjai asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suteiktas pažeidžiant galiojančius įstatymus, o V. Č. lygiavertis turėtam žemės sklypas ( - ), suprojektuotas laisvos valstybinio fondo žemės sklype, todėl pareiškėjos teisės ir interesai nepažeidžiami.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimu (T 2, b. l. 95-98) pareiškėjos skundą patenkino iš dalies - panaikino Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. 53312-62-9546 ir 2001 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 10-05-132 dalis dėl 0,55 ha žemės, esančios Molėtų rajono Alantos kadastrinėje vietovėje, suteikimo V. Č. Teismas įpareigojo Utenos apskrities viršininką per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patikslinti Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suformuojant atitinkamą 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą G. J. Kitus pareiškėjos reikalavimus atmetė.

13Teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje teisėjų kolegija konstatavo, kad neginčytinai nustatyta, jog pareiškėjai 1991 m. gegužės 30 d. Molėtų rajono Alantos apylinkės tarybos sprendimu suteikta 2 ha žemės asmeniniam ūkiui, už šią žemę pareiškėja yra sumokėjusi 122,40 Lt investiciniais čekiais, be to, žemės sklypas 1996 m. lapkričio 25 d. buvo paženklintas vietoje. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą piliečių, įgyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius, eiliškumą, ginčo teisinių santykių atsiradimo metu, t. y. Utenos apskrities viršininkui 2000 m. birželio 20 d. įsakymu tvirtinant Alantos kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą, pareiškėja priklausė septintos eilės asmenų kategorijai (perduodami nuosavybėn neatlygintinai arba parduodami įstatymų nustatyta tvarka suteikti asmeniniam ūkiui žemės sklypai šiuos žemės sklypus naudojantiems piliečiams), o tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. - devintosios eilės pretendentų kategorijai (perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai, miškas ir vandens telkiniai kitiems šio straipsnio l dalies 8 punkte nenurodytiems piliečiams, kurių turėti žemė, miškas, vandens telkiniai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą priskirti valstybės išperkamiems arba kurių turėtas miškas ar vandens telkiniai neišliko). Alantos apylinkės tarybos 1991 m. gegužės 30 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjai buvo suteikta asmeninio ūkio žemė, žemėtvarkos projekto rengimo metu nebuvo nuginčytas, t. y. juo sukeltos teisinės pasekmės, tarp jų ir pareiškėjos teisė naudoti gautą žemės sklypą, nebuvo ir šiuo metu nėra paneigtos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje tvarkos 11,12 punktų nuostatos nustatė tvarką, kurios laikantis galėjo būti iš dalies paneigta pareiškėjos teisė gauti asmeninio ūkio žemę anksčiau skirtoje vietoje. Rengiant Alantos kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą, asmeninio ūkio žemės suteikimo pareiškėjai neteisėtumas nebuvo konstatuotas. Teismas pažymėjo, kad nuo 2005 m. gegužės 27 d. pasikeitus 1998 m. balandžio 1 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 385 redakcijai, Utenos apskrities viršininko 2004 m. kovo 18 d. įsakymas, kuriuo pareiškėja įtraukta į sąrašą asmenų, neteisėtai gavusių asmeninio ūkio žemę, nesukelia jokių teisinių pasekmių, kadangi galiojantys įstatymai jau nenumato galimybės šiuo pagrindu apriboti asmenų teisę į asmeninio ūkio žemę. Teismas konstatavo, kad pagal galiojusius įstatymus, rengiant Alantos kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą, pareiškėjai žemės sklypas turėjo būti formuojamas anksčiau negu V. Č. Teismas apžiūrėjęs Alantos kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą nurodė, kad V. Č. suprojektuotas sklypas 0,55 ha persidengia su pareiškėjos asmeninio ūkio žeme. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos 2 ha asmeninio ūkio žemės įeina į 3,46 ha žemės sklypą, kurį pareiškėja 2001 m. liepos 30 d. sutartimi iš E. K. įgijo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Kiti pareiškėjos reikalavimai išspręsti Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimu (dėl 3.46 ha ). Teismas, spręsdamas pareiškėjos reikalavimą dėl nuosavybės teisės įforminimo į 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą, vadovavosi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-370 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais redakcija), Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu (2003 m. sausio 28 d. Nr. IX-1314 redakcija). Teismas konstatavo, kad pareiškėja, norėdama įsigyti asmeninio ūkio žemę nuosavybėn, turi laikytis nurodytų teisės aktų reikalavimų.

14III.

15Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. apeliaciniu skundu (T. 2, b. l. 101-102) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkinta pareiškėjos skundo dalis, pakeisti ir pareiškėjos prašymo patenkintą dalį atmesti, o likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas pažeidė materialinės teisės normas.

172. Konkreti žemės dala pareiškėjai asmeniniam ūkiui nebuvo įstatymo nustatyta tvarka reikiamų institucijų patvirtinta. Su ja nebuvo sudaryta žemės pirkimo sutartis, nebuvo atlikti geodeziniai matavimai dėl konkrečios žemės sklypo vietos ir ribų, o juodraštiniai sklypo paženklinimai vėliau galimai keisti. Teismas neatkreipė dėmesio ir įvertino tik sklypo paženklinimą. Iš byloje esamų duomenų matyti, kad nei pareiškėja, nei jos sutuoktinis ( - ) negyveno, nedirbo ir žeme nesinaudojo.

183. Utenos apskrities viršininko 2000 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtintas Alantos kadastrinės vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projektas nepažeidžia pareiškėjos interesų, nes jai atkurti nuosavybės teises gražinant žemę natūra žemės užtenka. Tai patvirtino atsakovo atstovai teisme.

194. Teismas neįvertino ir tai, kad bylos medžiagoje yra A. K. ir P. K. 2004 m. birželio 22 d. prašymas-sutikimas, kuriame nurodoma, jog jie sutinka su V. Č. suprojektuoto ir įteisinto žemės sklypo Nr. 341 ribomis ir neturi jokių pretenzijų dėl šios žemės įteisinimo ir pageidauja jiems priklausomą nuosavą žemę pamatuoti šalia V. Č. pamatuoto sklypo prie ežero 40 metrų pločio.

20Atsakovas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 107-108) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos skundas, pakeisti ir atmesti pareiškėjos prašymą dėl Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. 53312-62-9546 bei 2001 m. kovo 1 d. įsakymo Nr.10-03-132 dalies dėl 0,55 ha žemės, esančios ( - ), suteikimo V. Č.; pakeisti sprendimo dalį, įpareigojančią Utenos apskrities viršininką per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patikslinti Molėtų rajono Alantos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, suformuojant atitinkamą 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą pareiškėjai.

211. Nagrinėjant bylą teisme pagal Molėtų rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui ir tretiesiems asmenims, atsakovas administracinėje byloje Nr. I-753-552/2005 pareiškė prašymą keisti atsakovą. Prokuratūros atstovas nesutiko, todėl skundas buvo atmestas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui.

222. Byloje pateikti visi rašytiniai įrodymai, kad pareiškėjai asmeninis ūkis suteiktas neteisėtai, tačiau Panevėžio apygardos administracinis teismas, o vėliau ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vadovavosi tik „įstatymo raide“, neatsižvelgdami į protingumo ir sąžiningumo principus nusprendė, kad pareiškėjai asmeninis ūkis suteiktas teisingai ir neginčytinai.

233. Nesutinka su teismo motyvu, kad žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Utenos apskrities viršininko 2000 m. birželio 20 d. įsakymu, V. Č. suprojektuotas sklypas 0,55 ha persidengia su pareiškėjos asmeninio ūkio žeme. Teismas suklydo apžiūrėdamas projekto planinę ir dokumentinę medžiagą, rėmėsi juodraštiniais, reikiamų institucijų nepatvirtintais planais. Tokiais atvejais į teismo posėdį reikėtų kviesti specialistus. Teismas neatkreipė dėmesio, kad piliečiui, kuriam skirtas asmeninis ūkis, iki jis bus privatizuotas, sklypo vieta gali būti keičiama, o pagal 2000 metų projektą žemės sklypai nesusipina. E. K. sutinka su V. Č. skirto žemės sklypo ribomis ir neprieštarauja joms.

24Pareiškėja atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. Č. apeliacinį skundą (T 2, b. l. 113-115) prašo Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o V. Č. apeliacinį skundą atmesti.

