Byla 2YT-25553-734/2017
Dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Daiva Prunskienė, UAB „Argenta“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „MS“ skundą dėl antstolės Daivos Prunskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Daiva Prunskienė, UAB „Argenta“.

2Teismas

Nustatė

3UAB „MS“ (toliau – pareiškėjas) pateiktu skundu prašo panaikinti 2017 m. kovo 31 d. nurodymą priverstinai nurašyti lėšas Nr. S- 17-68-3796, nesutinka su turto areštu, prašo panaikinti vykdymą pagal turto areštą ir vykdyti pagal 2017 m. vasario 27 d. raginimą, grąžinant permokėtą antstolei vykdymo išlaidų sumą.

4Pareiškėjas nurodė, kad apie pradėtą vykdymą sužinojo 2017 m. balandžio 7 d., kai antstolė procesinius dokumentus (patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, registruotos siuntos įteikimo pranešimą, pranešimą dėl turto arešto) atsiuntė direktoriaus pavaduotojai elektroniniu paštu nonatransportas@mail.ru. 2017 m. balandžio 12 d. UAB „MS“ direktoriui buvo įteikta pašto korespondencija su antstolės procesiniais dokumentais. Pareiškėjas nurodo, kad raginimo įteikimas įvykdyti sprendimą, laikytinas netinkamu, kadangi nebuvo siunčiamas įmonės vadovui jo gyvenamosios ar deklaruotos vietos adresu. Skolininkas nurodo, kad antstolė nepagrįstai raginimą įteikė viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 24-26).

5Antstolė patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad 2017 m. vasario 22 d. išieškotojas UAB „Argenta“ pateikė vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1897-819/2016 dėl 4139,13 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo. Antstolė, 2017 m. vasario 24 d. priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, o 2017 m. vasario 27 d. pareiškėjui, registruotu buveinės adresu Metalo g. 19, Vilnius, išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, vykdymo išlaidų apskaičiavimą bei patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su nuoroda, kad adresu Metalo g. 19, Vilnius, UAB „MS“ nerasta. Nepavykus įteikti raginimo pareiškėjo registruotos buveinės adresu, raginimas įvykdyti sprendimą, buvo paskelbtas viešai internetinėje svetainėje www.antstolia.lt, kaip tai numatyta Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 660 str. 1 d., bei Sprendimų vykdymo instrukcijos toliau – SVI) 4 straipsnyje. Antstolė nurodė, kad įstatyme nenumatyta pareiga antstoliui procesinius dokumentus siųsti įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu. Prašė skundo netenkinti (b. l. 1-3).

6Suinteresuotas asmuo UAB „Argenta“ pateikė atsiliepimą į skundą ir nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti. (b.l. 32).

7Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie skundo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 133 str. 3 d.).

8Skundas atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė, vadovaudamasi CPK 510 str. 3 d., išnagrinėjo pareiškėjos skundą, 2017 m. gegužės 8 d. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti skundą ir kartu su vykdomąja byla persiuntė skundą nagrinėti teismui (b. l. 1-3).

10Iš vykdomosios bylos Nr. 0068/17/00343 medžiagos nustatyta, kad antstolė vykdo 2017 m. vasario 10 d. išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1897/819/2016, dėl 4139,13 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo, išieškotojui UAB „Argenta“ (v.b.l. 2). 2017 m. vasario 24 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-17-68-2201 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b.l. 8,9) ir 2017 m. vasario 27 d. raginimą įvykdyti sprendimą (v.b.l.6,7), kurį išsiuntė skolininko registruotos buveinės adresu Metalo g. 19, Vilnius (v.b.l. 11-16). Nustatyta, kad procesiniai dokumentai (raginimas įvykdyti sprendimą, patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas) grįžo neįteikti, ant voko nurodyta „UAB nerasta“ (v.b.l. 10).

11Byloje ginčas kilo dėl to, kad antstolė, gavusi neįteiktus procesinius dokumentus, vadovaudamasi CPK 660 str. 1 d. ir SVI 4 str. normomis, raginimą įteikė viešai, paskelbdama internetinėje svetainėje www.antstoliai.lt (v.b.l. 17). Pareiškėjo nuomone, antstolė pažeidė dokumentų įteikimo tvarkos taisykles, kadangi jų nesiuntė įmonės vadovui, kaip nurodyta CPK 123 str. 2 d., įteikusi raginimą viešai, 2017 m. kovo 31 d. priėmė patvarkymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš pareiškėjo banko sąskaitos (v.b.l. 48,49), ir pranešimą dėl turto arešto (v.b.l. 50), bei perskaičiavo vykdymo išlaidas (v.b.l. 51,52).

12Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Antstolis turi veikti taip, kad vykdymo veiksmai būtų teisėti ir atliekami ne tik formaliai laikantis įstatymo, bet realiai užtikrintų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą (Antstolių įstatymo 3 straipsnis). Pagal bendrąją taisyklę vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra procesinis dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir išvengti priverstinio vykdymo priemonių bei jų lemiamų papildomų išlaidų. Šios normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Siccum“ skundą, bylos Nr. 3K-3-192/2005; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. K. skundą, bylos Nr. 3K-3-541/2012; 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. U. skundą, bylos Nr. 3K-3-71/2015). Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai (CPK 657 str. 1 d.). Nuostata dėl raginimo siuntimo skolininkui turi išimčių, nes CPK 661 straipsnyje nustatyti atvejai, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. Nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo vadovautis tokią išimtį nustatančia teisės norma, todėl antstolė siuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą. Pagal CPK 122 str. 1 d. juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridinių asmenų registro duomenimis pareiškėjo registruotos buveinės adresas nurodytas Metalo g. 19, Vilnius, kas pagal CK 2.49 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad nurodytas adresas yra pareiškėjo buveinės vieta, joks kitas adresas nebuvo nurodytas. Todėl, kaip nustatyta, antstolė raginimą įvykdyti sprendimą išsiuntė registruota pašto siunta, pareiškėjo registruotos buveinės adresu (v.b.l. 10-16, 42,41), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti.Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Raginimo paskelbimo 660 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu diena laikoma raginimo įteikimo diena. SVI 4 str. nurodyta, kad kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas www.antstoliai.lt.

13Pareiškėjas teigė, kad antstolė, remiantis CPK 123 str. procesinius dokumentus turėjo siųsti įmonės vadovo gyvenamosiso vietos adresu. Su šiuo pareiškėjo argumentu nesutiktina, nes CPK 123 str. nustato bendrosios ginčo teisesnos procesinių dokumentų įteikimo tvarką, o CPK 660 str., 624 str., SVI 4 str. nuostatos nustato raginimo įteikimo būdą vykdymo procese. Taigi, remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, antstolė tinkamai vykdė tolimesnius vykdymo veiksmus.

14Esant išdėstytoms aplinkybėms, vykdomojoje byloje nenustatyta antstolės piktnaudžiavimo procesine padėtimi, antstolė pagrįstai vykdė visus priverstinio vykdymo veiksmus, todėl atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, teismas

Nutarė

16pareiškėjo UAB „MS“ skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai