Byla eA-672-629/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 1V-78, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas bei visų pareiškėjo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas (toliau – ir Įsakymas), bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas skunde nurodė, kad įmonė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. liepos 1 dieną. Pagrindinė įmonės veikla – kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymas, sertifikavimo paslaugų teikimas, asmenų registravimas sertifikatams gauti, konsultavimo paslaugų teikimas bei kita susijusi veikla. Nuo 2005 m. vasario 23 d. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas, teikiantis kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymo ir kitas susijusias paslaugas (Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 9 str.).

93.

10Nuo 2016 m. liepos 1 d. visose Europos Sąjungos (toliau – ir ES) valstybėse įsigaliojo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – ir eIDAS reglamentas). eIDAS reglamentas, be elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų, įteisino papildomas patikimumo užtikrinimo paslaugas (eIDAS reglamento 21 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2017 m. birželio 23 d. pateikė atsakovui prašymą suteikti kvalifikacijos statusą penkioms ketinamoms teikti eIDAS reglamento numatytoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms bei pateikė atsakovui penkias atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotas atitikties įvertinimo deklaracijas (toliau – ir Deklaracijos), kurios patvirtina, kad visos pareiškėjo ketinamos teikti paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus. Atsakovas 2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1V-7 atsisakė suteikti pareiškėjui kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių spaudų sertifikatų kūrimo, kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo, kvalifikuotų interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo bei kvalifikuotų elektroninių parašų ir elektroninių spaudų sertifikatų galiojimo patvirtinimo paslaugas, statusą, o pareiškėjo ketinamoms teikti paslaugoms – kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statusą, atsisakė įrašyti pareiškėjo ketinamas teikti paslaugas į eIDAS reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą patikimą sąrašą. Pareiškėjas minėto atsakovo įsakymo neskundė, kadangi jis iš esmės nepanaikino atsakovo teisės verstis komercine veikla bei neužkirto jam galimybės iš naujo kreiptis į atsakovą su prašymu.

114.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) reikalavimus, nebuvo patvirtinęs ir paskelbęs eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies b ir g punktuose nurodytų administracinių paslaugų teikimo aprašymų (VAĮ 15 str. 2 d. ir 3 d.), todėl kvalifikacijos statuso suteikimo procesas neapibrėžtas, nekontroliuojamas ir nėra žinomas ir skelbiamas baigtinių atsakovo reikalavimų sąrašas. Pareiškėjas dar 2017 m. liepos 13 d. raštu Nr. LRV-20170713-01-S buvo kreipęsis į Vyriausybę bei nurodęs konkrečius klausimus ir pasiūlymus, siekiant nustatyti aiškią priežiūros institucijos tvarką teikti eIDAS reglamente numatytas administracines paslaugas, bei nurodė, kad šios tvarkos nebuvimas neleidžia pareiškėjui gauti eIDAS reglamente numatytą statusą. 2017 m. liepos 28 d. raštu Nr. G-8111 Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu nurodė Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai (toliau – ir Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau – ir Vidaus reikalų ministerija) bei Tarnybai išnagrinėti pareiškėjo pateiktą informaciją. Pareiškėjo žiniomis, šis pavedimas dar nėra įvykdytas, o vykdymas pavestas ir atsakovui, kuriuo veiksmai skundžiami.

135.

14Atsakovas 2018 m. vasario 5 d. priėmė skundžiamą Įsakymą, kuriuo panaikino pareiškėjo jau turimą kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą bei šių paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą, ir užkirto galimybę pareiškėjui toliau vykdyti savo pagrindinę veiklą. Pareiškėjo vertinimu, atsakovo nurodyti teisės aktai (eIDAS reglamento 17 str. 4 d. g p., 20 str. 2 ir 3 d., 51 str. 3 d., Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 144 „Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, paskyrimo“ (toliau – ir Nutarimas)), kurių pagrindu buvo priimtas Įsakymas, nei jokie kiti teisės aktai, nenumato atsakovo teisės panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą dėl to, kad pareiškėjas nepateikė atsakovui duomenų, kurie, atsakovo teigimu, būtini įvertinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikimą eIDAS reikalavimams. Todėl atsakovo priimtas Įsakymas yra neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 str. 1 d. 2 p.). Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo arba jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą priežiūros įstaiga gali tik dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 arba eIDAS reglamento nustatytų reikalavimų pažeidimo. Nagrinėjamu atveju atsakovas nenustatė ir Įsakyme nenurodė jokių minėtų teisės aktų pažeidimų, kuriuos tariamai padarė pareiškėjas, todėl Įsakymas yra neteisėtas ir dėl to, kad savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 91 str. 1 d. 1 p.). Pareiškėjas nurodė, kad jo dar 2017 m. birželio 23 d. atsakovui pateiktos Deklaracijos patvirtina, kad visos pareiškėjo teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus. Atsakovas skundžiamame Įsakyme nenurodė jokių įrodymų, patvirtinančių pateiktų Deklaracijų neteisėtumą ar nepagrįstumą, todėl atsakovo priimtas Įsakymas yra neteisėtas ir dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.).

156.

16Pareiškėjo vertinimu, atsakovo reikalavimai pateikti papildomus duomenis ir dokumentus patys savaime yra nepagrįsti ir neteisėti. Nors atsakovas aiškino, kad papildomus dokumentus prašė pateikti siekdamas įvykdyti eIDAS reglamento 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą patikrinti (įvertinti), ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo teikiamos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, tačiau jokie teisės aktai nesuteikia atsakovui teisės ir nenustato pareiškėjo pareigos teikti atsakovui nurodytus dokumentus ir informaciją. VAĮ prasme minėtos atsakovo funkcijos yra laikomos administracinėmis paslaugomis, tačiau atsakovas, pažeisdamas VAĮ 15 straipsnio 2 ir 3 dalis, iki šiol nėra patvirtinęs ir paskelbęs eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies b ir g punktuose nurodytų administracinių paslaugų teikimo aprašymų, kuriuose būtų aiškiai reglamentavęs, kokios informacijos ir kokių dokumentų, kokiais terminais, kokia tvarka ir forma atsakovas turi teisę reikalauti pateikti analizuodamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų jam pateiktas atitikties vertinimo ataskaitas ir kokia yra atsakomybė už tokios informacijos ir dokumentų nepateikimą. Todėl visi atsakovo reikalavimai pareiškėjui pateikti informaciją ir dokumentus, nurodyti atsakovo, už kurių nevykdymą atsakovas skundžiamu Įsakymu pareiškėjui taikė sankciją, yra aiškiai neteisėti, savavališki, viršijantys atsakovo kompetenciją. Atsakovas neatsižvelgė į tai, kad apie 25 % pareiškėjo sertifikatų išduoti iki eIDAS reglamento įsigaliojimo, t. y. 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (toliau – ir Direktyva 1999/93/EB) galiojimo metu. Priėmus Įsakymą, pareiškėjas vos per tris darbo dienas turėjo nutraukti veiklą, kurią jis pirmas pradėjo Lietuvoje ir vystė pelnydamas tarptautinį pripažinimą 13 metų. Pareiškėjui netgi nepavyko gauti atsakovo paaiškinimų dėl skundžiamo Įsakymo įvykdymo (įsigaliojimo) terminų, pagrindų ir procedūrų.

177.

18Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas Įsakymas yra su akivaizdžiomis klaidomis. Esminę klaidų dalį sudaro neatitikimai tarp Įsakymo 3 punkte nurodytų serijinių numerių ir paslaugų, kurių atitikties vertinimo ataskaitos buvo pateiktos atsakovui 2017 m. birželio 23 d., serijinių numerių. Įsakyme nurodyti arba nebegaliojančių sertifikatų (pasibaigė galiojimo laikas), arba neturinčių nieko bendra su pareiškėjo pateiktomis atitikties vertinimo ataskaitomis sertifikatų serijiniai numeriai, kurie buvo suteikti pareiškėjui ne atsakovo, o kitos elektroninio parašo priežiūros įstaigos (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymu pradėti klaidų taisymo procedūrą, tačiau pastarasis pareiškėjo prašymas, pažeidžiant VAĮ, vis dar nenagrinėtas. Pareiškėjas dar 2017 m. liepos 13 d. raštu Nr. LRV-20170713-01-S buvo kreipęsis į Vyriausybę bei nurodęs konkrečius klausimus ir pasiūlymus siekiant nustatyti aiškią priežiūros institucijos tvarką teikti eIDAS reglamente numatytas administracines paslaugas bei nurodęs, kad šios tvarkos nebuvimas neleidžia pareiškėjui gauti eIDAS reglamente numatytą statusą. Pareiškėjas, net ir nesutikdamas su atsakovo neteisėtais reikalavimais, gavęs skundžiamą Įsakymą, siekdamas išvengti didelės žalos atsiradimo, skubiai, 2018 m. vasario 8 d., pateikė atsakovui prašomą informaciją ir dokumentus, tačiau atsakovas iki šiol nepriėmė jokio sprendimo dėl pareiškėjo pateiktos informacijos ir dokumentų.

198.

20Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą.

219.

22Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, yra tiesiogiai taikomas naujas patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinis reglamentavimas, įtvirtintas eIDAS reglamente. Iki eIDAS reglamento įsigaliojimo, t. y. 2016 m. liepos 1 d., galiojusi Direktyva 1999/93/EB iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos saugios, patikimos ir patogios naudoti elektroninės operacijos. Naujuoju patikimumo užtikrinimo paslaugų teisiniu reglamentavimu, be kita ko, įtvirtintos ir naujos sąvokos, kurios nebuvo reglamentuotos Direktyvoje 1999/93/EB ir Elektroninio parašo įstatyme bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose – kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo sąvokos, kad būtų galima nurodyti reikalavimus ir pareigas, kuriais būtų užtikrintas aukštas bet kokių naudojamų arba teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ir produktų saugumo lygis. Taigi eIDAS reglamentu kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams nustatyti nauji reikalavimai ir pareigos. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą rinkos dalyviams, eIDAS reglamente buvo numatytas pereinamasis laikotarpis – šio reglamento 51 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad „Kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą. Kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju“, o to paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „Jei kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas per 3 dalyje nurodytą laikotarpį priežiūros įstaigai nepateikia atitikties įvertinimo ataskaitos, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą nuo 2017 m. liepos 2 d. nelaikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju“.

2310.

24Atsakovas nurodė, kad Tarnyba pareiškėjui ne vieną kartą teikė metodinę pagalbą, informuodama apie eIDAS reglamento įsigaliojimą, taikymo aspektus bei eIDAS reglamente pereinamajam laikotarpiui įtvirtintus reikalavimus – pareiškėjas Tarnybos 2016 m. liepos 7 d., 2017 m. vasario 27 d. bei 2017 m. birželio 7 d. raštais buvo informuotas, kad, siekiant išlaikyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir teisę toliau teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugas, pareiškėjas iki 2017 m. liepos 1 d. turi pateikti Tarnybai atitikties įvertinimo ataskaitą vertinimui dėl atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams. Tarnyba 2016 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (50.2)1 B-2429 „Dėl susitikimo“ pareiškėją kvietė į susitikimą, vykusį 2016 m. rugsėjo 20 d., su patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos dalyviais, siekiant aptarti eIDAS reglamento taikymą ir reikalavimų pasikeitimus, tačiau pareiškėjas į kvietimą nieko neatsakė ir į susitikimą neatvyko. Pareiškėjas į Tarnybos raštus neatsakė ir tik 2017 m. birželio 23 d., t. y. likus 5 darbo dienoms iki eIDAS reglamento 51 straipsnio 4 dalyje nustatyto naikinamojo termino pabaigos, Tarnybai pateikė atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotą vieno puslapio atitikties įvertinimo deklaraciją Nr. eIDAS 170003 (kartu nepateikdamas jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti vertinti pareiškėjo veiklos dokumentai ir atitikties vertinimo rezultatai) dėl jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų atitikties eIDAS reglamentui. Deklaracijoje nurodyta, kad ji išduota remiantis 2017 m. birželio 12 d. protokolu Nr. 701261-02, kuris Tarnybai nepateiktas. Kadangi pirminis atitikties vertinimo įstaigos parengtas atitikties įvertinimo dokumentas Tarnybai pateiktas iki 2017 m. liepos 1 d., Tarnyba neturėjo teisinio pagrindo panaikinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 4 dalį, todėl pradėjo pareiškėjo atitikties eIDAS reglamentui įvertinimą pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį.

2511.

26Atsakovas nurodė, kad Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – ir ENISA) paskelbtose Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų inicijavimo gairėse (Techninėse patikimumo užtikrinimo paslaugų gairėse) (toliau – ir Inicijavimo gairės) nurodoma, kad atitikties įvertinimo ataskaitos forma ir turinys turi būti tokie, kad joje būtų pakankamai informacijos pademonstruoti, kad atitiktis yra nustatyta kiekvienam eIDAS reglamente įvardintam reikalavimui. Tarnyba, vadovaudamasi eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsnio 2 dalimi, taip pat objektyvumo ir proporcingumo principais, tam, kad įsitikintų, ar pareiškėjo ir jo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos atitinka eIDAS reglamente keliamus reikalavimus, kelis kartus prašė pareiškėją pateikti konkrečius duomenis ir dokumentus. Pareiškėjas, jokių Tarnybos prašytų dokumentų ir informacijos nepateikė, paprašė nurodyti kiekvieno Tarnybos minėtame rašte nurodyto prašymo pateikti papildomus dokumentus teisinį pagrindą ir teisės aktą, reglamentuojantį prašomų dokumentų vertinimo tvarką, kuris aiškiai apibrėžtų vertinimo kriterijus. Tarnyba 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2) 1B- 2111 detalizavo savo argumentus ir pakartotinai paprašė per Tarnybos nustatytą terminą pateikti Tarnybai reikalingą informaciją, būtiną įvertinti atitiktį eIDAS reglamento reikalavimams. Pareiškėjui neatsakius į minėtą raštą, Tarnyba 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-42 įspėjo pareiškėją, kad, jei iki 2018 m. sausio 19 d. pareiškėjas Tarnybai nepateiks prašomos informacijos, pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas bus panaikintas. Pareiškėjas į Tarnybos 2018 m. sausio 5 d. raštą taip pat neatsakė ir reikiamos informacijos nepateikė. Kadangi pareiškėjas, nepateikdamas vertinimui reikiamų duomenų ir informacijos, neįrodė savo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams, Tarnyba Įsakymu panaikino pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą. Atsakovo nuomone, iš pareiškėjo skunde išvardytų aplinkybių matyti, kad pats pareiškėjas savo neveikimu (teisės aktų nuostatų nevykdymu, informacijos neteikimu ir nuolatiniu nebendradarbiavimu su priežiūros įstaiga) lėmė Įsakymo priėmimą.

2712.

28Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjui iki Įsakymo priėmimo kvalifikuotas statusas buvo suteiktas pagal Direktyvos 1999/93/EB, kuri neteko galios įsigaliojus eIDAS reglamentui, nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, Elektroninio parašo įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų, nuostatos, kurios prieštarauja eIDAS reglamento nuostatoms, negali būti taikomos, nepaisant to, kad šie teisės aktai nėra panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinis reglamentavimas (Elektroninio parašo įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai) neatitinka eIDAS reglamento (juo nustatyti nauji reikalavimai kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, kuriantiems kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus), vykdant patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą yra taikytinos tik eIDAS reglamento nuostatos. Pareiškėjui, kaip ir kitiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, kurie tokiu pačiu teisiniu pagrindu buvo įgiję kvalifikuotą statusą, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis įgyvendinti eIDAS reglamente keliamus naujus reikalavimus, t. y. iki eIDAS reglamento įsigaliojimo patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui suteiktas kvalifikuotas statusas nėra besąlygiškai pripažįstamas eIDAS reglamentu, todėl eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams (įskaitant ir pareiškėją) yra įtvirtinta prievolė ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikti atitikties įvertinimo ataskaitą. Pagal eIDAS reglamentą pareiga įrodyti savo kvalifikuoto statuso atitikimą eIDAS reglamento reikalavimams tenka pačiam sertifikavimo paslaugų teikėjui – pareiškėjui.

2913.

