Byla 1A-154-245-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Dargužio, teisėjų Reginos Cemnolonskienės, Arvydo Stankaus, sekretoriaujant Daivai Aliulienei, dalyvaujant prokurorui Dovilei Augustauskaitei, gynėjui advokatui Aidai Lilijai Krukonienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo N. L. gynėjo advokato Aidos Lilijos Krukonienės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-02 nuosprendžio, kuriuo:

3V. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 23 val. iki 06 val.

4N. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams 4 mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d. šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Kauno m. apylinkės teismo 2009-06-05 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, taikant visišką bausmių sudėjimo principą ir paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 2 metams 7 mėnesiams ir 4 MGL (500 Lt) bauda, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

6Iš V. L. ir N. L. solidariai priteista uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ 1044,50 Lt turtinei žalai atlyginti, 968 Lt išlaidų už advokato paslaugas.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8V. L. ir N. L. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. už tai, kad 2009-04-06 apie 03 val., veikdami bendrininkų grupėje, išėmę ir taip sugadinę uždarosios akcinės bendrovės „Rangesta“ renovuojamo vaikų raidos klinikos „Lopšelis“, esančio Lopšelio g. 10, Kaune, rūsio langą, tuo padarydami uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ 310 Lt turtinę žalą, įsibrovė į vaiko raidos klinikoms „Lopšelis“ priklausančią patalpą, iš kur pagrobė svetimą turtą – uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ priklausantį pramoninį vakuminį siurblį „KARCHER NT 45/1 ECO“, serijos Nr. 136349, 1900 Lt vertės, aliuminio kopėčias 240 Lt vertės, elektrinį šildytuvą 480 Lt vertės, viso pagrobdami turto už 2620 Lt ir šiais savo veiksmais padarydami uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“ bendrą 2930 Lt turtinę žalą.

9Nuteistojo N. L. gynėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2009-12-02 nuosprendį ir N. L. atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį. Nurodo, kad jo dalyvavimas nusikalstamos veikos padaryme neįrodytas objektyviais ir neginčijamais įrodymais. Jis kaltu neprisipažino, jo versija, pateikta ikiteisminio tyrimo metu, nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nepaneigta. Pastarasis tvirtino, jog nedalyvavo nusikalstamos veikos padaryme. Tačiau teismas rėmėsi jo duotais parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis psichologinio poveikio pasakoje buvo priverstas prisipažinti, nors jokio nusikaltimo neįvykdė. Teismo posėdžio metu jis duoti parodymus atsisakė. Nei ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, nei teisminio nagrinėjimo metu patikrinta medžiaga jo kaltės, padarius nusikalstamą veiką, nepatvirtina. Nuosprendis pagrįstas spėjimais, prielaidomis bei parengtinio tyrimo metu surinktais duomenimis, o ne įrodymais.

10Nuosprendžiu konstatuota, kad jo kaltę patvirtina kito kaltininko V. L., nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai ir kita byloje surinkta medžiaga. Tačiau vienais byloje surinktais įrodymais teismas rėmėsi priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, kitus byloje surinktus įrodymus nuosprendžiu neaptarė ir neįvertinęs, jais nesirėmė. BPK 328 str. įpareigoja teismą vertinti visus surinktus įrodymus ir nurodyti kodėl remiasi vienais, atmetant kitus. Teismas privalėjo išaiškinti ir jį teisinančias aplinkybes, neperkeliant įrodinėjimo pareigos jam. Jo parodymus parengtinio tyrimo metu teismas netyrė, tuo pažeidė BPK 301 str.

11V. L. duoti parodymai yra prieštaringi. Ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai plėtėsi, keitėsi teisiamojo posėdžio metu. Todėl mano, kad pastarasis parodymus keitė, juos pritaikydamas ikiteisminio tyrimo nustatytoms bylos aplinkybėms.

12Ikiteisminio tyrimo metu jo atžvilgiu buvo naudojamas psichologinis smurtas, tačiau pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus neįmanoma. BPK 20 str. 4 d. nustatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Teismas įpareigotas nustatyti ar ikiteisminio tyrimo duomenys buvo gauti nepažeidžiant visuotinai pripažintų žmogaus teisių apsaugos standartų.

13Ikiteisminio tyrimo metu surinktieji duomenys yra prieštaringi. Teismas prieštaravimų nepašalino, todėl ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys negalėjo būti pripažinti įrodymais, patvirtinančiais jo kaltę. Netinkamas įrodymų vertinimas teismui sukliudė nešališkai ir išsamiai išnagrinėti baudžiamąją bylą.

