Byla I-997-146/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) , Broniaus Januškos, Arūno Kaminsko, sekretoriaujant Irenai Karmonaitei - Gankevičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Ivonai Šuškevič, Rimgaudui Ališauskui, atsakovo atstovams, Viliui Margeliui, Renaldui Viščiniui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. G., D. P., trečiojo suinteresuoto asmens D. P. atstovui advokatui Daniui Svirinavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. G., D. P., Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau-Inspekcija) pateikė teismui prašymą (1 t.,l.2-5) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2004-11-23 statybos leidimą Nr.162/04, išduotą R. G. gyvenamojo namo su priblokuotu garažu ( - ), Druskininkuose, statybos užbaigimui.

3Paaiškino, kad Aplinkos ministerija ir Inspekcija ištyrė D. P. 2005-10-09, 2006-10-16 skundus dėl Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo V.Margelio ir Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų miesto vyr. inspektoriaus G. V. neteisėtų veiksmų leidžiant trečiajam suinteresuotam asmeniui R. G. vykdyti gyvenamojo namo su priblokuotu garažu ( - ), Druskininkuose, statybą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus ir jos teisėtus interesus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Pugačiauskai kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją su pareiškimais ištirti, ar teisėtai jų kaimynas V. G. stato gyvenamąjį namą su priblokuotu garažu. Atlikę patikrinimą Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnai 2004-11-09 surašė R. G. privalomąjį reikalavimą sustabdyti gyvenamojo namo su priblokuotu garažu ( - ), Druskininkuose, statybą, kadangi yra pasibaigęs statybos leidimo Nr.138/89, išduoto 1989 metais, galiojimas, ir įpareigojo R. G. pratęsti statybos leidimo galiojimą. 2004-11-23 Druskininkų savivaldybės administracija išdavė R. G. statybos leidimą Nr.162/04, kuris galioja iki 2014-11-23. Teigia, kad atsakovas, išduodamas R. G. minėtą statybos leidimą (2004-11-23 Nr.162/04), pažeidė LR statybos įstatymo 23 str.9 d. ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 punkto nuostatas, kadangi statybos leidimas buvo išduotas Nuolatinei statybos komisijai neatlikus patikrinimo, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, be šios Komisijos pritarimo ir atitinkamo protokolo. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2004-12-16 Druskininkų savivaldybės administracija sustabdė 2004-11-23 statybos leidimo Nr.162/04 galiojimą, o sustabdymo priežastimi nurodė Pugačiauskų skundus.

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė prašymą ir prašė jį patenkinti (2 t., l. 37-40).

5Atsakovas su pareiškėjos pareiškimu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, o 2004-11-23 statybos leidimą Nr.162/04 palikti galioti.

6Atsiliepime (1 t.,l.127-130) paaiškino, kad 1989-01-20 Druskininkų savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė R. G. statybos leidimą Nr.138/89 individualaus gyvenamojo namo ( - ), Druskininkuose, statybai. 1992 metais buvo suprojektuotas prie gyvenamojo namo priblokuotas garažas. 1992-03-12 tuometiniai sklypo ( - ) sklypo savininkai V. davė sutikimą dėl garažo statybos. 1992-06-01 Druskininkų savivaldybėje buvo įregistruota ši statyba (registracijos Nr.32/92). 2004-11-09 Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų miesto vyr. inspektorius G. V. patikrino R. G. vykdomą statybą ir nustatė, kad gyvenamojo namo ir priestato (garažo) statybos darbai dar nebaigti, o statybos leidimų galiojimas nepratęstas. Minėtas Departamento pareigūnas įpareigojo R. G. sustabdyti statybą ir gauti statybos leidimus. 2004-11-23 savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė R. G. statybos leidimą Nr.162/04, kuriame statybos objektu nurodomas gyvenamasis namas su priblokuotu garažu (statybos užbaigimas).

7Paaiškino, kad ginčui aktualiu laikotarpiu statybos leidimų išdavimo reglamentavo LR statybos įstatymas (2004-04-29 įstatymo Nr.IX-1240 redakcija), LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtintas Statybos techninio reglamentas STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” (toliau – Reglamentas STR 1.07.01:2002). Pagal Statybos įstatymo 23 str.5 d.2 p, sprendimą dėl statybos leidimo išdavimo priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Šio straipsnio 6 dalyje ir Reglamento STR 1.07.01:2002 15 punkte nurodyta, kad statytojas (užsakovas) dėl statybos leidimo gavimo turi pateikti prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) bei šiame punkte nurodytus dokumentus. To paties įstatymo 23 str.9 d. nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyse nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti ar neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą. Teigia, kad minėtas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, jog statytojo (užsakovo) pateiktų dokumentų, nurodytų Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje, patikrinimas tuo aspektu, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, yra privaloma statytojo (užsakovo) prašymo išduoti statybos leidimą nagrinėjimo procedūros dalis, o Nuolatinės statybos komisijos išvada yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) priimant sprendimą išduoti ar neišduoti statybos leidimą. Mano, kad nagrinėjamu atveju turi būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika (adm. byla A11-130/2005) aiškinant Statybos įstatymo 23 straipsnį ir Reglamento STR 1.07.01:2002 13 punktą. Šioje teismo nutartyje konstatuota, kad: 1) Nuolatinės statybos komisijos išvada ir joje nurodytos rekomendacijos skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę išduoti statybos leidimą subjektas; 2) išvadoje nurodyti pasiūlymai nėra privalomi išvados adresatui; 3) ABTĮ taikymo prasme Komisijos išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu joje nurodytam asmeniui atitinkamas teises ir pareigas.

8Nurodė, kad pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 2 punkto nuostatas statybos leidimo galiojimas gali būti nutrauktas teismo sprendimu. Tačiau nei šioje įstatymo normoje, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra nurodyti atvejai, kai statybos leidimo galiojimas gali būti nutrauktas teismine tvarka. Todėl mano, kad sprendžiant statybos leidimo panaikinimo ( jo galiojimo nutraukimo) klausimą, teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi išaiškinti ir įvertinti faktines bylos aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti jau išduotą statybos leidimą nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas nutraukti statybos leidimo galiojimą ir tolesnį statybos vykdymą. Kadangi įstatymas nenustato statybos leidimo panaikinimo kriterijų, atliekant tokį vertinimą teismas turi vadovautis bendrosiomis Statybos įstatymo nuostatomis, teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str.5 d., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-11-23 nutartis adm. byloje Nr.A11-946/2004). Atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamas statybos leidimas Nr.162/04 išduotas statybos objektui - gyvenamajam namui su priblokuotu garažu (statybų užbaigimas). Atkreipė dėmesį į tai, kad remiantis statybos leidimais Nr.138/89 ir Nr.32/92, kurie buvo išduoti teisėtai, į statybas buvo investuotos didelės lėšos, pagal VĮ Registro centro pažymėjime nurodytus duomenis namo baigtumas – 82 %. Teigia, kad savivaldybės administracija 2004-11-23 išduodama R. G. statybos leidimą Nr.162/04, nepažeidė nei viešojo intereso, nei kitų asmenų teisinių bei įstatymų saugomų interesų. Todėl mano, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas.

9Atsakovo atstovai teismo posėdyje prašė remtis atsiliepime išdėstytais argumentais ir atmesti pareiškėjos prašymą kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad garažo, kuris priblokuotas prie gyvenamojo namo, statyba savivaldybėje buvo įregistruota 1992-06-01 spaudu ant šio statinio projekto (Reg.Nr.32/92), nes, esant gretimo sklypo savininko sutikimui, pagal tuometinį teisinį reglamentavimą statybos vykdymui pakako tokio įregistravimo (2 t., l. 37-40).

10Tretysis suinteresuotas asmuo D. P. palaikė pareiškėjos poziciją. Prašė patenkinti Inspekcijos prašymą ir panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos išduotą R. G. 2004-11-23 statybos leidimą Nr.162/04.

