Byla 2-964-357/2012
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „August ir Ko“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „August ir Ko“ prašo pripažinti atsakovo kaip perkančiosios organizacijos sąlygų išaiškinimą: „Taip, tiekėjai privalo vadovautis techniniu projektu" išdėstytą 2012 m. birželio mėn. 14 d. rašte Nr. VP4-647 ir priimtą sprendimą atmesti pretenziją, išdėstytą 2012 m. birželio mėn. 18 d. rašte Nr. R8-2.39-2842 neteisėtais ir nutraukti konkurso procedūras. Prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad 2012 m. vasario mėn. 23 d. perkančioji organizacija raštu Nr. VP4-221 patikslino sąlygas, kad tiekėjas gali siūlyti kitos technologijos nei nurodyta sąlygose valyklą, svarbu, kad būtų sertifikuota Lietuvoje bei būtų užtikrinti išvalymo rodikliai, 2012 m. birželio mėn. 5 d. raštu Nr. VP4-602 nurodė, kad valyme renginių talpos gali būti tik gelžbetoninės. 2012 m. birželio mėn. 6 d. UAB „August ir Ko" pretenzijoje nurodė, kad po 2012 m. birželio mėn. 5 d. paaiškinimo net ir hipotetiškai potencialūs konkurso dalyviai negali pateikti pasiūlymo įrengti kitos nei numatyta 2 priede „Techninis projektas" technologijos nuotekų valyklą. 2012 m. birželio mėn. 14 d. raštu Nr. VP4-647 patvirtino, kad tiekėjai gali siūlyti tik 2 priede „Techninis projektas" numatytą konkrečią Ecofluid Group technologiją. Ieškovui 2012m. birželio 18d.pateikus pretenziją, 2012 m. birželio mėn. 18 d. raštu Nr. R8-2.39-2842 atsakovas atmetė atsakovo pretenziją. Mano, kad sąlygų 2 priedas „Techninis projektas", jo sudėtinės dalys bei perkančiosios organizacijos priimti sprendimai - 2012 m. birželio mėn. 14 d. rašte Nr. VP4-647 pateiktas sąlygų išaiškinimas ir 2012 m. birželio mėn. 18 d. rašte Nr. R8-2.39-2842 išdėstytas sprendimas, diskriminuoja kitus nei ECOFLUID Group tiekėjus ir atitinkamai riboja konkurenciją, pažeidžia sąlygų 2.3. punkto nuostatas, VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų tikslus ir pažeidžia 1 dalyje įtvirtintus principus. 2012 m. birželio mėn. 18 d. sprendimas, perkančiosios organizacijos 2012 m. vasario mėn. 23 d. išaiškinimas, leidžiantis tiekėjams siūlyti analogišką, sąlygose nurodytai, valyklų technologiją, o kartu ir konkursas laikytini neteisėtais. Teigia, kad vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra yra įvykusi, vienintelė galimybė pašalinti VPĮ pažeidimus vykdant procedūras - konkurso procedūros nutraukimas.

5Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad

6ieškovas nesutinka su Techninio projekto sprendiniais, tačiau atsakovas siekia įsigyti būtent tai kas yra numatyta techniniame projekte (VPĮ 3str. 2 d.). 2009 metais buvo parengtas investicinis projektas „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje", kurio 4.5 punkte buvo numatyti numatomų įrenginių charakteristikos ir darbų vykdymo ypatumai - Biologinės valyklos veikimo principas - biocheminė oksidacija aktyvuotu dumbliu aerobinėmis sąlygomis. 2009 m. gruodžio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija pateikė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriui paraišką, patikrinus paraišką ir ją suderinus 2010 m. rugpjūčio 25 d. buvo pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutartis Nr. 3KA-KE-09-1-003258-PR001/M578. Atlikus projekto „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje" techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas" viešąjį pirkimą, kurį laimėjo AB „Šiaulių hidroprojektas", buvo parengtas Techninis projektas Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje", vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2010 m. lapkričio 24 d. patvirtinta projektavimo užduotimi , 2010 m. sausio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotu projektavimo sąlygų sąvadu Nr. S9-10/TP9 (priedas Nr. 9), techninėmis ir specialiosiomis sąlygomis bei kitais norminiais dokumentais. Techninis projektas patvirtintas 2012 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. Al-1158.

