Byla e2-509-728/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB ,,Meleksas,, UAB ,,Utenos melioracija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,

2sekretoriaujant Jolantai Vasiukevič,

3dalyvaujant ieškovo atstovui D. J.

4atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atstovams V. Z., advokatui A. M.

5atsakovo UAB ,,Projektų analizės instituto,, atstovei L. V.

6trečiojo asmens UAB ,,Meleksas,, atstovui adv. pad. A. M.

7trečiojo asmens UAB ,,Utenos melioracija,, atstovams advokatei J. U., V. M.

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS ,,G. B.,, ieškinį atsakovams Ignalinos rajono savivaldybei, UAB ,,Projektų analizės institutas,, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB ,,Meleksas,, UAB ,,Utenos melioracija,,

Nustatė

9Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės priteisti 18608,80Lt žalos atlyginimo, iš atsakovo UAB .,,Projektų analizės instituto,, priteisti 18608,80Lt žalos atlyginimo, 6procentus procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-02-24 tarp UAB ,,Meleksas,, kaip užsakovo ir UAB ,,S. H.,, kaip vykdytojo buvo pasirašyta sutartis Nr. 11086 dėl objekto ,,Dūkšto, Kaniukų, Ažukarklinės, Naujasodžio, Rimšėnų, Strigailiškio, N. D., Radeikiškės, Rimšės, Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra,, techninio ir darbo projektų paruošimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros užtikrinimo. UAB ,,S. H.,, paruošė projektą Nr. 11086-4540-TP. 2011-08-16 Ignalinos rajono savivaldybės administracija išdavė statybos leidimą Nr. LNS-93-110816-00048. Statybos darbus pagal leidimą pradėjo vykdyti UAB ,,Meleksas,, jungtinės veiklos partneris AB ,,Utenos melioracija,,.Atlikus vandentiekio, nuotekų tinklų ir nuotekų siurblinės NS-b statybos-montavimo darbus Linkmenų gyvenvietės G-11 gatvėje paaiškėjo, kad siurblinė suprojektuota privataus žemės sklypo ribose(savininkas sklypo G. B., sklypo kadastrinis Nr. 4540-0002:45). Nurodo, kad VĮ Registrų centro Utenos filialo duomenimis minėtas žemės sklypas registre buvo įregistruotas nuo 1997-10-08. Sklypo ribos kadastro žemėlapyje buvo įbraižytos nuo 2011-07-13.Nekilnojamojo turto registre sklypo duomenys įregistruoti 2011-08-08, kad sklypas privatus atsakovams buvo žinoma ir iš 2010-02-25 Utenos apskrities viršininko administracijos rašto, kuriame sakoma, jog taškas 2 yra privačioje P. B. sklype. Pareikalavus savininkui G. B. pašalinti kliūtis, užkertančias kelią visa apimtimi disponuoti privačia žeme, siurblinė buvo iškelta. UAB ,,Meleksas,, siurblinę išmontavo, iškeldino bei pareikalavo ir UAB ,,S. H.,, atlyginti žalą. Ieškovas, apdraudęs statinio projektuotojo civilinę atsakomybę išmokėjo nukentėjusiam 55826,39Lt patirtą žalą, todėl CK 6.1015 pagrindu reikalauja iš atsakovų solidariai grąžinti po trečdalį nuostolių dalies. Nurodo, kad atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,, kaltas dėl žalos todėl, kad ekspertavimo veikla jam yra verslas, dėl ko jis atsako be kaltės. Aptariamu atveju institutas sutartį dėl ekspertizės sudarė su UAB ,,S. H.,,, kurio teises ir pareigas subrogacijos būdu perėmė ieškovas. Pagal Statybos įstatymą statinio projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akto privalomas pastabas. Statybos techninio reglamento(STR) 28.3p. numatyta, kad nerekomenduojama projekto tvirtinti, kai jo sprendiniai iš esmės pažeidžia statybos teisės aktų privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus ir jiems pašalinti reikia projektą taisyti iš esmės. Tuo tarpu institutas ekspertizės akte nurodė, kad siurblinės ir kėlykla numatytos laisvoje valstybinėje žemėje, o sprendiniai atitinka galiojančių norminių aktų reikalavimus. Institutas netinkamai įvertino parengtą projektą, dėl ko padaryta žala nukentėjusiam asmeniui, projekto analizės atlikėjas neturėjo patikėti viešo registro informacija ir atlikti papildomus veiksmus informacijos prieštaringumui pašalinti. Pagal CK 6.271str. nurodyta griežta valstybės ir savivaldybių civilinė atsakomybė be kaltės. Viešajai atsakomybei nustatyti reikalingos trys sąlygos(neteisėti veiksmai-neteisėtas neveikimas arba neteisėtas veikimas), patirta žala ir veiksmus bei žalą siejantis priežastinis ryšys. Reikalavimus grindžia CK 6.1013str. (t. 1, b.l. 1-3).

10Atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,, su ieškiniu nesutiko. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškiniui turi būti taikomas ieškinio senaties terminas, nes ieškovas praleido 3 metų ieškinio senaties terminą, nenurodė svarbių ieškinio termino praleidimo priežasčių ir neprašė jį atnaujinti, nurodė prašymą pagrindžiančius argumentus. Dėl ieškinio nepagrįstumo nurodė, kad ieškovas neįrodė būtinų sąlygų tam, kad žala būtų kompensuota įstatyme nustatyta tvarka, nes neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie sąlygojo ieškovo patirtą žalą(CK 6.246str. )Pagal atsakovo ir UAB ,,S. H.,, sudarytą sutartį atliekant techninio projekto ekspertizę buvo vertinamas pats techninis projektas, o ne jo rengimo dokumentai. Pagal techninio projekto rengimo ir ekspertavimo galiojusius norminius teisės aktus, topografinė nuotrauka nebuvo sudedamoji techninio projekto dalis ir jeigu ji nebuvo senesnė kaip 1 metai, jos teisingumas bei tikslumas nebuvo tikrinamas( vertinamas) Pagrindinė priežastis kodėl siurblinė buvo suprojektuota ir pastatyta privataus sklypo ribose, buvo netiksliai parengta topografinė nuotrauka, joje nebuvo pažymėtos G. B. priklausančio sklypo ribos. Atsakovui nenumatyta prievolė tikrinti topografinės nuotraukos teisingumo, todėl už netikslumus atsako nuotrauką rengęs subjektas, būtent UAB ,,S. H.,,, o ne atsakovas. Nurodė, kad atsakovas, patikrinęs viešo registro duomenis, nenustatė, jog siurblinės pastatymo vieta patenka į privataus sklypo ribas, nes G. B. sklypo ribos iki 2011. 08 08 nebuvo įbraižytos į kadastro žemėlapį. Viešame registre iki 2011m. rugpjūčio 8d. nebuvo išviešintos G. B. sklypo ribos, todėl atliekant projekto ekspertizę nebuvo įmanoma nustatyti, kad siurblinė suprojektuota privataus sklypo ribose. Darytina išvada, kad atsakovas nepažeidė ir bendros prievolės elgtis atidžiai bei rūpestingai. Kadangi sklypo ribos buvo išviešintos 2011m. 08 08d., todėl tik Ignalinos rajono savivaldybė prieš išduodama leidimą, kuris išduotas 2011 08 16 galėjo nustatyti, kad siurblinė suprojektuota privataus sklypo ribose. Mano, kad UAB ,,Melekso,, kaip užsakovo veiksmai vertintini kaip aplaidūs, nes pagal sutarties tarp UAB ,,Meleksas,, ir UAB ,,S. H.,, 2.1p. vykdytojas sudaro techninius ir darbo projektus pagal užsakovo pateiktą užduotį.Pagal sutarties 5.3p. per 5 darbo dienas nuo lydraščio gavimo užsakovas galėjo pateikti pastabas dėl perduotos dokumentacijos trūkumų ir grąžinti ją pataisymui, tačiau UAB ,,Meleksas,, perdavusi dokumentus, kuriuose yra nuoroda į privataus sklypo ribas, gavusi techninį projektą, šios aplinkybės nekvestionavo ir klaidos nenustatė, nepaisant dokumentacijos ir techninio projekto klaidos vykdė darbus ir pastatė siurblinę. Už sukeltus padarinius be savivaldybės atsakomybę turėtų prisiimti ir UAB ,,Meleksas,,. Kadangi 2011 lapkričio 4d. pretenzijoje buvo keliami du reikalavimai-dėl siurblinės ir dėl vamzdynų, todėl ieškovas turi įrodyti, kuo atsakovo veiksmai susiję su vamzdynų demontavimu ir to sukelta žala. Ieškovas neįrodė, kad 1/3 žalos yra atsakovo veiksmų padarinys ir kad atsakovas yra atsakingas už vamzdynų demontavimą, neįrodė, kad atsakovas yra atsakingas už 18608,79Lt žalą. Pagal STR 49p. bei UAB ,,Meleksas,, ir UAB ,,S. H.,, sutarties 7.1p. Hidroprojektas atsako už netinkamą techninio ir darbo projekto parengimą ir projektavimo darbų atlikimą, kadangi Hidroprojektas netinkamai parengė topografinę nuotrauką ir suprojektavo siurblinės vietą, todėl ne atsakovas turi atsakyti už sukeltas pasekmes. Prašo ieškiniui taikyti ieškinio senatį, atmesti ieškinį kaip nepagrįstą (t. 1,b.l. 61-68).

11Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybė su ieškiniu nesutiko, procesiniuose dokumentuose nurodė, kad savivaldybės administracija pagal Statybos įstatymo 15str. 1p. 2011.08 16d. statytojui ,,Ignalinos vanduo,, išdavė statybos leidimą pagal UAB ,,S. H.,, parengtą techninį projektą. Leidimo išdavimo procedūras atliko nepažeisdama galiojančių teisės aktų reikalavimų, tikrino techninį projektą, kadangi jame buvo nurodyta, kad siurblinė suprojektuota valstybinėje žemėje, todėl jie neturėjo pareigos tikrinti, ar žemės sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos. Nenumatyta savivaldybei pareiga tikrinti Nekilnojamojo turto registro duomenų apie žemės sklypus, esančius projektuojamoje teritorijoje. Visa atsakomybė turėtų atitekti projektuotojui, t.y. projekto vadovui. Projektuotojui buvo žinoma, kurioje vietoje yra privatūs sklypai, nes projektavimo sąlygų sąvade Nr. A5-49 4.9p išdėstytas reikalavimas rengti ant topografinio pagrindo, plano brėžinyje nurodyti privačios ir nuomojamos žemės sklypų ribas. Kartu su sąvadu jam buvo pateiktas ir Utenos apskrities viršininko administracijos 2010-02-25 raštas Nr. (1.49)-6-249, adresuotas UAB ,,Ignalinos vanduo,, kuriame nurodyta, kuriose vietose yra privatūs sklypai. Pagal Statybos reglamentą techninis projektas nėra dokumentas, suteikiantis pagrindą vykdyti statybos darbus, darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu vykdomi statybos darbai. Darbų techninis prižiūrėtojas prieš statybos darbų pradžią darbo projektui pritarė tuo leisdamas rangovui UAB ,,Meleksas,, pradėti statybos darbus, o užbaigus darbus pasirašė ,,Taip pastatyta,,, todėl dėl žalos atsiradimo kaltas ir pats rangovas UAB ,,Meleksas,,.Prašo ieškinį atmesti (t. 1, b.l. 44-47).

12Tretysis asmuo UAB,,Meleksas,, atsiliepime nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (t. 1, b.l. 162).

13Tretysis asmuo UAB ,,Utenos melioracija,, atsiliepime nurodė, kad kaip UAB ,,Meleksas,, jungtinės veiklos partneris atliko statybos-rangos darbus įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą. Minimus darbus pradėjo pagal Ignalinos rajono savivaldybės išduotą statybų leidimą ir griežtai laikantis parengto techninio bei darbo projektų. Pastačius siurblinę GS paaiškėjo, kad ji buvo suprojektuota ir pastatyta privačiame žemės sklype. Savininkui pareikalavus, siurblinė buvo pašalinta ir buvo patirti nuostoliai, kuriuos UAB ,,Meleksas,, pareikalavo atlyginti iš ieškovo. Nurodo, kad pirminis darbo projektas atitiko techninį projektą ir tik vėliau, jau atlikus ginčo siurblinės statybos ir montavimo darbus, pirminis darbo projektas buvo koreguojamas. Ieškinio pagrįstumo klausimą paliko spręsti teismui( t. 2, b.l. 31-32).

14Bylos nagrinėjimo metu posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, nurodė, kad ieškovo bendrovė subrogacijos pagrindu turi teisę reikalauti jos išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų kaip iš solidarių bendraskolių po trečdalį atlygintos nuostolių dalies. Be to, atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,, netinkamai įvertino parengtą statybos projektą ir nurodė, kad galima jį tvirtinti, jis neturėjo pasitikėti viešo registro informacija ir privalėjo atlikti papildomus veiksmus informacijos patikslinimui. Ignalinos rajono savivaldybė turi atsakyti be kaltės CK 6.271str. pagrindu, mano, kad atsakovo veiksmuose yra visos trys civilinės atsakomybės sąlygos, nes neatsakingai išdavė statybos leidimą, kuris pažeidė trečiųjų asmenų teises.

15Atsakovės UAB ,,Projektų analizės institutas,, atstovė posėdyje su ieškiniu nesutiko, nurodė nesutikimo argumentus, išdėstytus procesiniuose dokumentuose, prašė taikyti ieškinio senatį.

16Atsakovės Ignalinos rajono savivaldybės atstovai posėdyje su ieškiniu nesutiko, nurodė nesutikimo su ieškiniu argumentus, išdėstytus procesiniuose dokumentuose, prašė reikalavimui taikyti ieškinio senatį.

17Tretysis asmuo UAB ,,Meleksas,, paliko ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

18Ieškinys atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo metu teismas turi įsitikinti tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti(CPK 178str.).

20Byloje sprendžiamas ginčas dėl draudiko, išmokėjusio draudėjui pagal savanoriško draudimo sutartį draudimo išmoką, šios išmokos priteisimo iš kaltų už padarytą žalą atsakovų, t.y. ginčas dėl subrogacijos teisės įgyvendinimo.

21Ieškovas savo reikalavimą atsakovo UAB ,,Projektų analizės institutas,, atžvilgiu grindžia CK 6.256str. 4d., t.y. kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai įvykdo įmonė(verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitaip.

22Reikalavimą atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atžvilgiu ieškovas grindžia CK 6.271str., t.y. priteistiną žalą kildina iš savivaldybės kaip valdžios institucijos neteisėtų aktų.

23Dėl ieškovo subrogacijos teisės.

24CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenį. Kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas.

25Vadovaujantis Draudimo įstatymo 2 straipsnio 15, 21, 22, 27 punktais, 75, 77 straipsniais, 82 straipsnio 3 dalimi, draudikas turėtų vengti situacijų, kai draudimo išmoka mokama dėl draudimo sutartimi neprisiimtos rizikos arba ji nemažinama esant tam teisiniam pagrindui, arba išmokama, nors yra teisinis pagrindas jos nemokėti. Tokių ex gratia išmokų atveju draudikas neįgyja reikalavimo teisės į kaltą asmenį. Vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą. Turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius (žr., pvz.,Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AAS „G. B.“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-78/2010), taip pat ar nebuvo kitų teisėtų pagrindų išmoką mažinti ar jos nemokėti. Nustačius tokius faktus, draudikas netenka teisės išsiieškoti be teisėto pagrindo išmokėtą draudimo išmokos dalį iš atsakingo už žalą asmens(CK 6.1015 straipsnio 2 dalis).

26Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus argumentus daro išvadą, kad ieškovas turi subrogacijos teisę į žalą padariusius asmenis, tačiau privalo įrodyti žalos instituto elementus atsakovų veiksmuose.

27Ieškovas, prašydamas priteisti žalą, kildinamą iš sutarties, privalo įrodyti, jog atsakovas-Projektų analizės institutas neįvykdė ar netinkamai įvykdė sutartį su Hidroprojektu, dėl ko buvo padaryta žala, t.y. neteisėtus veiksmus arba neteisėtą neveikimą, priežastinį ryšį tarp veiksmų ir žalos bei atsakovo kaltę, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės(CK 6.245str., 6.246str., 6.247str., 6.248str.).

