Byla I-55-519/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Virginijaus Stankevičiaus ir Donato Daunio, sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje atstovei Violetai Kiurienei, dalyvaujant atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovams Jurgitai Mickūnaitei bei Algirdui Baikauskui, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Palink“ atstovui advokatui Vidui Vilkui, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens I. M. įmonės atstovei I. M. , nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje prašymą Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo vykdyti Įstatymo reikalavimus,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje teismui pateikė prašymą, kuriuo prašo:

41. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. A-765 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais I. M. įmonei ir UAB ,,PALINK“ galiojimo“;

52. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. T-202 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB ,,PALINK“ ir I. M. įmonei galiojimo“;

63. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunktį UAB ,,PALINK“ ir I. M. įmonės atžvilgiu.

7Skunde nurodyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A-765 nepanaikino I. M. ir UAB ,,Palink“ išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimų. O Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-202 nusprendė pritarti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui bei nepanaikinti minėtoms įmonėms licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

8Pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje – atstovė V. Kiurienė teismo posėdžio metu nurodė, kad Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba kreipėsi į juos raštu, nurodydama, kad UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonė pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo imperatyvias teisės normas ir jų atžvilgiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius nevykdo LR alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunkčio teisės normų. Atstovė teigė, kad Tarnyba 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 3K06/324 UAB ,,Palink“ bei 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 3K06/325 I. M. įmonei buvo taikytos ekonominės sankcijos už LR alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimus, nes parduotuvėse buvo parduodami ir laikomi alkoholiniai gėrimai, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais. Minėti Tarnybos priimti nutarimai yra įsigalioję. Šiaulių apskrities atstovė nurodė, kad dėl nurodytų pažeidimų Tarnyba kreipėsi 2007 m. raštu Nr. 3S-693 bei 2007 m. balandžio 20 d. raštu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, kad imtųsi teisės aktuose numatytų priemonių, tačiau tai nebuvo padaryta. Todėl Vyriausybės atstovas 2007 m. liepos 2 d. pats kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių pateikdamas reikalavimą Nr. 4-29 ,,Dėl LR Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunkčio įgyvendinimo“. Tačiau Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius ginčijamu įsakymu nepanaikino UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonei licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, todėl pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ginčijamą įsakymą bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimą ir įpareigoti atsakovus vykdyti imperatyvias teisės normas.

9Atsakovo – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovė – J. Mickūnaitė posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo prašymu sutinka iš dalies, t.y. sutinka kad būtų panaikintas ginčijamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuris prieštarauja imperatyvioms Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymo normoms, nes įstatymas nesuteikia teisės administracijos direktoriui įvertinti teisės pažeidimo pobūdį. Atsakovo atstovė J. Mickūnaitė taip pat nurodė, kad sutinka, jog būtų panaikintas ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ginčijamas sprendimas, tačiau nesutinka prašymo dalyje dėl įpareigojimo atlikti nurodytus veiksmus. Atsakovų atstovė prašo teismo priimti sprendimą, kad ši sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas įmonėms už Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 17 d. nurodytus teisės pažeidimus – neturi būti taikoma, nes dėl tam tikrų svarbių aplinkybių ji akivaizdžiai neproporcinga, neadekvati padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovė taip pat teigė, jog neturėjo pritarti neteisėtiems Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmams.

10Atsakovo – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus – atstovas A. Baikauskas pritarė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovės nuomonei.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, šaukimu. Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad, vadovaujantis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (LRV 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618) 31 p. 2 papunkčiu, Tarnyba informavo licencijas išdavusią instituciją – Šiaulių rajono savivaldybės administraciją apie nustatytus UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonės Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir taikytas sankcijas. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, nepanaikindamas UAB ,,Palink“ ir I. M. licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo, nevykdė imperatyvių Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 17 d. ir LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. 51, 51.5 punktų reikalavimų, todėl prašo patenkinti pareiškėjo prašymą.

12Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Palink“ atstovas advokatas V. Vilkas teismo posėdžio metu prašė nepanaikinti licencijos galiojimo, kadangi UAB ,,Palink“ darbuotojų kaltė pasireiškė per trečiuosius subjektus, t.y. per tiekėją UAB ,,Stumbras“, nes pastaroji neteisingai nurodė alkoholio produktų numeraciją, padarė techninę klaidą alkoholio atitikties deklaracijoje. Šios aplinkybės yra įrodytos laboratorijos ekspertizės aktu, kuris buvo pateiktas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai po Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie LR Vyriausybės nutarimo priėmimo, ir įrodo tai, jog dokumentus, pagrindžiančius alkoholio produktų įsigijimą, UAB ,,Palink“ turėjo. Advokatas V. Vilkas nurodė, kad nėra būtinų sąlygų panaikinti alkoholio licenciją, nes to nesuteikia įstatymo nuostatos. Nurodė, kad licenciją galima panaikinti tik tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų įmonė neturi. Taip pat nurodė, kad LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 32 ir 24 punktai numato licencijų turėtojų pareigą laikytis Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų bei šių taisyklių 7 punktas numato, kad licencijas verstis mažmenine prekyba išduoda, papildo, patikslina, sustabdo, panaikina licencijų galiojimą, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą kontroliuojančios licencijų išdavimą savivaldybės vykdomosios institucijos. Remiantis tuo, trečiojo suinteresuoto asmuo UAB ,,Palink“ atstovas advokatas prašo pareiškėjo prašymo netenkinti.

13Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. įmonės atstovė I. M. nurodė, kad padarytas pažeidimas buvo padarytas dėl neapsižiūrėjimo ir dėl darbuotojo klaidos, nes padovanotas suvenyrinis 100 g. talpos alkoholio buteliukas buvo padėtas į lentyną šalia kitų prekybai tiekiamų alkoholio butelių. Atstovė I. M. prašė nepatenkinti pareiškėjo prašymo.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą, konstatuoja, kad jis tenkintinas.

15Pareiškėjas – Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje – prašo panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. A-765 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais I. M. įmonei ir UAB ,,Palink“ galiojimo“ ir panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. T-202 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonei galiojimo“ bei įpareigoti atsakovą – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti LR alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 17 d. ir LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ 1 p. 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunktį UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonės atžvilgiu.

16To paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įtvirtintas draudimas parduoti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus; to paties straipsnio 2 dalies 2 punkte – draudimas laikyti, gabenti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo, laikymo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Šiuo atveju iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LR Vyriausybės 2006 m. gruodžio 21 d. UAB ,,Palink“ atžvilgiu priėmė nutarimą Nr. 3K06/324, kuriuo įmonei paskyrė 3000 Lt baudą, bei 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 3K06/325 I. M. įmonei paskyrė 1000 Lt baudą. Minėtų nutarimų nei UAB ,,Palink“, nei I. M. įmonė teismui neginčijo, sumokėjo baudas ir pripažino, kad pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. bei 17 str. 2 d. 2 p.

17Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis nurodo, kad „įmonėms turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir nesilaikančioms šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto <…>, 2 dalies 2 <…> punkto reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos“. Analogiškos nuostatos pakartotos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punkte.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu konstatavo, kad Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punktas neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

19Konstitucinis teismas taip pat pažymėjo, kad piniginė bauda yra represinio pobūdžio sankcija, kuria yra nubaudžiamas teisės pažeidėjas – ūkio subjektas ir kuria yra daromas tiesioginis neigiamas poveikis to ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai, taigi ir nuosavybės teisei bei ūkinės veiklos laisvei, nes yra nusavinamos jo piniginės lėšos; kita vertus, toks teisės pažeidėjas, sumokėjęs piniginę baudą, gali toliau verstis atitinkama veikla nepatirdamas jokių papildomų apribojimų, taip pat įgyvendinti kitas savo teises. Alkoholio kontrolės įstatyme ir kai kuriuose kituose įstatymuose nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai yra daromas ne tiesiogiai, t.y. ne nusavinant (kaip piniginę baudą) jo pinigines lėšas, bet neleidžiant jam verstis atitinkama veikla (tam tikrą laiką).