7Nurodo, kad ginčijamas konkursas dėl rangos darbų pirkimo ir tokiems darbams turi būti taikomos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 2 punkto,15 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatos. Statybos darbams nėra reikalavimo įdiegti valymo technologijos, tik pastačius valymo įrenginius, juos eksploatuojanti įmonė turės dirbti pagal USBF (Up Sludge Blanket Filtration) technologiją, o rangovas privalo atlikti statybos darbus pagal techninį projektą. Konkurso sąlygos suteikė galimybę dalyvauti pirkime visiems tiekėjams, kurie turi teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo sąlygose nurodytus ypatingo statinio statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus. Teigia, kad atsakovo tikslas - įgyvendinti Projektą, sudarant rangos darbų pirkimo sutartį pagal kurią gali būti pastatyti techniniame projekte numatyti nuotekų valymo įrenginiai, techninis projektas atitinka visus įstatymų reikalavimus, numatytų atlikti darbų apimtis buvo suderinta su visomis reikiamomis institucijomis, yra ekspertizių išvados, todėl neegzistuoja projektinės dokumentacijos koregavimo būtinybė. Darbų neatlikus pagal patvirtintą ir galiojantį techninį projektą, Projektas nebus įgyvendintas, nebus pasiekti VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatyti tikslai ir Mažeikių rajono savivaldybė neteks numatyto finansavimo.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos dokumentais nustatyta, kad 2012 m. vasario mėn. 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 112/2 buvo patvirtintos vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso sąlygos Projekto „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje" rangos darbų pirkimas bei jų pagrindu paskelbtas viešas rangos darbų pirkimo konkursas „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje".

102012 m. vasario mėn. 23 d. atsakovas rašte Nr. VP4-221 nurodė, kad tiekėjas gali siūlyti kitos technologijos nei nurodyta sąlygose valyklą, svarbu, kad būtų sertifikuota Lietuvoje bei būtų užtikrinti išvalymo rodikliai, atitinkantys LR normas ir standartus.

112012 m. birželio mėn. 5 d. atsakovas-perkančioji organizacija raštu Nr. VP4-602 nurodė, kad valymo įrenginių talpos gali būti tik gelžbetoninės.

122012 m. birželio mėn. 6 d. UAB „August ir Ko" pateikė pretenziją, kad po 2012 m. birželio mėn. 5 d. paaiškinimo net ir potencialūs konkurso dalyviai negali pateikti pasiūlymo rengti kitos nei numatyta 2 priede „Techninis projektas" technologijos nuotekų valyklą.

13Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyrius 2012 m. birželio mėn. 7 d. raštu Nr. VP4-618 informavo tiekėjus, kad priimtas sprendimas laikyti netekusiu galios 2012 m. vasario mėn. 23 d. rašte Nr. VP4-221 išdėstytą komisijos sprendimą dėl atsakymo tiekėjams 1p. 2d. dėl sąlygų išaiškinimo.

14Atsakovas 2012 m. birželio mėn. 14 d. raštu Nr. VP4-647 į klausimą ar tiekėjai gali siūlyti tik sąlygų 2 priede „Techninis projektas" numatytą konkrečią Ecofluid Group technologiją atsakė, kad tiekėjai privalo vadovautis techniniu projektu.

15Ieškovas 2012 m. birželio mėn. 18 d. pateikė pretenziją dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies pažeidimo bei pareikalavo panaikinti tiekėjus diskriminuojantį sąlygų 2 priedo „Techninis projektas" nurodytą reikalavimą siūlyti konkrečią nuotekų valymo technologiją.

16Atsakovas 2012 m. birželio mėn. 18 d. raštu Nr. R8-2.39-2842 atmetė pretenziją bei nurodė, kad perkami rangos darbai pagal parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą, jame išreikšti perkančiosios organizacijos norai ir lūkesčiai, pirkime gali dalyvauti tiekėjai atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pirkimo sąlygos visada bus nepalankios vienam ar kitam tiekėjui.

17Teismo vertinimu, Sąlygų 2 priedas „Techninis projektas" diskriminuoja tiekėjus, riboja konkurenciją, yra pažeidžiamos Konkurso sąlygų 2.3 punkto nuostatos, nėra įgyvendinamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas, pažeidžiami įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti principai, todėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Konkurso sąlygų išaiškinimas, išdėstytas 2012 m. birželio 14 d. rašte Nr.VP4-467 ir atsakovo priimtas sprendimas 2012 m. birželio mėn. 18 d. rašte Nr. R8-2.39-2842 atmesti ieškovo pretenziją, pripažintini neteisėtais. Teismas negali priimti sprendimo nutraukti pirkimo procedūras, nes teismas konkurso procedūrų neatlieka ir tai yra perkančiosios organizacijos teisė ir pareiga, todėl šio ieškovo reikalavimo netenkina. Konkurso rezultatų (sprendimų) ieškovas neskundžia, teismas nuspręsti gražinti ieškovą į konkursą negali, nes nėra duomenų apie pasiūlymo pateikimą, kurio pateikimo terminai pasibaigę.

18Atsakovo argumentas, kad darbai turi būti atliekami pagal jau patvirtintą ir galiojantį techninį projektą ir jeigu projektas nebus įgyvendintas, nebus pasiekti VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatyti tikslai, atsakovas neteks finansavimo, numatyto Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos priemonėse, nėra reikšmingas ir negali būti pagrindu ieškinį atmesti.

19Pažymėtina, kad techninis projektas yra Konkurso sąlygų dalis - jo priedas ir VPĮ prasme sąlygų 2 priedas „Techninis projektas" atitinka įstatyme vartojamą sąvoką „techninė specifikacija" (b.l.18-127, t.1). Visos Konkurso sąlygos turi tarpusavyje neprieštarauti, visiems dalyviams būti taikomos vienodai ir neriboti jų konkurencijos. Reikalavimas, susijęs su lygiaverčių standartų doktrina įtvirtintas VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje, bei 37 straipsnio 1 dalyje. VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Perkančiajai organizacijai leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški ar lygiaverčiai objektai. Konkurso sąlygų 2.3 punkto nuostatose nurodoma, kad techninio projekto dalių sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose, preliminariuose darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija. Akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos išaiškinimas 2012 m. vasario mėn. 23 d. rašte Nr. VP4-221 atitiko minėtą sąlygą ir neprieštaravo kitoms Konkurso sąlygoms.

20Ieškovo skundžiami perkančiosios organizacijos 2012 m. birželio 14 d. rašte Nr.VP4-467 ir 2012 m. birželio mėn. 18 d. rašte Nr. R8-2.39-2842 priimti sprendimai prieštarauja LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems pirkimų tikslams bei pažeidžia VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatą.

21Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

22Sąlygų 2 priedo Techninis projektas „Bendroji dalis" kodas MS-237/32-01-TP-BD 3.2. punkte „Buitinių nuotekų valykla" nurodyta - „Siūlomos statyti buitinių nuotekų valyklos technologija pasaulyje žinoma, kaip USBF (Up Sludge Blanket Filtration) pavadinimu. Valymo įrenginių technologinis veikimo principas - vandens atskyrimas per pakibusį dumblo sluoksnį, su biologiniu fosforo ir azoto šalinimu. Tai nėra naujiena, pasaulyje pagal Ecofluid Group technologiją, įvairiose klimatinėse sąlygose pastatyta dešimtys panašaus galingumo valymo įrenginių. Ši technologija ne naujiena ir Lietuvoje, pastatyta apie 20 įvairaus galingumo valymo įrenginių (Rokiškio, Kėdainių ir kt. miestų valymo įrengimai). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir sąlygų 2 priedo „Techninis projektas" projekto dalis - „Sklypo planas. Konstrukcijos. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas", kodas MS-237/32-01-TP-BD 4 punkte Buitinių nuotekų valykla.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę, perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio mėn. 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

24Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija nurodė konkrečią buitinių nuotekų valyklos technologiją - USBF (Up Sludge Blanket Filtration) ir šios technologijos gamintoją Ecofluid Group. Ginčo atveju, konkursas skelbtas atlikti nuotekų tinklų plėtros ir valymo įrenginių statybos rangos darbus, šie įrengimo darbai yra specifiniai nuotekų valymo statybos rangos darbai, skirti valymo technologijos įdiegimui. Vienos ar kitos valymo technologijos eksploatavimo procesas vyksta po valymo įrenginių pastatymo ir susijęs su nuotekų valymo įrangos tinkamumu. Atsakovas nepaneigė Konkurso sąlygų pritaikymo konkrečiam valymo įrenginių statytojui. Todėl atsakovo 2012 m. birželio mėn. 14 d. rašte Nr. VP4-647 pateiktas išaiškinimas ir 2012 m. birželio mėn. 18 d. rašte Nr. R8-2.39-2842 išdėstytas sprendimas prieštarauja formuojamai kasacinio teismo praktikai dėl VPĮ nuostatų taikymo.

25CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškinį patenkinus, atstovavimo išlaidos sumažintos atsižvelgiant į šias rekomendacijas. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas žyminis mokestis – 1000 Lt ir 3000 Lt atstovavimo išlaidų ieškovui (CPK 88 str., 96 str.). Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nesiekia 10 Lt, todėl nepriteistinos.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268–270 str., 279 str.,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. birželio 14 d. raštu Nr.VP4-467 ir 2012 m. birželio mėn. 18 d. raštu Nr. R8-2.39-2842 priimtus sprendimus pripažinti neteisėtais. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Priteisti iš atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ieškovui UAB „August ir Ko“ 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 27d.nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

31Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „August ir Ko“ prašo pripažinti atsakovo kaip... 4. Nurodo, kad 2012 m. vasario mėn. 23 d. perkančioji organizacija raštu Nr.... 5. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį... 6. ieškovas nesutinka su Techninio projekto sprendiniais, tačiau atsakovas... 7. Nurodo, kad ginčijamas konkursas dėl rangos darbų pirkimo ir tokiems darbams... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2012 m. vasario mėn. 22 d. Mažeikių rajono... 10. 2012 m. vasario mėn. 23 d. atsakovas rašte Nr. VP4-221 nurodė, kad tiekėjas... 11. 2012 m. birželio mėn. 5 d. atsakovas-perkančioji organizacija raštu Nr.... 12. 2012 m. birželio mėn. 6 d. UAB „August ir Ko" pateikė pretenziją, kad po... 13. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 14. Atsakovas 2012 m. birželio mėn. 14 d. raštu Nr. VP4-647 į klausimą ar... 15. Ieškovas 2012 m. birželio mėn. 18 d. pateikė pretenziją dėl LR viešųjų... 16. Atsakovas 2012 m. birželio mėn. 18 d. raštu Nr. R8-2.39-2842 atmetė... 17. Teismo vertinimu, Sąlygų 2 priedas „Techninis projektas" diskriminuoja... 18. Atsakovo argumentas, kad darbai turi būti atliekami pagal jau patvirtintą ir... 19. Pažymėtina, kad techninis projektas yra Konkurso sąlygų dalis - jo priedas... 20. Ieškovo skundžiami perkančiosios organizacijos 2012 m. birželio 14 d.... 21. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras... 22. Sąlygų 2 priedo Techninis projektas „Bendroji dalis" kodas... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad pirkimo sąlygose... 24. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija nurodė konkrečią buitinių... 25. CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 29. Priteisti iš atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 30. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 27d.nutartimi taikytas... 31. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...