Byla I-390-609/2008
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Alonos Romanovienės, Irenos Stulpinienės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjo G. Č. atstovui K. V., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriaus atstovams Rimai Petrusevičienei ir Viktorui Vyšniauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. Č. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2008-03-06 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriaus sprendimą Nr. V 19-611 ir įpareigoti VSDFV Palangos skyrių atlikti pareiškėjo invalidumo pensijos perskaičiavimą.

4Pareiškėjas patikslintame skunde (b.l. 42-45) nurodo, kad 2008-02-29 prašymu jis kreipėsi į VSDFV Palangos skyrių dėl invalidumo pensijos perskaičiavimo, tačiau šio prašymo institucija netenkino. Tokią savo išvadą įformino 2008-03-06 sprendimu Nr. V19-611, kurio nepridėjo prie 2008-03-06 rašto Nr. (7.2) R1-1223, kuriuo jį informavo apie atsisakymą perskaičiuoti invalidumo pensiją. Nesutikdamas su VSDFV Palangos skyriaus veiksmais, jis kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tačiau 2008 04 16 sprendimu jo skundas nebuvo tenkintas. Pareiškėjas nurodo, kad skiriant invalidumo pensiją, nebuvo atsižvelgta į jo mokymosi laikotarpį Vilniaus universitete nuo 1986-09-01 iki 1988-09-01. Pažymi, kad šis laikotarpis jo pensijos skyrimo metu buvo įskaičiuotas į draudimo stažą, nuo kurio priklauso invalidumo pensijos išmokų dydis. Galimybę papildyti pensijos mokėjimo bylą dokumentais, patvirtinančiais darbo stažą ir reikalauti pensijos perskaičiavimo numato LR Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas. VSDFV Palangos skyrius netinkamai kvalifikuoja susidariusią teisinę situaciją ir netinkamai taiko įstatymo nuostatas laiko atžvilgiu. Jo 2008-02-29 prašymas nėra susijęs su naujos pensijos skyrimu. Prašyme nurodytos aplinkybės buvo pensijos skyrimo metu ir jokios įstatymų redakcijos jų negali pašalinti. VSDFV Palangos skyriaus veiksmai pažeidžia pareiškėjo teisėtus lūkesčius, teisės aiškinimo ir taikymo taisykles bei bendruosius teisės teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl laikytini neteisėtais.

5Pareiškėjo atstovas K. V. prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

6Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriaus atsiliepime (b.l. 17-18) nurodoma, kad institucija nesutinka su G. Č. skundo reikalavimais ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2008-03-06 sprendimas Nr. V19-611 priimtas vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo bei Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Pagal Pensijų įstatymo 46 straipsnio nuostatas, asmenys, kurių pensijos buvo paskirtos iki 1995-01-01, gali papildyti pensijos byloje fiksuotus valstybinio socialinio draudimo stažo duomenis, pateikdami dokumentus apie stažą, įgytą tais laikotarpiais, kurie pagal šio įstatymo 54 straipsnio nuostatas prilyginami valstybinio socialinio draudimo stažui. Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardyti stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1995-01-01. Taip pat nurodo, kad pagal iki 1995-01-01 galiojusį Valstybinių pensijų įstatymą mokymosi laikas aukštojoje mokykloje buvo įskaičiuojamas į stažą pensijai skirti. Nuo 1995-01-01 įsigaliojusiame Pensijų įstatyme šios nuostatos neliko, tačiau iki 2000-01-01 pensijų gavėjams buvo suteikta teisė papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo tvarka (iki 2000-01-01 galiojusio Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalis). Įstatymo leidėjas nuo 2000-01-01 nustatė, kad pensijos byloje esančius duomenis galima papildyti tik duomenimis apie stažui prilyginamus pagal Pensijų įstatymo 52 straipsnio (šiuo metu galiojančio Pensijų įstatymo 54 straipsnio) nuostatas laikotarpius. Tai reiškia, kad po 2000-01-01 mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpio įskaitymas į pensijos gavėjo stažą būtų neteisėtas ir yra negalimas. Pareiškėjui pensija buvo paskirta nuo 1991-01-08, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, įrodančius darbo stažą bendroje TSRS_Šveicarijos įmonėje „Lietkompexim“ nuo 199-89-04-01 iki 1991-02-04. Jokių duomenų apie pareiškėjo mokymąsi Vilniaus universitete kreipimosi dėl pensijos skyrimo ir iki 2000-01-01 laikotarpiu pareiškėjas nepateikė. Pažyma dėl studijų Vilniaus universitete Nr. 12906- (AP-02)-49 pareiškėjui išduota 2008-02-14 ir VSDFV Palangos skyriuje gauta 2008-02-29. Esant šioms aplinkybėms, mokymosi Vilniaus universitete laikotarpio įskaitymas į pareiškėjo stažą prieštarautų Pensijų įstatymo 46 straipsnio ir 54 straipsnio nuostatoms, būtų neteisėtas ir yra negalimas. Pensijų įstatymas ir Nuostatai pensijų gavėjų teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją sieja ne su absoliučia teise gauti nustatyto dydžio atitinkamos rūšies valstybinę socialinio draudimo pensiją, o su prašymų ir prašymus pagrindžiančių dokumentų pateikimu VSDFV teritoriniams skyriams. Pensijų įstatyme reglamentuota šio įstatymo nuostatų taikymas atgaline tvarka. Vadovaujantis Pensijų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, pensijos gavėjui pateikus naujus duomenis iki 1996-07-01, pensijos perskaičiuojamos nuo 1995-10-01, pateikus juos vėliau- nuo mėnesio, einančio po dokumentų pateikimo mėnesio pirmos dienos. Kreipdamasis į VSDFV Palangos skyrių dėl pensijos perskaičiavimo, pareiškėjas nepateikė jokių papildomų duomenų apie stažui prilyginamus pagal Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1-9 punktus, 3 ir 4 dalies nuostatas laikotarpius, todėl atlikti pareiškėjo pensijos perskaičiavimą nėra teisinio pagrindo.

7Atsakovo atstovai prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

8Teisėjų kolegija konstatuoja.

9Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555) (toliau-Pensijų įstatymas) ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai ( Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066) (toliau- Nuostatai). Pagal Pensijų įstatymo 46 straipsnio nuostatas asmenims, kuriems socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos buvo paskirtos iki 1995 01 01, pensijos perskaičiuojamos pagal Pensijų įstatymą, remiantis pensijos byloje fiksuotais stažo ir uždarbio duomenimis. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka bei terminai nustatyti Pensijų įstatymo 40-44 straipsniuose ir Nuostatų 55-99 punktuose. Nuostatų 55 punkte nurodyta, kad prašymą skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais nuolatinės gyvenamosios vietos socialinio draudimo skyriui paduoda asmuo. Nuostatuose įtvirtinta socialinio draudimo skyrių teisė iš draudėjų, pavienių asmenų ir valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų reikalauti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti ir mokėti, taip pat tikrinti, ar dokumentai išduoti pagrįstai. Socialinio draudimo skyriai privalo pareikalauti nurodytųjų dokumentų, jeigu asmuo dėl svarbių priežasčių neturi galimybės jų pateikti (Nuostatų 63 punktas).

10Iš byloje esančios pažymos (b.l. 21) matyti, kad duomenys, patvirtinantys, jog G. Č. nuo 1986-09-01 iki 1988-09-01 mokėsi Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto dieninių studijų buhalterinės apskaitos programos dieninėse studijose VSDFV Palangos skyriui pateikti 2008 02 29. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, jog kartu su pradiniu prašymu skirti invalidumo pensiją nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo mokymąsi Vilniaus Universitete laikotarpiu nuo 1986 09 01 iki 1988 09 01.

11Nustatyta, jog dokumentas, patvirtintis pareiškėjo mokymąsi aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje nepateiktas dėl asmens, pateikusio prašymą skirti pensiją kaltės, nes teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas negalėjo nurodyti konkrečios tokio pobūdžio dokumento nepateikimo priežasties. Esant nurodytai aplinkybei, nepagrįstu laikytinas pareiškėjo atstovo argumentas, kad pensijos skyrimo metu jis Socialinio draudimo skyriaus nebuvo išreikalautas.

12Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai. Kadangi matyti, jog Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu pareiškėjo mokymosi aukštojoje mokykloje laikotarpis negali būti įskaitomas į pareiškėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, pagrįstai valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensija pareiškėjui nebuvo perskaičiuota.

13Teisinėje valstybėje turi būti ginami visų asmenų teisėti lūkesčiai, kad įstatymo jiems suteiktos teisės būtų įgyvendinamos laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas taikomas tik jau įgytoms asmenų teisėms, atsiradusioms įstatymo pagrindu. Konstitucinis teismas 2001 07 12 nutarime yra konstatavęs, kad pagal teisėtų lūkesčių apsaugos principą teisinį reguliavimą galima keisti tik laikantis iš anksto nustatytos tvarkos, o teisinio reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens įgytų teisių ir teisėtų interesų.

141995-01-01 įsigaliojusioje naujoje Pensijų įstatymo redakcijoje, kuri priimta laikantis iš anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų bei normų, mokymosi laiko aukštojoje mokykloje įskaičiavimo į valstybinio socialinio draudimo stažo stažą pensijai skirti nuostatos neliko, tačiau buvo nustatytas pereinamas laikotarpis iki 2000-01-01 pensijų gavėjams papildyti pensijos byloje esančius duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo ir jam prilyginamą stažą bei pateikti kito laikotarpio duomenis apie uždarbį buvusia iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo tvarka (iki 2000-01-01 galiojusio Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalis).

15Pensijų įstatymas ir Nuostatai pensijų gavėjų teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją sieja ne su absoliučia teise gauti nustatyto dydžio atitinkamos rūšies valstybinę socialinio draudimo pensiją, o su prašymų ir prašymus pagrindžiančių dokumentų pateikimu VSDFV teritoriniams skyriams. Kadangi nustatyta, jog pareiškėjas, būdamas atsakingu už dokumentų, įrodančių jo stažą pateikimą, be svarbių priežasčių nepateikė jo stažą pagrindžiančių dokumentų, jis neteko teisės duomenis apie stažą tikslinti iki 2000-01-01 buvusia tvarka.

16Kadangi 2008 03 06 VSDFV Palangos skyriaus sprendimas teisėtas, skundo reikalavimai laikytini nepagrįstais, todėl netenkintini.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86, 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai