Byla T-XX-73-06

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Gintaro Kryževičiaus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Algirdo Taminsko,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti ginčo pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Leovira“ skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, valstybės įmonei Registrų centras ir trečiajam suinteresuotam asmeniui visuomeninei organizacijai „Vilnoja“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Leovira“ kreipėsi į administracinį teismą, prašydama panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 164 ir įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą pakeisti teritorinio registratoriaus 2006 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. S-11161 ir patikslinti netikslius ir klaidingus duomenis, išbraukiant iš Nekilnojamojo turto registro duomenų banko duomenis apie visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ nuosavybės teisę į 1-26 dalį 4450,4 m2 ploto gamybinės paskirties patalpų, esančių Žarijų g. 4, Vilniuje, patalpų unikalus Nr. 1097-3002-9022:0001. Pareiškėja skunde nurodo, kad jos nuosavybės teisės į 4450,40 kv.m. ploto gamybines patalpas, esančias Žarijų g. 4, Vilniuje, tame tarpe ir į patalpas, pažymėtas indeksu 1-26, buvo įregistruotos 1999 m. birželio 16 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VB7-7227 pagrindu, ir nors šios sutarties sąlygos buvo pakeistos 2000 m. rugpjūčio 27 d. sutartimi Nr. VB7-11016 bei 2001 m. rugsėjo 7 d. sutartimi Nr. VB7-13224, tačiau pareiškėjos nuosavybės teisė į šias patalpas nebuvo panaikinta ar pakeista. Nurodo, kad nuo patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo su niekuo nesudarė sutarčių dėl dalies patalpų perleidimo tretiesiems asmenims, tačiau Nekilnojamojo turto registro duomenimis į dalį patalpų buvo įregistruotos visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ nuosavybės teisės. Pareiškėjos teigimu, visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ nuosavybės teisės į dalį patalpų buvo įregistruotos nesant įstatyminio pagrindo (Civilinio kodekso 4.47 str.). Pareiškėja yra vienintelė teisėta patalpų savininkė, o trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teisės įregistravimas į dalį patalpų turi būti vertinamas kaip klaida, kurią, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsniu, turi ištaisyti atsakovai. Taip pat pažymi, kad VšĮ „Sveikutis“ taip pat niekada neturėjo nuosavybės teisės į dalį patalpų ir tokios teisės negalėjo perleisti visuomeninei organizacijai „Vilnoja“. Pareiškėja paaiškina, kad dėl netikslių ir klaidingų Nekilnojamojo turto registro duomenų patikslinimo ar pataisymo, kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, tačiau 2006 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. S-l 1161 buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2006 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 164 nusprendė palikti galioti teritorinio registratoriaus sprendimą.

4Atsakovai VĮ Registrų centras ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialas prašo pareiškėjos UAB „Leovira“ skundo netenkinti. Paaiškina, kad visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ nuosavybės teisės į 10382,39 kv.m. ploto gamybinės paskirties patalpas, kurių indeksai R-1 ir nuo 1-1 iki 1-88, tarp jų ir ginčo patalpą, esančias pastate 2P1b, Žarijų g. 4, Vilniuje, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2004 m. gruodžio 28 d. sprendimų pagrindu bei 2004 m. gruodžio 28 d. turto priėmimo perdavimo akto pagrindu. Šie galiojantys ir nenuginčyti dokumentai patvirtino ginčo patalpų perdavimą visuomeninei organizacijai „Vilnoja“ (VšĮ „Sveikutis“ tapusi visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ nariu pastarajai perdavė jai nuosavybės teise priklausančias anksčiau įvardintas patalpas, tarp jų ir ginčo patalpas, kaip stojamąjį įnašą). VšĮ „Sveikutis“ nuosavybės teisę į ginčo patalpas įgijo iš UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, šios įstaigos nuosavybės teisių į ginčo patalpas įregistravimas ir dokumentai, kuriais remiantis nuosavybės teisė buvo įregistruota, nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl yra galiojantys ir teisingi. Atsakovai nesutinka, kad pareiškėjos UAB „Leovira“ nurodoma klaida gali būti ištaisyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje numatyta tvarka.

5Tretysis suinteresuotas asmuo visuomeninė organizacija „Vilnoja“ prašo pareiškėjos skundo netenkinti. Paaiškina, kad pirkimo-pardavimo 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutartimi, sudaryta tarp visuomeninės organizacijos „Vilnoja“, UAB „SEB VB lizingas“ ir UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ ginčo patalpos buvo parduotos UAB „SEB VB lizingas“. Todėl į bylą turėtų būti įraukti ir šie asmenys. Be to, šis ginčas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių ir todėl turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, jog iš pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens argumentų matyti, kad nors ginčas keliamas dėl teritorinio ir centrinio registratorių sprendimų, tačiau iš esmės šis ginčas yra dėl nuosavybės teisių į ginčo patalpas, t.y. dėl civilinių teisinių santykių. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. l d. nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. 2 d. nustato, kad centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja iš esmės ginčija trečiojo suinteresuoto asmens nuosavybės teises į ginčo patalpas, teismui kyla abejonės, jog šis ginčas gali būti kilęs iš civilinių teisinių santykių, t.y. nėra išimtinai administracinio teisinio pobūdžio ir susijęs su tolimesniu civilinio teisinio ginčo išsprendimu.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Ginčas spręstinas bendrosios kompetencijos teisme.

9Pareiškėja UAB „Leovira“ prašo ištaisyti Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis apie nekilnojamąjį daiktą – gamybinės paskirties patalpas, Žarijų g. 4, Vilniuje. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog byloje yra kilęs ginčas dėl nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį daiktą (gamybinės paskirties patalpas, pažymėtas indeksu 1-26). Pareiškėjos prašomos Nekilnojamojo turto registro duomenų klaidos ištaisymas yra susijęs su nuosavybės teisės pripažinimu, kuris yra ginčijamas trečiojo suinteresuoto asmens. Taip pat byloje yra duomenų, kad nuosavybės teisė į ginčo patalpas yra perleista pagal pirkimo-pardavimo 2006 m. rugpjūčio 28 d. sutartį, sudarytą tarp visuomeninės organizacijos „Vilnoja“, UAB „SEB VB lizingas“ ir UAB „Nekilnojamojo turto fondas“. Taigi pareiškėjos prašomas Nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas neabejotinai turėtų reikšmės susiklosčiusiems civiliniams teisiniams santykiams ir sukeltų teisines pasekmes tretiesiems asmenims.

10Pareiškėjos UAB „Leovira“ keliamas ginčas dėl teritorinio ir Centrinio registratoriaus sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo ištaisyti Nekilnojamojo turto registro duomenis spręstinas išnagrinėjant nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir įgijimo pagrįstumą. Nuosavybės teisės perleidimo ir įgijimo pagrindų nustatymas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl Specialioji teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjos keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir priskirtas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams.

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Leovira“ skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, valstybės įmonei Registrų centras ir trečiajam suinteresuotam asmeniui visuomeninei organizacijai „Vilnoja“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama.

15Lietuvos Aukščiausiojo

16Lietuvos vyriausiojo

17Teismo Civilinių bylų

18administracinio teismo

Proceso dalyviai