30Atsakovas nesutiko su pareiškėjo skunde nurodytais teiginiais, kad Įsakymas yra neteisėtas dėl to, jog jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas. Atsakovas pažymėjo, kad Nutarimo 1.1 punktu priežiūros įstaigos funkcijas pavesta vykdyti Tarnybai, o Nutarimo 1.2 punktu Tarnyba paskirta įstaiga, atsakinga už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą. Vadovaujantis eIDAS reglamento 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apie Tarnybą, kaip priežiūros įstaigą, buvo pranešta Europos Komisijai. Atsakovas vadovavosi eIDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies a punktu, 20 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, kad Tarnyba turi teisinį pagrindą ir pareigą atlikti pareiškėjo, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, priežiūrą, atlikti jo auditą ir gauti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamentui vertinimui reikalingą informaciją. Tarnyba, būdama priežiūros įstaiga eIDAS reglamento prasme, veikė pagal savo kompetenciją jai eIDAS reglamentu ir Nutarimu suteiktų įgaliojimų apimtyje.

3114.

32Atsakovas pažymėjo, kad atitikties vertinimo įstaigos parengto atitikties įvertinimo dokumento pateikimas priežiūros įstaigai savaime nereiškia, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, nes būtent priežiūros įstaiga turi patikrinti atitiktį eIDAS reglamento reikalavimams ir nuspręsti dėl kvalifikacijos statuso pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį. Anot atsakovo, pareiškėjas nepagrįstai nurodė, kad jokie teisės aktai nesuteikia atsakovui teisės ir nenustato pareiškėjo pareigos teikti atsakovui nurodytus dokumentus ir informaciją. Teisę prašyti pateikti vertinimui reikalingus dokumentus Tarnybai suteikia eIDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalis bei 51 straipsnio 3 dalis. Šiuo atveju pareiškėjas, pateikęs Tarnybai vieno puslapio deklaraciją, daugiau jokių dokumentų ir prašomos informacijos Tarnybai iki pat skundžiamo Įsakymo priėmimo dienos nepateikė. Tarnyba 2018 m. vasario 8 d. (po Įsakymo priėmimo) kartu su pareiškėjo 2018 m. vasario 8 d. raštu Nr. 18/02/06-R1 gavusi protokolą, nustatė, kad angliškai auditorių šis dokumentas įvardytas kaip „Confonnity Assessment Report“. Šiame dokumente yra pateiktas toks atitikties vertinimo įstaigos pastebėjimas, kad tam tikri aspektai, neaptikti per auditą (atitikties vertinimą) gali egzistuoti atsižvelgiant į tai, kad auditas buvo atliktas pagal pavyzdinius objektyvius įrodymus ir kad organizacija pati turi prisiimti atsakomybę dėl visiškos atitikties reglamentams, standartams, aktams ir susitarimams, o atitikties vertinimo įstaiga šios atsakomybės nepanaikina. Priežiūros įstaiga turi pareigą išnagrinėti pateiktą informaciją itin išsamiai ir gali priimti priešingą sprendimą nei nurodytas atitikties įvertinimo ataskaitoje, kadangi sprendimo teisė dėl statuso suteikimo priklauso priežiūros įstaigai.

3315.

34Atsakovas pažymėjo, kad Tarnyba ėmėsi būtinų veiksmų, siekdama gauti vertinimui reikalingą informaciją, tačiau paties pareiškėjo neveikimas ir priežiūros įstaigos prašymų akivaizdus ignoravimas sukėlė teisines pasekmes, numatytas Įsakyme. Tarnyba buvo aiškiai nurodžiusi savo 2018 m. sausio 5 d. rašte Nr. (50.2) 1B-42, kad pareiškėjui nepateikus dokumentų, kvalifikuotas statusas jam bus panaikintas. Atsakovo nuomone, Įsakymas yra pagrįstas teisės normomis (Įsakymo preambulė), jame nurodomos faktinės aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas Įsakymas (Įsakymo 1 p.), jis yra motyvuotas, nes jame nurodyta juridinių faktų visuma, būtina ir pakankama kvalifikuotam pareiškėjo statusui panaikinti. Įsakymas priimtas vadovaujantis eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto ir eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies nuostatomis, o pareiškėjo skunde išdėstyti teiginiai dėl Įsakymo neteisėtumo nepagrįsti jokiomis teisės normomis. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas Tarnybai nepateikė jokios informacijos apie naudojamus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, jų atitiktis Direktyvos 1999/93/EB 3 straipsnio 4 daliai nebuvo patvirtinta, dėl ko dalis pareiškėjo paslaugų gavėjams pateikiamų įtaisų nebuvo ir nėra įtraukti į eIDAS reglamento 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą ir todėl neatitinka eIDAS reglamento reikalavimų. Pareiškėjas, pateikdamas vien deklaraciją, nepateikė visų dokumentų, kuriuos privalėjo pateikti, ir neįrodė savo atitikties eIDAS reglamentui pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Valstybė, suteikdama paslaugų teikėjui kvalifikuotą statusą, įsipareigoja užtikrinti šių paslaugų atitiktį keliamiems reikalavimams visoje ES. Pareiškėjui neįrodžius atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams ir nesugebėjus įrodyti pasirengimo vykdyti eIDAS reglamente numatytas pareigas, pagal eIDAS reglamento 25 straipsnio 2 dalies nuostatas gali kilti teisinės pasekmės visoje ES.

3516.

36Atsakovo vertinimu, pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodė, kad VAĮ prasme Tarnybos veiksmai panaikinant kvalifikuotą statusą yra laikytini administracinėmis paslaugomis. Ginčui taikytinos išimtinai eIDAS reglamento nuostatos. Tarnybos pareiga įvertinti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo atitikties eIDAS reglamentui įvertinimo ataskaitą nėra administracinė paslauga, nes, pabaigus vertinimą, kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui nėra išduodamas leidimas VAĮ prasme, t. y. jam nėra iš naujo suteikiamas kvalifikuotas statusas ir jis nėra iš naujo įrašomas į patikimą sąrašą eIDAS reglamento 21 straipsnio prasme. Tarnybos veiksmai atliekant pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų vertinimą eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu buvo vykdomi ne teikiant administracinę paslaugą, o vykdant Tarnybai paskirtą ūkio subjekto veiklos priežiūros funkciją. Iš anksto reikalingų visų dokumentų baigtinio sąrašo sudaryti neįmanoma, kadangi kiekvienas teikėjas jų turi skirtingą kiekį. Įsakyme išsamiai išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, pateiktas teisinis pagrindas, kuriuo remtasi priimant Įsakymą, nurodyta apskundimo tvarka, todėl Įsakymas visiškai atitinka jam nustatytus VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

3717.

38Atsakovas pažymėjo, kad pats pareiškėjas turėjo informuoti Tarnybą apie informacijos pasikeitimus ir turėjo teisę teikti tik tas paslaugas, kurias identifikuoja sertifikatai, kurie buvo nurodyti patikimame sąraše ir paminėti Įsakyme, nes patikimas sąrašas yra vienintelis šaltinis, pagal kurį privalu tikrinti, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas turi kvalifikuotą statusą ir kokios jo paslaugos yra kvalifikuotos (eIDAS reglamento 21 str. 3 d., 22 str. 1 d.). Deklaracijoje, kaip klaidingai nurodo pareiškėjas, jokie identifikaciniai paslaugų numeriai nėra nurodyti ir tai dar kartą patvirtina, kad Tarnybai vien iš deklaracijos vertinimui reikalingos informacijos nustatyti buvo neįmanoma. Atsakovas nurodė, kad į pareiškėjo raštą bei vėlesnius el. laiškus (2018 m. vasario 9 d., vasario 20 d., vasario 21 d., vasario 22 d., vasario 23 d.) išsamiai atsakyta Tarnybos 2018 m. kovo 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-604 „Dėl kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso“ VAĮ nustatyta tvarka ir terminais. Tarnyba, priimdama Įsakymą, baigė deklaracijos vertinimą ir priėmė sprendimą, t. y. pereinamuoju laikotarpiu numatyta vertinimo procedūra yra baigta ir jokie tolimesni pareiškėjo kreipimaisi neturi ir negali turėti jokios įtakos Įsakymo teisėtumui ir pagrįstumui.

3918.

40Pareiškėjas, nagrinėjant bylą teisme, pateikė papildomą prašymą, kuriame prašė teismo priimti nutartį kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių, 51 straipsnio 3 dalies nuostatų išaiškinimo.

4119.

42Atsakovas su pareiškėjo prašymu kreiptis į Teisingumo Teismą nesutiko, nurodė, kad šis prašymas nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas. Atsakovo nuomone, eIDAS reglamento nuostatos yra suprantamos ir aiškios, todėl teismas yra kompetentingas jas pritaikyti nagrinėjamoje byloje.

43II.

4420.

45Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Skaitmeninis sertifikavimo centras“ skundą atmetė.

4621.

47Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-78 teisėtumo ir pagrįstumo.

4822.

49Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2004 m. liepos 1 d. Pagrindinė jo veikla – kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymas, sertifikavimo paslaugų teikimas, asmenų registravimas sertifikatams gauti, konsultavimo paslaugų teikimas ir kita susijusi veikla. Nuo 2005 m. vasario 23 d. pareiškėjas buvo registruotas kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų teikėju. Nuo 2016 m. liepos 1 d. visoje ES tiesiogiai taikomas naujas patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinis reglamentavimas, įtvirtintas eIDAS reglamente. Iki eIDAS reglamento įsigaliojimo galiojusi Direktyva 1999/93/EB iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos saugios, patikimos ir patogios naudoti elektroninės operacijos. Siekiant užtikrinti, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitiktų eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, nustatyta, kad kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai turi kreiptis į atitikties vertinimo įstaigą (eIDAS reglamento 3 str. 18 d.), po to parengtas atitikties įvertinimo ataskaitas kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai privalo pateikti priežiūros įstaigai, kuri vertina kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą ir atitiktį eIDAS reglamentui (eIDAS reglamento 43 konstatuojamoji dalis, 51 str. 3 d.). eIDAS reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą rinkos dalyviams.

5023.

51Atsakovas pareiškėjui teikė metodinę pagalbą, informuodamas apie eIDAS reglamento įsigaliojimą, taikymo aspektus, eIDAS reglamente pereinamajam laikotarpiui įtvirtintus reikalavimus. Pareiškėjas buvo informuotas, kad siekiant išlaikyti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą, teisę toliau teikti kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugas, jis iki 2017 m. liepos 1 d. turi pateikti atsakovui atitikties įvertinimo ataskaitą vertinimui dėl atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams. Pareiškėjas atsakovo buvo kviečiamas susitikti aptarti eIDAS reglamento taikymą, bet į susitikimą neatvyko. Pareiškėjas tik 2017 m. birželio 23 d. pateikė atsakovui atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotą vieno puslapio atitikties vertinimo deklaraciją Nr. eIDAS170003, nepateikė jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti vertinti pareiškėjo veiklos dokumentai ir atitikties vertinimo rezultatai dėl pareiškėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų atitikties eIDAS reglamentui. Deklaracijoje nurodyta, kad ji išduota, remiantis 2017 m. birželio 12 d. protokolu Nr. 701261-02, kuris atsakovui pateiktas nebuvo. Kadangi deklaracija pateikta atsakovui iki 2017 m. liepos 1 d., atsakovas pradėjo pareiškėjo atitikties eIDAS reglamentui įvertinimą pagal šio reglamento 51 straipsnio 3 dalį. Atsakovas 2017 m. liepos 5 d., 2017 m. rugpjūčio 4 d. ir 2018 m. sausio 5 d. raštais prašė pareiškėjo pateikti konkrečius duomenis ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar pareiškėjo paslaugos atitinka minėto reglamento reikalavimus. Pareiškėjas 2017 m. liepos 14 d. raštu nepateikė atsakovo prašomų dokumentų, o paprašė nurodyti prašymo pateikti papildomus dokumentus teisinį pagrindą. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu detaliau nurodė argumentus ir pakartotinai paprašė pateikti Tarnybai reikalingą informaciją. Į šį atsakovo raštą pareiškėjas neatsakė, todėl atsakovas 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (50.2) 1B-42 įspėjo pareiškėją, jog, jei iki 2018 m. sausio 19 d. jis atsakovui nepateiks prašomos informacijos, pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas bus panaikintas. Pareiškėjas į minėtą atsakovo raštą neatsakė, reikiamos informacijos nepateikė. Pareiškėjas, nepateikdamas vertinimui reikiamų duomenų ir informacijos, neįrodė pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams, todėl atsakovas priėmė skundžiamą Įsakymą. Įsakymo įsigaliojimo data nustatyta 2018 m. gegužės 11 d., atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos 2018 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2-1221 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo“ atsakovui nurodytą poreikį numatyti ilgesnį laikotarpį, kad būtų sumažintos galimos grėsmės, kylančios tinkamai nespėjus pasiruošti pokyčiams sveikatos priežiūros įstaigoms, teismams, antstolių ir notarų kontoroms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

5224.

53Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog atsakovas, priėmęs ginčijamą Įsakymą, nepažeidė pareiškėjo teisių bei teisėtų interesų, priešingai, pareiškėjas, nevykdydamas teisės aktų nuostatų, neteikdamas informacijos ir nebendradarbiaudamas su priežiūros įstaiga, savo neveikimu iš esmės ir lėmė ginčijamo Įsakymo priėmimą. Pareiškėjui kvalifikuotas statusas buvo suteiktas pagal Direktyvos 1999/93/EB, kuri neteko galios įsigaliojus eIDAS reglamentui, nuostatas. Kadangi reglamentai yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, nuo 2016 m. liepos 1 d. privaloma vadovautis eIDAS reglamento nuostatomis, nepriklausomai nuo to, ar Elektroninio parašo įstatymas iki minėtos datos pripažintas netekusiu galios. Esant nurodytoms aplinkybėms, vykdant patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą, taikytinos tik eIDAS reglamento nuostatos. Pagal eIDAS reglamentą pareiga įrodyti savo kvalifikuoto statuso atitikimą šio reglamento reikalavimams tenka pačiam sertifikavimo paslaugų teikėjui – pareiškėjui. Nutarimo 1.1 punktu priežiūros įstaigos funkcijas pavesta vykdyti atsakovui, o Nutarimo 1.2 punktu atsakovas paskirtas atsakingu už nacionalinio patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą (eIDAS reglamento 22 str. 1 d.). Pagal eIDAS reglamento 17 straipsnio 2 dalį apie atsakovą, kaip priežiūros įstaigą, buvo pranešta Europos Komisijai. Atsakovas turi teisinį pagrindą atlikti pareiškėjo, kaip kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, priežiūrą, atlikti jo auditą, gauti pareiškėjo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamentui vertinimui reikalingą informaciją. Taigi eIDAS 17 straipsnio 4 dalies g punkto ir 51 straipsnio 3 dalies nuostatos bei Nutarimas suteikia atsakovui teisinį pagrindą veikti kaip priežiūros įstaigai eIDAS reglamento prasme ir panaikinti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą, priimant Įsakymą. Atsakovui teisę prašyti pateikti vertinimui reikalingus dokumentus suteikia eIDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalis bei 51 straipsnio 3 dalis.

5425.

55Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas atsakovui pateikė tik vieno puslapio deklaraciją, o prašomų dokumentų ir informacijos, kuri būtina įvertinti, ar pareiškėjo teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus, iki skundžiamo Įsakymo priėmimo nepateikė. Atsakovas, kaip priežiūros įstaiga, turi pareigą išsamiai išnagrinėti pateiktą informaciją, sprendimo teisė dėl statuso suteikimo priklauso priežiūros įstaigai. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr.(50.2) 1B-2111 detalizavo prašomos jam pateikti informacijos teisinį pagrindą ir jo būtinumą pareiškėjo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams įvertinimui. Atsakovas savo 2018 m. sausio 5 d. rašte Nr. (50.2) 1B-42 nurodė, kad pareiškėjui nepateikus dokumentų, kvalifikuotas statusas jam bus panaikintas, bet pareiškėjas jokių veiksmų nesiėmė. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas, priimdamas ginčijamą Įsakymą, pažeidė eIDAS reglamento nuostatas, priešingai, atsakovas, priimdamas ginčijamą Įsakymą, pagrįstai ir teisėtai vadovavosi eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto ir 51 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Pareiškėjas nesilaikė eIDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies i punkto nuostatų, pagal kurias jis privalėjo turėti su priežiūros įstaiga suderintą veiklos nutraukimo planą, tokio plano pareiškėjas atsakovui nepateikė. Pareiškėjo pateiktoje deklaracijoje nurodyta, kad pareiškėjas atitinka eIDAS reglamento 24 straipsnio reikalavimus, tačiau ši deklaracijos nuostata prieštarauja faktiniams duomenims, nes veiklos nutraukimo planas nebuvo pateiktas atsakovui ir su juo suderintas. Pareiškėjas, pateikęs vien deklaraciją, neįrodė savo atitikties eIDAS reglamentui pagal šio reglamento 51 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Pareiškėjas taip pat nepateikė informacijos, kokius elektroninio parašo kūrimo įtaisus naudoja, nors atsakovas 2016 m. liepos 14 d. raštu Nr. (50.2)1B-2085 prašė tokią informaciją pateikti. Pareiškėjui nepateikus informacijos apie naudojamus elektroninio parašo kūrimo įtaisus, jų atitiktis Direktyvos 1999/93/EB 3 straipsnio 4 daliai nebuvo patvirtinta, dėl ko dalis pareiškėjo paslaugų gavėjams pateikiamų įtaisų nebuvo ir nėra įtraukti į eIDAS reglamento 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą ir neatitinka eIDAS reglamento reikalavimų.