28Nagrinėjamoje byloje draudikės subrogacijos teisės apimtis (visa išmokėta draudimo išmoka draudėjui už sugadintą turtą dalimis po 18608,80Lt) yra atsakovų ginčijama tuo aspektu, kad ieškovas neįrodė reikalaujamos iš kiekvieno atsakovo 1/3 žalos proporcijos pagrįstumo, neįrodė atsakovų civilinės atsakomybės už padarytą žalą būtinųjų sąlygų, kad žala būtų kompensuojama įstatyme nustatyta tvarka bei aplinkybės, kad atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,,, atsakingas už vamzdynų demontavimą. Teismo nuomone ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,, atliko neteisėtus kaltus veiksmus arba neatliko veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti pagal sutartį, sąlygojusius atsiradusią žalą, dėl kurios ieškovas sumokėjo draudimo išmoką. Teismas daro išvadą, kad pagal atsakovo ir UAB ,,S. H.,, parengtą statybos techninį reglamentą atliekant techninio projekto analizę buvo vertinama kaip projekte įgyvendinti LR statybos įstatymo 4str. 1d. nurodyti esminiai statinio reikalavimai, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai, t.y. buvo vertinamas pats techninis projektas, o ne jo rengimo dokumentai. Projektas buvo rengiamas kaip vientisas dokumentas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad privataus G. B. žemės sklypo ribos iki 2011m. liepos 13d. kadastro žemėlapyje nebuvo įbraižytos. Remiantis VĮ Registrų centro Utenos filialo atsakymu ir išrašu iš Nekilnojamojo turto registro darytina išvada, kad iki 2011-08-08d. nebuvo viešai žinomos žemės sklypo, un. Nr. 4540-0002-0045 ribos, todėl Projektų analizės institutas, kaip nustatyta, patikrinęs viešo registro duomenis, nebūtų nustatęs, jog siurblinė suprojektuota privataus žemės sklypo ribose. Pats G. B. posėdžio metu patvirtino, kad registrų centre paveldėtą žemės sklypą įregistravo ne iš karto po paveldėjimo teisės liudijimo gavimo. Nustatyta, kad ir topografinėje nuotraukoje nebuvo pažymėtos G. B. priklausančio sklypo ribos, o pagal sutartį atsakovui –Projektų analizės institutui nenumatyta prievolė tikrinti topografinės nuotraukos teisingumą. Dėl išvardintų priežasčių teismas daro išvadą, kad atsakovui nekyla civilinė atsakomybė dėl kilusios žalos atlyginimo ir dėl to reikalavimas atsakovo atžvilgiu kaip nepagrįstas ir neįrodytas yra atmestinas.

29Ieškovas reikalavimą atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atžvilgiu kildina iš savivaldybės neteisėto akto, savivaldybės civilinė atsakomybė, anot ieškovo, yra be kaltės ir savo reikalavimą į šį atsakovą grindžia CK 6.271str. norma. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad pagal LR statybos įstatymo 15str. 1p. savivaldybės administracija privalėjo patikrinti statybos projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, vadovaujantis minėto įstatymo 32str. 2d. įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas, išduodamas leidimą privalėjo patikrinti statinio projektą ir patikrinti, ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad savivaldybė apie privataus asmens nuosavybę į sklypą turėjo žinoti iš Utenos apskrities viršininko administracijos rašto, kuriame sakoma, kad taškas 2 yra privačiame Buroko sklype ir kuris yra Sweco hidroprojekto statinio projekte. Tačiau, esant byloje nustatytam faktui, kad G. B. žemės sklypo ribos iki 2011-08-08d. dėl pačio savininko kaltės nebuvo įstatymo nustatyta tvarka išviešintos, todėl savivaldybei net ir patikrinus viešame registre, pastaroji nebūtų nustačiusi, kad projektuojama privačiame žemės sklype. Todėl teismas reikalavimą šio atsakovo atžvilgiu atmeta, nenustačius priežastinio ryšio tarp atsakovo neveikimo ir žalos.

30Teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad ieškinio reikalavimams reikia taikyti ieškinio senatį(CK 1.124str, 1.127str. 1d.).Ieškinio senatis yra laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Per šį laiko tarpą valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę. Įstatymas siekia tokiu būdu ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Tai skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą ir suteikia garantiją kitai santykio šaliai, kad po tam tikro įstatyme nustatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Byloje nustatyta, kad prieš 2011-11-01 G. B. skambino moteris iš projektuotojų, kuri siūlė spręsti siurblinės klausimą. Tą patvirtino liudytoja M. G., tuo metu dirbusi UAB ,,S. H.,,. Ji patvirtino, kad klausimas buvo sprendžiamas 2011-10mėn. Iš šių nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad jau 2011m. lapkričio 1d. S. H. žinojo ir turėjo žinoti, jog parengtas Techninis projektas yra su trūkumais, kurie sąlygojo UAB ,,Meleksas,, žalą. Ieškinio senaties terminas nuo 2011-11.01 iki ieškinio padavimo dienos, t.y. 2014-11-04 nors ir nežymiai, bet viršija 3 metų nustatytą ieškinio senaties terminą. Ieškovas gi nepateikė prašymo atnaujinti senaties terminą, nurodydamas svarbias ieškinio praleidimo priežastis. Ieškovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas tik dėl to, kad jis praleistas nežymiai. Teismo nuomone ieškovo paminėtas argumentas nėra pagrindas atnaujinti terminą dėl šios priežasties, todėl tenkina atsakovų prašymą ir ieškinio reikalavimams taiko ieškinio senaties terminą, dėl ko ir šiuo pagrindu ieškinį atmeta.

31Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad bylą nagrinėjant teisme atsakovas Ignalinos rajono savivaldybė turėjo 300Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tretysis asmuo UAB ,,Meleksas,, patyrė 300Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tretysis asmuo UAB ,,Utenos melioracija,, patyrė 600Eur bylinėjimosi išlaidų, o teismas patyrė 10,90Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas iš pralaimėjusios šalies laimėjusios šalies naudai priteisia jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl iš ieškovo atsakovui Ignalinos rajono savivaldybei priteistina 300Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98str. ). Taipogi priteistinos bylinėjimosi išlaidos jų nemažinant, nes neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio ir trečiajam asmeniui UAB ,,Meleksas,,, bei UAB ,,Utenos melioracija,, bei 10,90Eur už procesinių dokumentų siuntimą į valstybės biudžetą(CPK 92str. ).

32Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CPK 269str., 270str., 307str. teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ieškovo AAS,,G. B.,, veikiančio per Lietuvos filialą, įm.k. 300633222 300Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės, įm. k. 288768350 naudai, 600Eur bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Utenos melioracija,, įm.k. 183605665 naudai, 300Eur bylinėjimosi išlaidų UAB ,,Meleksas,, įm.k. 155494396 naudai bei 10,90Eur už procesinių dokumentų siuntimą į valstybės biudžetą.

35Sprendimas per 30dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Vasiukevič,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui D. J.... 4. atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atstovams V. Z., advokatui A. M.... 5. atsakovo UAB ,,Projektų analizės instituto,, atstovei L. V.... 6. trečiojo asmens UAB ,,Meleksas,, atstovui adv. pad. A. M.... 7. trečiojo asmens UAB ,,Utenos melioracija,, atstovams advokatei J. U., V. M.... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS... 9. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovo Ignalinos rajono... 10. Atsakovas UAB ,,Projektų analizės institutas,, su ieškiniu nesutiko.... 11. Atsakovas Ignalinos rajono savivaldybė su ieškiniu nesutiko, procesiniuose... 12. Tretysis asmuo UAB,,Meleksas,, atsiliepime nurodė, kad neturi teisinio... 13. Tretysis asmuo UAB ,,Utenos melioracija,, atsiliepime nurodė, kad kaip UAB... 14. Bylos nagrinėjimo metu posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio... 15. Atsakovės UAB ,,Projektų analizės institutas,, atstovė posėdyje su... 16. Atsakovės Ignalinos rajono savivaldybės atstovai posėdyje su ieškiniu... 17. Tretysis asmuo UAB ,,Meleksas,, paliko ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo metu teismas turi įsitikinti tirdamas ir vertindamas byloje... 20. Byloje sprendžiamas ginčas dėl draudiko, išmokėjusio draudėjui pagal... 21. Ieškovas savo reikalavimą atsakovo UAB ,,Projektų analizės institutas,,... 22. Reikalavimą atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atžvilgiu ieškovas... 23. Dėl ieškovo subrogacijos teisės.... 24. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 25. Vadovaujantis Draudimo įstatymo 2 straipsnio 15, 21, 22, 27 punktais, 75, 77... 26. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus argumentus daro išvadą, kad ieškovas... 27. Ieškovas, prašydamas priteisti žalą, kildinamą iš sutarties, privalo... 28. Nagrinėjamoje byloje draudikės subrogacijos teisės apimtis (visa išmokėta... 29. Ieškovas reikalavimą atsakovo Ignalinos rajono savivaldybės atžvilgiu... 30. Teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad ieškinio reikalavimams reikia... 31. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad bylą nagrinėjant teisme... 32. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CPK 269str., 270str., 307str.... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ieškovo AAS,,G. B.,, veikiančio per Lietuvos filialą, įm.k.... 35. Sprendimas per 30dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...