20Taigi, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Palink“ atstovo advokato argumentas, jog alkoholio licencijos panaikinimas pažeistų įmonės teisę būti baudžiamam du kartus už tą patį nusižengimą prieštarauja Konstitucijos 31 str., atmestinas, kaip nepagrįstas.

21Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad 2007 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. X-1198 buvo pakeista Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio redakcija. Šiuo metu galiojančio Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad draudžiama parduoti alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Panaikintas draudimas parduoti alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų prekybos (sandėliavimo) vietoje. Analogiškai pakeistas ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas.

22Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarime konstatuota, kad UAB ,,Palink“ visų privalomų juridinę galią turinčių alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų Tarnybai nepateikė. Analogiškai ir I. M. atžvilgiu priimtame 2006 m. gruodžio 28 d. nutarime konstatuota, kad Tarnybai dokumentų nepateikė. Todėl apie pažeidimus Tarnybai informavus atsakovą – Šiaulių rajono savivaldybės administraciją – turėjo imtis atitinkamų teisinių priemonių, tačiau priėmė sprendimus, kurie prieštarauja Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 17 d., t.y. priėmė ginčijamą įsakymą savo nuožiūra, kuriuo nepanaikino įmonėms licencijų. Tačiau nei Alkoholio kontrolės įstatymas, nei LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas ar kiti teisės aktai nesuteikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisės savo nuožiūra vykdyti arba nevykdyti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų.

23Atsakovai – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovas ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atstovė – sutinka su pareiškėjo prašymu dėl ginčijamų teisės aktų panaikinimo bei prašo priimti sprendimą, kad ši sankcija neturi būti taikoma įmonėms, nes tai akivaizdžiai neproporcinga padarytiems teisės pažeidimams. Tačiau dėl tokio atsakovo prašymo teismas negali pasisakyti, nes nėra priimto sprendimo. Teismas negali vertinti tokio prašymo teisėtumo, kai nėra priimta teisės akto, jis tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veikia) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams. Būtent tokią Alkoholio kontrolės įstatymo taikymo tvarką savo 2008-01-21 nutarime yra pabrėžęs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas.

24Išnagrinėjus bylą iš esmės bei įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija patenkina pareiškėjo LR Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje atstovės prašymą visiškai.

25Kolegija išnagrinėjusi bylą ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 3 p., kolegija,

Nutarė

26Pareiškėjo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje, prašymą patenkinti.

27Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. A-765 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais I. M. įmonei ir UAB ,,Palink“ galiojimo“.

28Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. T-202 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB ,,Palink“ ir I. M. įmonei galiojimo“ bei įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51 punkto 51.5 papunktį UAB ,,PALINK“ ir I. M. įmonės atžvilgiu.

29Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje teismui pateikė... 4. 1. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007... 5. 2. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d.... 6. 3. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių... 7. Skunde nurodyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius... 8. Pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Šiaulių... 9. Atsakovo – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovė – J.... 10. Atsakovo – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus –... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės... 12. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Palink“ atstovas advokatas V. Vilkas... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens I. M. įmonės atstovė 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą skundą, konstatuoja, kad jis... 15. Pareiškėjas – Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje – prašo... 16. To paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įtvirtintas draudimas... 17. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu... 19. Konstitucinis teismas taip pat pažymėjo, kad piniginė bauda yra represinio... 20. Taigi, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Palink“ atstovo advokato... 21. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad 2007 m. birželio 21 d.... 22. Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d.... 23. Atsakovai – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos atstovas ir Šiaulių... 24. Išnagrinėjus bylą iš esmės bei įvertinus visas byloje nustatytas... 25. Kolegija išnagrinėjusi bylą ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos... 26. Pareiškėjo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje,... 27. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.... 28. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 8 d.... 29. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...