Byla 2YT-15142-454/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė Rita Miknevičienė, antstolis Raimundas Stanislauskas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė Rita Miknevičienė, antstolis Raimundas Stanislauskas.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. J. (toliau – pareiškėjas) 2019 m. gegužės 6 d. skundas, kuriuo jis skundžia antstolio Raimundo Stanislausko veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0070/19/00613. Skundu pareiškėjas prašo panaikinti kaip neteisėtus 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. balandžio 16 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2019 m. balandžio 16 d. raginimą. Pareiškėjas nurodo, kad jie yra nepagrįsti ir neteisėti, atlikti pagal neteisėtai išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8013-329/2019.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Raimundas Stanislauskas pateikė byloje patvarkymą dėl skundo, kuriuo prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Patvarkyme nurodo, kad gavus vykdyti vykdomąjį dokumentą, nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių įstatyminių nuostatų, nedelsiant buvo patikrinta ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jokių objektyvių kliūčių, trukdančių Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8013-329/2018 priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, nenustačius, todėl teisėtai ir pagrįstai 2019 m. balandžio 15 d. buvo priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0070/19/00613, 2019 m. balandžio 16 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas, 2019 m. balandžio 16 d. raginimas įvykdyti sprendimą, kurie skolininkui išsiųsti registruotu laišku ir įteikti skolininkui 2019 m. balandžio 18 d. Skolininkui per raginimo terminą nesumokėjus likusio įsiskolinimo buvo pradėtos priverstinės išieškojimo priemonės. 2019 m. gegužės 8 d. nuo skolininkui priklausančios sąskaitos yra nusirašę 608,59 Eur, šios lėšos yra antstolio depozitinėje sąskaitoje sulaikytos ir dar nepaskirstytos. Nėra pagrindų, dėl kurių būtų galima tenkinti skundą, nenurodytos jokios konkrečios aplinkybės, patvirtinančios antstolio nekompetentingumą, įstatymų nesilaikymą, o taip pat nepateikti jokie tokias aplinkybes patvirtinantys įrodymai.

6Suinteresuotas asmuo notarė Rita Miknevičienė pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo pareiškėjo skundo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas savo skunde turėjo nurodyti konkrečius antstolio neteisėtus veiksmus ir / ar antstolio padarytus teisės aktų pažeidimus, dėl kurių pareiškėjo skundžiami antstolio procesiniai veiksmai teismo turėtų būti panaikinti (pripažinti neteisėtais). Pareiškėjas skunde nenurodė absoliučiai nei vieno antstolio padaryto teisės aktų pažeidimo, kuris sudarytų pagrindą teismui panaikinti skundžiamus antstolio veiksmus. Antstolis 2019 m. gegužės 10 d. patvarkymu Nr. S-18009875 atsisakydamas tenkinti pareiškėjo skundą visiškai pagrįstai nurodė, jog patikrinus ir nenustačius jokių objektyvių kliūčių, trukdančių priimti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8013-329/2018, 2019 m. balandžio 15 d. teisėtai ir pagrįstai buvo priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdomąją bylą Nr. 0070/19/00613, o vėliau atlikti ir kiti procesiniai veiksmai.

7Esant nurodytoms aplinkybėms teismas skundą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

8Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos bei papildomai pranešant teismo pranešimais (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

9Teismas

konstatuoja:

102018 m. spalio 26 d. Marijampolės apylinkės teismas (Marijampolės rūmai), išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2YT-8013-329/2018 pagal pareiškėjo patikslintą skundą dėl notarės atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, priėmė nutartį, kuria pareiškėjo patikslinto skundo netenkino ir priteisė iš pareiškėjo notarei 488,54 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 2019 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2S-267-254/2019 pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo (Marijampolės rūmų) 2018 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-8013-329/2018, priėmė nutartį, kuria pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą, o iš pareiškėjo notarei priteisė 344,58 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. 2019 m. balandžio 5 d. Marijampolės apylinkės teismo (Marijampolės rūmai) išdavė notarei vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8012-329/2018 dėl nurodytose civilinėse bylose priteistų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 833,39 Eur, išieškojimo. 2019 m. balandžio 15 d. notarė vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8012-329/2018 pateikė vykdyti antstoliui Raimundui Stanislauskui. Pareiškėjo atžvilgiu antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje 2019 m. balandžio 15 d. yra pradėta vykdomoji byla Nr. 0070/19/00613. 2019 m. balandžio 15 d. priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. balandžio 16 d. atliktas vykdymo išlaidų apskaičiavimas, 2019 m. balandžio 16 d. priimtas raginimas įvykdyti sprendimą. 2019 m. balandžio 18 d. pareiškėjui registruotu laišku įteikti minėti dokumentai.

11Pareiškėjas prašo panaikinti kaip neteisėtus 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. balandžio 16 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2019 m. balandžio 16 d. raginimą, nes jie yra nepagrįsti ir neteisėti, atlikti pagal neteisėtai išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2YT-8013-329/2019.

12Dėl patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti

13Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją). Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

14CPK 651 straipsnis numato, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 straipsnis); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 straipsnio 5 dalis); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 straipsnis); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Gali būti ir kitokių, t. y. neišvardytų šio straipsnio 1–7 punktuose, kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tai reiškia, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra pagrindų šį dokumentą atsisakyti priimti, ir tik nustatęs, jog vykdomieji veiksmai gali būti pradėti, įgyja teisę ir pareigą atlikti tolimesnius veiksmus vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų tvarka. Nenustatęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti.

15Pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis Nr. 2YT-10888-650/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007).

16Antstolis Raimundas Stanislauskas patikrinęs, nenustatė akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, todėl pagrįstai patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo jį vykdyti.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nustatytina, kad pareiškėjas neįrodė, kad antstoliui priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti buvo akivaizdžios kliūtys jį priimti. Akivaizdumas turi būti matomas, o ne menamas ar nuslėptas nuo kitų proceso dalyvių – antstolio.

18Apibendrinus nustatytina, kad pareiškėjo skundas šioje dalyje yra visiškai nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 510 straipsnio 1 dalis, 513 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytus teismo motyvus, teismas konstatuoja, kad antstolis vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas taikė tinkamai, antstolio veiksmai nepažeidžia skolininko interesų. Antstolio priimtas patvarkymas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ši pareiškėjo skundo dalis atmestina (CPK 513 straipsnis).

19Dėl raginimo įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo

20CPK 655 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. CPK 655 straipsnio norma yra imperatyvaus pobūdžio. Šios normos reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui, nors ir žinančiam, kad dėl jo yra priimtas sprendimas, turintis įpareigojamojo ar draudžiamojo pobūdžio elementų, pranešama apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1019-260/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192).

21Sprendimų vykdymo instrukcijos 31 punkte nustatyta, jog atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime, o 41 punkte nustatyta, jog jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Remiantis CPK 611 straipsniu, vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka. Patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimai gali būti skundžiami CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 611 straipsnio 2–3 dalys). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad antstolio siūlymas raštu pervesti nustatytą sumą į antstolio depozitinę sąskaitą skolininkui nesukelia tiesioginių padarinių, o yra tik potencialių padarinių prielaida, todėl toks antstolio siūlymas nesudaro teisinio pagrindo jo skųsti teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-225/2011).

22Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje nebuvo priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų, teismas neturi pagrindo spręsti dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumo, kadangi raginime įvykdyti sprendimą pateiktas pasiūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, pridedant prie jo vykdymo išlaidų apskaičiavimą, skolininkui nesukelia jokių tiesioginių padarinių. Pažymėtina, kad skolininko teisminė gynyba dėl nepagrįstų vykdymo išlaidų užtikrinama CPK 611 straipsnyje įtvirtinta vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka, pagal kurią skolininkas, prieštaraudamas antstolio prašomam priteisti vykdymo išlaidų dydžiui, turi galimybę skųsti antstolio priimtą patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimus CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 611 straipsnio 2 ir 3 dalys).

23Byloje nustačius, jog antstolio raginimas įvykdyti sprendimą, kuriame skolininkui siūloma sumokėti vykdymo išlaidas, ir prie jo pridėtas vykdymo išlaidų apskaičiavimas nesukelia tiesioginių padarinių, jie negali būti nagrinėjimo dalyku. Tuo remiantis konstatuotina, jog reikalavimai dėl 2019 m. balandžio 16 d. raginimo įvykdyti sprendimą ir 2019 m. balandžio 16 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo panaikinimo yra nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka, todėl teismas šią bylos dalį nutraukia CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1696-658/2018).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Suinteresuotas asmuo notarė Rita Miknevičienė pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjo 287,38 Eur bylinėjimosi išlaidas ir pateikė išlaidas pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

26Pareiškėjo skundą atmetus, iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui notarei Ritai Miknevičienei priteistinos 287,38 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

27Teismui atmetus pareiškėjo skundą, iš pareiškėjo priteistinos valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 14,10 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 510 straipsniu, 513 straipsniu,

Nutarė

29pareiškėjo V. J. skundo dalį dėl antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0070/19/00613 atmesti.

30Nutraukti civilinės bylos dalį dėl pareiškėjo V. J. skundo dėl raginimo įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo.

31Priteisti iš pareiškėjo V. J., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui notarei Ritai Miknevičienei, a. k. ( - ) 287,38 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 38 ct) bylinėjimosi išlaidas.

32Priteisti valstybei iš pareiškėjo V. J., a. k. ( - ) 14,10 Eur (keturiolikos eurų 10 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

33Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. skundą dėl... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. J. (toliau – pareiškėjas)... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Raimundas Stanislauskas pateikė byloje... 6. Suinteresuotas asmuo notarė Rita Miknevičienė pateikė atsiliepimą į... 7. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas skundą paskyrė nagrinėti teismo... 8. Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133... 9. Teismas... 10. 2018 m. spalio 26 d. Marijampolės apylinkės teismas (Marijampolės rūmai),... 11. Pareiškėjas prašo panaikinti kaip neteisėtus 2019 m. balandžio 15 d.... 12. Dėl patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti... 13. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus... 14. CPK 651 straipsnis numato, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 15. Pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą,... 16. Antstolis Raimundas Stanislauskas patikrinęs, nenustatė akivaizdžių... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nustatytina, kad pareiškėjas... 18. Apibendrinus nustatytina, kad pareiškėjo skundas šioje dalyje yra visiškai... 19. Dėl raginimo įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo... 20. CPK 655 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad raginimas įvykdyti sprendimą... 21. Sprendimų vykdymo instrukcijos 31 punkte nustatyta, jog atlikęs vykdymo... 22. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje nebuvo... 23. Byloje nustačius, jog antstolio raginimas įvykdyti sprendimą, kuriame... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 25. Suinteresuotas asmuo notarė Rita Miknevičienė pateikė prašymą priteisti... 26. Pareiškėjo skundą atmetus, iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui notarei... 27. Teismui atmetus pareiškėjo skundą, iš pareiškėjo priteistinos valstybės... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. pareiškėjo V. J. skundo dalį dėl antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį... 30. Nutraukti civilinės bylos dalį dėl pareiškėjo V. J. skundo dėl raginimo... 31. Priteisti iš pareiškėjo V. J., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui notarei... 32. Priteisti valstybei iš pareiškėjo V. J., a. k. ( - ) 14,10 Eur (keturiolikos... 33. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...