Byla 2A-339-42/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Rimondo Buzelio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant pareiškėjai N. R. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. R. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja prašė teismą nuosavybės teisės į žemę atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. Z. , miręs 1969 m. spalio 29 d., gyvenęs Skarulių k., Dumsių sen., Jonavos r., iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Nurodė, V. Z. , miręs 1969-10-29, ir M. Z. , mirusi 1995-02-20, buvo jos įtėviai ir giminės. 1994-02-01 Jonavos rajono valdybos potvarkiu Nr.38p ji buvo paskirta M. Z. rūpintoja ir ja buvo iki M. Z. mirties 1995-02-20. M. Z. , kaip savo vyro V. Z. turtinių teisių perėmėja, po Nepriklausomybės atkūrimo padavė prašymą atkurti nuosavybės teises į V. Z. nuosavybės teise turėtą žemės sklypą 12 ha, esantį ( - ). Iki M. Z. mirties 1995-02-20 nuosavybės teisė į žemę nebuvo atkurta, nes trūko nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Dar 1972 m. balandžio 18 d. M. Z. surašė testamentą (reg. Nr( - )), pagal kurį visą turtą pastatus, esančius ( - )., paliko N. P. -R. . Ji, N. R. , yra M. Z. turtinių teisių perėmėja. Jonavos rajono apylinkės teismas 2005-06-14 nutartimi jai atnaujino praleistą terminą, suteikė teisę pateikti dokumentus nuosavybės teisėms į išlikusį po V. Z. mirties nekilnojamąjį turtą atkurti. Kadangi neišlikę dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę, nuosavybės teisės į žemę atkūrimo tikslu prašė teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, t.y. Kauno apskrities archyvo 2005-03-21 pažymą Nr. V10-1231, 1972-04-18 M. Z. testamentą,, Jonavos rajono LDT VK 1984-10-11 sprendimą Nr.198, Inventorizacijos biuro 1983-08-16 pažymėjimą, nustatė, jog kad V. Z. iki mirties 1969 m. ir jo sutuoktinė M. Z. iki vienkiemio iškėlimo (1984 m.) gyveno asmeninės nuosavybės teise priklausančioje namų valdoje, esančioje ( - ), vėliau – ( - )laikotarpiu nuo 1952 metų iki 1984 metų, tačiau šie rašytiniai įrodymai nepatvirtina fakto, kad minėti pastatai ir 0,15 ha žemės sklypas buvo valdomi nuosavybės teise iki 1940 metų nacionalizacijos. Liudytojų J. I. ir G. A. , P. Z. , V. B. , Z. Z. , Z. D. parodymais teismas nustatė, kad V. Z. dar iki 1940 metų išėjo iš tėvų namų, laikinai gyveno A. I. namuose, statėsi ( - )gyvenamąjį namą B. Z. priklausiusioje žemėje. Tačiau nei vienas iš byloje apklaustų liudytojų nenurodė aplinkybių, kuriomis B. Z. padovanojo žemės sklypą savo sūnui V. Z. ir nenurodė aplinkybių, kad žemė dovanota buvo pagal tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimus, nenurodė tikslaus dovanojimo laiko. Be to, pareiškėja, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. Z. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - )., pati abejoja, kokiu būdu V. Z. įgijo nuosavybės teisę į 0,15 ha žemės sklypą. Byloje apklaustų liudytojų parodymai ir jų nurodytos aplinkybės apie žemės dovanojimą V. Z. ir dovanotos žemės kiekį nėra informatyvūs, jų parodymai dėl to, jog B. Z. dovanojo 0,15 ha žemės V. Z. pagrįsti prielaidomis, nuogirdomis, nė vienas byloje apklaustas liudytojas nenurodė aplinkybės, jog V. Z. žemės dovanojimas buvo forminamas pas notarą. Teismas jų nepripažino pakankamais konstatuoti sandorio sudarymo faktą bei iš sandorio atsirandančius nuosavybės santykius, todėl pareiškėjos N. R. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad V. Z. , miręs 1969 m. spalio 29 d., gyvenęs ( - ), iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ), nustatymo atmestas kaip neįrodytas.

4Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškimą patenkinti.

5Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei liudytojų parodymus:

61) liudytojai J. I. , G. A. , Z. Z. , V. C. , V. B. teisme patvirtino, kad iki 1940 m. V. Z. nuosavybės teise valdė 0,15 ha žemės sklypą ir ant jo esančius gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - ) ir šie duomenys atitinka Kauno apskrities archyvo 2005-03-21 pažymos “Dėl žemės sklypo“ duomenims. Teismas nepagrįstai šių liudytojų parodymus laikė paremtus prielaidomis ir nuogirdomis, neinformatyviais bei neatitinkančius tikrovės.

72) liudytojos R. A. parodymai, jog planinės žemėtvarkos skyriuje pagal sąrašus, į kuriuos buvo įtraukti į Žemės ištyrimo žiniaraštyje 1938-06-20 pažymėto Žemės ploto savininkai, V. Z. pavardės nėra, ir todėl nėra pagrindo manyti, kad jis nuosavybės teise valdė 0,15 ha žemės sklypą, yra nepagrįsti ir prieštaraujantys Kauno apskrities archyvo pažymai, kurioje nurodyta, jog V. Z. ūkis, įrašytas ( - ), viso žemės 0,15 ha, užimta pastatais 0,01 ha, tame skaičiuje gyvenamasis namas 0,01.

83) liudytojai A. B. ir R. I. negalėjo teisme patvirtinti, ar rengė projektus toje vietoje, kur yra V. Z. žemės sklypas 0,15 ha ploto, todėl šių liudytojų parodymai nepaneigia kitų liudytojų J. I. , G. A. , Z. Z. , V. C. , V. B. , Z. D. ir P. Z. parodymų.

94) suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atstovės paaiškinimą, kad V. Z. ( - )kaime gyveno tik nuo 1952 metų paneigia liudytojų J. I. , G. A. , Z. Z. , V. C. , V. B. , Z. D. ir P. Z. parodymai.

10Be to, tai, kad J. Z. įpėdiniams buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę 12,05 ha, esančią ( - ), kurią notarine sutartimi jam buvo dovanojusi motina B. Z. 1932 m. kovo mėn., nepaneigia to fakto, kad ji dovanojo žemės sklypus ir kitiems savo vaikams, tame tarpe ir V. Z. .

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija prašo skundą atmesti. Nurodo, jog iš pareiškėjos pateikto teismui pirminio pareiškimo bei patikslinto pareiškimo darytina išvada, jog pareiškėja, kokiu pagrindu V. Z. įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, į kurį prašoma atkurti nuosavybės teises, tiksliai nežino. Kadangi pareiškėja nurodo, kad žemės sklypas V. Z. buvo padovanotas prieš jo vestuves, įvykusias 1933-01-19, tai privaloma remtis tuo metu Kauno apskrityje galiojusiu Rusijos imperijos Civilinių įstatymų sąvadu, kuris numatė, jog visų nekilnojamųjų turtų dovanojimo raštai daromi Notarinių nuostatų taisyklėmis. Tačiau duomenų apie tokio sandorio sudarymą pareiškėja nepateikė, o apklausti liudytojai nenurodė aplinkybės, kad V. Z. žemės sklypo dovanojimas buvo įformintas pas notarą.

12Skundas atmestinas.

13Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 9 str. numatyta, kad piliečiai, kurių dokumentai apie nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą neišliko, turi teisę dėl nuosavybės teisių nustatymo kreiptis į teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 13 p. pateikė sąrašą dokumentų, kurie laikytini asmens nuosavybę patvirtinančiais dokumentais. Be kitų šiame sąraše paminėtų dokumentų nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu gali būti ir valstybinių archyvų išduoti pažymėjimai.

14Pareiškėjos apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad apylinkės teismas, pareiškėjos nuomone, netinkamai įvertino rašytinį įrodymą – archyvo pažymėjimą bei liudytojų parodymus. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone apeliantės skundo argumentai yra nepagrįsti.

15Prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėja savo prašymą grindė skirtingais pagrindais: 1) kad V. Z. žemės sklypą įgijo paveldėjimo būdu po savo tėvo J. mirties ir 2) kad V. Z. ginčo žemės sklypą gavo dovanų iš savo motinos B. Z. . Kadangi pareiškėja nuosavybės teisės įgijimo pagrindu nurodė sandorį, todėl sandorio sudarymo faktas turi būti įrodinėjamas laikantis sandorio sudarymo metu ir jo sudarymo vietoje galiojusių materialiosios teisės normų, nustatančių tokio sandorio galiojimo sąlygas. Tačiau pareiškėja nepateikė neginčijamų įrodymų, jog ginčo žemės sklypą V. Z. būtų įgijęs pareiškėjos nurodytais pagrindais.

16Pažymėtina, kad paskutiniame patikslintame pareiškime, pareiškėja žemės įgijimo pagrindu nurodė 1933 m. sudarytą dovanojimo sandorį, tačiau pagal tuo metu Kauno apskrityje galiojusio Rusijos imperijos Civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalies nuostatas, nekilnojamojo turto sandoriai turėjo būti patvirtinti notarine tvarka.

17Pareiškėja apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčijamo žemės sklypo nuosavybės teise valdymo faktą patvirtina Kauno apskrities archyvo 2005 03 21 pažyma Nr.V10-1231 bei byloje apklaustų liudytojų parodymai. Tačiau, kad pateiktą archyvo pažymą įvertinti jos įrodomosios galios aspektu, tirtinas šio dokumento turinys. Ši pažyma tik patvirtina, kad 1958-1960 metų ( - )ūkinėje knygoje yra įrašytas V. Z. ūkis užimantis 0,15 ha bei gyvenamasis namas, tačiau šie duomenys nepatvirtina, kad paminėtas asmuo ginčo žemės sklypą nuosavybės teise būtų valdęs iki žemės nacionalizacijos.

18Be to, apylinkės teismas pagrįstai byloje apklaustų liudytojų parodymus dėl jų neinformatyvumo ir netikslumo vertino kritiškai ir konstatavo, kad jie negali būti pakankamais įrodymais sandorio sudarymo faktui pagrįsti.

19Kolegijos nuomone, apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes, tinkamai įvertino surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str.1 d. 1p.)

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

21Apeliacinį skundą atmesti. Jonavos raj. apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėja prašė teismą nuosavybės teisės į žemę atkūrimo tikslu... 3. Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu... 4. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m.... 5. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas... 6. 1) liudytojai J. I. , G. A. , Z. Z. , V. C. , V. B. teisme patvirtino, kad iki... 7. 2) liudytojos R. A. parodymai, jog planinės žemėtvarkos skyriuje pagal... 8. 3) liudytojai A. B. ir R. I. negalėjo teisme patvirtinti, ar rengė projektus... 9. 4) suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atstovės... 10. Be to, tai, kad J. Z. įpėdiniams buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities... 12. Skundas atmestinas.... 13. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 14. Pareiškėjos apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad apylinkės... 15. Prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėja savo... 16. Pažymėtina, kad paskutiniame patikslintame pareiškime, pareiškėja žemės... 17. Pareiškėja apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčijamo žemės sklypo... 18. Be to, apylinkės teismas pagrįstai byloje apklaustų liudytojų parodymus... 19. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Apeliacinį skundą atmesti. Jonavos raj. apylinkės teismo 2006 m. gruodžio...