Byla T-XX-78-06

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Gintaro Kryževičiaus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Aloyzo Marčiulionio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti

3bylos pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos universitetui, uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltisches Haus“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai

4prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, V. M. firmai ,,Archbalt“ dėl įsakymo dalies ir statybos leidimo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

5Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas)

62006 m. gegužės 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui paduotu prašymu, patikslinančiu 2006 m. sausio 19 d. pateiktą prašymą, priimtą nagrinėti šio teismo 2006 m. sausio 26 d. nutartimi, prašė:

71) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. AD1-1770 ,,Dėl Klaipėdos universiteto sklypo H. Manto g. 84 detaliojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio Klaipėdos mieste, H. Manto g. 84, detalusis planas, dalį, kiek tai liečia detaliajame plane sutartiniais ženklais nurodytą sklypo naudojimo pobūdį – komercinio paslaugų centro su auditorijomis statybai skirtą teritoriją (detaliajame plane nurodytos pastatų ir įrenginių eksploatacijos Nr. 15);

82) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2004 m. rugpjūčio 30 d. išduotą statybos leidimą Nr. 18-NS/04 Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis statybai Klaipėdos mieste, H. Manto g. 84.

9Pareiškėjas 2006 m. rugsėjo 26 d. pareiškė prašymą perduoti bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

10Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme 2006 m. rugsėjo 7 d. teisėjo rezoliucija priimtas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinys tarp tų pačių asmenų, kuriame, be kitų ieškinio reikalavimų, ginčijami ir tie patys administraciniai aktai. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnyje ir 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, byla perduotina nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 70 str. 3 d.).

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos teismingumo klausimą.

12Teismas nustatė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, padavė administraciniam teismui ir bendrosios kompetencijos teismui skundą ir ieškinį dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo. Skirtinguose teismuose tarp tų

13pačių proceso šalių tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko yra nagrinėjamos dvi

14bylos. Administracinėje byloje proceso šalys yra pateikusios įrodymus, susijusius su ginčo

15dalyku. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas perduoti administracinę bylą bendrosios kompetencijos teismui ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu negali būti tenkinamas. Nurodė, jog administraciniame teisme sprendžiamas ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje – ginčijami administraciniai aktai, priimti administravimo subjekto vykdant administravimo funkcijas. Dėl to, kad bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo ieškinį dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo, administracinės bylos rūšinis teismingumas nepasikeitė, todėl pats teismas negali jos perduoti bendrosios kompetencijos teismui. Teismas pažymėjo, kad ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog administracinis teismas, nagrinėdamas bylas, vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat CPK normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. ABTĮ 103 straipsnio 4 punktas nustato, kad teismas skundą gali palikti nenagrinėtą, jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo. Įstatyme nenurodyta, ar administracinis teismas šiuo pagrindu gali palikti nenagrinėtą administracinę bylą, jeigu bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje, be civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų, nagrinėjamas tas pats administracinis ginčas. Teismo nuomone, administracinis teismas negali palikti skundo nenagrinėto, nes bylos nagrinėjamos skirtingos kompetencijos teismuose. Teismas padarė išvadą, kad kyla administracinės bylos teismingumo klausimas, nes negali būti nagrinėjamos bendrosios kompetencijos teisme ir specializuotame teisme dvi bylos tarp tų pačių proceso šalių dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo. Pažymėjo, jog civilinėje byloje pagrindinis ginčo klausimas yra susijęs su privatine teise – ginčijama jungtinės veiklos sutartis, sudaryta tarp Klaipėdos universiteto ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltisches Haus“ (toliau – UAB ,,Baltisches Haus“). Ginčijamų administracinių aktų, susijusių su teritorijos planavimu, teisėtumą sąlygoja jungtinės veiklos sutarties teisėtumas, kuris bus nustatytas išnagrinėjus civilinę bylą. Bendrosios kompetencijos teismo kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė, nes šis teismas nagrinėja ne tik civilinius ginčus, bet ir administracinio teisinio pobūdžio ginčus, kurie nėra grynai administraciniai bei yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais. Teismingumą turėtų lemti pagrindinis ginčo klausimas, kylantis iš civilinių teisinių santykių. Teismas konstatavo, kad bylos priskyrimo atitinkamam teismui klausimui išspręsti tikslinga kreiptis į specialią teisėjų kolegiją (ABTĮ 21 str.).

16Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

17Byla teisminga administraciniam teismui.

18Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro skundžiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. AD1-1770 ,,Dėl Klaipėdos universiteto sklypo H. Manto g. 84 detaliojo plano patvirtinimo“ dalis ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2004 m. rugpjūčio 30 d. išduotas statybos leidimas Nr. 18-NS/04 Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis statybai Klaipėdos mieste, H. Manto g. 84, yra administraciniai aktai, priimti savivaldybių administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo funkcijas (ABTĮ 2 str. 1, 9, 15 d.). Bylos dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti

19jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus priskirtos administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 15 str. 1 d. 2 p.). Taigi pareiškėjo pareikšti reikalavimai yra teismingi Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

20Tačiau iš administracinės bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį yra iškelta civilinė byla, kurioje,

21be administracinėje byloje ginčijamų teisės aktų, ginčijama ir UAB ,,Baltisches Haus“ bei Klaipėdos universiteto 2002 m. liepos 25 d. sudaryta ir 2005 m. kovo 17 d. iš dalies pakeista jungtinės veiklos sutartis dėl šios statybos bei prašoma įpareigoti nugriauti statinio dalį

22(T 3, b. l. 99 – 104, 137).

23Tokia situacija, kai tiek administraciniame teisme, tiek bendrosios kompetencijos teisme yra priimti nagrinėti tapatūs reikalavimai, yra negalima. Įvertinęs tai, jog bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjamoje byloje be administracinio pobūdžio reikalavimų yra pareikšti ir civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai, Klaipėdos apygardos administracinis teismas turėtų imtis procesinių priemonių, kad administracinė byla būtų baigta neišsprendus jos iš esmės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 4 punktas).

24Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 3 dalimi bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis, specialioji teisėjų kolegija

Nutarė

25Byla teisminga administraciniam teismui.

26Bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos universitetui, uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltisches Haus“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai

27prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, V. M. firmai ,,Archbalt“ dėl įsakymo dalies ir statybos leidimo panaikinimo, grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

28Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiojo

29Lietuvos vyriausiojo Teismo Civilinių bylų

30administracinio teismo

Proceso dalyviai
1. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą... 3. bylos pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą... 4. prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko... 5. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau – ir... 6. 2006 m. gegužės 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui paduotu... 7. 1) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004... 8. 2) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2004 m.... 9. Pareiškėjas 2006 m. rugsėjo 26 d. pareiškė prašymą perduoti bylą... 10. Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teisme 2006 m. rugsėjo 7 d.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 26 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis... 13. pačių proceso šalių tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko yra... 14. bylos. Administracinėje byloje proceso šalys yra pateikusios įrodymus,... 15. dalyku. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas perduoti administracinę... 16. Specialioji teisėjų kolegija... 17. Byla teisminga administraciniam teismui.... 18. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjo Lietuvos Respublikos... 19. jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo... 20. Tačiau iš administracinės bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos... 21. be administracinėje byloje ginčijamų teisės aktų, ginčijama ir UAB... 22. (T 3, b. l. 99 – 104, 137).... 23. Tokia situacija, kai tiek administraciniame teisme, tiek bendrosios... 24. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 3 dalimi bei... 25. Byla teisminga administraciniam teismui.... 26. Bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą... 27. prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko... 28. Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiojo... 29. Lietuvos vyriausiojo Teismo Civilinių bylų... 30. administracinio teismo...