Byla 2VP-11101-618/2017
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys L. A., uždaroji akcinė bendrovė „Linmeta“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys L. A., uždaroji akcinė bendrovė „Linmeta“,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Linmeta“ vadovui L. A. už 2017-01-05 patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. S17-500 dėl skolos išieškojimo nevykdymą skirti baudą.

4Teismas

konstatuoja:

5Pareiškimas tenkintinas

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Jono Petriko žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0172/16/02182, pradėta vykdyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-11-30 nutarimą Nr. (23.31-08)483-127575 dėl 30,00 Eur skolos išieškojimo iš skolininko L. A. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai (vykd. b. l. 3). Nustatęs, kad skolininkas dirba UAB „Linmeta“ antstolis 2017-01-05 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S17-500, kuriuo įpareigojo UAB „Linmeta“ iš skolininko L. A. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, lėšas pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 51). Taip pat įpareigojo pinigus vėluojant pervesti daugiau nei 15 dienų apie tai pranešti antstoliui nurodant vėlavimo priežastis, bei nedelsiant pranešti antstoliui, jei skolininkas atleidžiamas iš darbo, ir informavo, jog už antstolio reikalavimo nevykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. 2017-01-05 patvarkymas 2017-01-11 ir 2017-01-23 įteiktas UAB „Linmeta“ (vykd. b. l. 58-59). Duomenų apie tai, kad būtų atliekamos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio, byloje nėra.

7Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnis). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, turi imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, CPK 634 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 734 straipsnio 1 dalį įmonės, įstaigos, organizacijos, kiti darbdaviai privalo antstolio reikalavimu ir per jo nustatytą terminą pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mėnesinis darbo užmokestis. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio l dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, jog skolininkas L. A. dirba UAB „Linmeta“, taigi jam kiekvieną mėnesį mokamas darbo užmokestis, tačiau išskaitos pagal antstolio 2017-01-05 patvarkymą iš darbo užmokesčio nėra atliekamos. Pažymėtina, kad 2017-01-05 patvarkymas 2017-01-11 ir 2017-01-23 įteiktas UAB „Linmeta“. Duomenų apie antstolio 2017-01-05 patvarkymo vykdymą byloje nėra.

8UAB „Linmeta“ iki antstolio kreipimosi į teismą dienos, t. y. 2017-06-16, antstolio 2017-01-05 patvarkymo neįvykdė, vykdomojoje byloje duomenų, pateisinančių įpareigojimo nevykdymą, nėra. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad UAB „Linmeta“ neveikimas sukelia teisines pasekmes ir sudaro teisinį pagrindą skirti baudą už antstolio teisėto reikalavimo nevykdymą (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

9Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant dėl skiriamos baudos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad byloje nėra duomenų, dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimai neįvykdyti, bei į vykdomojoje byloje išieškotinos skolos dydį. Esant išdėstytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principais, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas, UAB „Linmeta“ vadovui L. A. už antstolio teisėto reikalavimo nevykdymą skirtina vienkartinė 15,00 Eur dydžio bauda (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

10L. A. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos atlikti reikalaujamus veiksmus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Paskirti L. A. 15,00 Eur (penkiolika eurų) baudą už antstolio teisėto reikalavimo, numatyto 2017-01-05 patvarkyme dėl skolos išieškojimo Nr. S17-500, nevykdymą.

14Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/16/02182grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai