Byla I-9871-968/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės,

2sekretoriaujant Astai Statkevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ atstovui advokatui Vaidui Paulauskui ir atstovui Sauliui Skrebei, atsakovės Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovei Laurai Petrauskaitei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą atsakovei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo V. P.), dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

61. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ padavė teismui skundą (t. I, b. l. 1–4), prašydamas panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – ir VTEK) 2014-09-02 sprendimą Nr. KS-90 „Dėl V. P.“ (toliau – Sprendimas Nr. KS-90) ir įpareigoti VTEK pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus Sauliaus Skrebės pranešimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas V. P. veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

72. Pareiškėja skundą grindžia šiais argumentais:

8VTEK išvados dėl V. P. santykių su UAB „SKR Baltic“ prieštarauja faktinėms aplinkybėms. VTEK detaliai neanalizavo, netyrė ir nevertino kartu su pranešimu pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad NŽT direktoriaus pavaduotojas V. P. ilgą laiką buvo betarpiškai susijęs su UAB „SKR Baltic“, 2008-11-11 išduoto įgaliojimo pagrindu atlikdavo ir vykdydavo UAB „SKR Baltic“ jam pavestas funkcijas net po 2009-11-11. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad V. P. atstovavo UAB „SKR Baltic“ rengiant 7,4126 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0068:1235), esančio Oslo g. 1, Vilniuje, 0,7900 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0068:1090), esančio Oslo g. 1, Vilniuje ir 0,0673 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0068:1173), esančio Šiltnamių g. 26, Vilniuje, detalųjį planą. Šį faktą patvirtina UAB „SKR Baltic“ 2008-11-11 išduotas įgaliojimas V. P. atstovauti bendrovę, 2008-12-09 ir 2009-01-14 viešo svarstymo protokolai, kuriuose nurodoma, kad V. P. dalyvavo kaip užsakovo (t. y. UAB „SKR Baltic“) atstovas ir kiti dokumentai. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu „Dėl sklypų Oslo g. 1, Šiltnamių g. 26 detaliojo plano tvirtinimo“ buvo patvirtinti 8,2699 m2 ploto žemės sklypo detaliojo plano sprendiniai.

9Jau tapęs NŽT direktoriaus pavaduotoju V. P., naudodamasis tarnybiniais įgalinimais dalyvavo priimant ir priėmė konkrečius sprendimus, susijusius su tuo pačiu valstybės žemės sklypu, kurio detaliojo plano rengimo reikalus jis tvarkė atstovaudamas UAB „SKR Baltic“:

101) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius 2014-02-18 raštu „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų“ informavo, kad atsisako išduoti naujus specialiuosius architektūros reikalavimus pastatų, esančių Oslo g. 1, Vilniuje, rekonstrukcijai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija šį sprendimą priėmė atsižvelgdama į NŽT 2014-01-15 raštą, kuriame nurodoma, kad UAB „SKR Baltic“ nuosavybės teise valdomų statinių nekilnojamojo turto kadastre įrašyta tiesioginė paskirtis neatitinka detaliajame plane numatytos pagrindinės naudojimo paskirties. Rašte pažymima, kad jeigu žemės sklypo nuomininkas nesutiks susitarimo pripažinti negaliojančiu, NŽT kreipsis į prokuratūrą dėl minėto žemės sklypo nuomos nutraukimo, t. y. viešojo intereso gynimo. Šį NŽT raštą pasirašė jos direktoriaus pavaduotojas V. P.;

112) NŽT direktoriaus pavaduotojas V. P. 2012-03-05 elektroniniu laišku pavedė tuometinei NŽT Vilniaus miesto skyriaus pavaduotojai A. Rastenienei sudaryti su UAB „SKR Baltic“ valstybinės žemės sklypo sutartį. Vėliau paminėtas elektroninis laiškas su pavedimu neaiškiomis aplinkybėmis dingo iš valstybinės žemės sklypo, Oslo g. 1, Vilniuje, bylos. Dingus aptariamam pavedimui, Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-00044-14, pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje. Grupė Seimo narių 2014-04-10 raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą R. Jancevičių prašydami tinkamai įvertini NŽT direktoriaus pavaduotojo V. P. elgesį ir veiksmus naudojantis suteiktais tarnybiniais įgaliojimais. Seimo narių kreipimesi prašoma tinkamai įvertinti, kad būtent pats NŽT direktoriaus pavaduotojas V. P. galėjo įvykdyti nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą pakenkti UAB „SKR Baltic“;

123) NŽT 2014-02-27 pareiškimu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P., kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydama ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą dėl 2012-07-30 susitarimo Nr. 49SNŽ-(14.49.57)-222, sudaryto tarp NŽT ir UAB „SKR Baltic“ „Dėl 2007-04-20 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalies pakeitimo“ panaikinimo. Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso skyriaus prokurorė U. A. Rinkevičienė 2014-04-28 nutarimu atsisakė ginti viešąjį interesą nenustačius esminio teisės aktų pažeidimo ir nekonstatavus viešojo intereso buvimo ginčo teisiniame santykyje;

134) NŽT 2014-05-16 raštu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P., kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, prašydama įvertinti UAB „SKR Baltic“ priklausančių statinių, esančių 8,2699 ha ploto valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:2200) Oslo g. 1, Vilniuje, statybos užbaigtumo dokumentų teisėtumą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2014-06-18 statybos patikrinimo aktu Nr. SPA-1149 nenustatė jokių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimo ir konstatavo, kad statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;

145) NŽT 2014-06-03 raštu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P., atšaukė NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2014-05-22 UAB „SKR Baltic“ išduotą sutikimą perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę. Atšaukimas motyvuojamas tuo, kad UAB „SKR Baltic“ neteisėtai nuomojasi 8,2699 ha ploto valstybinės žemės sklypą.

15Skundžiamame sprendime padaryta VTEK išvada, kad V. P. nuo 2009-11-11 nebeatstovauja UAB „SKR Baltic“ patvirtina, kad VTEK iš esmės nevertino pareiškėjos pateiktų įrodymų, kadangi tokia išvada prieštarauja faktinėms aplinkybėms: V. P., atstovaudamas UAB „SKR Baltic“ kaip įgaliotas asmuo, spausdindavo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašus apie UAB „SKR Baltic“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, o 2010-07-29 prašymu dėl detaliojo plano žemės sklypui adresu Oslo g. 1 ir Šiltnamių g. 26 duomenų nustatymo, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų administravimo skyrių prašydamas atlikti detaliojo plano žemės duomenų nustatymą; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamentas 2011-05-26 raštu Nr. A51-17124-(2.8.3.26-UK4) V. P., kaip UAB „SKR Baltic“ įgaliotam asmeniui pateikė informaciją apie detaliojo plano žemės sklypui adresu Oslo g. 1, Šiltnamių g. 26 duomenų nustatymą. V. P. inicijuoja ir priima konkrečius teisines pasekmes sukeliančius sprendimus dėl UAB „SKR Baltic“ nuomojamo 8,2699 ha ploto valstybinės žemės sklypo kad. Nr. 0101/0068:2200, bei jame esančių statinių patikrinimų, leidimų, sutikimų panaikinimo, remdamasis informacija, kurią jis sužinojo atlikdamas konkrečias funkcijas kaip UAB „SKR Baltic“ įgaliotas atstovas.

16VTEK taip pat neįvertino, kad NŽT pavaduotojo V. P. asmeninis neturtinis suinteresuotumas bei neigiamas nusistatymas UAB „SKR Baltic“ atžvilgiu kyla ir dėl konfliktinių santykių su UAB „SKR Baltic“ vieninteliu akcininku ir direktoriumi Sauliumi Skrebe. V. P. ir S. Skrebė buvo susiję verslo ryšiais ir kituose ūkio subjektuose. Konfliktinius V. P. ir S. Skrebės santykius įrodo ta aplinkybė, kad V. P. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorui T. Januškevčiui 2013-11-14 pateikė pareiškimą ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-01081-11, kuriuo iš esmės pakeitė anksčiau ikiteisminio tyrimo byloje teiktus parodymus. Pateiktu pareiškimu V. P. nurodė neteisingas ir tikrovės neatitinkančias aplinkybes apie S. Skrebę ir jo vadovaujamos UAB „SKR Invest“ vykdomą veiklą. V. P. pareiškimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-01081-11 pagrindu UAB „Stonava“ inicijavo proceso atnaujinimą Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-308-734/2012 pagal ieškovo UAB „Stonava“ ieškinį UAB „SKR Invest“ dėl priėmimo-perdavimo akto panaikinimo ir sutarties nutraukimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. A2-11489-599/2014 atsisakė atnaujinti procesą paminėtoje civilinėje byloje. UAB „Vitstar“, atstovaujama direktoriaus V. P., 2008-07-09 sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su D. S. (S. Skrebės sutuoktine) dėl UAB „SKR Invest“ akcijų įsigijimo. Vėliau, 2011-12-23 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Vitstar“ pardavė S. Skrebei 49,9 proc. UAB „SKR Invest“ akcijų. Sutarties 3.2.2. punktu šalys aptardamos atsiskaitymo už parduodamas akcijas tvarką susitarė, jog S. Skrebė padengs UAB „Vitstar“ įsiskolinimą V. P. sumokėdamas pastarajam 196 598,00 Lt. S. Skrebės ir V. P. tarpusavio susirašinėjimo dokumentai patvirtina kad tarp V. P. ir S. Skrebės šiuo metu yra kilęs turtinis ginčas, kuris nėra išspręstas iki šiol. Tai reiškia, kad NŽT direktoriaus pavaduotojas priimdamas bet kokius sprendimus, susijusius su UAB „SKR Baltic“, ar netiesiogiai su jos akcininku ir direktorium S. Skrebe, turi ir asmeninį turtinį interesą. V. P. iki 2011-04-29 buvo Lietuvos nacionalinės reklamos asociacijos „Linara“ valdybos narys. Be kitų juridinių asmenų, Lietuvos nacionalinės reklamos asociacijos „Linara“ steigėjais buvo UAB „SKR Invest“, kuriai atstovavo direktorius S. Skrebė bei UAB „Spaudos televizija“, kuriai atstovavo direktorius V. P.. Tarp V. P. ir UAB „Spaudos televizija“ yra kilęs ginčas dėl V. P., kaip buvusio direktoriaus, neperduotų naujajam bendrovės vadovui įmonės dokumentacijos, piniginių, materialinių, techninių ir kitų vertybių, aktyvų, informacinių technologijų pagrindu sukurtų ir įmonės apmokėtų produktų. Šis ginčas nėra išspręstas iki šiol.

17Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai remdamiesi skunde išdėstytais motyvais prašė skundą tenkinti.

183. Atsakovė VTEK atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. I, b. l. 102–103) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja nepatenkinta VTEK V. P. atžvilgiu priimtu sprendimu. VTEK išsamiai išnagrinėjo visus pareiškėjos pateiktus dokumentus, priėmė motyvuotą ir pagrįstą sprendimą, savo kompetencijos neviršijo, todėl vien ta aplinkybė, kad pareiškėja subjektyviai nepatenkinta priimtu sprendimu, nesudaro pagrindo jį naikinti. Pareiškėja nenurodo kokias teisines pasekmes jai sukelia ginčijamas sprendimas. Nenustačius, kad ginčijamas sprendimas tiesiogiai sukelia pareiškėjai teisines pasekmes darytina išvada, kad pareiškėja neturi materialinio suinteresuotumo dėl iškelto ginčo išsprendimo.

19Teismo posėdyje atsakovės atstovė remdamasi skunde išdėstytais motyvais, prašė skundą atmesti.

204. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. II, b. l. 94–99) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Savo poziciją grindžia šiais argumentais:

21VTEK patvirtina, kad „atvėsimo“ laikotarpis tarp V. P. ir UAB „SKR Baltic“ jau yra pasibaigęs, kadangi jo įgaliojimai baigėsi daugiau nei prieš 12 mėnesių. Paskutinis pareiškėjos nurodytas tiesiogiai jam, kaip UAB „SKR Baltic“ atstovui dėl detaliojo plano rengimo Oslo g. 1, adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento 2011-05-26 raštas Nr. A51-17124-(2.8.3.26-UK4) „Dėl dešiniojo posūkio įrengimo iš Laisvės prospekto į Oslo gatvę“ yra adresuotas jam, tačiau jo įgaliojimai UAB „SKR Baltic“ buvo jau pasibaigę, todėl šį raštą galima laikyti kaip įvykusia klaida nurodant adresatą, o ne faktu patvirtinančiu jo atstovavimą įmonės interesams.

22UAB „SKR Baltic“ patikrinimus NŽT atlikti Sofijos Samulevič, Jadvygos Kriaučiūnienės bei Kristinos Zapolskos 2013-10-30 rašto Nr. 1GS-2536 pagrindu, ir tik gavus minėtą raštą bei siekdamas vykdyti savo darbo funkcijose užsibrėžtą tikslą 2014-02-27 V. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydamas ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl 2012-07-30 susitarimo Nr. 49SNŽ-(14.49.57)-222 panaikinimo bei 2014-05-16 į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją su prašymu įvertinti UAB „SKR Baltic“ priklausančių statinių, esančių 8,2699 ha valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:2200) Oslo g. 1, Vilniuje, statybos užbaigtumo dokumentų teisėtumą. Prašymas patikrinti statinių teisėtumą tai tik vienas iš būdų stiprinti valstybinę žemės naudojimo kontrolę ir niekaip nėra susijęs su tikslu išskirtinai pakenkti UAB „SKR Baltic“ vykdomai ūkinei-komercinei veiklai.

23NŽT 2014-06-03 rašte, kuriame atšaukiamas NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2014-05-22 UAB „SKR Baltic“ išduotas sutikimas perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę, remiamasi Vilniaus apygardos teismo 2011-03-21 sprendimu, po kurio įsiteisėjimo UAB „SKR Baltic“ neįgijo ir neįgyja įstatyminės teisės be aukciono išsinuomoti detaliuoju planu sujungto aptariamo žemės sklypo.

24Generalinės prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Irma Zaikienė 2014-08-01 kreipėsi į teismą su ieškiniu „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo“. Šis prokurorės ieškinys tik patvirtina V. P. skaidrų ir objektyvų darbą vykdant tarnybines funkcijas ir paneigia bet kokio interesų konflikto apraiškos galimybę. Būdamas NŽT direktoriaus pavaduotoju, jis pats neinicijavo sprendimų dėl UAB „SKR Baltic“ nuomojamo 8,2699 ha ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0068:2200, bei jame esančių patikrinimų, kurie sukelia konkrečias bendrovei teisines pasekmes, be pagrindo. Patikrinimai buvo atlikti fizinių asmenų, o neigiamas pasekmes bendrovei sudaręs ieškinys – prokurorės motyvuotu prašymu. Būtent jų pagrindu NŽT atlikti tyrimai ir priimti sprendimai, kurie kelia didžiausią UAB „SKR Baltic“ nepasitenkinimą, kadangi reikia nukelti arba nugriauti statinius esančiame ginčo sklype.

25VTEK labai aiškiai argumentuoja savo pozicija ir nurodo kad atsižvelgus į tai, kad ikiteisminio tyrimo byloje V. P. liudijo prieš S. Skrebę, kuriam pareikšti įtarimai dėl galimai nusikalstamos veikos, tikėtina, kad ne V. P., o pati pareiškėja galėtu būti neigiamai nusiteikusi V. P. atžvilgiu ir siekdama keršto suinteresuota jam pakenkti. Visi turtiniai ginčai tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir S. Skrebės yra pasibaigę. Paskutinis raštas yra 2014-01-20 jo atsakymas į 2014-01-07 S. Skrebės jam adresuotą raštą Nr. 1GD-43, kuriuo jis dar kartą pabrėžė, jog visi turtiniai reikalavimai turi būti keliami ne jam, o UAB „Vitstar“, kadangi 2011-12-23 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 5.4.2 punkte yra aiškiai nustatyta, kad nutrūkus sutarčiai S. Skrebės sumokėtas pinigų sumas privalo grąžinti pardavėjas UAB „Vitstar“. Nuo to laiko jokių raštų ir nusiskundimų šiuo klausimu jis nėra gavęs, todėl teigti, jog iki šiol egzistuoja asmeninis turtinis interesas šiuo klausimu nėra pagrindo.

26Pareiškėja teigia, jog tarp V. P., kaip buvusio direktoriaus, ir UAB „Spaudos televizija“ vis dar vyksta ginčas dėl neperduotų naujajam bendrovės vadovui įmonės dokumentacijos, piniginių, materialinių, techninių ir kitų vertybių, aktyvų, informacinių technologijų pagrindu sukurtų ir įmonės apmokėtų produktų. Su šiuo teiginiu taip pat negalima sutikti, nes visa informacija bei produktai yra perduoti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

28Teismas

29konstatuoja:

30Pareiškėjos skundas atmestinas.

311. Šioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Sprendimo Nr. KS-90 teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat pareiškėja prašo teismą įpareigoti VTEK pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus S. Skrebės pranešimą dėl NŽT direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas V. P. veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

322. Nagrinėjamoje byloje, remiantis šalių paaiškinimais, surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad UAB „SKR Baltic“ direktorius S. Skrebė kreipėsi į Seimą prašydamas kreiptis į VTEK dėl NŽT direktoriaus pavaduotojo V. P. padarytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų bei 11 straipsnio 1 dalies pažeidimų (t. I, b. l. 105–107). Seimo nariai šį kreipimąsi 2014-06-26 raštu Nr. SN-S-47 persiuntė VTEK (t. I, b. l. 104). VTEK 2014-09-02 sprendimu Nr. KS-90 „Dėl V. P.“ neesant pakankamai duomenų apie NŽT direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas V. P. asmeninį suinteresuotumą UAB „SKR Baltic“ vykdoma veikla, nutraukė tyrimą dėl V. P. veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms (t. I, b. l. 6–9). Nesutikdama su Sprendimu Nr. KS-90, UAB „SKR Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydama jį panaikinti ir įpareigoti VTEK pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus S. Skrebės pranešimą dėl NŽT direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas V. P. veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms (t. I, b. l. 1–4).

333. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktą VTEK kontroliuoja kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. VTEK statusą, veiklos teisinius pagrindus, sudarymo tvarką, kompetenciją ir organizacinę struktūrą reglamentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas, kurio 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje <…> priežiūros institucija. Pagal šio įstatymo 17 straipsnį VTEK, be kita ko, prižiūri, kaip įgyvendinamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, kiti VTEK kompetencijai priskirti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantys teisės aktai, teikia rekomendacijas dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo ir priima sprendimus bei rezoliucijas šiais klausimais (1 punktas), tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir priima vieną iš šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų (2 dalis).

34Taigi VTEK yra asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, priežiūros institucija, kontroliuojanti, kaip minėti asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

354. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

36Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) ne kartą yra pasisakęs, kad ABTĮ 5 straipsnis 1 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (LVAT 2005-04-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; 2008-08-08 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008).

37LVAT 2004-01-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-121/2004 pažymėta, kad kiekvienam subjektui turi būti užtikrinta jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo galimybė, tačiau toks suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti, kad jis turi subjektinę teisę, kad šią teisę pažeidžia, kėsinasi pažeisti ar ginčija atsakovas. Be to, šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu (LVAT 2011-09-02 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011).

385. Įvertinus ginčijamo Sprendimo Nr. KS-90 turinį bei pareiškėjos prašymą įpareigoti VTEK pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus S. Skrebės pranešimą, byloje surinktų įrodymų kontekste, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju VTEK pagal pareiškėjos skundą atliko tyrimą ir priėmė sprendimą trečio suinteresuoto asmens – V. P. – atžvilgiu. Teismo priimtas sprendimas dėl ginčijamo sprendimo ir su juo tiesiogiai susijusio įpareigojimo pareiškėjai teisinių pasekmių nesukeltų, t. y. nepadarytų jokios įtakos jos teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, o išsprendęs bylą dėl šios skundo dalies teismas pareiškėjos teisių apginti negalėtų, nes net ir šios skundo dalies tenkinimo atveju pareiškėjos teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Šiame kontekste pažymėtina, kad tai, jog asmuo, pateikęs VTEK skundą dėl galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo, nelaikytinas suinteresuotu asmeniu, turinčiu reikalavimo teisę į VTEK sprendimo panaikinimą, konstatuota ir LVAT 2006-11-03 nutartyje administracinėje byloje Nr. AS15-580/2006.

39Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad nei Sprendimas Nr. KS-90 nei VTEK įpareigojimas pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus S. Skrebės pranešimą, pareiškėjai tiesiogiai nesukuria jokių teisių ar pareigų, pareiškėja neturi reikalavimo teisės, todėl nėra pagrindo konstatuoti jos nurodyto teisės pažeidimo ir apginti jos teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose nustatytų būdų.

40Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

416. Pareiškėjos skundą atmetus kaip nepagrįstą dėl to, kad pareiškėja neturi reikalavimo teisės, kitų argumentų, susijusių su Sprendimo Nr. KS-90 teisėtumu ir pagrįstumu ir prašymu įpareigoti VTEK pakartotinai išnagrinėti UAB „SKR Baltic“ direktoriaus S. Skrebės pranešimą, analizė neturi jokios teisinės reikšmės, todėl jų šiame sprendime teismas nenagrinėja.

42Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi, 127, 129 straipsniais

Nutarė

43Pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Astai Statkevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ atstovui advokatui Vaidui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. 1. Pareiškėja UAB „SKR Baltic“ padavė teismui skundą (t. I, b. l.... 7. 2. Pareiškėja skundą grindžia šiais argumentais:... 8. VTEK išvados dėl V. P. santykių su UAB „SKR Baltic“ prieštarauja... 9. Jau tapęs NŽT direktoriaus pavaduotoju V. P., naudodamasis tarnybiniais... 10. 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 11. 2) NŽT direktoriaus pavaduotojas V. P. 2012-03-05 elektroniniu laišku pavedė... 12. 3) NŽT 2014-02-27 pareiškimu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P.,... 13. 4) NŽT 2014-05-16 raštu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P.,... 14. 5) NŽT 2014-06-03 raštu, pasirašytu direktoriaus pavaduotojo V. P.,... 15. Skundžiamame sprendime padaryta VTEK išvada, kad V. P. nuo 2009-11-11... 16. VTEK taip pat neįvertino, kad NŽT pavaduotojo V. P. asmeninis neturtinis... 17. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai remdamiesi skunde išdėstytais... 18. 3. Atsakovė VTEK atsiliepime į pareiškėjos skundą (t. I, b. l. 102–103)... 19. Teismo posėdyje atsakovės atstovė remdamasi skunde išdėstytais motyvais,... 20. 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepime į pareiškėjos skundą... 21. VTEK patvirtina, kad „atvėsimo“ laikotarpis tarp V. P. ir UAB „SKR... 22. UAB „SKR Baltic“ patikrinimus NŽT atlikti Sofijos Samulevič, Jadvygos... 23. NŽT 2014-06-03 rašte, kuriame atšaukiamas NŽT Vilniaus miesto skyriaus... 24. Generalinės prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Irma... 25. VTEK labai aiškiai argumentuoja savo pozicija ir nurodo kad atsižvelgus į... 26. Pareiškėja teigia, jog tarp V. P., kaip buvusio direktoriaus, ir UAB... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 28. Teismas... 29. konstatuoja:... 30. Pareiškėjos skundas atmestinas.... 31. 1. Šioje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Sprendimo Nr. KS-90... 32. 2. Nagrinėjamoje byloje, remiantis šalių paaiškinimais, surinktais... 33. 3. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje... 34. Taigi VTEK yra asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, priežiūros... 35. 4. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5... 36. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į... 37. LVAT 2004-01-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-121/2004 pažymėta,... 38. 5. Įvertinus ginčijamo Sprendimo Nr. KS-90 turinį bei pareiškėjos... 39. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad nei Sprendimas... 40. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 41. 6. Pareiškėjos skundą atmetus kaip nepagrįstą dėl to, kad pareiškėja... 42. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 43. Pareiškėjos UAB „SKR Baltic“ skundą atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...