Byla AS-143-423-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos skundą atsakovui Valstybinei metrologijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – ir pareiškėjas, Asociacija) 2010 m. gruodžio 17 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) įpareigoti atsakovą Valstybinę metrologijos tarnybą (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) per pagrįstą įmanomai trumpiausią laiką parengti matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu bandymų ir įvertinimo tvarką; 2) sprendžiant klausimą dėl Tarnybos neveikimo, bylos nagrinėjimo metu, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ (toliau – Įsakymas) nuostatos, nustatančios metrologinę kontrolę nuotoliniam duomenų perdavimo kanalui, neprieštarauja Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 7, 15 dalims ir 15 straipsniui.

6Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybos direktorius pasirašė Įsakymą, kuris buvo koreguotas 2010 m. gruodžio 2 d. atitaisymu, tačiau nenustatė ir nenurodė jokios galiojančios ir taikomos bandymų ir įvertinimų tvarkos, pagal kurią būtų galima atlikti reikiamus bandymus nuotoliniam duomenų perdavimo kanalui ar matavimo priemonėms su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu. Nesant Tarnybos patvirtintos tvarkos, pareiškėjo nariai negali naudoti ir įdiegti matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu, nes dėl neteisėto atsakovo neveikimo negali atlikti tokio tipo matavimo priemonėms reikalingų įvertinimų

7ir bandymų, kaip nurodyta Įsakyme. Šiuo metu dėl atsakovo neveikimo egzistuoja teisinio reguliavimo spraga. Pareiškėjo manymu, sprendžiant klausimą dėl Tarnybos neveikimo, bylos nagrinėjimo metu yra tikslinga išspręsti Įsakymo teisėtumo klausimą, kreipiantis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

9Atsakovas nurodė, kad Įsakymu nenustatyta jokių naujų reikalavimų, kurių nebuvo jau galiojančiuose teisės aktuose. Skundo teiginys, kad Tarnyba, priėmusi Įsakymą, nenustatė jokios galiojančios ir taikomos bandymų ir įvertinimo tvarkos, yra neteisingas, kadangi visi reikalingi norminiai aktai parengti ir patvirtinti jau gerokai anksčiau, o konkretūs darbai nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, gavus suinteresuotos pusės prašymą. Įsakymas atitinka tiek Lietuvos, tiek ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 28 d. nutartimi pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 103 str. 3 p., 105, 106, 149 str.).

12Teismas, nagrinėdamas skundą, vadovavosi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio

131 dalies, 15 straipsnio nuostatomis. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė, kokią konkrečią jo subjektinę teisę ar ginčijamą teisę arba įstatymų saugomą interesą gina. Dėl to nėra ir jokio konkretaus ginčo. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai gali būti skirstomi

14taip: pirma, nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisas nepriskirtinas matavimo priemonei, todėl šiam prietaisui jokia metrologinė patikra nereikalinga; antra, Įsakymas užkerta galimybę laisvam prekių judėjimui. Pirmasis argumentas yra susijęs su norminio administracinio akto teisėtumu, nes Įsakymas yra skirtas tokių priemonių įteisinimui ir jame jau pasakyta, kad matavimo priemonė ir jos nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisas sudaro vieningą sistemą. Antrasis argumentas susijęs su viešojo intereso gynimu. ABTĮ 56 straipsnis reglamentuoja, jog viešąjį interesą organizacija gali ginti tik tuo atveju, jeigu tai numato įstatymas. Pareiškėjas nenurodė įstatymo, kuris jam suteiktų teisę ginti viešąjį interesą laisvo prekių judėjimo klausimais. Taigi pareiškėjas skundo dalyką apibrėžia kaip vilkinimą atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. vilkinimą priimti norminį administracinį aktą – parengti matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu bandymų ir įvertinimo tvarką. Prašoma įpareigoti priimti norminį administracinį aktą, kadangi pareiškėjas nenurodė jokio konkretaus prietaiso ar jų grupės, kuriems būtų reikalaujama parengti tokią tvarką. Teismas pabrėžė, kad jokio individualaus pobūdžio ginčo šiuo atveju nėra, jokios pažeistos ar ginčijamos teisės pareiškėjas skundu negina. Tiek norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo klausimas, tiek tokiu aktu sukelto teisinio reguliavimo spragos klausimas yra neatsiejamai susiję. Piliečių teisė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su pasiūlymu priimti naują teisės aktą reglamentuojama Peticijų įstatyme (2 str. 4 d.), o tai leidžia daryti išvadą, kad teisė reikalauti priimti norminį teisės aktą nelaikytina individualia ir tiesiogiai gintina teisme teise. Teismo išvadą, kad keliamas ginčas visa apimtimi yra ginčas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo, patvirtina ir pareiškėjo skundo dalis „Dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo“. Teismas konstatavo, kad skundas yra dėl centrinio valstybinio administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto bei tokio paties pobūdžio akto, kurį prašoma įpareigoti priimti, tai argumentuojant susidariusia teisės spraga. Analogiškai teisės spragų teisėtumo klausimus sprendžia Konstitucinis Teismas. Taigi teisės spragų klausimas neatsiejamai susijęs su norminio teisės akto teisėtumo tyrimu. Tokio pobūdžio prašymus, kuriuos apygardos administraciniam teismui pateikė pareiškėjas, nagrinėja tik Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kaip vienintelė ir galutinė instancija (ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.). Tačiau prašymas dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo negali būti perduotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kaip tai numato ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Paduoti prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo gali tik subjektai, kurie nurodyti ABTĮ 110 straipsnyje, be to, skundai paduodami specialia šiame straipsnyje nurodyta tvarka, o jų priėmimo atitinkamame teisme klausimą sprendžia tas teismas, kuriam toks prašymas paduotas, ABTĮ 111 straipsnyje nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju negalima teigti, kad Asociacija atitinka ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje nurodytą subjektą – profesinę savivaldos asociaciją, įsteigtą pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Pareiškėjas kaip asociacija įsteigtas vadovaujantis Asociacijų įstatymo nuostatomis. Nei Šilumos ūkio įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato tokios asociacijos įsteigimo viešosioms funkcijoms vykdyti (kaip, pavyzdžiui, Antstolių įstatymas numato, kad antstolių savivaldą įgyvendina Antstolių rūmai), t. y. valstybė nėra pavedusi Asociacijai pagal įstatymą vykdyti tam tikras valstybės funkcijas. Todėl pareiškėjas gali teikti administraciniam teismui prašymą kreiptis dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo tik tuo atveju, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str. 1 d.). Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas kelia nors vieną konkretų reikalavimą dėl jo teisių pažeidimo, kaip tai suprantama ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, todėl visi išdėstyti reikalavimai laikytini reikalavimais dėl norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo. Kadangi pareiškėjas nėra įstatyme nurodytas subjektas, kuris gali teismui paduoti abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismas konstatavo, kad skundas paliekamas nenagrinėtas (skundą įstatyme nustatyto suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo). Pažymėjo, jog šia nutartimi iš pareiškėjo neatimama galimybė paduoti prašymą tirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu teisme bus nagrinėjama konkreti byla dėl pareiškėjo teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str.). Šia nutartimi yra paaiškinta, kas gali pateikti ir kaip turi būti pateikiami prašymai dėl norminių administracinių teisės aktų teisėtumo tyrimo (ABTĮ 104 str. 1 d.).

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas netinkamai taikė Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei 15 straipsnio 1 dalį. Teikdamas skundą, gina ne savo, o pažeidžiamus savo narių teisėtus interesus ir įgyvendina Asociacijų įstatymo suteiktą teisę ginti savo narių interesus. Nurodė konkrečius savo narių teisėtų interesų pažeidimus, kurie egzistavo skundo padavimo metu ir šiuo metu tebeegzistuoja.

182. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį bei 90 straipsnį ir klaidingai interpretavo jo reikalavimus. Skundu prašė įpareigoti Tarnybą vykdyti Metrologijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, t. y. prašė teismo įpareigoti valstybinį administravimo subjektą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Kilęs ginčas yra dėl atsakovo neveikimo ir visų iš to kylančių teisinių pasekmių. Prašymas dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo yra pateiktas remiantis ABTĮ 111 straipsnio 1 dalimi, t. y. prašoma išnagrinėti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su nagrinėjama byla, o ne pagal ABTĮ 110 straipsnį.

193. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 103 straipsnio 3 punktą ir 111 straipsnį bei klaidingai interpretavo jo reikalavimus. Neteikė abstraktaus prašymo pagal ABTĮ 110 straipsnį, o prašė tirti norminio administracinio akto – Įsakymo – teisėtumą ryšium su šia konkrečia byla. Remiantis šia išvada, skundas buvo paliktas nenagrinėtas.

20Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad Tarnyba, vykdydama Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi jai pavestas funkcijas ir siekdama apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo neteisingo matavimo pasekmių (7 str. 1 d.), pritaria pirmosios instancijos teismo nutarčiai.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

24Pareiškėjas teismo tvarka siekia įpareigoti Tarnybą parengti matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu bandymų ir įvertinimo tvarką, taip pat ištirti Įsakymo teisėtumą (T 1, b. l. 1–9).

25ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė

26arba įstatymų saugomas interesas. Vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo)

27turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

28Remiantis šiomis nuostatomis, galima daryti išvadą, kad administraciniam teismui

29gali būti skundžiamas toks neveikimas, kuris galbūt pažeidžia suinteresuoto asmens teises

30ar interesus, viešojo administravimo subjektui neatliekant šio asmens atžvilgiu konkrečių teisės aktų nustatytų veiksmų. Neveikimas siejamas būtent su konkrečių veiksmų, susijusių su konkrečiu asmeniu, nevykdymu.

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atsakovo neveikimą (matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu bandymų ir įvertinimo tvarkos nepriėmimą) sieja ne su

32jo ar jo narių konkrečių teisių pažeidimu, neatliekant jo (-ų) atžvilgiu konkrečių teisės aktų nustatytų veiksmų, o su bendro pobūdžio galimybe įgyvendinti Įsakymo nuostatas, sudaryti sąlygas Įsakymui funkcionuoti. ABTĮ požiūriu, toks neveikimas negali būti administracinės bylos dalyku, todėl keliamas ginčas nenagrinėtinas teisme. Tai yra pagrindas nutraukti bylą (ABTĮ 101 str. 1 p.).

33Pažymėtina, kad konstatavus, jog ginčas nenagrinėtinas teisme, nėra prielaidų spręsti Įsakymo teisėtumo klausimą (ABTĮ 111 str.).

34Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o byla nutrauktina (ABTĮ 151 str. 3 p., 101 str. 1 p.).

35Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pareiškėjui grąžintinas 2010 m. gruodžio 17 d. sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (T 1, b. l. 10).

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu,

37101 straipsnio 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir nutraukti bylą.

40Grąžinti pareiškėjui 2010 m. gruodžio 17 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – ir... 5. 1) įpareigoti atsakovą Valstybinę metrologijos tarnybą (toliau – ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Tarnybos direktorius pasirašė Įsakymą, kuris... 7. ir bandymų, kaip nurodyta Įsakyme. Šiuo metu dėl atsakovo neveikimo... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 9. Atsakovas nurodė, kad Įsakymu nenustatyta jokių naujų reikalavimų, kurių... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 28 d. nutartimi... 12. Teismas, nagrinėdamas skundą, vadovavosi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 22... 13. 1 dalies, 15 straipsnio nuostatomis. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas... 14. taip: pirma, nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisas... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 1. Teismas netinkamai taikė Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, ABTĮ... 18. 2. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį bei 90 straipsnį ir... 19. 3. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 103 straipsnio 3 punktą ir 111 straipsnį... 20. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad Tarnyba, vykdydama... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Pareiškėjas teismo tvarka siekia įpareigoti Tarnybą parengti matavimo... 25. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas... 26. arba įstatymų saugomas interesas. Vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi,... 27. turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai,... 28. Remiantis šiomis nuostatomis, galima daryti išvadą, kad administraciniam... 29. gali būti skundžiamas toks neveikimas, kuris galbūt pažeidžia... 30. ar interesus, viešojo administravimo subjektui neatliekant šio asmens... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atsakovo neveikimą (matavimo priemonių su... 32. jo ar jo narių konkrečių teisių pažeidimu, neatliekant jo (-ų) atžvilgiu... 33. Pažymėtina, kad konstatavus, jog ginčas nenagrinėtinas teisme, nėra... 34. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio... 35. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pareiškėjui... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 37. 101 straipsnio 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija... 38. Pareiškėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atskirąjį skundą... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartį... 40. Grąžinti pareiškėjui 2010 m. gruodžio 17 d. sumokėtą 100 Lt žyminį... 41. Nutartis neskundžiama....