11Atsiliepime (b.l.31-36) pakartojo Inspekcijos pareiškimo argumentus. Be to, paaiškino, kad 1988 metais jos sutuoktinis V. P. gavo sklypą individualaus namo statybai ( - ), Druskininkuose.1995 metais iš V. V. nusipirko 6 arų sklypą ( - ), kuriame buvo sumontuoti pamatai V. V. gyvenamajam namui. 1988 metais gavo leidimą ūkinio pastato su priblokuotu šiltnamiu statybai ( - ) ant dalies buvusių V. V. gyvenamojo namo pamatų. 1999 metais jie pastatė ūkinį pastatą, išlaikydami 8 metrų atstumą tarp savųjų ir R. G. pastatų. 2004 metų vasarą R. G. pradėjo betonuoti prie savo gyvenamojo namo ( - ) priblokuotus pamatus priestato statybai. Kadangi pamatai ėjo ties jų sklypo riba, 2004-07-19 jos sutuoktinis kreipėsi į Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų miesto vyr. inspektorių G. V., prašydamas ištirti R. G. vykdomos statybos teisėtumą. Minėtas pareigūnas įpareigojo R. G. gauti statybos leidimą. 2004 m. rugpjūčio mėnesį ji raštu kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją, prašydama neišduoti R. G. statybos leidimo, kadangi neišlaikant tarp statinių reikiamo 8 metrų atstumo yra pažeidžiami teisės aktų reikalavimai ir jos teisės bei teisėti interesai. Savivaldybės administracija nereagavo į šį jos prašymą ir 2004-11-23 išdavė R. G. statybos leidimą. Po to jai reikalaujant Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2004-12-16 raštu Nr.S-399-(3.9) pareikalavo, kad R. G. sustabdytų garažo statybą. Kadangi priestatas (garažas) buvo pastatytas, jie kreipėsi į Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką, prašydami įvertinti situaciją. Gavo 2005-03-25 raštą Nr.101, kuriame nurodyta, kad tarp gyvenamojo namo garažo ( - ) ir jų ūkinio pastato nėra reikiamo 8 metrų atstumo, tuo yra pažeistas Reglamento STR 2.02.01:2004 30 punktas. Mano, kad 2004-11-23 išduodant R. G. statybos leidimą buvo pažeisti įstatymai ir jos teisės bei teisėti interesai. Todėl pareiškėjos prašymas dėl šio leidimo panaikinimo turėtų būti patenkintas.

12Teismo posėdyje tretysis suinteresuotas asmuo D. P. prašė pareiškėjos prašymą patenkinti (2 t., l. 37-40).

13Tretysis suinteresuotas asmuo R. G. palaikė atsakovo poziciją ir prašė atmesti pareiškėjos prašymą kaip nepagrįstą. Atsiliepime (1 t., l .42) paaiškino, kad jis gyvenamojo namo ( - ), Druskininkuose ir prie jo priblokuoto garažo statybą pradėjo pagal nustatyta tvarka parengtus ir suderintus projektus ir 1989-10-20 bei 1992-06-01 išduotus statybos leidimus, o Pugačiauskai statybą gretimame sklype pradėjo pagal 1998-07-16 statybos leidimą, t.y. vėliau negu jis, todėl jie patys turėjo išlaikyti atitinkamą atstumą tarp savo statomų ir jo pastatų, tačiau jų neišlaikė ir kelia nepagrįstus ginčus. Mano, kad Inspekcijos nurodytas formalus 2004-11-23 statybos leidimo išdavimo procedūros pažeidimas nėra pagrindas panaikinti šį leidimą.

14Teismo posėdyje tretysis suinteresuotas asmuo R. G. prašė atmesti pareiškėjos prašymą ir palikti galioti jam išduotą 2004-11-23 statybos leidimą Nr.162/04 (2 t., l. 37-40).

15Tretysis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija teismo posėdyje nedalyvavo (1 t., l. 105, 113, 2 t., l. 37-40).

16Prašymas tenkinamas iš dalies.

17Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad 2004-11-09 Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų miesto vyriausiasis inspektorius G. V., patikrinęs trečiojo suinteresuoto asmens R. G. vykdomas statybas ( - ), Druskininkuose, nustatė, jog yra pasibaigęs 1989-10-20 leidimo Nr.138/89, išduoto gyvenamojo namo statybai, ir 1992-06-01 leidimo Nr.32/92, išduoto priestato (garažo) statybai, galiojimo terminas, o statybos darbai nėra užbaigti. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 33 str. 2 d. 6 p., Reglamento STR 1.07.01:2002 24 p., minėtas pareigūnas 2004-11-09 surašė R. G. privalomąjį reikalavimą Nr.49/04 sustabdyti gyvenamojo namo ir priestato (garažo) statybą ir Reglamento STR 1.07.01:2002 24 punkte nustatyta tvarka iki 2004-12-20 gauti naujus statybos leidimus (1 t.,l.49). 2004-11-18 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje buvo gautas ir užregistruotas R. G. 2004-11-09 prašymas išduoti statybos leidimą gyvenamojo namo ir priestato (garažo) statybai užbaigti (1 t., l.131-132). 2004-11-23 Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė R. G. statybos leidimą Nr.164/04 gyvenamojo namo su priblokuotu garažu ( - ), Druskininkuose, statybai užbaigti (1 t.,l.16).

18Iš Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateiktos nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos Nr.1501 nustatyta, kad teritorinis nekilnojamojo turto registratorius, remdamasis 2003-12-23 R. G. prašymu, 2004-01-06 atliko nebaigto statyti pastato – gyvenamojo namo ( - ), Druskininkuose, kadastrinius matavimus (1 t., l. 166-177 lapai). Remdamasis 2004-01-08 Alytaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Druskininkų miesto vyriausiasis inspektoriaus pažyma Nr.71/03, kurioje nurodyta, kad pažymos išdavimo metu statinio būklė atitinka 2004-01-06 kadastrinių matavimų bylos duomenis, VĮ Registrų centro Alytaus filialas 2004-01-22 įregistravo R. G. nuosavybės teisę į nebaigtą statyti (baigtumas 82 ?) pastatą- gyvenamąjį namą (pažymėjimas plane 1A1b, unikalus Nr.4400-0181-7889), pastatytą R. G. nuosavybės teise priklausančiame 0,0600 ha žemės sklype (1 t., l.178-194). Iš minėtos nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos matyti, kad garažo, priblokuoto prie gyvenamojo namo, kadastriniai matavimai nebuvo atlikti ir šis nekilnojamasis daiktas nekilnojamojo turto registre neįregistruotas.

19Statybos įstatymu įgaliota atlikti statybų valstybinę priežiūrą institucija - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2004-11-23 statybos leidimą Nr.164/04 (b.l. 16) ginčija remdamasi Statybos įstatymo 23 straipsnyje 19 dalyje nustatyta tvarka. Mano, kad statybos leidimas yra neteisėtas dėl to, kad jis buvo išduotas pažeidžiant nustatytą statybos leidimų išdavimo procedūrą, t.y. savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai neatlikus privalomojo patikrinimo, kaip to reikalauja LR statybos įstatymo 23 str.9 d. ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 punkto nuostatos.

20Ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu statybos leidimų išdavimą reglamentavo LR statybos įstatymas (2004-04-29 įstatymo Nr.IX-2215 redakcija), Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr.218 (pakeistas 2003-12-12 įsakymu Nr.639 ir 2004-03-30 įsakymu Nr.D1-151).Nuolatinės statybos komisijos veiklą reglamentavo LR aplinkos ministro 2002-04-23 įsakymu Nr.202 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.07.05:2002 Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai (nuo 2005-01-12 neteko galios, galioja 2004-12-28 Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-696 patvirtinti Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai). Druskininkų rajono savivaldybės meras, remdamasis Reglamentu STR 1.07.05:2002 (2,3,6 p.), 2002-08-22 potvarkiu patvirtino Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatus ir darbo reglamentą (2 t., l.24-30). Ginčui aktualiu laiku Druskininkų savivaldybėje veikė šios savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimu Nr.T1-422 sudaryta Nuolatinė statybos komisija (2 t., l.22-23).

21Byloje aktualios redakcijos Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalis nustatė, kad statybos leidimas galioja 10 metų (statyti laikiną statinį – iki leidime nurodyto laiko, kuris priklauso nuo statinio naudojimo paskirties). Pagal to paties straipsnio 18 dalies 3 punkto nuostatas statybos leidimas netenka galios jei nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo pradėtas statyti 3 metus arba nebuvo pripažintas tinkamu naudoti per 10 metų. Statytojas (užsakovas), norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į statybos leidimą išdavusią instituciją dėl naujo statybos leidimo išdavimo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiojo suinteresuoto asmens R. G. statybos ( - ), Druskininkuose, patikrinimo ir privalomojo reikalavimo surašymo laiku (2004-11-09) buvo pasibaigęs 1989-10-20 statybos leidimo Nr.138/89, išduoto individualaus gyvenamojo namo statybai (1 t., l.15,148-155) ir 1992-06-01 savivaldybėje įregistruoto leidimo Nr.32/92 (1 t., l.156) statyti prie šio gyvenamojo namo priblokuotą garažą (1 t., l. 156-159, 2 t., l. 33-37) galiojimas, o statinių statyba nebuvo užbaigta. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą minėtų R. G. statomų statinių statyba galėjo būti tęsiama pagal nustatyta tvarką išduotą naują statybos leidimą.

22Byloje aktualios redakcijos Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalis ir Reglamento STR 1.07.01:2002 15 punktas nustatė, jog statytojas (užsakovas) tam, kad gautų statybos leidimą, savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti prašymą (SĮ 26 str.6 d.1 p., Reglamento STR 1.07.01:2002 15.1 p.) bei nurodytus dokumentus (SĮ 26 str.6 d. 2-9 p., Reglamento STR 1.07.01:2002 15.2-15.10 p.). Minėti teisės aktai reglamentuota ir statybos leidimo išdavimo procedūrą. Statybos įstatymo 23 str. 9 d. , Reglamento STR 1.07.01:2002 16 punktas nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti ar neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą.

23Byloje nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius patenkino trečiojo suinteresuoto asmens R. G. 2004-11-09 prašymą (1 t., l.131-132) ir 2004-11-23 išdavė jam statybos leidimą Nr.164/04 gyvenamojo namo su priblokuotu garažu statybos užbaigimui (b.l. 16), tačiau šis statybos leidimas buvo išduotas be savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos (2 t., l.22-23) privalomojo patikrinimo, kaip to reikalauja LR statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 punkto, Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 7, 8 punktai, Druskininkų rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintų Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų 8-10 punktai (2 t., l.24-26). Atsakovo paaiškinimai, kad Nuolatinės statybos komisijos protokolu įforminti statinio projekto patikrinimo rezultatai ir išvada savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas priimant sprendimą išduoti ar neišduoti statytojui jo prašomą statybos leidimą, atitinka minėtais teisės aktais nustatytą teisinį reglamentavimą ir yra teisingi. Tačiau pagal įstatymu (SĮ 23 str.9 d.) ir minėtais poįstatyminiais teisės aktais nustatytą teisinį reglamentavimą savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos patikrinimas, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, yra privaloma statytojo (užsakovo) prašymo išduoti statybos leidimą nagrinėjimo procedūros dalis. Nagrinėjamu atveju Nuolatinės statybos komisijos patikrinimas ir jos išvada yra svarbi dėl tų priežasčių, kad, kaip matyti iš byloje ištirtų įrodymų, tretysis suinteresuotas asmuo R. G. 2004-11-09 prašymą Druskininkų savivaldybės administracijai išduoti leidimą gyvenamojo namo su priblokuotu garažu statybos užbaigimui (1 t., l.131-132) pateikė praėjus ilgam laikui po to, kai pasibaigė 1989 ir 1992 metais jam išduotų statybos leidimų galiojimas ir savivaldybės administracijai turint trečiojo suinteresuoto asmens D. P. pateiktą informaciją apie tai, kad vykdoma statyba dėl minimalių atstumų tarp gretimuose sklypuose statomų statinių nesilaikymo, galimai pažeidžia jos interesus. Todėl savivaldybės Nuolatinės statybos komisija privalėjo itin kruopščiai patikrinti ir nustatyti, ar trečiojo suinteresuoto asmens R. G. vykdoma statyba ( - ), Druskininkuose, atitinka projektus (namo projektas 1 t., l. 147-155 ir 2 t., l. 29-30, priblokuoto prie namo garažo projektai 1 t., l. 156-159, 2 t., l. 31-35), statybos sklypo (1 t., l.167-168),183-184) tvarkymo reikalavimus, gretimybes (2 t., l. 14-17) ir pateikti atitinkamas rekomendacijas dėl statybos leidimo išdavimo, t.y., ar statyba gali būti tęsiama ir užbaigta pagal prašymo išduoti leidimą statybai užbaigti išsprendimo metu esančią faktinę padėtį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 20025-03-24 pažymoje nurodyta, kad tarp statomų statinių ( - ) ir ( - ) neišlaikytas Statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“ numatytas minimalus 8 metrų atstumas (1 t., l.40). Ši pažyma nelaikytina įrodymu, kad minimalūs atstumai tarp gretimuose sklypuose statomų statinių yra pažeisti dėl trečiojo suinteresuoto asmens R. G. kaltės. Druskininkų savivaldybės Nuolatinė statybos komisija, į kurią įeina ir Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įgaliotas atstovas (2 t., l.22-23), vykdydama savo funkcijas, nustatytas Statybos įstatymo 23 str.9 d., Reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 punktu ir Druskininkų savivaldybės mero potvarkiu patvirtintų Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų 8-10 punktas, privalėjo įvertinti šią aplinkybę kartu su kitomis Komisijos kompetencijai priskirtomis įvertinti aplinkybėmis ir pateikti atitinkamas rekomendacijas dėl statybos leidimo R. G. išdavimo ar neišdavimo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad tretysis suinteresuotas asmuo R. G. turi teisę užbaigti statinio statybą, tačiau išduodant statybos leidimą turi būti laikomasi teisės aktais nustatytos procedūros ir atliktas privalomasis LR statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 punkte nurodytų aplinkybių patikrinimas, kadangi tokio patikrinimo tikslas yra įsitikinti, kad leidžiama vykdyti statyba nepažeis teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

24Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes tai, kad Druskininkų savivaldybės administracija 2004-11-23 išdavė R. G. statybos leidimą Nr.164/04 be Nuolatinės statybos komisijos privalomojo patikrinimo ir rekomendacijų laikytina ne formaliu, o esminiu statybos leidimo išdavimo pagrindinės procedūros pažeidimu (SĮ 23 str.9 d., Reglamento STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas” 16 p.), kuris galėjo turėti įtakos statybos leidimo išdavimo pagrįstumui. Todėl pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, 2004-11-23 statybos leidimas Nr.164/04 naikintinas, atsakovas įpareigotinas išnagrinėti iš naujo trečiojo suinteresuoto asmens R. G. 2004-11-09 prašymą (1 t., l.131-132) ir priimti naują sprendimą.

25Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127, 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą tenkinti iš dalies. Panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2004-11-23 statybos leidimą Nr.162/04. Įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją išnaginėti iš naujo trečiojo suinteresuoto asmens R. G. 2004-11-09 prašymą dėl statybos leidimo išdavimo ir priimti naują sprendimą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Paaiškino, kad Aplinkos ministerija ir Inspekcija ištyrė 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė prašymą ir prašė jį... 5. Atsakovas su pareiškėjos pareiškimu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip... 6. Atsiliepime (1 t.,l.127-130) paaiškino, kad 1989-01-20 Druskininkų... 7. Paaiškino, kad ginčui aktualiu laikotarpiu statybos leidimų išdavimo... 8. Nurodė, kad pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalies 2 punkto... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdyje prašė remtis atsiliepime išdėstytais... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo D. P. palaikė pareiškėjos... 11. Atsiliepime (b.l.31-36) pakartojo Inspekcijos pareiškimo argumentus. Be to,... 12. Teismo posėdyje tretysis suinteresuotas asmuo D. P.... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo R. G. palaikė atsakovo... 14. Teismo posėdyje tretysis suinteresuotas asmuo R. G.... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija... 16. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 17. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad 2004-11-09 Alytaus apskrities... 18. Iš Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pateiktos... 19. Statybos įstatymu įgaliota atlikti statybų valstybinę priežiūrą... 20. Ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu statybos leidimų išdavimą... 21. Byloje aktualios redakcijos Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalis nustatė,... 22. Byloje aktualios redakcijos Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalis ir... 23. Byloje nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros... 24. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes tai, kad Druskininkų savivaldybės... 25. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 26. Pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...