Byla AS-525-369-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas S. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) Kanclerio 2010 m. gruodžio 21 d. potvarkio Nr. 4D-138 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę“ „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ (toliau – ir Potvarkis) dalį, kuria atsisakyta skirti paramą pagal S. K. pateiktą paraišką;

72) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą;

83) įpareigoti Ministeriją iš naujo svarstyti paraišką.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendimu skundą patenkino, panaikino Potvarkį ir pareiškėjo S. K. paraišką gražino pakartotiniam vertinimui (paraiškos reg. Nr. 3VĮ-KM-10-1-002447-PR001, Projektas „Vėjo-saulės jėgainės S. K. ūkyje“), panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. 3R-273(2010/05-4R-374).

10II.

11Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priteisti jo naudai turėtas išlaidas – 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 1 000 Lt dydžio atstovavimo išlaidas.

12Nurodė, jog atstovavimo išlaidas sudaro skundo surašymas (500 Lt, įskaitant susipažinimą su dokumentais, skundo parengimą, dokumentų kopijavimą ir jų patvirtinimą), atstovo vykimas 2011 m. vasario 4 d. į Vilnius, siekiant susipažinti su administracinės bylos dokumentais ir dokumentų kopijavimas (300 Lt, įskaitant turėtas transporto išlaidas bei sugaištą laiką, susipažįstant su byla) bei atstovo vykimas 2010 m. vasario 9 d. į Vilnių į teismo posėdį ir konsultacijos prieš bylą (įskaitant ir kuro išlaidos).

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi prašymą patenkino ir S. K. naudai iš Ministerijos priteisė 1 100 Lt atstovavimo išlaidų.

14Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1, 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) ir nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo skundo reikalavimai buvo patenkinti. Pažymėjo, jog pareiškėjas 2011 m. vasario 9 d. teismo posėdžio metu pateikė pinigų priėmimo kvitą (Serija LAT Nr. 575457), iš kurio matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: skundo ir kitų procesinių dokumentų surašymas bei atstovavimas, o tokios išlaidos pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį yra atlygintinos. Pabrėžė, jog pareiškėjo prašomos atlyginti išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio. Nurodė, kad byloje esantis žyminio mokesčio kvitas patvirtina, jog S. K. sumokėjo teismui žyminį mokestį, t. y. 100 Lt, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies nuostatas, priteistinas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis. Konstatavo, jog S. K. iš viso priteistina 1 100 Lt išlaidoms atlyginti.

15III.

16Atsakovas Ministerija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pareiškėjo naudai priteistas atstovavimo išlaidas priteisti proporcingai iš Ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra).

17Nurodo, kad proceso šalimi yra ne tik atsakovas – Ministerija, bet ir trečiasis suinteresuotas asmuo – Agentūra. Tuo tarpu atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas turi teisę gauti teismo išlaidų atlyginimą ir iš Agentūros. Teigia, jog būtent Agentūra Ministerijai pateikė išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 27 d. suvestinę Nr. (SV)-248, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo projektas netinkamas gauti paramą. Būtent tokios rezultatų suvestinės pagrindu projektų atrankos komitetas nutarė rekomenduoti neskirti paramos.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad atskirajame skunde keliamiems reikalavimams neprieštarauja ir prašo teismą sprendimą priimti savo nuožiūra.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, pateikdamas reikalavimus, susijusius su Ministerijos priimto Potvarkio panaikinimu ir Ministerijos įpareigojimu atlikti atitinkamus veiksmus. Byloje neginčijamai nustatyta, kad įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo skundas buvo patenkintas, todėl jis įgijo teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

23ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

24ABTĮ nuostatos, reglamentuojančios teismo išlaidų atlyginimą, tokio atlyginimo priteisimą tiesiogiai sieja su laimėjusios šalies teise gauti iš pralaimėjusios šalies jos patirtų protingų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Todėl visais atvejais svarbu nustatyti ne tik tai, kieno naudai priimtas teismo sprendimas, bet ir kieno teismo neteisėtais pripažinti veiksmai lėmė teismo išlaidų bylą laimėjusiai šaliai atsiradimą.

25Nagrinėjamu atveju atsakovas Ministerija prašo paskirstyti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą proporcingai Ministerijai ir Agentūrai, atsižvelgiant į tai, kad panaikintas Ministerijos Kanclerio Potvarkis priimtas, atsižvelgiant į Agentūros pateiktus duomenis.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl iš esmės analogiško pobūdžio Ministerijos argumentų, yra išaiškinęs (byla Nr. AS858-387/2011), jog būtent tuo atveju, jeigu byloje būtų panaikintas agentūros aktas, pareiškėjui atsirastų pagrindas kreiptis ir prašyti Agentūrą atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Tuo tarpu Ministerijos argumentus, kad Potvarkis buvo priimtas remiantis Agentūros pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais) ir tai lemia būtinybę priteisti bylinėjimosi išlaidas taip pat iš Agentūros, atmetė, nes teisėjų kolegija nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Pabrėžė, jog toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galimai atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimosi išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą. Be to, ta aplinkybė, kad suformuluotas įpareigojimas atlikti paraiškos vertinimo projektą iš naujo, negali būti pagrindu laikyti, kad Agentūra tampa per se atsakinga už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą Ministerijos Kanclerio priimtą individualų administracinį aktą. Teismas konstatavo, kad tai yra procedūrinis teismo įpareigojimas, kuriuo teismas aiškiai nurodė, kaip turėtų būti vykdomas sprendimas.

27Kitaip tariant, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašioje situacijoje vertino, kad ta aplinkybė, jog Ministerija galimai priėmė panaikintą administracinį aktą, atsižvelgusi į Agentūros pateiktus duomenis, nesudaro pagrindo vertinti, kad teismo sprendimu Agentūros veiksmai įvertinti kaip neteisėti ir atitinkamai Agentūrai kilo pareiga atlyginti visas ar dalį bylinėjimosi išlaidų. Analogiška išvada šiuo atveju darytina ir teismo įpareigojimo iš naujo vertinti paraišką atžvilgiu.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi tokį administracinių teismų praktikoje pateiktą išaiškinimą, daro išvadą, jog jis aktualus ir nagrinėjamoje byloje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismui sprendimu patenkinus pareiškėjo skundą, panaikintas būtent Ministerijos priimtas administracinis aktas ir būtent šiuo pagrindu suformuluoti kiti teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatyti įpareigojimai.

29Tokią išvadą papildomai patvirtina ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-583 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatos. Tokių taisyklių 43 punktas numatė (redakcija, galiojusi Potvarkio priėmimo metu), jog Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai. Po to Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų (43 p.). Tuo tarpu galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Ministerija (46 p.).

30Darytina išvada, jog teisės aktai aiškiai įtvirtino, kad būtent Ministerijos kompetencijai priklauso priimti galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo. Todėl nagrinėjamu atveju priėmus tokį sprendimą ir priėmus atitinkamai įsiteisėjusiu teismo sprendimu neteisėtu pripažintą Potvarkį, šioje byloje būtent Ministerijos neteisėtai pripažinti veiksmai lėmė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, todėl būtent iš Ministerijos, t. y. atsakovo, ir turi būti priteisiamas pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Taip pat pabrėžtina, jog Agentūra šioje byloje dalyvavo kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, jos atžvilgiu jokie reikalavimai tiesiogiai nebuvo keliami ir jokie įpareigojimai atitinkamai nenustatyti.

31Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas patyrė jo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, jos patvirtintos byloje pateiktais įrodymais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjo naudai iš atsakovo 1 100 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirojo skundo nepatenkinti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas S. K. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 7. 2) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010 m.... 8. 3) įpareigoti Ministeriją iš naujo svarstyti paraišką.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendimu... 10. II.... 11. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė... 12. Nurodė, jog atstovavimo išlaidas sudaro skundo surašymas (500 Lt, įskaitant... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi... 14. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 15. III.... 16. Atsakovas Ministerija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pareiškėjo... 17. Nurodo, kad proceso šalimi yra ne tik atsakovas – Ministerija, bet ir... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, pateikdamas reikalavimus, susijusius... 23. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 24. ABTĮ nuostatos, reglamentuojančios teismo išlaidų atlyginimą, tokio... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovas Ministerija prašo paskirstyti patirtų... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasisakydamas dėl iš esmės... 27. Kitaip tariant, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panašioje... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi tokį administracinių teismų praktikoje... 29. Tokią išvadą papildomai patvirtina ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 30. Darytina išvada, jog teisės aktai aiškiai įtvirtino, kad būtent... 31. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas patyrė jo prašomas priteisti... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 34. atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirojo skundo... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartį palikti... 36. Nutartis neskundžiama....