Byla 2VP-13606-1030/2018
Dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, V. Š., S. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, V. Š., S. P.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama duoti leidimą antstolei B. T. ar jos įgaliotam padėjėjui, kartu su UAB „Ober-haus“ nekilnojamo turto atstovu, patekti į nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ), kad būtų užfiksuota fotonuotraukomis ir/ar vaizdo medžiaga vidinė šio turto būklė.

5Nurodė, kad antstolės B. T. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 73 793,18 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko V. Š. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai, pagal Palangos miesto savivaldybės 2-ojo notaro biuro 2018 m. sausio 26 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ), priverstinai realizuojant hipoteka įkeistą S. P. nuosavybės teise priklausantį turtą.

6Kadangi skolininkas V. Š. skolos vykdomojoje byloje Nr. ( - ), per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą skolos nesumokėjo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192 straipsnio 7 dalimi išieškojimas nukreiptas į hipoteka įkeistą S. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, kurio plotas 0.0483 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą - gyvenamąjį namą, kurio plotas 217,02 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

7Išieškotoja, Palangos kredito unija, pateikė antstolės kontorai nepriklausomo vertintojo UAB „Lituka“ ir KO 2015 m. gruodžio 3 d. turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. L0-51240, kuria hipoteka įkeistas turtas įvertintas 123 000 Eur sumai. 2018 m. kovo 13 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. ( - ), turtas įkainotas minėta suma. Skolininkui pateikus prieštaravimą dėl turto įkainojimo, antstolė 2018 m. balandžio 11 d. patvarkymu dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. ( - ), paskyrė pakartotinę ekspertizę hipoteka įkeistam turtui, vertinimo darbus atlikti ir ekspertizės aktą parengti pavesdama UAB „Ober-haus“ nekilnojamas turtas. Minėtu patvarkymu skolininkas įpareigotas sumokėti 250 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams atlikti ir ekspertizės aktui parengti. Skolininkas 2018 m. gegužės 18 d. pateikė prašymą, kuriuo informavo, kad dėl finansinių sunkumų negali pervesti reikalaujamos sumos ekspertizei atlikti. Atsižvelgiant į minėtą skolininko prašymą, 2018 m. gegužės 18 d. priimtas patvarkymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. ( - ), kuriuo nurodyta, kad už ekspertizės atlikimą antstolė sumokės iš savo depozitinės sąskaitos. Pažymi, kad patvarkymu skolininkai įpareigoti per tris darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos informuoti antstolės kontorą, kada įleis paskirtą turto vertintoją į ekspertizės objektą. Taip pat skolininkai informuoti, kad per 7 dienas neįleidus paskirto turto vertintojo į ekspertizės objektą, antstolė privalės inicijuoti priverstinį patekimą į ekspertizės objektą.

82018 m. spalio 2 d. gautas turto vertintojo pranešimas, kad nustatyti ekspertizės objekto vertę neįmanoma, nes turto savininkai nesuteikė turto vertintojui galimybės apžiūrėti turto iš vidaus ir atlikti fotofiksaciją, kaip to reikalauja Turto ir verslo vertinimo metodikos 35.3. punktas.

9Atsižvelgiant į aplinkybes, kad skolininkai praleido visus antstolės jiems suteiktus terminus aprodyti nekilnojamąjį turtą iš vidaus bei toliau neketina minėto turto aprodyti, daro išvadą, kad skolininkai nelinkę bendradarbiauti ir siekia vilkinti vykdymo procesą.

10Nepatekus į hipoteka apsunkintą turtą, esantį adresu ( - ), šio turto nebus įmanoma įkainoti objektyviai, o tai pažeistų abiejų vykdymo proceso šalių teisėtus interesus. Be to, būtina atsižvelgti ir į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Šiuo atveju siekiant turtą įkainoti kuo objektyviau, nepažeidžiant imperatyvių įstatymo normų, būtina nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vidinė apžiūra bei fotofiksacija.

11Teismas

konstatuoja:

12pareiškimas dėl leidimo įeiti į skolininko būstą nagrinėjamas vykdymo proceso šalims nepranešus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalis).

13Antstolė B. T. atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pradėtoje pagal 2018 m. sausio 26 d. Palangos miesto savivaldybės 2-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko V. Š. priverstinai realizuojant hipoteka įkeistą S. P. nuosavybės teise priklausantį turtą. Išieškotoja šioje byloje Palangos kredito unija.

142018 m. kovo 27 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) antstolė areštavo nekilnojamąjį turtą: 0,0483 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), nuosavybės teise priklausantį S. P. (v. b. psl. 29-31). 2018 m. kovo 13 d. priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo Nr. ( - ), kuriuo 0,0483 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ) įkainoti 123 000 Eur suma (v. b. psl. 27-28). Antstolės kontoroje 2018 m. balandžio 4 d. gautas skolininko skundas dėl turto įkainojimo (v. b. psl. 50). 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) paskirta pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė 0,0483 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ir gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), esantiems adresu ( - ), pavedant ekspertizę atlikti turto vertintojui UAB „OBER-HOUSE“ nekilnojamasis turtas (v. b. psl. 80-81). Vadovaujantis šiuo 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) turto savininkai įpareigoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos kurią gavo antstolio patvarkymą dėl eksperto skyrimo, raštu informuoti antstolę, nurodant konkrečią datą ir laiką, kada paskirtam turto vertintojui ekspertui bus sudarytos sąlygos apžiūrėti ekspertizės objektą iš vidaus ir atlikti šio turto fotofiksaciją. Antstolė minėtą patvarkymą išsiuntė visais žinomais skolininkų adresais: V. Š. adresu ( - ), bei elektroniniu pašto adresu ( - ). S. P. - ( - ), tačiau procesinių dokumentų skolininkams įteikti nepavyko. 2018 m. spalio 2 d. UAB „OBER-HOUSE“ nekilnojamasis turtas informavo antstolę, kad nustatyti turto, esančio adresu ( - ), vertės neįmanoma, nes turto savininkas nesuteikė vertintojui galimybės apžiūrėti turto iš vidaus ir atlikti fotofiksaciją (v. b. psl. 123).

15Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad patekti į S. P. priklausantį turtą, esantį ( - ), buvo bandyta, tačiau namo apžiūrėti vertintojui nebuvo suteiktos galimybės. Atsižvelgiant į tai, kad antstoliui bei turto vertintojui nėra galimybės apžiūrėti gyvenamųjų patalpų, neįmanomas turto įvertinimas, tokiu būdu yra pažeidžiamos išieškotojo teisės, vilkinamas vykdymo procesas. Pagal CPK 615 straipsnio 1 dalį atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui įvykdyti. Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis turi teisę į jas įeiti tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas (CPK 615 straipsnio 2 dalis).

16Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, kad išieškojimui vykdyti, išieškotojų ir skolininkų teisėms vykdymo procese užtikrinti, siekiant nustatyti įkeisto turto, esančio ( - ), vertę, būtina apžiūrėti šias patalpas, į kurias pareiškėjas neturi galimybės patekti, taigi pareiškėjos pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 615 straipsnio 2 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Leisti antstolei B. T. ar jo įgaliotam padėjėjui ir uždarosios akcinės bendrovės „OBER-HOUSE“ nekilnojamas turtas darbuotojui (-ams) įeiti į gyvenamąjį namą, užstatytas plotas 90,00 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso S. P., asmens kodas ( - ) jį apžiūrėti ir užfiksuoti fotonuotraukomis ir/ar vaizdo medžiaga minėto turto būklę, siekiant nustatyti jo vertę.

20Grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai