Byla 2-497-544/2015
Dėl 178 387,15 Lt skolos, 3856,91 Lt delspinigių priteisimo pagal paslaugų teikimo sutartį

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. 2-497-544/2015 pagal ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ (į. k. 155514735, buveinė – Kazlų k., Visagino sav.) ieškinį atsakovei UAB „VILSTATA“ (į. k. 155571031, buveinė – Elektrinės g. 11, Drūkšinių k., Visagino sav.) dėl 178 387,15 Lt skolos, 3856,91 Lt delspinigių priteisimo pagal paslaugų teikimo sutartį

Nustatė

22015-03-20 Panevėžio apygardos teisme nagrinėti pagal teismingumą buvo gauta civilinė byla pagal ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ieškinį atsakovei UAB „VILSTATA“ dėl 178 387,15 Lt skolos, 3856,91 Lt delspinigių pagal paslaugų teikimo sutartį, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

32015-04-09 priimtas šalių prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

42015-04-08 papildomu sprendimu panaikinus preliminarų 2014-10-28 teismo sprendimą 2015-05-04 civilinė byla grąžinta Panevėžio apygardos teismui.

5Prašymas tenkintinas.

6Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo dokumentuose (LR CPK 42 str. 1 d.). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, nes šalys sutarė dėl atsiskaitymo darydamos viena kitai nuolaidų ir nustatė mokėjimo terminus. Taikos sutartyje nurodoma, kad šalims žinomos LR CPK 294 straipsnyje numatytos pasekmės, kad civilinę bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

7Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 % pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (LR CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 3322,24 Lt žyminio mokesčio (b. l. 6-7). Todėl iš valstybės biudžeto ieškovui minėtu pagrindu grąžintina 2491,68 Lt žyminio mokesčio dalis.

8Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 291 str., 293 str. 5 p., 294 straipsniais

Nutarė

91.Patvirtinti ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA" (įmonės kodas: 155514735, buveinė: Karlų k., Visagino sav., a. s. Nr. 747300010002618112, Swedbank, AB, banko kodas 73000), atstovaujamos direktoriaus J. Z., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – ieškovas), ir atsakovės UAB „VILSTATA" (įmonės kodas: 155571031, buveinė: Elektrinės g. 11, Drūkšinių k., Visagino sav., a. s. Nr. LT554010041700224607, AB DNB bankas, banko kodas 40100), atstovaujamos generalinio direktoriaus V. M., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – atsakovas), sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-497-544/2015 pagal ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ieškinį atsakovei UAB „VILSTATA“ dėl 178 387,15 Lt skolos, 3856,91 Lt delspinigių pagal paslaugų teikimo sutartį, bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal šias sąlygas:

101.1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 51 664,49 EUR (178 387,15 Lt) skolą ir negrąžintinus 25 % žyminio mokesčio, kas sudaro 240,55 EUR (830,56 Lt).

  1. Pirmąją 10 000 EUR dydžio įmoką sumokėti Ieškovui ne vėliau kaip per 2 (dviejų) savaičių terminą nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.
  2. Likusią įsiskolinimo sumą sumokėti Ieškovui lygiomis dalimis po 5952,07 EUR kiekvieną kalendorinį mėnesį (iki paskutinės mėnesio dienos), sumokant Ieškovui pavedimu į Ieškovo banko sąskaitą, nurodytą šioje taikos sutartyje, pradedant nuo 2015 m. birželio mėn. ir padengiant visą įsiskolinimo sumą iki 2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai).
  1. Atsakovas turi teisę sumokėti 1.1. punkte nurodytą sumą ir anksčiau negu nustatyta šios taikos sutarties 1.1.1. bei 1.1.2. punktuose, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai).
  2. Ieškovas atsisako reikalavimo priteisti iš Atsakovo 1117,04 EUR (3856,91 Lt) delspinigių.
  1. Šalys patvirtina, kad neturi ir neturės jokių reikalavimų ar pretenzijų viena kitai dėl aplinkybių, sudariusių ieškinio pagrindą arba su juo susijusių aplinkybių. Tokiu būdu šalys įsipareigoja nekelti jokių reikalavimų, neinicijuoti jokių naujų teisminių ar neteisminių procesų dėl aplinkybių, sudariusių ieškinio pagrindą ir bet kokių kitų su šiuo Ieškiniu susijusių aplinkybių.
  2. Salys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinio kodekso 6.985 str. bei Civilinio proceso kodekso 293 - 294 str. numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, o taikos sutarties pagrindu civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią taikos sutartį.
  3. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

114.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantys šią taikos sutartį, turi visus tinkamus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

124.2. ši taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios taikos sutarties sąlygomis;

134.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės;

144.4. nei šios taikos sutarties sudarymas, nei jo sąlygų vykdymas neprieštaraus ir nereikš nei vieno iš žemiau išvardintų dokumentų, terminų, sąlygų ar nuostatų nesilaikymo ar pažeidimo: (i) jokio teismo, valstybinės ar vietinės valdžios institucijos bet kokio sprendimo, nuosprendžio, įsakymo, draudimo, nutarties, nutarimo, potvarkio ar nurodymo taikytino atitinkamai Šaliai; (ii) jokio susitarimo, sutarties, sandorio, įsipareigojimo ar leidimo, kurių šalimi atitinkama Šalis yra; (iii) atitinkamos Šalies kreditorių teisių ar interesų; ir (iv) jokių atitinkamai Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

154.5. ši taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų.

165. Visi taikos sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie įforminti raštu, pasirašyti abiejų šalių ir patvirtinti Panevėžio apygardos teisme.

176. Ši sutartis galioja nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią sutartį, įsiteisėjimo momento.

182. Civilinę bylą Nr. 2-497-544/2015 pagal ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA“ ieškinį atsakovei UAB „VILSTATA“ dėl 178 387,15 Lt skolos, 3856,91 Lt delspinigių pagal paslaugų teikimo sutartį, bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus LR CPK 293 str. 5 p. pagrindu.

193. Grąžinti iš valstybės biudžeto ieškovui AB „VISAGINO MECHANIZACIJA" (įmonės kodas: 155514735, buveinė: Karlų k., Visagino sav., a. s. Nr. 747300010002618112, Swedbank, AB, banko kodas 73000) 721,64 EUR (2491,68 Lt) žyminio mokesčio (sumokėta 2014-10-24 mokėjimo nurodymu Nr. 436 Swedbank, AB, gavėjas - VMI prie LR FM, bendra mokėjimo suma – 3322,24 Lt).

20Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso... 2. 2015-03-20 Panevėžio apygardos teisme nagrinėti pagal teismingumą buvo... 3. 2015-04-09 priimtas šalių prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 4. 2015-04-08 papildomu sprendimu panaikinus preliminarų 2014-10-28 teismo... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių... 7. Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 % pirmosios... 8. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 87 str. 2 d., 291 str., 293 str. 5 p., 294... 9. 1.Patvirtinti ieškovės AB „VISAGINO MECHANIZACIJA" (įmonės kodas:... 10. 1.1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 51 664,49 EUR (178 387,15 Lt)... 11. 4.1. ji tinkamu būdu gavo visus šios taikos sutarties sudarymui, pasirašymui... 12. 4.2. ši taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir šalis... 13. 4.3. geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, ir savo laisva... 14. 4.4. nei šios taikos sutarties sudarymas, nei jo sąlygų vykdymas... 15. 4.5. ši taikos sutartis neprieštarauja įstatymams ir kitiems... 16. 5. Visi taikos sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie... 17. 6. Ši sutartis galioja nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią sutartį,... 18. 2. Civilinę bylą Nr. 2-497-544/2015 pagal ieškovės AB „VISAGINO... 19. 3. Grąžinti iš valstybės biudžeto ieškovui AB „VISAGINO MECHANIZACIJA"... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti...