Byla 2-767-538/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Žaba“ administratorės UAB „Verslo valdymo centras“ įgaliotam asmeniui Indrei Frederikai Kvaukaitei, atsakovui G. S., jo atstovei advokatei Vidai Šeikienei, trečiajam asmeniui R. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Žaba“ ieškinį atsakovui G. S., tretiesiems asmenims M. S., R. K. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 8 587,28 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Žaba“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius nustatė, kad 2009 m. balandžio 1 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu atsakovas G. S. buvo paskirtas UAB „Žaba“ direktoriumi ir 2009 m. lapkričio 30 d. atsakovas G. S. patvirtino UAB „Žaba“ materialinių vertybių nurašymo aktą Nr. 09/11/04 bei komisijos siūlymu nerastos prekės buvo nurašytos į įmonės netekimus. Mano, kad atsakovas, patvirtindamas aktą dėl 8 587,28 Lt medžiagų nurašymo ir nesiimdamas priemonių išsiaiškinti, kur dingo šios materialinės vertybės, pažeidė CK 2.87 str. 1 ir 2 d. nuostatas, todėl privalo atsakyti pagal juridinio asmens valdymo organų narių civilinę atsakomybę reglamentuojančią CK 2.87 str. 7 d., kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo padarytą žalą juridiniam asmeniui atlyginti visiškai. Mano, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. atsakovo neteisėta veika pasireiškė tuo, kad jis pažeidė įtvirtintas specialiąsias pareigas juridiniam asmeniui veikti sąžiningai ir protingai. Materialiai atsakingu asmeniu už žvejybiniame sandėlyje saugomas vertybes buvo paskirtas UAB „Žaba“ darbuotojas M. S., tačiau nėra įrodymų, kad su juo buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, taip pat nėra duomenų, kad atsakovas kreipėsi į atitinkamas įstaigas dėl vertybių dingimo ar žalos išieškojimo iš atsakingo asmens M. S.. Atsakovas, nesiimdamas jokių priemonių, siekiant išsiaiškinti, kur dingo prekės, pažeidė lojalumo juridiniam asmeniui reikalavimą, su kreditoriais elgėsi nesąžiningai. Žala pasireiškė turto praradimu ir kreditoriai dėl to patyrė nuostolių. Atsakovas pažeidė teisinę pareigą, dėl to UAB „Žaba“ patyrė 8 587, 28 Lt žalą. Mano, kad šiuo atveju kaltė yra preziumuojama, ir atsakovas, nesivadovaudamas teisės aktų reikalavimais, yra kaltas dėl žalos bendrovei atsiradimo.

3Atsakovas ieškinio nepripažįsta ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. balandžio 2 d. dirbo UAB „Žaba“ direktoriumi. UAB „Žaba“ buvo vykdoma dviejų rūšių veikla – statyba ir prekyba žvejybos reikmėmis. Pagal susitarimą su vienu iš akcininku R. K., jis vadovavo įmonės statybinei veiklai, o R. K. rūpinosi ir vadovavo prekybai žvejybos reikmėmis. Iki jo paskyrimo direktoriumi, UAB „Žaba“ direktoriumi buvo M. S., kuris nuo 2009-04-01 dirbo žvejybos reikmenų sandėlininku ir buvo atsakingas už materialines vertybes žvejybos reikmenų sandėlyje. Taip pat nurodė, kad 2009-11-30 atliktas materialinių vertybių nurašymas nereiškia, kad jis, būdamas bendrovės direktoriumi, šių vertybių neišsaugojo, jas prarado ar pasisavino. Nesant natūroje materialinių vertybių, jų nurašymas buvo šio fakto konstatavimas ir dėl materialinių vertybių praradimo nėra jo kaltės. Paaiškino, kad sandėlininkui M. S., atsakingam už sandėlyje buvusias prekes, nebeatvykus į darbą, buvo būtina nustatyti prekių ir turto būklę šiame sandėlyje. Šios inventorizacijos atlikimo iniciatorius buvo akcininkas R. K.. Inventorizacijos metu paaiškėjo, kad sandėlyje trūksta įvairių prekių už bendrą 8 587,28 Lt sumą. Kadangi prekių trūkumas sandėlyje nei jam, nei kitiems komisijos nariams nekėlė abejonių, buvo nuspręsta natūroje nesančias prekes nurašyti į įmonės netekimus. Mano, kad toks veiksmas buvo teisėtas ir logiškas. Jo darbo laikotarpiu prekyba žvejybos prekėmis nevyko, todėl patvirtindamas aktą dėl prekių nurašymo buvo įsitikinęs, kad šių prekių trūkumas atsirado dar iki jo darbo šioje įmonėje pradžios. Išsiaiškinti dėl prekių trūkumo atsiradimo priežasties nebuvo su kuo, nes sandėlininkas M. S. darbe nesirodė, vėliau jis buvo atleistas iš darbo. Patys akcininkai, o ne jis sprendė dėl sandėlininko M. S. materialinės atsakomybės ribų. Jam nėra žinoma, ar su M. S. buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Nors ieškovė nurodo, kad nėra įrodymų, jog įmonės vadovas reikalavo iš atsakingo asmens M. S. atlyginti žalą, tačiau pati ieškovė galėjo ir privalėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo pareikšti ne jam, o asmeniui, kuriam šios materialinės vertybės buvo patikėtos pagal tiesiogines pareigas. Nustačius prekių trūkumą, sprendimą dėl reikalavimo atlyginti žalą pateikimo ar nepateikimo priėmė akcininkai, kurie nepageidavo šį asmenį traukti materialinėn atsakomybėn. Mano, kad jei jo veiksmai pasireiškė neveikimu (nesiėmė priemonių išsiaiškinti, kur dingo prekės), nėra priežastinio ryšio tarp neveikimo ir įmonei padarytos žalos, kuri atsirado dėl prekių neišsaugojimo. Jam, kaip buvusiam bendrovės vadovui, pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo netinkamai atliekant vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, todėl jo atsakomybę reglamentuoja ne civilinės teisės, o darbo teisės normos. Tokiu atveju jo kaltė nėra preziumuojama ir mano, kad byloje nėra nei tiesioginės, nei netiesioginės jo kaltės įrodymų dėl vertybių neišsaugojimo.

4Trečiasis asmuo R. K. mano, kad ieškinys nepagrįstas, ir nurodė, kad jis buvo UAB „Žaba“ akcininkas. Jo nurodymu buvo atlikta žvejybos reikmenų sandėlio inventorizacija ir jo sutikimu buvo nurašytos apgadintos ir dingusios prekės. Mano, kad dėl prekių trūkumo nėra atsakovo kaltės.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatyta, kad UAB „Žaba“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 m. balandžio 1 d. nutarimu M. S. buvo atleistas iš bendrovės direktoriaus pareigų, pervedant jį dirbti sandėlininku (b. l. 68) ir tą pačią dieną visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu bendrovės direktoriumi buvo paskirtas atsakovas G. S. (b. l. 8). 2009 m. lapkričio 30 d. atsakovo, tuo metu dirbusio bendrovės direktoriumi, įsakymo pagrindu buvo atlikta žvejybinių prekių sandėlyje, esančiame ( - ), prekių ir kito turto inventorizacija, kurios metu buvo nustatytas įvairių prekių trūkumas už 8 587,28 Lt, ir, atsižvelgiant į komisijos siūlymą, nerastos prekės buvo nurašytos į įmonės netekimus (b. l. 11, 12–17, 32–43). Tuo metu žvejybinių prekių sandėlio sandėlininku dirbo trečiasis asmuo M. S. (b. l. 10). UAB „Žaba“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2010 m. balandžio 2 d. nutarimu atsakovas buvo atleistas iš direktoriaus pareigų (b. l. 9). Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi UAB „Žaba“ iškelta bankroto byla (b. l. 6). Taigi ieškovė reikalavimą priteisti iš atsakovo 8 587,28 Lt žalą, atsiradusią dėl materialinių vertybių netekimo, grindžia tuo, kad atsakovas, būdamas UAB „Žaba“ direktoriumi, nesiėmė priemonių išreikalauti iš tuo metu buvusio atsakingo asmens sandėlininko M. S. dėl materialinių vertybių trūkumo atsiradusią žalą.

7Atsižvelgiant į ieškovės nurodytas bei byloje nustatytas aplinkybes matyti, kad ieškovė pareiškė reikalavimą atsakovui dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo netinkamai atliekant vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, todėl atsakovo atsakomybės klausimas spręstinas ne pagal civilinės teisės, o pagal darbo teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

82009-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009).

9LR DK 246 str. numato, kad materialinė atsakomybė atsiranda, kai yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais; 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. Nesant bent vienai iš šių sąlygų materialinė atsakomybė negalima.

10Taigi ieškovė nenurodė ir byloje nenustatyta aplinkybių, duodančių pagrindą daryti išvadą, kad bendrovėje nustatytas materialinių vertybių trūkumas atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir jo kaltės. Tačiau ieškovė tvirtina, kad atsakovas turi atlyginti žalą, susidariusią dėl materialinių vertybių trūkumo, nes nesiėmė priemonių šią žalą išreikalauti iš atsakingo asmens , t. y. dėl jo neteisėto neveikimo bendrovei atsirado žala. Tačiau su tuo negalima sutikti.

11Kaip jau buvo nurodyta, materialinių vertybių trūkumas bendrovėje buvo nustatytas 2009 m. lapkričio 30 d., o 2010 m. balandžio 2 d. atsakovas buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Byloje nėra duomenų, kad per šį laikotarpį atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, būtų pareiškęs atitinkamus reikalavimus asmenims, atsakingiems už materialinių vertybių išsaugojimą. Tačiau byloje nėra duomenų, kad per šį 4 mėnesių laikotarpį taip pasikeitė aplinkybės, dėl kurių pasikeitimo bendrovei padaryta žala negali būti išieškota iš atsakingų asmenų. LR DK 27 str. 2 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas šio Kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu šis Kodeksas ir kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų. Šiuo atveju materialinei atsakomybei taikyti Darbo kodeksas nenumato kitokių terminų, todėl taikytinas bendrasis 3 metų terminas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atleidus atsakovą iš direktoriaus pareigų, atitinkamus reikalavimus atsakingiems asmenims dėl žalos atlyginimo už materialinių vertybių trūkumą galėjo pareikšti naujai paskirtas direktorius ar kitas bendrovės valdymo organas. 2010 m. lapkričio 22 d. iškėlus bankroto bylą UAB „Žaba“, išsiaiškinti materialinių vertybių trūkumo atsiradimo priežastis bei pareikšti atitinkamus reikalavimus dėl to atsakingiems asmenims galėjo BUAB „Žaba“ bankroto administratorius. Pažymėtina, kad ir šiuo metu ieškinio senaties terminas dar nepasibaigęs ir ieškovė turi galimybę pareikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo tiesiogiai šią žalą padariusiems atsakingiems asmenims.

12Esant tokioms aplinkybėms, nustačius, kad dėl materialinių vertybių trūkumo bendrovėje susidarymo nėra atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, taip pat nesant pagrindo pripažinti, kad dėl atsakovo veiksmų ir jo kaltės iki šiol nėra nustatytos trūkumo atsiradimo priežastys bei nepareikštas atitinkamas reikalavimas asmenims, kurie buvo tiesiogiai atsakingi už materialinių vertybių išsaugojimą, t. y. nenustačius visų būtinų materialinės atsakomybės sąlygų, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 185 str., DK 246 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai