Byla AS-39-606-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos pareiškimą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl pažymos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) patikrino Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. 40 patvirtinto „Teritorijos, Ievos kalno g. 8, 10, 12, Juodkrantės gyv., Neringos m.“ detaliojo plano, jo sprendinių atitikimą Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui) ir 2006 m. vasario 3 d. surašė pažymą. 2006 m. vasario 3 d. pažymoje konstatuota, kad šio detaliojo plano sprendiniai neatitinka Teritorijų naudojimo schemoje numatytų XIV zonos teritorijos naudojimo reglamentų bei Juodkrantės ir apylinkių principinio plano XIV zonai nustatytų architektūrinio tvarkymo reglamento reikalavimų. Tuo pažeisti: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnis, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų 4 ir 11 punktai, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159, 11-15 punktai.

5II.

6Pareiškėjas Neringos savivaldybės administracija (toliau - pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. vasario 3 d. pažymą.

7Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo 2006 m. vasario 3 d. pažyma yra administracinis aktas, kuris gali būti naikinamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) nustatyta tvarka. Atsakovas Neringos savivaldybei įstatymų nustatytu terminu nepranešė apie 2006 m. vasario 3 d. priimtą pažymą, todėl buvo pažeistos imperatyvios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatos. Be to, 2006 m. vasario 3 d. pažyma priimta pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatuose nustatytą atsakovo kompetenciją. Šiuose nuostatuose atsakovui nėra numatyta teisė rengti pažymas dėl savivaldybių priimtų teisės aktų atitikimo įstatymams. Atsakovas ginčijamoje pažymoje nurodė, kad Neringos savivaldybės tarybos patvirtintas detalusis planas prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniams. Šios atsakovo išvados yra nepagrįstos, nes Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema yra tik rekomendacinio pobūdžio, be to, ji nebuvo paskelbta įstatymų nustatyta tvarka.

8III.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos pareiškimą. Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir 100 litų žyminį mokestį teismas nutarė grąžinti Neringos savivaldybės administracijai.

10Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme pažyma negali būti laikoma administraciniu aktu, nors joje yra nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai, tačiau sprendimas dėl pareiškėjos teisių ar pareigų nėra priimtas. Pati savaime ši pažyma jokių teisinių pasekmių nesukelia, tuo tarpu panaikintas gali būti tik administracinis aktas. Todėl teismas skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

11Teismas pažymėjo, kad skundžiamų pažymų teisėtumas gali būti nagrinėjamas sprendžiant klausimą dėl šių pažymų pagrindu priimtų sprendimų (administracinių aktų) teisėtumo.

12IV.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas Neringos savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismo nutartyje nurodyta, kad teismas vadovaujasi ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu - pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

152. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio nuostatas, kadangi pareiškėjui užkertamas kelias teisme ginčyti neteisėtus atsakovo veiksmus bei priimtus aktus.

163. Teismas netinkamai pritaikė ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį bei 37 straipsnio 2 dalį, nes neįvertino, kad pareiškėjo pareiškimo teismui pagrindą sudaro atsakovo veiksmai bei atsakovo priimti aktai. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį teismui gali būti skundžiamas ne tik atsakovo priimtas aktas, bet ir atsakovo veiksmai (neveikimas).

174. Teismas dėl Neringos savivaldybės administracijos pareiškimo esmės pasisakė priimdamas 2006 m. gegužės 30 d. nutartį, todėl buvo pažeistos ABTĮ 85 straipsnio 1 dalies nuostatos, nes visi klausimai turi būti išsprendžiami teismo sprendimu ir tik bylą išnagrinėjus iš esmės.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19V.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Konstitucine teise kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis ir 122 straipsnis) asmenys, taip pat ir savivaldybės, gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kreipimosi į administracinius teismus tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalimi suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) įgyvendinama tik tuo atveju, kai siekiama apginti pažeistą ar ginčijamą jo teisę arba įstatymų saugomą interesą. Administraciniai teismai įpareigoti nagrinėti ginčus, kai viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas) suinteresuotiems asmenims sukelia tam tikras teisines pasekmes - pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus. Jei suinteresuoti asmenys skundu kreipiasi į administracinį teismą dėl akto ar veiksmo (neveikimo), kurie nesukelia teisinių pasekmių, skundą atsisakoma priimti nagrinėti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams.

22Pareiškėjo ginčijamoje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. vasario 3 d. pažymoje konstatuota, kad Ievos kalno g. 8, 10, 12, Juodkrantės gyv., Neringos m. detaliojo plano sprendiniai neatitinka nurodytų teisės aktų reikalavimų. Šioje pažymoje pareiškėjui nėra suformuluoti konkretūs įpareigojimai ar teisių suvaržymai. Pareiškėjas taip pat nenurodė kokias jo teises arba įstatymų saugomus interesus atsakovas pažeidė ar ginčijo surašydamas 2006 m. vasario 3 d. pažymą ir kokias teises ar teisėtus interesus apsaugotų minėtos pažymos panaikinimas. Priešingai nei teigia pareiškėjas, administracinis teismas, išnagrinėjęs tokį ginčą, negalėtų atkurti pažeistų pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų, kadangi ginčijama pažyma jų nepažeidžia. Remiantis tuo darytina išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl ginčo, kuris negali būti nagrinėjamas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą. Pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą sprendė ginčo priskirtinumo administraciniams teismams klausimą. Tokius klausimus pirmosios instancijos administracinis teismas privalo išspręsti skundo priėmimo stadijoje ir nustatęs, kad prašymas nenagrinėtinas teismų, privalo atsisakyti priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalimi 1 punktą. Todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas išsprendė klausimą, kuris galėjo būti sprendžiamas tik nagrinėjant bylą iš esmės.

23Kaip matyti iš teismo nutarties motyvuojamosios dalies teismas atsisakė priimti pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos pareiškimą, nes skundas nenagrinėtinas teismų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Todėl aplinkybė, kad teismas yra nurodęs ir ABTĮ 37 straipsnio 2 dalimi 2 punktą, neturi esminės reikšmės.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl tenkinti atskirąjį skundą ir ją panaikinti nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos... 5. II.... 6. Pareiškėjas Neringos savivaldybės administracija (toliau - pareiškėjas)... 7. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovo 2006 m. vasario 3 d. pažyma yra... 8. III.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15... 11. Teismas pažymėjo, kad skundžiamų pažymų teisėtumas gali būti... 12. IV.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas Neringos savivaldybės administracija prašo... 14. 1. Teismo nutartyje nurodyta, kad teismas vadovaujasi ABTĮ 37 straipsnio 2... 15. 2. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnio, ABTĮ 5... 16. 3. Teismas netinkamai pritaikė ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį bei 37 straipsnio 2... 17. 4. Teismas dėl Neringos savivaldybės administracijos pareiškimo esmės... 18. Teisėjų kolegija... 19. V.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Konstitucine teise kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 22. Pareiškėjo ginčijamoje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 23. Kaip matyti iš teismo nutarties motyvuojamosios dalies teismas atsisakė... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad Vilniaus apygardos... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....