14Teismo posėdžio metu teismas atmetė prašymus savo iniciatyva pateikti įrodymus. Tokiu būdu buvo suvaržyta jo teisė gintis nuo kaltinimo. Esantys įrodymai teismo įvertinti vienašališkai ir neobjektyviai. Kaltinamojo teisė užduoti klausimus yra viena iš pagrindinių dalyvavimo tiriant įrodymus formų. Tuo tarpu teismas grubiai pažeidė ir jo teisę užduoti klausimus kaltinimo pateiktiems įrodymams paneigti, tuo suvaržydamas gynybos šalies teises. Šie esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį.

15Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją, prašiusį apeliacinį skundą patenkinti, prokurorą, prašiusį apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas.

16Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo N. L. padarytą nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. N. L. kaltė pilnai įrodyta byloje surinktais, teisiamajame posėdyje ištirtais ir nuosprendyje išanalizuotais įrodymais. Su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis kolegija visiškai sutinka.

17Apeliaciniame skunde ginčijama N. L. kaltė dėl nusikalstamos veikos padarymo, prašoma jį išteisinti, remiantis skunde nurodytais teiginiais. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka konstatuojama, kad apeliacinio skundo teiginiai neatitinka tikrovės, yra deklaratyvaus pobūdžio.

18Apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistasis N. L. kaltės nepripažino, teisme atsisakė duoti parodymus, ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai nepatvirtina jo kaltės dėl inkriminuoto nusikaltimo, o kito nuteistojo V. L. parodymai yra prieštaringi. Šie apeliacinio skundo teiginiai yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės, nes ne kas kita, o nuoseklūs nuteistojo V. L. parodymai bei ikiteisminio tyrimo metu surinkti faktinei duomenys, ištirti teisiamajame posėdyje ir pripažinti įrodymais, patvirtino N. L. kaltę. O būtent, nuteistais N. L. ikiteisminio tyrimo metu 2009-07-13 papildomos apklausos metu prisipažino kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos ir parodė visas jos aplinkybes (t. 1, b. l. 141). Šie jo parodymai buvo patikrinti nusikaltimo vietoje ir užfiksuoti 2009-07-14 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokole (t. 1, b. l. 146-149). Iš jo nustatyta, kad N. L. parodė kur jis kartu su V. L. įvykdė nusikaltimą, detalizavo paties ir bendrininko atliktus nusikaltimo veiksmus, kitas aplinkybes. Iš 2009-07-14 akistatos protokolo nustatyta, kad suvedus akistaton nuteistuosius V. L. ir N. L., abu patvirtino, jog nusikaltimą padarė kartu, nurodė tas pačias aplinkybes, esminių prieštaravimų neužfiksuota (t. 1, b.l. 152-153). Nusikaltimo bendrininkas V. L. teisme duodamas parodymus aiškiai parodė, jog nusikaltimą įvykdė kartu su N. L.. V. L. parodymais abejoti nėra pagrindo, nes jie nuoseklūs, sutampa su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, atitinka liudytojo M. P. parodymus, juos patvirtina ir rašytiniai bylos įrodymai: įtariamųjų parodymų patikrinimo vietoje protokolai, 2009-07-14 akistatos protokolas, ir kiti. Nors nuteistasis N. L. teisiamojo posėdžio pradžioje pageidavo duoti parodymus paskiausiai, nesugebėdamas paaiškinti tokio apsisprendimo, o paskui visai atsisakė duoti parodymus, atsisakymą motyvuodamas nesusitarimu dėl civilinio ieškinio atlyginimo, tačiau jo kaltė buvo įrodyta aukščiau paminėtais rašytiniais įrodymais (įtariamųjų parodymų patikrinimo vietoje protokolais, akistatos protokolu), nusikaltimo bendrininko ir liudytojo parodymais, duotais teisme. Abejoti pirmos instancijos teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteistojo N. L. atžvilgiu nėra pagrindo.

19Apeliaciniame skunde gynėjas teigia, kad nuteistojo N. L. atžvilgiu buvo naudojamas psichologinis smurtas. Šis skundo teiginys visiškai deklaratyvus, nėra pateikta jį pagrindžiančių duomenų, nedetalizuota kuomet tariamas psichologinis smurtas buvo naudotas. Iš baudžiamojoje byloje esančių nuteistojo N. L. apklausų, jo parodymų patikrinimo vietoje protokolo, akistatos protokolų nustatyta, kad jis parodymus davė savanoriškai, šiuos protokolus pasirašė asmeniškai. Be to, iš byloje esančių teisės turėti gynėją išaiškinimo protokolų nustatyta, kad jam eilę kartų buvo išaiškinta, jog jis būdamas įtariamuoju gali gintis pats arba per pasirinktą gynėją, o neturėdamas pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti turi nemokamai gauti teisinę pagalbą. Su šia teise ikiteisminio tyrimo metu jis buvo supažindintas pasirašytinai eilę kartų, tačiau ja naudotis atsisakė raštu. Tuo tarpu patsai nuteistasis N. L. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme neužsiminė apie jokį psichologinį smurtą bei visiškai atsisakė teisme duoti parodymus. Todėl nėra pagrindo manyti, kad nuteistojo N. L. atžvilgiu buvo naudotas psichologinis smurtas.

20Neatitinka tikrovės ir kitas apeliacinio skundo teiginys, neva teismas grubiai pažeidė N. L. teisę užduoti klausimus, tuo suvaržydamas gynybos šalies teises. Iš baudžiamosios bylos teisiamojo posėdžio protokolo nustatyta, kad proceso dalyviams, tame tarpe ir nuteistajam N. L. buvo sudarytos visos sąlygos dalyvauti procese. Tuo tarpus patsai N. L. atsisakė naudotis teise į gynybą duodant parodymus, neuždavinėjo klausimų, o tik pritarė gynėjo reikalavimams ir prašymams. Šis skundo teiginys atmestinas, nes neatitinka tikrovės.

21Apeliaciniame skunde nurodytas ir kitas abstraktus teiginys, neva teismas suvaržė teisę gintis atmesdamas prašymus savo iniciatyva pateikti įrodymus. Apeliaciniame skunde nenurodyta, kokius įrodymus teismas atsisakė priimti. Iš teisiamojo posėdžio protokolo nustatyta, kad teismas atsisakė tenkinti N. L. gynėjo prašymą kviesti į teismo posėdį policijos pareigūnus, kurie buvo atvykę į įvykio vietą, esą jie galėtų paaiškinti ar nusikaltimą įvykdė vienas, ar du asmenys. Teismas pagrįstai atsisakė tenkinti šį gynėjo prašymą, nes byloje buvo pakankamai įrodymų, patvirtinančių N. L. kaltę įvykdžius nusikaltimą bendrininkų grupėje. Be to, kad nusikaltimą įvykdė bendrininkai paliudijo vienas iš vykdytojų ir liudytojas, matęs iš nusikaltimo vietos bėgančius kaltininkus. Policijos pareigūnai atvyko jau po nusikaltimo ir nematė keli asmenys jį įvykdė. Todėl teismo atsisakymas tenkinti nelogišką gynėjo prašymą nėra gynybos teisių suvaržymas. Apeliacinio skundo teiginys atmestinas.

22Be jau aukščiau aptartų nepagrįstų, abstrakčių ir deklaratyvių apeliacinio skundo teiginių, jame nurodyti ir kiti analogiško pobūdžio teiginiai, tai yra, kad teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį rėmėsi tik kaltinančiais įrodymais, o kitus byloje surinktus įrodymus nuosprendžiu neaptarė ir neįvertino, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktieji duomenys yra prieštaringi ir teismas nepašalino šių prieštaravimų. Šie skundo teiginiai nedetalizuoti, kadangi nenurodyti kokie tie kiti įrodymai, kurių neva teismas nevertino, kokie ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys yra prieštaringi. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka nekyla abejonių dėl apkaltinamojo nuosprendžio pagrįstumo ir teisėtumo N. L. atžvilgiu. Jis priimtas teisiamajame posėdyje ištyrus ikiteisminio tyrimo metu surinktus faktinius duomenis, juos pripažįstant įrodymais, išdėstant apkaltinamajame nuosprendyje ir padarius jų analizę. Todėl atmestini ir apeliacinio skundo teiginiai dėl prieštaravimų nepašalinimo ir nevisų įrodymų ištyrimo.

23Pirmosios instancijos teismo nuosprendis dėl N. L. kaltės yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra, nuteistojo N. L. kaltė padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., pilnai įrodyta.

24Atkreiptinas dėmesys į netinkamai pritaikytą baudžiamąjį įstatymą nustatant N. L. galutinę subendrintą bausmę. N. L. Kauno miesto apylinkės teismo 2008-03-04 nuosprendžiu nuteistas pagal BK 178 str. 2 d. 4 MGL (500 Lt) bauda. Nuosprendžiu paskirta bauda nesumokėta. Po šio nuosprendžio jis buvo nuteistas Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-05 nuosprendžiu už nusikaltimą, padarytą 2008-12-31 ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-02 nuosprendžiu už nusikaltimą, padarytą 2009-04-06. Taigi paskutiniai du nusikaltimai, padaryti 2008-12-31 ir 2009-04-06 sudaro realiąją nusikalstamų veikų sutaptį ir yra recidyviniai Kauno miesto apylinkės teismo 2008-03-04 nuosprendžio atžvilgiu. Šiuo paskutiniu 2009-12-02 nuosprendžiu turėjo būti subendrintos atskirais nuosprendžiais N. L. paskirtos bausmės, taikant BK 63 str. nuostatas nusikalstamoms veikoms, padarytoms 2008-12-31 ir 2009-04-06, o tik po to subendrintą bausmę bendrinti vadovaujantis BK 64 str. nuostatomis su paskirta ir neatlikta bausme pagal 2008-03-04 nuosprendį. Be to, pirmos instancijos teismas bendrindamas bausmes, vadovaujantis BK 63 str. nuostatomis, taikė BK 63 str. 4 d. numatytą visišką bausmių sudėjimo būdą. Tačiau visiškas bausmių sudėjimo būdas šiuo atveju yra per griežtas, neatitinka N. L. asmenybės pavojingumo, padaryti nusikaltimai nesukėlė sunkių pasekmių. Šioje dalyje nuosprendis keičiamas.

25Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodė nuosprendžio pradžią skaičiuoti nuo jo paskelbimo dienos. Tokia nuoroda nuosprendžio rezoliucijoje prieštarauja BPK 335 str., kuriame imperatyviai nurodyta, kad pateikiamas vykdyti ir vykdomas tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis. BPK 336 str. nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja, jei pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui jis nėra apskųstas, o jei paduotas apeliacinis skundas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Pažymėtina ir tai, kad N. L. atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis nėra nedelstinai vykdomas, kaip kad nuosprendžiai, nurodyti BPK 340 str. 1 d. Todėl ir šioje dalyje nuosprendis keičiamas panaikinant iš rezoliucijos nepagrįstą nurodymą nuosprendžio pradžią skaičiuoti nuo jo paskelbimo dienos. Be to, būtina įskaityti į paskirtos bausmės laiką suėmime išbūtą laiką nuo jo paskyrimo iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 3 p., 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 4 p., kolegija

Nutarė

27Nuteistojo N. L. gynėjo apeliacinį skundą atmesti.

28Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-02 nuosprendį.

29Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. L. šiuo 2009-12-02 nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d., subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-05 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, taikant visišką bausmių sudėjimo principą ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 metams 7 mėnesiams ir 4 MGL (500 Lt) bauda.

30Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d., prie šios Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-02 nuosprendžiu nuteistajam N. L. pagal BK 178 str. 2 d. paskirtos 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, iš dalies sudedant, pridėti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-05 nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 metams.

31Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 2 d., 65 str. 2 d., bausmes subendrinant visiškai sudedant, prie šios subendrintos 2 metų laisvės atėmimo bausmės, pridėjus visą 2008-03-04 nuosprendžiu paskirtą ir nesumokėtą baudą, N. L. paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams ir 4 MGL (500 Lt) baudą, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

32Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. L. paskirtos bausmės – laisvės atėmimo pradžią nurodyta skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., į N. L. paskirtos bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo jo paskyrimo iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

34Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. V. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu... 4. N. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d. šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė... 6. Iš V. L. ir N. L. solidariai priteista uždarajai akcinei bendrovei... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. V. L. ir N. L. nuteisti pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. už tai,... 9. Nuteistojo N. L. gynėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2009-12-02... 10. Nuosprendžiu konstatuota, kad jo kaltę patvirtina kito kaltininko V. L.,... 11. V. L. duoti parodymai yra prieštaringi. Ikiteisminio tyrimo metu jo parodymai... 12. Ikiteisminio tyrimo metu jo atžvilgiu buvo naudojamas psichologinis smurtas,... 13. Ikiteisminio tyrimo metu surinktieji duomenys yra prieštaringi. Teismas... 14. Teismo posėdžio metu teismas atmetė prašymus savo iniciatyva pateikti... 15. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją, prašiusį apeliacinį... 16. Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 17. Apeliaciniame skunde ginčijama N. L. kaltė dėl nusikalstamos veikos... 18. Apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistasis N. L. kaltės nepripažino,... 19. Apeliaciniame skunde gynėjas teigia, kad nuteistojo N. L. atžvilgiu buvo... 20. Neatitinka tikrovės ir kitas apeliacinio skundo teiginys, neva teismas grubiai... 21. Apeliaciniame skunde nurodytas ir kitas abstraktus teiginys, neva teismas... 22. Be jau aukščiau aptartų nepagrįstų, abstrakčių ir deklaratyvių... 23. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis dėl N. L. kaltės yra teisėtas ir... 24. Atkreiptinas dėmesys į netinkamai pritaikytą baudžiamąjį įstatymą... 25. Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodė nuosprendžio... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 3 p., 2 d. 2 p., 328... 27. Nuteistojo N. L. gynėjo apeliacinį skundą atmesti.... 28. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-02 nuosprendį.... 29. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. L. šiuo 2009-12-02 nuosprendžiu... 30. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d., prie šios Kauno miesto apylinkės teismo... 31. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 2 d., 65 str. 2 d., bausmes subendrinant... 32. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. L. paskirtos bausmės – laisvės... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str., į N. L. paskirtos bausmės... 34. Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą....