Byla N2-15050-924/2014
Dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Erikai Ališauskienei, dalyvaujant pareiškėjams V. D. ir V. D., išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei S. D., nedalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovui, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų V. D. ir V. D. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems L. A., gim. 2010-07-20, pripažinti juos vaiko tėvais, o įvaikinamąjį - jų sūnumi, suteikti įvaikinamajam L. A. pavardę – D. (b.l. 3-4).

3Pareiškėjai pareiškime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad santuoką sudarė 2009 metais, savo vaikų neturi. Nuo 2012 metų birželio 18 dienos savo šeimoje augina, globoja berniuką L. A., gim. 2010-07-20. Vaikas lanko darželį, vasaros metu prižiūrėti padeda senelė. Berniuką pareiškėjai pamilo, mano, kad turi galimybes ir sąlygas auginti vaiką, todėl nusprendė įvaikinti, taip patenkindami ne tik savo tėvystės jausmą, bet ir suteikdami be tėvų globos likusiam mažyliui meilę, namus, šilumą ir ateitį. Pareiškėjai gyvena ( - ), dviejų kambarių bute su visais patogumais, butas nuosavybės teise priklauso V., vaikui sudarytos geros gyvenimo sąlygos. Šeimos pajamos sudaro apie 6000 litų per mėnesį, todėl mano, kad šių pajamų pakanka, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu sveiki. Dėl įvaikinimo 2012-02-22 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, 2012-05-22 buvo pripažinti tinkamais ir pasirengusiais įvaikinti, 2012-05-31 įrašyti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, apskaitą. Berniuko motinai L. A. Kauno apylinkės teismas 2013-12-02 apribojo neterminuotai valdžią į sūnų L. A., berniuko tėvas nežinomas. L. yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Su berniuko socialine kilme, sveikatos būkle esame susipažinę, berniuką pamilo, nori auginti jį kaip tikrą savo sūnų, yra susiformavęs stiprus tarpusavio emocinis ryšys, vaikas pareiškėjus vadina mama ir tėčiu, todėl prašo pareikšimą tenkinti.

4Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kuria pareiškėjų prašymą palaiko. Savo išvadoje (b. l. 56-57) nurodė, bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškimas dėl įvaikinimo paduotas vaiko interesais. Įstatyminių kliūčių įvaikinti vaiką nėra. L. A. yra likęs be tėvų globos, šiuo metu globojamas V. D. ir V. D. šeimoje. Vaiko motina L. A. vartojo narkotikus, sūnaus L. priežiūra, auklėjimu ir išlaikymu nesirūpino. L. A. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėjais paskirti V. D. ir V. D.. Kauno apylinkės teismas 2013-12-02 sprendimu neterminuotai apribojo L. A. motinos valdžią į sūnų L. A., vaikui nustatė nuolatinę globą ir gyvenamąją vietą su laikinaisiais globėjais V. ir V. D.. L. A. turi seserį V. M., gim. 2006-03-30. Kauno apylinkės teismas 2013-12-02 sprendimu laikinai vieneriems metams apribojo L. A. motinos valdžia į dukrą V. M. ir nustatė vaikui nuolatinę globą. Mergaitė yra globojama senelės B. L., kuri L. A. globoti atsisakė, šeimoje. Pareiškėjai yra pasirengę būti įtėviais ir auginti be tėvų globos likusį vaiką, sukurti jam saugią aplinką, kurioje vaikas jaustų šeimos meilę ir globą Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis pareiškėjai V. ir V. D. 2012-05-28 buvo įtraukti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Tarp pareiškėjų ir berniuko yra susiformavęs emocinis ryšys, įvaikinimas geriausiai atitiktų vaiko interesus. Prašo pareiškimą tenkinti.

5Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai teismo šaukimu, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant dėl tarnybinio užimtumo kitose civilinėse bylose (b. l. 63). Pateikė 2014-07-18 išvadą Nr. S-2732, kurioje nurodo, kad įvaikinimui įstatyminių kliūčių nėra, įvaikinimas atitiktų berniuko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 58-61).

6Prašymas tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad L. A., a.k. ( - ) gimė ( - ), ( - ). Berniuko motina L. A., a.k. ( - ) tėvystė nenustatyta (b. l. 40, 41). Vaiko motinai nesirūpinant vaiku, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-03 įsakymu Nr. A-2624 L. A. nustatyta laikinoji globa Kauno vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis" (b.l. 44). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-18 įsakymu Nr. A-2550 L. A. nustatyta laikinoji globa V. ir V. D. šeimoje (b.l. 42). Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-327-887/2013 L. A. neterminuotai apribota motinos valdžia sūnaus L. A. atžvilgiu, berniukui nustatyta nuolatinė globa V. ir V. D. šeimoje (b.l. 47-50). L. A. turi seserį V. M., gim. ( - ). Mergaitė yra globojama senelės B. L., kuri L. A. globoti atsisakė, šeimoje. L. A. yra sveikas, 2014-02-07 yra įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 45, 51).

8Pareiškėjai V. D., a.k. ( - ) ir V. D., a.k. ( - ) yra Lietuvos Respublikos piliečiai (b. l. 6). Pareiškėjai susituokė 2009-07-18 (b. l. 6), vaikų neturi (b.l. 27). Vaikų povės centro „Pastogė" atestuoti socialiniai darbuotojai 2012-05-22 išvadoje Nr. 491 nurodė, kad sutuoktiniai yra tinkami įvaikinti sveiką arba su nežymiais sveikatos sutrikimais bet kokios lyties 2-4 metų amžiaus vaiką (b.l. 9-14). Pareiškėjai 2012-05-28 įtraukti į LR piliečių, pageidaujančių įvaikinti vaiką apskaitą (b. l. 8). Vaikų gerovės centro „Pastogė" darbuotojai, vykdę L. A. globos kokybės priežiūrą, užfiksavo, kad L. A. globėjų šeimoje užtikrinama tinkama ir saugi gyvenamoji aplinka, tinkamai rūpinamasi jo sveikata, užtikrinama pilnavertė mityba (b.l. 21-22, 23). Atsižvelgdami į tai, kad V. ir V. D. supranta vaiko poreikius ir tinkamai juos tenkina, kad tarp L. ir globėjų susiformavo artimas, betarpiškas ryšys, vaikas globėjus priima kaip savo tėvus, su jais jaučiasi saugus, Vaikų gerovės centro „Pastogė" darbuotojai 2014-01-30 rašte Nr. 133 pateikė išvadą, kad V. ir V. D. būtų tinkami asmenys, įvaikinti berniuką (b.l. 15-17). Pareiškėja gyvenamąją vietą deklaravusi ( - ), pareiškėjas – ( - ) (b.l. 27), faktinė abiejų gyvenamoji vieta yra ( - ), pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame dviejų kambarių bute, kuriame yra sukurtos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygas, kurios reikalingos vaikui augti ir vystytis (b.l. 37, 57). V. D. dirba VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose gydytoja. V. D. dirba Raseinių ligoninėje gydytoju. Pareiškėjų gaunamos pajamos pakankamos (b. l. 24, 25, 26). Pareiškėjai yra neteisti (b.l. 29, 30). Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro 2013-12-13 pažymoje apie asmens baustumą nurodyta, kad pareiškėja V. D. 7 kartus nuo 2005 m. iki 2013 m. buvo bausta administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus, pareiškėjas V. D. - vieną kartą 2012 m. baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimą (b.l. 31-36). Pareiškėjų sveikatos būklė leidžia jiems įsivaikinti berniuką (b. l. 38, 39). L. motinai neterminuotai apribota valdžia, o tėvas nėra žinomas, todėl tėvų sutikimas dėl įvaikinimo nėra reikalingas.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas ir valstybė globoja šeimą, kuri augina vaikus. Pagrindiniame valstybės įstatyme įtvirtinta nuostata, kad auginanti vaikus šeima yra laikoma svarbiausiu visuomenės elementu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – išauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tos pačios teisės ir pareigos kaip ir biologinius tėvus (CK 3.227 str.), kartu įtvirtinama visavertė esama šeima. Įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises ir pareigas. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, nacionalinėje teisės doktrinoje yra įtvirtintos nuostatos, kad visavertė yra šeima, išauginanti ir išauklėjanti vaikus ir kad geriausios sąlygos vaikui augti ir bręsti yra šeimoje.

10Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengę įvaikinimui. Tokia išvada darytina iš to, kad pareiškėjai turi geras buitines gyvenimo sąlygas, darbo užmokestis pakankamas patenkinti būtinus vaiko poreikius. Pareiškėjai savo motyvaciją įvaikinti pagrindė prisirišimu prie berniuko ir meile jam, tinkamų gyvenimo sąlygų vaikui sukūrimu, vaiko interesu gyventi kartu su tėvais bei būti jų auklėjamu svarba, vaiko lavinimo bei jo gabumų išaiškinimo būtinumu, tinkamų gyvenimo sąlygų sukūrimu, įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Nors pareiškėjai yra bausti administracine tvarka, tačiau asmens baustumas administracine tvarka, kaip ribojimas būti įvaikintoju, nėra numatytas įstatyme (CK 210 str. 4 d.). Be to, pareiškėjų padaryti administracinės teisės pažeidimas nėra susiję su vaiko teisių pažeidimais, todėl teismo nuomone, negali būti pagrindas pareiškėjams riboti teisę būti įvaikintojais. Tokia pozicijai pritaria ir Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritaria įvaikinimui.

11L. A. turi seserį V. M., gim. 2006-03-30, globojamą senelės B. L. šeimoje, kuri globoti L. A. atsisakė. LR CK 3.209 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad įvaikinti išskiriant seseris ir brolius leidžiama tik išimtinais atvejais, kai negalima užtikrinti seserų ir brolių gyvenimo kartu dėl jų sveikatos arba kai dėl įvairių aplinkybių seserys ir broliai jau buvo išskirti, ir nėra galimybių užtikrinti jų gyvenimo kartu. Atsižvelgiant į tai, kad L. A. gyvena atskirai nuo sesers V. M., senelė B. L. nepageidauja globoti anūko, bei į tai, jog užtikrinti brolio ir sesers gyvenimo kartu vienoje šeimoje galimybių nėra, todėl, teismo nuomone, L. A. įvaikinimas V. ir V. D. šeimoje atitiks įvaikinamojo berniuko interesus ir nepažeis LR CK 3.209 str. 6 d. reikalavimų.

12Išdėstyti motyvai, pateikti įrodymai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-07-17 išvada Nr. S-2732, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-07-08 išvada Nr. 19-6-342 yra pagrindas pareiškėjų V. D. ir V. D. pareiškimą įvaikinti L. A., gim. 2010-07-20, tenkinti. Pareiškėjas laikytinas berniuko tėvu, o pareiškėja berniuko motina nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 str. 2 d.). Teismo sprendimas įvaikinti panaikina tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas (CK 3.227 str.).

13Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams V. D. ir V. D. bei įvaikinamajam L. A. ir jo palikuonims tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas kaip giminaičiams pagal kilmę (CK 3.227 str.). Įvaikinamajam L. A. suteikiama įtėvių pavardė – D., vardas paliekamas esamas – L. (CK 3.228 str.).

14Teismas šioje byloje turėjo 8,72 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Kadangi ši išlaidų suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270 str., 487 str. teismas,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Leisti įvaikinti L. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), pareiškėjams V. D., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietei ir V. D., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos piliečiui.

18Pripažinti pareiškėją V. D., a.k. ( - ) įvaikinamojo L. A., a.k. ( - ) tėvu, o įvaikinamąjį - jo sūnumi.

19Pripažinti pareiškėją V. D., a.k. ( - ) įvaikinamojo L. A., a.k. ( - ) motina, o įvaikinamąjį - jos sūnumi.

20Suteikti įvaikinamajam L. A. pavardę – D., vardą palikti esamą – L..

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Erikai... 2. Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems L. A., gim. 2010-07-20, pripažinti juos... 3. Pareiškėjai pareiškime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad santuoką... 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir... 6. Prašymas tenkintinas. ... 7. Byloje nustatyta, kad L. A., a.k. ( - ) gimė ( - ), ( - ). Berniuko motina L.... 8. Pareiškėjai V. D., a.k. ( - ) ir V. D., a.k. ( - ) yra Lietuvos Respublikos... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra... 10. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra... 11. L. A. turi seserį V. M., gim. 2006-03-30, globojamą senelės B. L. šeimoje,... 12. Išdėstyti motyvai, pateikti įrodymai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 13. Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams V. D. ir V. D. bei... 14. Teismas šioje byloje turėjo 8,72 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270... 16. Pareiškimą tenkinti.... 17. Leisti įvaikinti L. A., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), pareiškėjams V. D.,... 18. Pripažinti pareiškėją V. D., a.k. ( - ) įvaikinamojo L. A., a.k. ( - )... 19. Pripažinti pareiškėją V. D., a.k. ( - ) įvaikinamojo L. A., a.k. ( - )... 20. Suteikti įvaikinamajam L. A. pavardę – D., vardą palikti esamą – L..... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...