25Pareiškėja nurodo, kad teismas visapusiškai ir pagrįstai, atsižvelgdamas į ankstesnių teismų sprendimus, ištyrė aplinkybes. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio taikymui visiškai pakanka duomenų: 1991 m. gegužės 30 d. apylinkės tarybos sprendimo, 1996 m. lapkričio 25 d. žemės sklypo brėžinio. Be to, atkreipia dėmesį ir į tai, jog žemės pirkimo pardavimo sutartį buvo ir yra pasirengusi sudaryti, netgi iš anksto sumokėjo už žemę investiciniais čekiais. Pareiškėjos asmeninio ūkio žemės sklypo ribos, plotas yra visiškai aiškūs ir matyti iš asmeninio ūkio byloje esamų dokumentų: 1996 m. lapkričio 25 d. pareiškėjos žemės sklypo brėžinio. Šiuo brėžiniu privalėjo vadovautis atsakovas rengdamas žemėtvarkos projektą. Be to, apeliantas visiškai nepagrįstai skunde nurodo, jog asmeninio ūkio žemė pareiškėjai buvo skirta neteisėtai. Šiuo metu Alantos apylinkės tarybos sprendimas yra galiojantis ir juo atsakovas privalėjo vadovautis rengiant žemėtvarkos projektą. Pareiškėjai asmeninio ūkio žemė žemėtvarkos projekte turėjo būti suprojektuota pirmesne eile nei V. Č. Sklypas V. Č. galėjo būti projektuotas tik iš likusios laisvos žemės. Pareiškėjai žemės sklypas turėjo būti suprojektuotas kaip nurodyta 1996 m. lapkričio 25 d. žemės sklypo brėžinyje.

26Pareiškėja atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 116-117) prašo Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

27Pareiškėja nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, išdėstytus atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens V. Č. apeliacinį skundą.

28Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 118-120) prašo patenkinti atsakovo apeliacinį skundą.

29Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimą grindžia iš esmės atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Pareiškėja G. J. kreipdamasi į teismą pateikė šiuos reikalavimus: 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 53312-62-9546, kuriuo V. Č. atkurtos nuosavybės teisės, perduodant jam neatlygintinai 5,38 ha žemės sklypą; 2) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo l d. įsakymo Nr. 10-05-132 dalį, kuria V. Č. atkurtos nuosavybės teisės į 13,50 ha žemės ir miško, perduodant jam žemės sklypą neatlygintinai; 3) įpareigoti Utenos apskrities viršininką patikslinti Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą (panaikinti V. Č. suprojektuotus žemės sklypus ir suformuoti pareiškėjai 2 ha žemės sklypą asmeniniam ūkiui bei 3,46 ha žemės sklypą nuosavybės teisėms natūra atkurti); 4) įforminti pareiškėjos nuosavybės teises į 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą ir atkurti jai nuosavybės teises natūra į 3,46 ha žemės sklypą.

33Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 18 d. sprendimu visus šiuos reikalavimus atmetė (T 1, b.l. 175-178). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patikrinęs minėtą teismo sprendimą iš dalies jį panaikino. Bylą apimtimi dėl reikalavimų panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. 53312-62-9546, kuriuo V. Č. atkurtos nuosavybės teisės, perduodant jam neatlygintinai 5,38 ha žemės sklypą; panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo l d. įsakymo Nr. 10-05-132 dalį, kuria V. Č. atkurtos nuosavybės teisės į 13,50 ha žemės ir miško, perduodant jam žemės sklypą neatlygintinai; įpareigoti Utenos apskrities viršininką patikslinti Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą (panaikinti V. Č. suprojektuotus žemės sklypus ir suformuoti pareiškėjai 2 ha žemės sklypą asmeniniam ūkiui); įforminti pareiškėjos nuosavybės teises į 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypą grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kitoje dalyje Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taigi Kauno apygardos administracinis teismas pagrįstai nagrinėjo administracinę bylą tik reikalavimų apimtyje dėl asmeninio ūkio žemės, o tai reiškia, jog tikrinant administracinę bylą, kurioje priimtas skundžiamas 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimas, bus pasisakyta tik minėtu aspektu.

34Pareiškėjai Molėtų rajono Alantos apylinkės tarybos 1991 m. gegužės 30 d. sprendimu suteikta 2 ha žemės asmeniniam ūkiui. Administracinėje byloje esantis 1996 m. lapkričio 25 d. žemės sklypo paženklinimo vietoje aktas patvirtina, kad pareiškėjai asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suteiktas ir faktiškai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtinta Žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje tvarka, pagal kurią pareiškėjos teisė gauti asmeninio ūkio žemę anksčiau skirtoje vietoje iš dalies galėjo būti paneigta, tačiau administracinėje byloje tokių duomenų iki Utenos apskrities viršininkui 2000 m. birželio 20 d. įsakymu tvirtinant Alantos kadastrinės vietovės žemėtvarkos projektą nėra. Vadinasi, pareiškėjos teisė į 2 ha asmeninio ūkio žemę, teisės aktų nustatyta tvarka, nėra atmesta. Spręstina tik, ar tas žemės sklypas turėjo būti suformuotas toje pačioje faktiškai valdomoje vietoje.

35Pagal Žemės reformos įstatymo (redakcija galiojusi žemėtvarkos projekto patvirtinimo metu) 15 straipsnio 1 dalį piliečių asmeninio ūkio žeme laikoma žemė, kuri pagal įstatymus buvo suteikta ir piliečių naudojama asmeniniam ūkiui iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Tame pačiame straipsnyje nurodyta, kad asmeninio ūkio žemės sklypų ribos formuojamos naujai rengiamuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose pagal žemėnaudų projektavimui nustatytus reikalavimus, o asmeninio ūkio žemės sklypai paprastai projektuojami piliečių turėtoje žemėvaldoje, jeigu ši yra asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje. Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, asmeninio ūkio žemės sklypų vietos ir ribos gali būti keičiamos pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir siekiant sukurti racionalias žemėnaudas teritorijoje, kurią apima vietinis (kadastrinės vietovės) žemės reformos žemėtvarkos projektas, tačiau faktinių duomenų apie būtinumą keisti pareiškėjos asmeninio ūkio žemės vietą dėl teisės aktuose nurodytų aplinkybių atsakovas nepateikė.

36Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo l d. įsakymu Nr. 10-05-132 įsakyta atkurti nuosavybės teisę į žemę ir mišką V. Č., perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypui, t. y. įsakyta atkurti nuosavybės teises į bendrą žemės ir miško sklypą, siekiantį 13, 50 ha dydžio (V. Č. nuosavybės teisių atkūrimo byla).

37Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu V. Č. atkurtos nuosavybės teisės į 3, 32 ha žemės perduodant neatlygintinai nuosavybėn turėtajam 5, 38 ha žemės sklypą ( - ) (V. Č. nuosavybės teisių atkūrimo byla).

38Minėtų teisės aktų pagrindu buvo įtvirtintas trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Č. nuosavybės teisių atkūrimas į žemę, kurios dalis (0, 55 ha) persidengė su pareiškėjos 2 ha faktiškai naudojama asmeninio ūkio žeme. Tokia išvada grįstina surinktų įrodymų (Įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Minėti faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 1-2 d.) viseto įvertinimu.

39Administracinėje byloje yra Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m. rugsėjo 14 d. pažyma, iš kurios matyti, jog „G. J. skirta asmeninio ūkio žemės dalis, kuri buvo pamatuota 1996 m. pagal faktinį naudojimą 0,75 ha įeina į grąžintiną natūra žemės O. T. ir G. V. ir 0,55 ha patenka į V. Č. suprojektuotą sklypą“ (T 2, b.l. 73). Dokumentas patvirtintas grafine medžiaga, o būtent Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės projekto plano ištrauka parengta Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus, įrodančia, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Č. 2000 m. birželio 20 d. suprojektuotas žemės sklypas įsiterpia į pareiškėjos G. J. asmeninio ūkio žemę pagal faktinį naudojimą 1996 m. (T 2, b.l. 72). Apeliacinės instancijos teismas, nesant priešingų duomenų, neturi abejonių dėl pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens žemės sklypų persidengimo 0,55 ha apimtyje, lyginant su pareiškėjai 1996 metais pamatuotu žemės sklypu ir V. Č. 2000 m. birželio 20 d. suprojektuotu žemės sklypu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.).

40Atsižvelgiant į tai, kad G. J. turėjo pirmumo teisę formuojant žemės valdas ir turėtoje žemėvaldoje, o trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Č. negalėjo, nesant teisės aktais numatytų aplinkybių, atitekti dalis žemės suteiktos pareiškėjos asmeniniam ūkiui, skundžiami teisės aktai 0,55 ha apimtyje turėjo būti panaikintini. Tai reiškia, kad turėjo būti panaikintas ir Utenos apskrities viršininko administracijos 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 10-08-108 patvirtintas žemėtvarkos projektas Molėtų rajone ta apimtimi, kur suprojektuotas V. Č. žemės sklypas 0,55 ha apimtyje persidengia su pareiškėjos faktiškai valdomu 2 ha žemės sklypu. Tokia korektūra nelaikytina išėjimu už skundo nagrinėjimo ribų, kadangi pareiškėja aiškiai buvo išreiškusi reikalavimą dėl V. Č. žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų panaikinimo, tačiau suprojektuoti trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Č. sklypai naikintini ne visa apimtimi, o tik 0,55 ha persidengimo apimtyje. Taigi atsakovas turi tikslinti Molėtų rajono Alantos kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą taip, kad pareiškėjai būtų suformuotas visas 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypas jai suteiktas Molėtų rajono Alantos apylinkės tarybos 1991 m. gegužės 30 d. sprendimu bei kaip 1996 m. lapkričio 25 d. paženklintas vietoje.

41V.

42Pareiškėja pateikė ir reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovą įforminti nuosavybės teises į 2 ha asmeninio ūkio žemę. Šis reikalavimas, teisėjų kolegijos nuomone, yra nukreiptas į ateitį, nes atlikus pakeitimus žemėtvarkos projekte dėl 2 ha suformavimo G. J., atsakovas turėtų atlikti įstatymų numatytus veiksmus bei priimti sprendimus, būtinus nuosavybės teisių įregistravimui. Tai reiškia, jog šiuo metu nėra ginčo dėl to, kad viešojo administravimo subjektas atsisako atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Tuo tarpu administraciniai teismai nagrinėja tik ginčus, kurie kyla iš administracinių teisinių santykių. Jų nesant administracinė byla negalima, todėl aptariamas reikalavimas skundžiamame sprendime atmestas teisėtai bei pagrįstai.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44V. Č. ir Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus apeliacinius skundus atmesti.

45Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimą pakeisti.

46Utenos apskrities viršininko administracijos 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 10-08-108 patvirtintą žemėtvarkos projektą Molėtų rajone ta apimtimi, kur V. Č. suprojektuotas žemės sklypas 0,55 ha apimtyje persidengia su G. J. valdomu 2 ha žemės sklypu, panaikinti.

47Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Arūno... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teisėjų kolegija ... 5. I.... 6. Pareiškėja G. J. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (T 1, b. l.... 7. Pareiškėja paaiškino, kad 1989 metais iš A. K. nusipirkusi l/2 dalį... 8. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 9. V. Č. suprojektuotas sklypas buvusioje savininkų ( - ) žemėje,... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. bei jo atstovas prašė skundą atmesti... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimu (T 2,... 13. Teismas nurodė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m.... 14. III.... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. apeliaciniu skundu (T. 2, b. l. 101-102)... 16. 1. Teismas pažeidė materialinės teisės normas.... 17. 2. Konkreti žemės dala pareiškėjai asmeniniam ūkiui nebuvo įstatymo... 18. 3. Utenos apskrities viršininko 2000 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtintas... 19. 4. Teismas neįvertino ir tai, kad bylos medžiagoje yra A. K. ir P. K. 2004 m.... 20. Atsakovas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 107-108) prašo Kauno apygardos... 21. 1. Nagrinėjant bylą teisme pagal Molėtų rajono apylinkės prokuratūros... 22. 2. Byloje pateikti visi rašytiniai įrodymai, kad pareiškėjai asmeninis... 23. 3. Nesutinka su teismo motyvu, kad žemės reformos žemėtvarkos projekte,... 24. Pareiškėja atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens V. Č. apeliacinį... 25. Pareiškėja nurodo, kad teismas visapusiškai ir pagrįstai, atsižvelgdamas... 26. Pareiškėja atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (T 2, b. l. 116-117)... 27. Pareiškėja nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, išdėstytus... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį... 29. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimą grindžia iš esmės atsakovo... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Pareiškėja G. J. kreipdamasi į teismą pateikė šiuos reikalavimus: 1)... 33. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 18 d. sprendimu... 34. Pareiškėjai Molėtų rajono Alantos apylinkės tarybos 1991 m. gegužės 30... 35. Pagal Žemės reformos įstatymo (redakcija galiojusi žemėtvarkos projekto... 36. Utenos apskrities viršininko 2001 m. kovo l d. įsakymu Nr. 10-05-132 įsakyta... 37. Utenos apskrities viršininko administracijos 2001 m. kovo 1 d. sprendimu V.... 38. Minėtų teisės aktų pagrindu buvo įtvirtintas trečiajam suinteresuotam... 39. Administracinėje byloje yra Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus 2006 m.... 40. Atsižvelgiant į tai, kad G. J. turėjo pirmumo teisę formuojant žemės... 41. V.... 42. Pareiškėja pateikė ir reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovą įforminti... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 44. V. Č. ir Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 45. Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimą... 46. Utenos apskrities viršininko administracijos 2000 m. birželio 20 d. įsakymu... 47. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 48. Nutartis neskundžiama....