Byla Ik-1295-629/2010
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei, dalyvaujant pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovams Gintarui Abaravičiui ir Indrei Pranckevičiūtei, atsakovo Trakų rajono savivaldybės tarybai atstovams Antanui Česlauskui ir Audronei Kapočienei, trečiojo suinteresuotojo asmens Kultūros ministerijos atstovei Ina Sokolska ir trečiojo suinteresuotojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Juliui Raškauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą atsakovui Trakų rajono savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo,

Nustatė

3pareiškėjas Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcija kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo“ 1 punktą.

4Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas apie ginčijamą sprendimą sužinojo 2010-02-17. TINP direkcija nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr.Sl-31 1 punktas yra neteisėtas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, todėl turi būti panaikintas. Pažymi, kad nors atsakovo priimtame sprendime nurodyta, kad buvo vadovautasi teisės aktais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu), tačiau konkretūs įstatymų straipsniai nebuvo nurodyti.

5Pareiškėjas teigia, kad skundžiamu sprendimu buvo pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617) 18 straipsnio 9 punktas, kuris nustato, kad "Specialiųjų planų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir specialusis planas. Specialusis planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, veiklos kryptys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai. Sprendimą dėl specialiojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą tvirtinusi institucija". Atkreipia dėmesį, kad atsakovas ginčijamo sprendimo 1 punktu patvirtino specialiojo plano (reg. Nr.(duomenys neskelbtini)) dalinį pakeitimą, neatlikus jokių Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytų privalomų veiksmų ir procedūrų, t. y. Trakų rajono savivaldybės administracija patvirtino specialiojo plano (reg. Nr.( - )) dalinį pakeitimą, neparengusi visiškai jokio specialiojo plano (reg. Nr.( - )) dalinio pakeitimo.

6Su ginčijamu sprendimu pareiškėjas nesutinka ir dėl to, kad jo, manymu, yra pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 2 punktas, kuris nustato, kad "specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams ir turi būti patvirtinti šio Įstatymo bei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių nustatyta tvarka".

7Nurodo, kad „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas" - specialusis planas (reg. Nr.( - )) (toliau – Specialusis planas) Trakų rajono savivaldybės valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395v „Dėl Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto" patvirtintas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-10-06 nutarimą Nr. 735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose" (Žin., 1992, Nr. 30-950), kuris nustato, kad sklypų išplanavimo projektai yra rengiami, laikantis „<...> Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų normų ir atsižvelgiant į tyrimais pagrįstų istorinių valdų (posesijų) planus". Tokiu būdu, skundžiamas sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-10-06 nutarimo Nr.735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose" (Žin., 1992, Nr. 30-950) 1 punktui.

8TINP direkcija primena, kad TINP planavimo schemos (reg. Nr.( - )), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo" (Žin., 1993, Nr.68-1287) ir paskelbtos Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-20 įsakymu Nr.212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo" (Žin., 1994 Nr.10-162) 2 skyriuje nustatyta, kad Trakų senamiestis yra TINP urbanistinis draustinis. Šiame teisės akte nustatyta, kad vienas vertingiausių TINP kultūros paveldo kompleksų yra „<...> Trakų senamiesčio planinė erdvinė struktūra<...>". Taip pat nustatyta, kad, siekiant „<...> atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą, atstatyti sunaikintą užstatymą, numatoma gyvenamųjų namų statyba pusiasalio teritorijoje. Siūlomų atstatyti sunaikintų ar sunykusių pastatų kiekis, atstatymo eiliškumas, jų panaudojimas visuotinei infrastruktūrai plėtoti bei regeneravimo principai nustatomi senamiesčio regeneravimo projekte. Taip pat turi būti numatyta pokario metais pastatytų namų rekonstrukcija".

9Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarime Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo" (Žin., 1993, Nr.68-1287), kuriuo patvirtinta TINP planavimo schema, nustatyta, kad Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio tikslas – „<...> išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą“. Šio draustinio apsaugos ir naudojimo režimą nustato „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (XIX skyrius), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose“.

10Be to, Trakų rajono savivaldybės administracija patvirtino Specialiojo plano (reg.Nr.( - )) dalinį pakeitimą, ne tik, kad neparengusi jokio Specialiojo plano (reg.Nr.( - )) dalinio pakeitimo, bet ir neatlikusi jokių istorinių tyrimų bei nesant jokiems veiklos koncepcijos, veiklos krypčių, tvarkymo prioritetų ir jo sprendinių pasikeitimams (b. l. 2-4).

11Atsiliepime į prašymą atsakovas nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsakovas sutinka, kad „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas" yra specialusis planas (toliau – Specialusis planas) (reg. Nr.(duomenys neskelbtini)), patvirtintas Trakų rajono savivaldybės valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr.395v „Dėl Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto", įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-10-06 nutarimą Nr.735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose (Žin., 1992, Nr.30-950). Taip pat neneigia, kad jis dar neparengė Specialiojo plano dalinio pakeitimo, nes iš pačio tarybos priimto sprendimo 1 punkto matyti, kad Trakų rajono savivaldybės taryba pritarė tik Specialiojo plano dalinio pakeitimo rengimui, kaip nurodyta ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto 2010-01-14 aiškinamajame rašte, su kuriuo pareiškėjas galėjo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. Skundžiamo tarybos sprendimo loginis skaitymas neleidžia teigti, kad specialiojo plano pakeitimas jau parengtas ir jis tvirtinamas. Trakų rajono savivaldybės valdyba 1993-12-22 potvarkiu Nr.395v „Dėl Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto" 1 punktu nutarė „ 1. Patvirtinti Paminklų restauravimo instituto paruoštą Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektą", tad jeigu jau būtų parengtas šio projekto — specialaus plano - pakeitimas, tai jį taip pat 2010-01-28 sprendimo 1 punktu būtų nuspręsta „Patvirtinti" . Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, norint patvirtinti specialųjį planą su pakeitimais, pirmiausiai reikia pritarti jo keitimui, tuomet pakeistą – patvirtinti, todėl Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo 1 punkte ir vartojamas žodis „pritarti" , toliau gramatiškai keliamas klausimas kam, ir formuluojamas sakinys su žodžių junginiu - „<...> daliniam pakeitimui". Atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalį, sprendimą dėl specialiojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą tvirtinusi institucija. Pažymi, kad Specialiojo plano dalinio pakeitimo būtinumas taip pat yra išdėstytas tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte (b. l. 18-19).

13Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodo, kad su pareikštu reikalavimu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo 1 punktas negalėtų būti vykdomas, jei jo pagrindu rengiamas specialusis planas prieštarautų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, TINP planavimo schemos, patvirtintos LR Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių TINP teritorijoje, reikalavimams (b.l.12).

14Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodo, kad su reikalavimu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad specialiojo teritorijų planavimo procesas išdėstytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir jį sudaro - parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Taigi šio 17 straipsnio 2 dalyje konkrečiai išdėstyta kas sudaro parengiamąjį etapą - nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Viso to nebuvo padaryta, todėl Trakų rajono savivaldybės administracija neturėjo teisės pritarti „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas" - specialiojo plano (toliau - Specialusis planas) pakeitimui.

15Departamentas pažymi, kad Specialusis planas yra nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kadangi jis nustato paveldosauginius reikalavimus valstybės saugomai nekilnojamai kultūros vertybei Trakų senamiesčiui, todėl jo keitimas, remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 7 dalimi, turi būti atliekamas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-06-23 įsakymu Nr.ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973). Pažymi, kad Departamentas nebuvo Specialiojo plano keitimo organizatoriumi, nors remiantis Taisyklių 13.1 p. turėjo juo būti. Analogiškos nuostatos dėl planavimo organizatoriaus yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571) 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Departamentas taip pat neteikė jokių motyvuotų siūlymų dėl Specialiojo plano keitimo, nors remiantis Taisyklių 46 punktu tik tokiu atveju galimas Specialiojo plano keitimas, kad būtų keičiami planuojamos Trakų senamiesčio teritorijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos prioritetai ir tvarkymo principai. Be to, pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 10 dalį, jeigu planuojamoje teritorijoje yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus turi būti konsultuojamasi su Departamento įgaliotu specialistu, tačiau šiuo atveju su Departamento įgaliotu specialistu konsultuotasi nebuvo, todėl Trakų rajono savivaldybės administracija ginčijimo sprendimo 1 punktu pažeidė ir šią teisės normą.

16Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė savo prašymą jame nurodytais motyvais.

17Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą jame išdėstytais motyvais.

18Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdžio metu palaikė savo pozicijas, išdėstytas atsiliepimuose.

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2010-01-28 priėmė sprendimą Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo“, kurio 1 punktu buvo pritarta „XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ – specialiojo plano (toliau – Specialusis planas)(reg. Nr.( - )) daliniam pakeitimui (b.l. 5, 21). Minėto sprendimo projekte matyti, kad jis buvo suderintas su Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotu, tarybos sekretore, administracijos direktoriumi, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėju, Trakų seniūnu (b.l. 22).

20Atsakovo pateiktame 2010-01-14 aiškinamajame rašte dėl Specialiojo plano dalinio pakeitimo nurodytas parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai – minėto specialiojo plano daliniu pakeitimu, formuoti du atskirus sklypus prie gyvenamojo namo (unikalus Nr.( - )) Trakų m. ( - ) ( - ) ir ( - ) (unikalus Nr.( - )) Trakų m. ( - ) ( - ) (b.l. 23). Aiškinamojo rašto 2-4 punktuose nurodoma, kad šis siūlomas svarstyti klausimas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, su kitomis teisės aktų nuostatomis suderintas ir jokie papildomai priimti teisės aktai nereikalingi.

21Byloje taip pat pateiktas 1993-12-22 Trakų rajono valdybos potvarkis Nr.395v, kuriuo buvo patvirtintas „XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ – specialusis planas (reg. Nr.( - )), įgyvendinant LR Vyriausybės 1992-10-06 nutarimą Nr.735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose“ (Žin., 1992, Nr.30-950) (b. l. 24). Šio potvarkio 2 punktas buvo pakeistas Trakų rajono valdybos 1994-07-27 potvarkiu Nr.222v (b.l. 25).

22Prašymas tenkinamas.

23Trakų istorinis nacionalinis parkas (toliau – TINP) buvo įsteigtas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr.1-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“, kurio 1 dalimi nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba siekdama išsaugoti Lietuvos žmonėms ir būsimosioms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokultūrinį paveldą,

Nutarė

24įsteigti Lietuvos Respublikos kompleksinėje gamtos apsaugos schemoje numatytus nacionalinius parkus ir valstybinį rezervatą. Tos pačios dalies 4 punktas nustato Trakų istorinio nacionalinio parko įsteigimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko patvirtinimo“ buvo patvirtinta Parko planavimo schema (Trakų istorinio nacionalinio parko schema paskelbta 1993-12-20 įsakymu Nr.212 (Žin., 1994,Nr.10-162)). TINP planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Ja remiantis rengiami paminklosaugos, kompleksinis žemės reformos ir žemėtvarkos, miškotvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, rekreacijos organizavimo, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kiti projektai.

25Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese reglamentuoja 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr.I-1120. Šio įstatymo 18 straipsnio 9 punkte numatyta, kad „Specialiųjų planų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir specialusis planas. Specialusis planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, veiklos kryptys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai. Sprendimą dėl specialiojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą tvirtinusi institucija“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, „Specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas, atitinkamą veiklą reglamentuojantys įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės. Specialieji planai, kuriems nėra patvirtintų rengimo taisyklių, rengiami pagal šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimus. Pagal kompetenciją ministerijos rengia atskirų rūšių specialiųjų planų rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu su Aplinkos ministerija“.

26Specialiojo teritorijų planavimo procesas išdėstytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir jį sudaro – parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Šio straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, kad parengiamojo etapo metu nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo naudojamų sąvokų – planavimo organizatoriumi yra laikomas subjektas, turintis teisę organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, konsultavimąsi ar viešą svarstymą ir teikimą tvirtinti.

27Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 14 straipsnį, specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai yra: 1) valstybės institucijos; 2) apskričių viršininkai; 3) savivaldybių administracijų direktoriai; 4) juridiniai asmenys, taip pat kitų įstatymų nustatytais atvejais – fiziniai asmenys.

28Pažymėtina, jog „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas" – specialusis planas (toliau - Specialusis planas) yra nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kadangi jis nustato paveldosauginius reikalavimus valstybės saugomai nekilnojamai kultūros vertybei Trakų senamiesčiui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114, b.l.16-17).

29Vadovaujantis 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 22 straipsnio 1 dalimi, saugomų objektų teritorijos, saugomos vietovės, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentus ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus, parengtus vadovaujantis šio, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymų nuostatomis. Šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą organizuoja Kultūros paveldo departamentas - valstybės ir regiono lygio kultūros paveldo tinklų schemų ir kitų tipų specialiųjų planų, kai valstybė skelbia ar jau paskelbė saugomais kultūros paveldo objektus ir steigia ar jau įsteigė saugomas vietoves, rengimą. Tam finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto lėšų, o planavimo organizatoriais taip pat gali būti saugomų vietovių direkcijos. Be to, kaip matyti iš šio įstatymo 22 straipsnio 7 dalies, Specialaus plano keitimas turi būti atliekamas pagal Kultūros ministerijos parengtas ir kultūros ir aplinkos ministrų patvirtintas šių dokumentų rengimo taisykles.

30Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-06-23 įsakymu Nr.ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr.81-2973) patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 13.1 punkte, Kultūros paveldo departamentas yra įvardijamas specialaus plano keitimo planavimo organizatoriumi, o pagal šių taisyklių 46 punktą, „Dokumentai keičiami tik tais atvejais, kai keičiami planuojamų teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos prioritetai, tvarkymo principai ir Dokumentų sprendiniai. Sprendimą dėl Dokumentų keitimo priima juos tvirtinančios institucijos planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu. Dokumentų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka, kaip ir patys Dokumentai, pagal šiose Taisyklėse nustatytus Dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimus.“

31Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2010-01-28 priėmė sprendimą Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo“, kurio 1 punktu buvo pritarta Specialiojo plano (reg. Nr.( - )) daliniam pakeitimui (b.l. 5, 21), neturėdama planavimo organizatoriaus motyvuoto siūlymo, nes nei Kultūros paveldo departamentas, nei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nebuvo Specialiojo plano keitimo planavimo organizatoriumi.

32Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, taip pat konstatuotina, jog ginčijamą sprendimą atsakovas taip pat priėmė neparengęs jokio Specialiojo plano dalinio pakeitimo, taip pat nesant veiklos koncepcijos, veiklos krypčių, tvarkymo prioritetų ir jo sprendinių pasikeitimams, nes tokių duomenų pateikta nebuvo, to neneigė ir atsakovas (b.l.21-26,39-73,74-80).

33Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas nurodo, jog pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalį, sprendimą dėl specialiojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą tvirtinusi institucija, tuo tarpu planavimo organizatoriaus motyvuoto siūlymo nebuvo (b.l.18-19, 21,74-80).

34Atsižvelgiant į išdėstytą, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 priimto sprendimo Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo“ 1 punktas naikinamas (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

n u s p r e n d ž i a:

39pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą tenkinti.

40Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr.S1-31 „Dėl XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų projektas“ specialiojo plano dalinio pakeitimo“ 1 punktą.

41Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėjas Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcija... 4. Prašyme nurodoma, kad pareiškėjas apie ginčijamą sprendimą sužinojo... 5. Pareiškėjas teigia, kad skundžiamu sprendimu buvo pažeistas Lietuvos... 6. Su ginčijamu sprendimu pareiškėjas nesutinka ir dėl to, kad jo, manymu, yra... 7. Nurodo, kad „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir... 8. TINP direkcija primena, kad TINP planavimo schemos (reg. Nr. 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarime Nr.912 „Dėl Trakų... 10. Be to, Trakų rajono savivaldybės administracija patvirtino Specialiojo... 11. Atsiliepime į prašymą atsakovas nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimu... 12. Atsakovas sutinka, kad „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 15. Departamentas pažymi, kad Specialusis planas yra nekilnojamojo kultūros... 16. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė savo prašymą jame... 17. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą jame... 18. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdžio metu palaikė... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės taryba... 20. Atsakovo pateiktame 2010-01-14 aiškinamajame rašte dėl Specialiojo plano... 21. Byloje taip pat pateiktas 1993-12-22 Trakų rajono valdybos potvarkis Nr.395v,... 22. Prašymas tenkinamas.... 23. Trakų istorinis nacionalinis parkas (toliau – TINP) buvo įsteigtas Lietuvos... 24. įsteigti Lietuvos Respublikos kompleksinėje gamtos apsaugos schemoje... 25. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų... 26. Specialiojo teritorijų planavimo procesas išdėstytas Lietuvos Respublikos... 27. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 14 straipsnį, specialiojo... 28. Pažymėtina, jog „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir... 29. Vadovaujantis 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 30. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos... 31. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad Trakų rajono... 32. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, taip pat konstatuotina, jog... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovas nurodo, jog pagal Lietuvos... 34. Atsižvelgiant į išdėstytą, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 39. pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą tenkinti.... 40. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr.S1-31... 41. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...