Byla I-4522-790/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Anatolij Kulabin, atsakovo atstovui Giedriui Galentui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Tomui Naruševičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“ skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos teisių perėmėjui), trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Bankroto procesas“, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“ skundu (b. l. 57–60) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015-09-15 sprendimą Nr. (6.16)A2-1422. Nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos atliko neplaninį trečiojo asmens patikrinimą, kurio metu nustatė, kad tretysis asmuo, administruodamas įmonę BUAB ,,Eurem“, pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) 11.2 ir 11.4 punktus, t. y. efektyvumo, profesionalumo principus, tačiau nusprendė už tai neskirti trečiajam asmeniui nuobaudos ir rekomenduoti ateityje tiksliai vykdyti teisės aktų reikalavimus. Atsakovas šiuos trečiojo asmens padarytus pažeidimus konstatavo 2015-09-15 galutinėje išvadoje Nr. A4-1059. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi nustatyta, kad UAB ,,Bankroto procesas“ pažeidė įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kitus teisės aktus bankroto administratoriui yra taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus jis turi veikti itin sąžiningai ir rūpestingai. Pareiškėjas mano, kad UAB ,,Bankroto procesas“ aplaidžiai vykdė savo pareigas administruodamas BUAB ,,Eurem“: įmonės dokumentai buvo perduoti 2014-03-05, tačiau į teismą dėl žalos iš buvusios BUAB ,,Eurem“ vadovės priteisimo buvo kreiptasi tik praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo dokumentų perdavimo. UAB ,,Bankroto procesas“ pateikė ieškinį dėl žalos iš buvusios BUAB ,,Eurem“ vadovės priteisimo tik po to, kai pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl UAB ,,Bankroto procesas“ neveikimo į atsakovą ir atsakovas 2014-11-28 raštu rekomendavo UAB ,,Bankroto procesas“ kuo skubiau pateikti ieškinį. Pareiškėjo nuomone, UAB ,,Bankroto procesas“ tyčia veikė priešingai visų kreditorių interesams – nesidomėjo bylos dėl žalos priteisimo iš buvusios BUAB ,,Eurem“ vadovės eiga, ignoravo pareiškėjo prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dėl to pats pareiškėjas turėjo kreiptis į antstolį dėl jų taikymo. UAB ,,Bankroto procesas“ aktyviais tyčiniais veiksmais pažeidė efektyvumo ir profesionalumo principus, nustatyti pažeidimai atsakovo neturėjo būti vertinami kaip mažareikšmiai, todėl atsakovo sprendimas neskirti trečiajam asmeniui UAB ,,Bankroto procesas“ nuobaudos yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos teisių perėmėjas) atsiliepime į skundą (b. l. 66–68) nesutiko su pareiškėjo skundu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, jog bankroto administratorius pažeidė Kodekso 11.2 punktą (profesionalumo principas), nes pasibaigus CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatytam trijų darbo dienų terminui nuo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvusios įmonės vadovės turto atžvilgiu gavimo teisme dienos, nepasidomėjo, ar teismas tenkino minėtą prašymą, o taip pat veikė nepakankamai aktyviai ir pakartotinai nesikreipė į teismą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvusios įmonės vadovės turto atžvilgiu. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatyta, kad pažeistas Kodekso 11.4 punktas (efektyvumo principas), nes įmonės dokumentus administratoriui galutinai perdavus 2014-03-05, ieškinys buvusiai įmonės vadovei teismui buvo pateiktas tik 2015-03-24, t. y. vėliau kaip po metų nuo visų įmonės dokumentų perėmimo, tačiau vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais nuobauda neskirta. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas neturi tiesioginio teisinio suinteresuotumo dėl trečiojo asmens atžvilgiu priimtino sprendimo, nes jis priimtas atlikus bankroto administratoriaus veiklos tikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka, turi įtakos tik šio bankroto administratoriaus, o ne pareiškėjo, pateikusio atsakovui prašymą, pareiškimą ar kitą dokumentą, kurio pagrindu buvo pradėtas bankroto administratoriaus veiklos tikrinimas, teisėms ir įstatymų saugomiems interesams. Nustačius, kad administratorius pažeidė įmonių bankrotą reglamentuojančius teisės aktus, nuobauda neturi būti privalomai skiriama, nes Viešojo administravimo įstatymo 362 straipsnio 1 dalies 5 punkte yra įtvirtintas metodinės pagalbos teikimo principas, kuris reiškia, kad priežiūrą atliekantys subjektai bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, o poveikio priemones taiko kaip ultima ratio priemonę. Atsakovas, vertindamas nustatytus pažeidimus, atsižvelgė į tai, kad ieškinys buvusiai įmonės vadovei vis dėlto yra pateiktas, o laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos užtikrinant ieškiniu reikalaujamą priteisti 79 149,46 Eur sumą. Manytina, kad nuobaudos skyrimas nėra svarbiausias instrumentas, nustatyti pažeidimai, už kuriuos nuobauda nebūtų skirta, veiktų kaip prevencinė priemonė, kuri padėtų administratoriui ateityje išvengti panašių pažeidimų.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bankroto procesas“ atsiliepimu į skundą (b. l. 153–156) su juo nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančiu teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitokius pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti skiriama nuobauda. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių 46 punktas numato atsakovui diskrecijos teisę (pasirinkimo laisvę) skirti bankroto administratoriui nuobaudą ar ne. Pareiškėjas dėl trečiojo asmens veiksmų neigiamų pasekmių (žalos) nepatyrė, nuobaudos paskyrimas būtų neproporcingas bei prieštarautų Viešojo administravimo 3 straipsnio 3 punkte ir 362 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas skundo reikalavimus palaikė. Nurodė, kad priimtas sprendimas iš esmės pažeidžia ir viešąjį interesą. Teigė, kad BUAB ,,Eurem“ bankroto procese pareiškėjas yra mažesnį nei 10 procentų visų kreditorinių reikalavimų turintis kreditorius, todėl bankroto administratorius be atsakovo įsikišimo į pareiškėjo prašymus neatsižvelgia. Priėmus skundžiamą sprendimą bankroto administratorius galės toliau daryti pažeidimus ir nebus baudžiamas. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuobaudų taikymas – kraštutinė priemonė, taikoma atliekant bankroto administratorių priežiūrą. Nuobaudos paskyrimas ar nepaskyrimas pareiškėjui nei teisių, nei pareigų nesukuria. Nepaskyrus nuobaudos, viešasis interesas nepažeistas. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdžio metu pritarė atsakovo išdėstytai pozicijai. Nurodė, kad atsakovui suteikta diskrecija skirti nuobaudą bankroto administratoriui ar jos neskirti. Teigė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui nuobauda nepaskirta teisėtai ir pagrįstai.

7Skundas atmestinas.

8Byloje kilo ginčas dėl atsakovo sprendimo neskirti bankroto administratoriui nuobaudos už neplaninio patikrinimo metu nustatytus Kodekso pažeidimus pagrįstumo ir teisėtumo.

9Pareiškėjas 2015-06-15 skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti UAB ,,Eurem“ bankroto administratoriaus S. P. veiklos patikrinimą dėl neteisėtų administratoriaus veiksmų ir neveikimo, nurodė faktines aplinkybes dėl jo padarytų pažeidimų nevykdant atsakovo 2014-11-28 raštu duotų įpareigojimų, pavėluotai pateikiant ieškinį dėl 79 149,46 Eur išieškojimo iš buvusios BUAB ,,Eurem“ vadovės Ž. B., nesiėmimo veiksmų dėl teismo paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jos atžvilgiu (b. l. 69–71).

10Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015-09-01 parengė išvadą ,,Dėl bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto procesas“ veiksmų, administruojant Eurem, BUAB bankroto procesą“ (b. l. 125–132), kuria siūlė UAB ,,Bankroto procesas“ už nustatytus pažeidimus neskirti nuobaudų, numatytų Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 117 straipsnyje, tačiau nurodyti ateityje tiksliai vykdyti teisės aktų reikalavimus. Išvada buvo išsiųsta UAB ,,Bankroto procesas“ susipažinti (b. l. 133). UAB ,,Bankroto procesas“ įgaliotas asmuo S. P. atsakovą informavo, kad pastabų dėl pateiktos išvados neturi (b. l. 134).

112015-09-15 atsakovas surašė galutinę išvadą ,,Dėl bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto procesas“ veiksmų, administruojant Eurem, BUAB bankroto procesą“ Nr. A4-1059 (b. l. 144-151) (toliau – Galutinė išvada). Šioje išvadoje nurodyta, kad patikrinimo metu nustatyta, jog UAB ,,Bankroto procesas“ pažeidė Kodekso 11.2 punktą, nes pasibaigus Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 1 dalyje nustatytam trijų darbo dienų terminui nuo UAB ,,Bankroto procesas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvusios įmonės vadovės turto atžvilgiu gavimo Vilniaus apygardos teisme dienos, nepasidomėjo, ar teismas tenkino minėtą prašymą, taip pat veikė nepakankamai aktyviai ir pakartotinai nesikreipė į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Galutinėje išvadoje nustatyta, kad UAB ,,Bankroto procesas“ taip pat pažeidė Kodekso 11.4 punktą, nes BUAB ,,Eurem“ dokumentus galutinai perdavus 2014-03-05 (nors kartu buvo perduoti ir klaidingi įmonės kreditorių sąrašai), ieškinys buvusiai įmonės vadovei Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas tik 2015-03-24, t. y. vėliau kaip po metų nuo visų įmonės dokumentų perėmimo. Galutinėje išvadoje vertinant pažeidimus atsižvelgta į tai, kad ieškinys buvusiai įmonės vadovei vis dėl to yra pateiktas, o laikinosios apsaugos priemonės jos turto atžvilgiu, kad ir pareiškėjo prašymu, yra pritaikytos, užtikrinant ieškiniu reikalaujamą priteisti 79 149,46 Eur sumą, atsižvelgta į Viešojo administravimo įstatymo 362 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principą, teigiama, kad nuobaudos skyrimas nėra svarbiausias instrumentas, o nustatyti pažeidimai, už kuriuos nuobauda nebūtų skirta, veiktų kaip prevencinė priemonė, kuri padėtų UAB ,,Bankroto procesas“ ateityje išvengti panašių pažeidimų. Galutinės išvados rezoliucinėje dalyje nurodoma, kad UAB ,,Bankroto procesas“ už nustatytus pažeidimus nuobaudos, numatytos ĮBĮ 117 straipsnyje neskirtinos, tačiau rekomenduotina ateityje tiksliai vykdyti teisės aktų reikalavimus. Galutinė išvada 2015-09-15 buvo patvirtinta atsakovo direktoriaus parašu (b. l. 144). Atsakovas apie priimtą sprendimą informavo pareiškėją 2015-09-15 raštu Nr. (6.16)A2-1422 (b. l. 152), kartu pateikė ir Galutinės išvados kopiją.

12ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas: 1) įspėjimą; 2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

13Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą reglamentuoja Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 (redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01) (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 1 punktą, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gruodžio 20 įsakymu Nr. 4-535, 9.8 punktą, šią veiklos priežiūrą vadovaudamasis ĮBĮ, Viešojo administravimo įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, iki 2016-01-01 atliko Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas). Nuo 2016-01-01 Departamento teises ir pareigas perėmė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriai pavesta funkcija prižiūrėti bankroto administratorių veiklą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 2.4.14 punktas).

14Taisyklių 23.2 punkte numatyta, kad Departamentui buvo pavesta atlikti bankroto administratoriaus neplaninį patikrinimą turint informacijos, gavus Departamente asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų. Taisyklių 24–42 punktuose buvo nustatytos neplaninio patikrinimo vykdymo procedūros. Nagrinėjamu atveju dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Bankroto procesas“ padarytų pažeidimų į Departamentą 2015-06-15 skundu kreipėsi pareiškėjas – UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“. Neeilinio patikrinimo rezultatai buvo įforminti Galutinėje išvadoje ir informacija apie pareiškėjo skundo tyrimo rezultatus kartu su Galutine išvada pareiškėjui buvo pateikti Departamento 2015-09-15 raštu Nr. (6.16)A2-1422 (b. l. 152). Įvertinus pareiškėjo skundo argumentus matyti, kad jis neginčija Departamento veiksmų (neveikimo) jo skundo nagrinėjimo procedūrų prasme, tačiau nesutinka su priimtu galutiniu sprendimu – neskirti bankroto administratoriui UAB ,,Bankroto procesas“ nuobaudos už nustatytus Kodekso pažeidimus.

15Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo. Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Reikalavimas dėl suinteresuotumo paduoti skundą ar prašymą kildinamas iš Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

16Nagrinėjamu atveju atsakovo 2015-09-15 sprendimas Nr. (6.16)A2-1422 neskirti nuobaudos trečiajam suinteresuotam asmeniui pareiškėjui jokių teisių ir pareigų nesukelia. Skundžiamas sprendimas daro tiesioginę įtaką trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Bankroto procesas“ teisėms ir pareigoms, nes buvo tikrinama jo veikla vykdant bankroto administravimo paslaugas ir pasekmės paskyrus nuobaudą ar jos nepaskyrus tiesiogiai įtakoja šio juridinio asmens teises ir pareigas. Pareiškėjas teisinį suinteresuotumą šiuo atveju turėtų tik tuo atveju, jei būtų pažeisti jo interesai pateikto skundo nagrinėjimo procedūrų prasme, pavyzdžiui, jo skundas nebūtų išnagrinėtas ir dėl jo nebūtų priimtas sprendimas ar pan. Kadangi pareiškėjas atsakovo 2015-09-15 sprendimo Nr. (6.16)A2-1422 šiuo aspektu neginčija, o prašo jį panaikinti dėl to, kad, jo nuomone, bankroto administratoriui nepagrįstai nepaskirta nuobauda, darytina išvada, kad pareiškėjas neturi tiesioginio teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovo sprendimą ir dėl to skundas atmestinas (žr., pvz., LVAT 2011-10-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2741/2011).

17ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda. Poveikio priemonių bankroto administratoriams taikymą detalizuoja Taisyklės, kurių 46 punkte, be kita ko, buvo numatyta, kad baigus patikrinimą Departamento direktorius, įvertinęs išvadą dėl neplaninio administratoriaus veiklos patikrinimo rezultatų, priima sprendimą skirti administratoriui nuobaudą arba jos neskirti. Departamento direktorius gali priimti kitą, nei siūloma išvadoje, sprendimą dėl nuobaudos administratoriui skyrimo. Taisyklių 50 punktas numatė, kad Departamento direktoriaus sprendimas skirti nuobaudą įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu, o sprendimas neskirti nuobaudos – Departamento atsakomuoju raštu administratoriui ir, prireikus, kitiems susijusiems asmenims. Taigi, tiek minėtos ĮBĮ, tiek Taisyklių nuostatos suteikė Departamento direktoriui diskrecijos teisę spręsti dėl nuobaudos skyrimo ar neskyrimo.

18Nagrinėjamu atveju skundžiamas Departamento 2015-09-15 sprendimas Nr. (6.16)A2-1422 priimtas Galutinės išvados (b. l. 144–151) pagrindu, kuria pasiūlyta bankroto administratoriui UAB ,,Bankroto procesas“ už nustatytus pažeidimus neskirti nuobaudų, numatytų ĮBĮ 117 straipsnyje, tačiau nurodyti ateityje tiksliai vykdyti teisės aktų reikalavimus. Departamento direktorius šią išvadą patvirtino parašu (b. l. 144). Skundžiamas sprendimas neskirti nuobaudų bankroto administratoriui įformintas, kaip ir nustatyta Taisyklių 50 punkte, raštu Nr. (6.16)A2-1422 (b. l. 6), taigi, jokių procedūrinių pažeidimų priimant skundžiamą sprendimą nepadaryta.

19Departamentas buvo viešojo administravimo įstaiga ir įgyvendindama jai pavestas funkcijas privalėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ). Vienas iš viešojo administravimo principų, įtvirtintų VAĮ 3 straipsnio 3 punkte, yra proporcingumo principas, reiškiantis, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Departamentas, atlikdamas bankroto administratorių veiklos priežiūros funkcijas, privalėjo laikytis ir VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principo ir poveikio priemones ūkio subjektams taikyti tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (ultima ratio).

20Teismas, įvertinęs Galutinėje išvadoje nustatytas aplinkybes ir motyvus, daro išvadą, kad Departamentas tinkamai įgyvendino ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje ir Taisyklių 46 punkte suteiktą diskrecijos teisę ir pagrįstai nuobaudos trečiajam suinteresuotam asmeniui neskyrė. Toks sprendimas Galutinėje išvadoje tinkamai motyvuotas: nors nustatyti Kodekso 11.2 ir 11.4 punktų pažeidimai, atsižvelgta į tai, kad ieškinys buvusiai įmonės vadovei yra pateiktas, laikinosios apsaugos priemonės jos turto atžvilgiu taip pat pritaikytos užtikrinant ieškiniu reikalaujamą priteisti 79 149,46 Eur sumą, atsižvelgta į VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus principus, į tai, kad nuobaudos skyrimas nėra svarbiausias instrumentas, o nustatyti pažeidimai, už kuriuos nuobauda nebūtų skirta veiktų kaip prevencinė priemonė, kuri ateityje leistų išvengti panašių pažeidimų.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes skundžiamas Departamento 2015-09-15 sprendimas Nr. (6.16)A2-1422 laikytinas teisėtu ir pagrįstu, o pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23pareiškėjo UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“ skundu (b. l. 57–60)... 4. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bankroto procesas“ atsiliepimu į... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas skundo reikalavimus palaikė.... 7. Skundas atmestinas.... 8. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo sprendimo neskirti bankroto administratoriui... 9. Pareiškėjas 2015-06-15 skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti UAB... 10. Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015-09-01 parengė išvadą... 11. 2015-09-15 atsakovas surašė galutinę išvadą ,,Dėl bankroto... 12. ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad už įmonių bankrotą... 13. Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas,... 14. Taisyklių 23.2 punkte numatyta, kad Departamentui buvo pavesta atlikti... 15. Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovo 2015-09-15 sprendimas Nr. (6.16)A2-1422 neskirti... 17. ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už įmonių bankrotą... 18. Nagrinėjamu atveju skundžiamas Departamento 2015-09-15 sprendimas Nr.... 19. Departamentas buvo viešojo administravimo įstaiga ir įgyvendindama jai... 20. Teismas, įvertinęs Galutinėje išvadoje nustatytas aplinkybes ir motyvus,... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes skundžiamas Departamento 2015-09-15... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. pareiškėjo UAB ,,Aukštuminių darbų sprendimai“ skundą atmesti kaip... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...