5626.

57Teismas vertino, kad pareiškėjui neįrodžius atitikties eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams ir nesugebėjus įrodyti pasirengimo vykdyti eIDAS reglamente numatytas pareigas, gali kilti teisinės pasekmės pagal minėto reglamento 25 straipsnio 2 dalis visoje ES. Šio ginčo kontekste taikytinos eIDAS reglamento nuostatos, nes šio reglamento 51 straipsnio 3 dalis nustatė pareigą visiems kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams pateikti atsakovui atitikties vertinimo ataskaitą, o atsakovui, kaip priežiūros įstaigai, kilo pareiga ją įvertinti ir nustatyti, ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka nustatytus eIDAS reglamento reikalavimus. Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui neįrodžius, kad atitinka eIDAS reglamento reikalavimus, jo kvalifikuotas statusas panaikinamas ir jis išbraukiamas iš patikimo sąrašo. Teismas pripažino, kad atsakovo veiksmai, atliekant pareiškėjo teikiamų paslaugų vertinimą pereinamuoju laikotarpiu, buvo vykdomi ne teikiant administracinę paslaugą, o vykdant atsakovui paskirtą ūkio subjekto veiklos priežiūros funkciją. Todėl, teismo vertinimu, VAĮ nuostatos šiam ginčui taikytinos tiek, kiek jos reglamentuoja individualiam administraciniam aktui nustatytus reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad Įsakymas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, yra išsamus, aiškus, pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą ir šį Įsakymą panaikinti.

5827.

59Teismas pažymėjo, kad Susisiekimo ministerija 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-2718 išsamiai ir visapusiškai atsakė pareiškėjui į jo 2017 m. liepos 13 d. raštą Nr. LRV-20170713-01-S, kuriuo pareiškėjas kreipėsi į Vyriausybę ir nurodė klausimus ir pasiūlymus, siekiant nustatyti aiškią priežiūros įstaigos tvarką teikti eIDAS reglamente numatytas administracines paslaugas. Apie tai, kad pavedimas laikomas įvykdytu, Vyriausybės kanceliarija pareiškėją informavo pakartotinai 2018 m. sausio 15 d. ir 2018 m. kovo 12 d. raštais. Nors eIDAS 51 straipsnio 2 dalis nustato, kad pagal Direktyvą 1999/93/EB fiziniams asmenims išduoti kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą laikomi kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais iki jų galiojimo pabaigos, 51 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pagal Direktyvą 1999/93/EB kvalifikuotus sertifikatus sudarantis sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal eIDAS reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju tol, kol priežiūros įstaiga baigia atitikties ataskaitos vertinimą. Pareiškėjo pateiktos deklaracijos vertinimas baigtas ir nuo 2018 m. gegužės 11 d. jo kvalifikuotas statusas panaikintas. Įsakyme nurodyti tų pareiškėjo sertifikatų serijiniai numeriai, kuriais identifikuojamas paslaugas pareiškėjui buvo suteikta teisė teikti pagal iki 2016 m. liepos 1 d. taikytą teisinį reguliavimą ir kurių atžvilgiu buvo taikytas eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje nurodytas pereinamasis laikotarpis. Pareiškėjas pats turėjo informuoti atsakovą apie informacijos pasikeitimus, kadangi sertifikatai, kuriais identifikuojamos paslaugų teikėjo paslaugos, įrašomi į patikimą sąrašą. Pareiškėjas turėjo teisę teikti tik tas paslaugas, kurias identifikuoja sertifikatai, kurie nurodyti patikimame sąraše ir paminėti ginčijame Įsakyme, kadangi patikimas sąrašas yra vienintelis šaltinis, pagal kurį privalu tikrinti, ar patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas turi kvalifikuotą statusą ir kokios jo paslaugos yra kvalifikuotos. Kadangi deklaracijoje, pateiktoje atsakovui, jokie identifikaciniai paslaugų numeriai nenurodyti, vien iš deklaracijos vertinimui reikalingos informacijos nustatyti nebuvo įmanoma. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

6028.

61Teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, nes eIDAS reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio nuostatos yra aiškios ir suprantamos. Pareiškėjo atitikties eIDAS reglamentui vertinimas pereinamuoju laikotarpiu pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį atliekamas iš esmės pagal tas pačias procedūras, kaip ir naujai ketinančių teikti paslaugas subjektų, ir laikantis to paties kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams keliamų reikalavimų atitikties patikrinimo ir užtikrinimo mechanizmo, taikant eIDAS reglamento 20 straipsnio nuostatas. eIDAS reglamentas, įpareigodamas priežiūros įstaigą prižiūrėti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, suteikė jai diskrecijos teisę vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų atitikimą eIDAS reglamento reikalavimams, aprašydamas tik pagrindinius priežiūros procedūrų žingsnius. Pareiškėjas iš esmės prašė Teisingumo Teismo pritaikyti eIDAS reglamentą šioje administracinėje byloje kilusiam ginčui, kas yra išimtinė nacionalinio teismo kompetencija, todėl tokio pobūdžio klausimai negali būti teikiami Teisingumo Teismui. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl kreipimosi į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

6229.

63Atmetus skundą, pareiškėjui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintos (ABTĮ 40 str. 1 d.).

64III.

6530.

66Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde pareiškėjas vadovaujasi tokiais pagrindiniais argumentais:

6730.1.

68Pirmosios instancijos teismo sprendime yra perrašyti atsakovo atsiliepimo argumentai ir visiškai neatsižvelgta ir nepasisakyta dėl pareiškėjo skundo argumentų, kad Įsakymas yra neteisėtas dėl to, jog tuo faktiniu pagrindu, kuris nurodytas Įsakyme, jokie teisės aktai nenumato atsakovo teisės panaikinti pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statuso ir pareiškėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą. Atsakovas Įsakymą grindė tuo, kad pareiškėjas nepateikė atsakovo prašomų duomenų ir dokumentų. Nei teismo nurodyti teisės aktai (eIDAS reglamento 17 str. 4 d. g p., 20 str. 2 d. ir 51 str. 3 d. nuostatos), nei kiti teisės aktai nenumato atsakovo teisės reikalauti pateikti jam raštuose nurodytus dokumentus ir panaikinti pareiškėjo kvalifikuotą statusą vien dėl to, kad pareiškėjas nepateikė prašomų dokumentų.

6930.2.

70Pareiškėjas įvykdė eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje numatytą reikalavimą, nes pateikė atsakovui atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky Zkušebni Ustav“ išduotą atitikties įvertinimo deklaraciją Nr. eIDAS 170003 bei įgijo teisę teikti ginčo paslaugas pagal naująjį eIDAS reglamentą. Pareiškėjui nustatytu terminu pateikus minėtą ataskaitą, pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotą statusą atsakovas galėjo panaikinti tik esant eIDAS reglamento 20 straipsnyje, kaip numatyta eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkte, numatytiems pagrindams. Pagal šias nuostatas panaikinti statusą priežiūros įstaiga turi teisę tik tuo atveju, kai atlikus auditą, priežiūros įstaiga pareikalauja, kad būtų ištaisyti pažeidimai, tačiau jie neištaisomi. Pareiškėjo auditas nagrinėjamu atveju nebuvo atliktas, todėl atsakovas neturėjo teisės panaikinti pareiškėjo kvalifikuotą statusą, remdamasis eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punktu ir 20 straipsnio 2 ir 3 dalimis, nes neegzistavo šiose normose numatytos kvalifikuoto statuso panaikinimo būtinos sąlygos.

7130.3.

72Įsakymu pareiškėjo kvalifikuotas statusas panaikintas už dokumentų nepateikimą, o ne už pareiškėjo neatitikimą eIDAS reglamento reikalavimams, todėl pareiškėjo atitikimas ar neatitikimas eIDAS reglamento reikalavimams nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko. Būtent priežiūros įstaiga turi pareigą prižiūrėti paslaugų teikėjus, t. y. pareiga nustatyti ir įrodyti eIDAS reglamento pažeidimus tenka atsakovui. Be to, pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuoto statuso atitikimas eIDAS reglamento reikalavimams nebuvo nurodytas kaip Įsakymo priėmimo pagrindas, todėl teismas savavališkai išėjo už bylos nagrinėjimo ribų, nes nagrinėjo Įsakyme nenurodytas aplinkybes dėl pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikimo eIDAS reglamento reikalavimams. Aptartos eIDAS reglamento nuostatos nesuteikia atsakovui teisės panaikinti pareiškėjo statusą už prašomų dokumentų nepateikimą.

7330.4.

74Teismas netinkamai aiškino ir taikė eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkto, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 51 straipsnio 3 dalies nuostatas. Pagal minėtas nuostatas pagrindas panaikinti pareiškėjo kvalifikuotą statusą yra ne atsakovo nuomonė, kad pareiškėjas pažeidė eIDAS reglamento reikalavimus, o nustatyta tvarka atliktas pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų auditas, kuris, kaip minėta, nagrinėjamu atveju nebuvo atliktas. Bet kokie teismo pasvarstymai apie tariamą pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų neatitikimą eIDAS reglamento reikalavimams laikytini nekompetentingais, nes teismas neturi tam specialių žinių.

7530.5.

76Teismo išvada, jog pareiškėjas nesilaikė eIDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies i punkto nuostatų yra nepagrįsta, nes veiklos nutraukimo plano neturėjimas nebuvo nurodytas kaip Įsakymo priėmimo pagrindas. Todėl minėtas argumentas nėra niekaip susijęs su Įsakymo teisėtumu. Be to, tai, kad pareiškėjas nepateikė plano atsakovo prašymu, nepatvirtina, kad jis plano, suderinto su atsakovu, neturėjo. Pareiškėjas turėjo su atsakovu suderintą veiklos nutraukimo planą, o eIDAS reglamentas jokių papildomų reikalavimų veiklos nutraukimo planui nenustatė. Aplinkybės dėl informacijos apie pareiškėjo naudojamų elektroninio parašo kūrimo įtaisų tariamą neatitikimą eIDAS reglamento reikalavimams taip pat nebuvo Įsakymo priėmimo pagrindu, todėl jos taip pat nėra susiję su Įsakymo teisėtumu.

7730.6.

78Teismas neatsakė nei į vieną pareiškėjo pateiktą klausimą, argumentai, kuriais remiantis teismas atmetė pareiškėjo prašymą kreiptis dėl prejudicinio sprendimo, iš esmės buvo perrašyti iš atsakovo atsiliepimo į pareiškėjo prašymą.

7931.

80Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriame prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8132.

82Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, laikėsi ABTĮ 86 straipsnio reikalavimų, pasisakė dėl visų esminių skundo pagrindą sudarančių aplinkybių ir pareiškėjo reikalavimų, sprendimo motyvuojamoje dalyje išdėstytos nustatytos bylos faktinės aplinkybės, įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, argumentai, dėl kurių teismas atmetė pareiškėjo skunde nurodytus motyvus, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai.

8333.

84Atsakovas akcentuoja, jog iki eIDAS reglamento įsigaliojimo patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui suteiktas kvalifikuotas statusas nėra besąlygiškai pripažįstamas eIDAS reglamentu. Buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį turėjo būti įgyvendinti eIDAS reglamento keliami nauji reikalavimai. Pareiga įrodyti kvalifikuoto statuso atitikimą eIDAS reglamento reikalavimams teko pačiam sertifikavimo paslaugos teikėjui – pareiškėjui. Pirminio atitikties vertinimo įstaigos parengto atitikties įvertinimo dokumento pateikimas priežiūros įstaigai savaime nereiškia, jog patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, nes būtent priežiūros įstaiga turi patikrinti atitiktį eIDAS reglamento reikalavimams ir nuspręsti dėl kvalifikuoto statuso. Minėta įstaiga gali priimti priešingą sprendimą nei nurodytas atitikties įvertinimo ataskaitoje, kadangi sprendimo teisė dėl statuso suteikimo teisė priklauso priežiūros įstaigai. Teisę prašyti pateikti vertinimui reikalingus dokumentus suteikia eIDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalis ir 51 straipsnio 3 dalis. Atsakovas kelis kartus prašė pareiškėjo pateikti konkrečius duomenis ir dokumentus, tačiau pareiškėjas, pateikęs vieno puslapio deklaraciją, daugiau jokių dokumentų ir prašomos informacijos Tarnybai iki pat Įsakymo priėmimo nepateikė.

8534.

86Atsakovas pažymi, kad Tarnybos pozicija tiek priimant Įsakymą, tiek nagrinėjant administracinę bylą teisme buvo nuosekli ir nekintanti. Buvo aiškiai nurodyta, kad apelianto ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas panaikintas apeliantui nepateikus Tarnybos prašytų dokumentų ir informacijos ir neįrodžius savo ir savo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams. Dėl veiklos nutraukimo plano atsakovas akcentuoja, jog tai yra vienas iš imperatyvių reikalavimų, nustatytas eIDAS reglamento 24 straipsnio 2 dalies i punkte. Apeliantas atnaujinto veiklos nutraukimo plano Tarnybai nepateikė ir jo nederino. Nauji reikalavimai ir pareigos buvo nustatyti ir kvalifikuotiems elektroninio parašo kūrimo įtaisams, tačiau apeliantas Tarnybai nepateikė jokios informacijos apie naudojamus elektroninio parašo kūrimo įtaisus. Atsakovas taip pat akcentuoja, kad administracinėje byloje ekspertizės skyrimo klausimas net nebuvo svarstytas, o deklaracija savaime nelaikytina ekspertų išvada ABTĮ 61 straipsnio 3 dalies prasme.

8735.

88Atsakovo vertinimu, byloje nėra poreikio kreiptis į Teisingumo Teismą dėl eIDAS reglamento išaiškinimo, nes eIDAS reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kurio nuostatos yra aiškios ir suprantamos.

89Teisėjų kolegija

konstatuoja:

90IV.

9136.

92Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Įsakymo, kuriuo atsakovas panaikino pareiškėjo jau turimą kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą bei šių paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą, teisėtumo bei pagrįstumo.

9337.

94Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria ji buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir, kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013).

9538.

96Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tikrindamas ginčijamo Įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, pakankamai detaliai išanalizavo teisinius santykius, dėl kurių kilo ginčas, iš esmės teisingai išnagrinėjo ir įvertino paties ginčijamo administracinio akto turinį. Teisėjų kolegija, byloje nenustačiusi ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, pripažįsta tikslinga atskirai aptarti tik tuos aspektus, dėl kurių apeliaciniame skunde keliamas ginčas, t. y. dėl teisinio pagrindo, suteikiančio atsakovui teisę panaikinti pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir pareiškėjo teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų bei su jomis susijusių paslaugų kvalifikuotą statusą Įsakyme nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu, taip pat dėl atsakovo teisės reikalauti pateikti jam raštuose nurodytus dokumentus, dėl eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g punkte ir 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų kvalifikuoto statuso panaikinimo būtinųjų sąlygų, taip pat pirmosios instancijos teismo sprendimo nepakankamo motyvavimo ar išėjimo už bylos nagrinėjimo ribų.

9739.

98Byloje keliamas klausimas, susijęs su 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

9940.

1002016 m. liepos 1 d. įsigaliojęs eIDAS reglamentas patobulino ir išplėtė Direktyvos 1999/93/EB acquis (eIDAS reglamento preambulės 3 p.). Vis dėlto, eIDAS reglamento įsigaliojimas ir taikymo pradžia automatiškai nepanaikino kvalifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodančių sertifikavimo paslaugų teikėjų statuso, nes eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalimi nustatytas pereinamasis laikotarpis – „[k]valifikuotus sertifikatus pagal Direktyvą 1999/93/EB išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. priežiūros įstaigai pateikia atitikties įvertinimo ataskaitą. Kol nepateikiama tokia atitikties įvertinimo ataskaita ir priežiūros įstaiga baigia jos įvertinimą, tas sertifikavimo paslaugų teikėjas pagal šį reglamentą laikomas kvalifikuotu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju“. Taigi pareiškėjas, laiku (iki 2017 m. liepos 1 d.) padavęs atitikties įvertinimo ataskaitą atsakovui (t. y. įgaliotai priežiūros įstaigai eIDAS reglamento prasme), iki atsakovo atlikto ataskaitos įvertinimo išlaikė kvalifikuotų paslaugų (pažymėtina, kad tų, kurias teikė pagal Direktyvą 1999/93/EB) teikėjo statusą. Vis dėlto, vien pats ataskaitos pateikimas atsakovui savaime nelemia pripažinimo, jog pareiškėjas atitinka eIDAS reglamentu nurodytus reikalavimus kvalifikuotų paslaugų teikėjams ir toliau turi būti laikomas kvalifikuotų paslaugų teikėju eIDAS reglamento prasme. Atvirkščiai, vienintelė teisinė pasekmė pateikus eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitą yra laikinas jau turėto statuso išsaugojimas, iki priežiūros įstaiga baigs vertinti pateiktą atitikties įvertinimo ataskaitą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, priežiūros įstaigos vaidmuo šiame procese nėra formalus, ji privalo užtikrinti, kad tie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos atitiktų šiame reglamente nustatytus reikalavimus (eIDAS reglamento 17 str. 3 d. a p. – priežiūros įstaigos vaidmuo) ir viena iš priežiūros įstaigos funkcijų yra patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams bei jų teikiamoms paslaugoms suteikti kvalifikacijos statusą ir jį panaikinti pagal 20 ir 21 straipsnius (eIDAS reglamento 17 str. 4 d. g p.), todėl vien atitikties įvertinimo ataskaitos, kad ir patvirtintos atitikties vertinimo įstaigos, pateikimas savaime nieko nelemia, o tik leidžia išvengti statuso praradimo vien dėl ataskaitos pateikimo termino praleidimo.

10141.

102Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad eIDAS reglamentas nedetalizuoja jokios ypatingos 51 straipsnio 3 dalyje minimos atitikties įvertinimo ataskaitos vertinimo procedūros ir nedaro nuorodos į valstybių narių nacionalinę teisę tokioms procedūroms nustatyti. Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra ir kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos inicijavimas įtvirtintas eIDAS reglamento 20–21 straipsniuose. Nepaisant to, jog 20 straipsnio 1–2 dalyse expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) nurodomas atliekamas auditas, o 21 straipsnio 1–2 dalyse aptariant priežiūros įstaigos veiksmus, auditas neminimas ir nurodoma tik tiek, kad priežiūros įstaiga patikrina, ar teikėjas ir paslaugos atitinka reikalavimus; be to, 20 straipsnyje minimi paslaugų teikėjai, kurie jau turi teisę teikti paslaugas, o 21 straipsnyje – subjektai dar tik ketinantys teikti paslaugas, tačiau vadovaujantis ENISA nuomone, pateikta Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros gairėse inicijavimo procedūra, numatyta eIDAS reglamento 21 straipsnyje, turi pasinaudoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, neturintys kvalifikuoto statuso teikti tam tikros rūšies kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas. Tokiu atveju, šis teikėjas turi priežiūros įstaigai pateikti pranešimą apie savo ketinimą teikti atitinkamas paslaugas, kartu su atitikties vertinimo įstaigos parengta atitikties įvertinimo ataskaita. Tuomet jau priežiūros įstaiga vertina pateikto prašymo pasikeitimų svarbą ir nusprendžia, ar reikalinga vykdyti ad hoc (esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą) auditą arba prašyti atitikties vertinimo įstaigos atlikti paslaugų atitikties vertinimą, kad būtų patvirtinta, jog teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus. Taigi, jei eIDAS reglamento 21 straipsnio tvarka paduoto ketinimo kartu su atitikties įvertinimo ataskaita nepakanka tam, kad priežiūros įstaiga padarytų išvadą dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo ir jo paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams – tuomet galima prašyti atlikti auditą, kuris yra numatytas eIDAS reglamento 20 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, procedūra, įtvirtinta 21 straipsnyje persipina su procedūra, numatyta eIDAS reglamento 20 straipsnyje, todėl negalima griežtai atskirti šių dviejų procedūrų ir argumentuoti, jog konkrečiu atveju gali būti taikoma tik viena iš jų.

10342.

104Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pastebi, jog, kaip nurodyta ir ENISA gairėse, ši tvarka turi niuansų, kai kalbama apie sertifikavimo paslaugų teikėjus (Direktyvos 1999/93/EEB prasme), teikusius kvalifikuotus sertifikatus fiziniams asmenims ir tapusius kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais, teikiančiais kvalifikuotus sertifikatus elektroniniams parašams pagal eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalį. Tokiems kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams bet koks pokytis, kuris „reikšmingai“ skiriasi nuo atitinkamų paslaugų, kaip jos buvo teikiamos iki 2016 m. liepos 1 d. (t. y. iki eIDAS reglamento taikymo dienos), suponuoja pareigą naudotis eIDAS reglamento 21 straipsnyje numatytu inicijavimo procesu. Teismo vertinimu, tie kvalifikuoti sertifikatai, kurie jau buvo teikiami pagal Direktyvą 1999/93/EB ir reikšmingai nesiskiria nuo tų paslaugų, kurios pretenduoja būti teikiamos kaip kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos, kvalifikuotomis paslaugomis tampa nesivadovaujant eIDAS reglamento 21 straipsniu (t. y. nesinaudojant inicijavimo procedūra), tačiau tuomet tokios paslaugos yra įvertinamos naudojantis 20 straipsnio 2 dalies procedūra ir joms įvertinti gali būti inicijuojamas auditas arba atitikties įvertinimas (kaip matyti eIDAS reglamento 20 straipsnio 2 dalies gramatinė formuluotė suponuoja, jog veiksmus atliekant priežiūros įstaigos iniciatyva (o ne dėl privalomo bent kas 24 mėn. sueinančio termino pagal 20 str. 1 d.), yra įtvirtinta alternatyva – arba auditas, arba atitikties įvertinimas). Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad tuo atveju, kai teikta ir norima pradėti teikti paslauga reikšmingai nesiskiria, nereikia vadovautis 21 straipsniu, o 20 straipsnio 2 dalis neįpareigoja visais atvejais atlikti auditą, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad atsakovas privalėjo atlikti auditą tam, kad Įsakymu panaikintų pareiškėjo statusą ir pareiškėjo argumentai šiuo aspektu vertintini kritiškai.

10543.

106Dėl pareiškėjo argumentų, jog priežiūros įstaiga (šiuo atveju, atsakovas) neturi teisės prašyti papildomų duomenų, o pareiškėjas neturi pareigos jų teikti pažymėtina, kad sisteminis eIDAS reglamento aiškinimas leidžia teigti, kad priežiūros įstaiga, siekdama įvykdyti savo funkciją – patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms suteikti kvalifikacijos statusą ir jį panaikinti pagal 20 ir 21 straipsnius (eIDAS reglamento 17 str. 4 d. g p., 51 str. 3 d. pavesta funkcija, 20 str. 2–3 d. nurodyta veikla) – turi turėti būtinus įgaliojimus (eIDAS reglamento 17 str. 1 d. „<...> Priežiūros įstaigoms suteikiami būtini įgaliojimai ir pakankamai išteklių jų funkcijoms vykdyti.“) tą padaryti, inter alia (be kita ko) reikalauti informacijos, būtinos tinkamai įvertinti teikėjo ir paslaugos atitiktį. Kaip nurodyta ir Europos Komisijos Q&A dėl taisyklių, taikomų patikimumo užtikrinimo paslaugoms nuo 2016 m. liepos 1 d. (https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/revised_qa_on_trustservices._november.2017.pdf paaiškinimas pateiktas kvalifikuoto statuso suteikimo kontekste, p. 4), sprendžiant dėl atitikties, galutinis sprendimas yra priežiūros įstaigos rankose, todėl ji gali tiek remtis jai pateiktu atitikties įvertinimu, tiek ir paprašyti daugiau informacijos bei nuspręsti priešingai atitikties įvertinimo ataskaitai. Atsižvelgdama į šiame nutarties punkte pateiktą teisės aiškinimą, teisėjų kolegija kritiškai vertina pareiškėjo argumentus, jog atsakovas nepagrįstai suformulavo pareiškėjui reikalavimą pateikti papildomą informaciją bei ją pagrindžiančius duomenis, o pareiškėjas neturėjo pareigos ją teikti bei atmeta kaip nepagrįstus.

10744.

108Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pareiškėjo argumentu, jog teismas pats neturėtų vertinti pareiškėjo statuso atitikties eIDAS reglamentui, nes tai daryti yra priežiūros įstaigos prerogatyva, o ir pats atitikties klausimas neturėtų būti sprendžiamas teismo nutartyje, kai priežiūros įstaiga neturi pakankamai duomenų tokio sprendimo priėmimui (t. y. spręsti šiuo klausimu nebuvo pakankamai duomenų pačiai priežiūros įstaigai), tačiau vertinant patį Įsakymą, negalima konstatuoti, jog statusas panaikintas ne dėl neatitikties eIDAS reglamento reikalavimams. eIDAS reglamentas nenumato atitikties prezumpcijos vien dėl atitikties įvertinimo ataskaitos pateikimo, todėl atsakovui savo kompetencijos ribose paprašius, o pareiškėjui atsisakius teikti papildomus duomenis, būtinus atitikčiai įvertinti, pareiškėjas galėjo būti pripažintas neatitinkančiu eIDAS reglamento reikalavimų. Pastebėtina, kad eIDAS reglamentas neįpareigoja priežiūros įstaigos paslaugų teikėją pripažinti atitinkančiu reglamento reikalavimus, neatitinkančiu reglamento reikalavimų arba nepateikusiu užtektinai informacijos, kad tai būtų galima įvertinti, kaip savarankišką pagrindą, todėl kritiškai vertintini pareiškėjo motyvai, kad pareiškėjo statusas panaikintas ne už neatitikimą eIDAS reglamento reikalavimams, o už duomenų nepateikimą, todėl jo atitikimas ar neatitikimas eIDAS reglamento reikalavimams nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko.

10945.

110Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90); 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92); 1999 m. sausio 21 d. sprendimą byloje Garcia Ruiz prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 30544/96); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011). Pabrėžtina, kad proceso šalies netenkinantys, ar, jos manymu, neišsamūs, netinkami teismo sprendimo motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas neatsakė į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai, o teismo sprendimas neatitinka ABTĮ 86 ir 87 straipsnio reikalavimų. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, nustatė, kad buvo atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, pareiškėjo skundo argumentai buvo įvertinti, o rėmimasis atsakovo išdėstyta teisine argumentacija, savaime neleidžia padaryti išvados, kad priimtas sprendimas neatitinka ABTĮ 86 bei 87 straipsnių reikalavimų.

11146.

112Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą kreiptis į Teisingumo Teismą. Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsniu, Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti prejudicinį sprendimą dėl Sutarčių išaiškinimo ir Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas teismine tvarka, tas teismas dėl jo kreipiasi į Teisingumo Teismą. Vis dėlto, Teisingumo Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad galutinės instancijos teismo pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą pagal minėtą nuostatą nėra absoliuti ir teismas gali nuspręsti nesikreipti prejudicinio sprendimo, pirma, kai Teisingumo Teismas savo praktikoje jau yra išaiškinęs iš esmės identišką klausimą panašioje byloje (Teisingumo Teismo 1963 m. kovo 27 d. sprendimas byloje Da Costa, sujungtos bylos C-28/62, C-29/62, C-30/62), antra, kai vadovaujamasi acte clair doktrina (Teisingumo Teismo 1982 m. spalio 6 d. sprendimas byloje CILFIT, C-283/81). Pastarajame sprendime Teisingumo Teismas yra pabrėžęs, kad galutinės instancijos teismai, kaip ir visi kiti teismai, turi teisę patys nuspręsti, ar nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje reikalinga atsakyti į Europos Sąjungos teisės klausimą siekiant išspręsti bylą (t. y. nacionalinis teismas nėra saistomas bylos šalių iniciatyvos ir sprendimą kreiptis dėl prejudicinio sprendimo priima savo iniciatyva (ex officio). Taigi, tokie teismai nėra įpareigoti kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, jei šalių keliamas Europos Sąjungos teisės klausimas yra neaktualus, t. y. jei nagrinėjamos bylos sprendimas nepriklauso nuo Teisingumo Teismo išaiškinimo. Taip pat nacionalinis galutinės instancijos teismas neprivalo kreiptis prejudicinio sprendimo tais atvejais, kai dėl teisingo Europos Sąjungos teisės aiškinimo nekyla pagrįstos abejonės. Papildomai pažymėtina, kad Teisingumo Teismo vaidmuo procese dėl prejudicinio sprendimo priėmimo yra aiškinti Europos Sąjungos teisę arba nuspręsti dėl jos galiojimo, o ne taikyti šią teisę faktinei situacijai, kuria grindžiama pagrindinė byla. Šis vaidmuo tenka nacionaliniam teismui, todėl Teisingumo Teismui nepriklauso nei nagrinėti vykstant pagrindinei bylai iškeltų fakto klausimų, nei priimti sprendimo dėl galėjusių atsirasti skirtingų nuomonių, kaip aiškinti ar taikyti nacionalinės teisės normas (Rekomendacijų nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo 7 p.).

11347.

114Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dalis pareiškėjo suformuluotų klausimų yra ne kas kita, kaip siekis, kad būtent Teisingumo Teismas pritaikytų Europos Sąjungos teisės nuostatas konkrečiomis bylos faktinėmis aplinkybėmis. Iš tiesų, kaip tai teisingai pažymi ir atsakovas, dalyje pareiškėjo klausimų yra ne formuluojami prašymai išaiškinti konkrečias jo manymu neaiškias eIDAS reglamento nuostatas, o prašomas įvertinti atsakovo elgesys vykdant jo, kaip priežiūros įstaigos, kompetencijos ribose esančias pareigas (pvz., 2–8 klausimai bei 11–16 klausimai). Taip pat nepaisant to, jog pagal suformuotą jurisprudenciją Teisingumo Teismas neatsako į hipotetinio arba patariamojo pobūdžio klausimus (2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo Pohotovos? s. r. o. prieš Miroslav Vašuta, C-470/12, 27, 29 p. ir juose nurodyta jurisprudencija), pareiškėjo prašyme suformuluoti klausimai atspindi pareiškėjo hipotetinius svarstymus dėl priežiūros institucijos galimai turėtų atlikti veiksmų (pvz., pareiškėjo nurodytas 9 klausimas, iš kurio, be kita ko, negalima nustatyti, kurios konkrečios eIDAS reglamento normos aiškinimo pareiškėjas siekia). Likusiais klausimais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija jau išdėstė savo poziciją, paremtą eIDAS reglamento nuostatų aiškinimu, šios nutarties 43–44 punktuose, ir nemato pagrindo konstatuoti, kad šios nuostatos yra nepakankamai aiškios, dėl ko reikėtų kreiptis į Teisingumo Teismą, tad šis pareiškėjo prašymas yra netenkinamas.

11548.

116Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

117Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

118Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinį skundą atmesti.

119Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

120Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skaitmeninio... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde nurodė, kad įmonė Lietuvos Respublikos juridinių... 9. 3.... 10. Nuo 2016 m. liepos 1 d. visose Europos Sąjungos (toliau – ir ES) valstybėse... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos... 13. 5.... 14. Atsakovas 2018 m. vasario 5 d. priėmė skundžiamą Įsakymą, kuriuo... 15. 6.... 16. Pareiškėjo vertinimu, atsakovo reikalavimai pateikti papildomus duomenis ir... 17. 7.... 18. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas Įsakymas yra su akivaizdžiomis... 19. 8.... 20. Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba su pareiškėjo... 21. 9.... 22. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje, kaip ir... 23. 10.... 24. Atsakovas nurodė, kad Tarnyba pareiškėjui ne vieną kartą teikė metodinę... 25. 11.... 26. Atsakovas nurodė, kad Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos... 27. 12.... 28. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjui iki Įsakymo priėmimo kvalifikuotas... 29. 13.... 30. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo skunde nurodytais teiginiais, kad Įsakymas... 31. 14.... 32. Atsakovas pažymėjo, kad atitikties vertinimo įstaigos parengto atitikties... 33. 15.... 34. Atsakovas pažymėjo, kad Tarnyba ėmėsi būtinų veiksmų, siekdama gauti... 35. 16.... 36. Atsakovo vertinimu, pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodė, kad VAĮ prasme... 37. 17.... 38. Atsakovas pažymėjo, kad pats pareiškėjas turėjo informuoti Tarnybą apie... 39. 18.... 40. Pareiškėjas, nagrinėjant bylą teisme, pateikė papildomą prašymą,... 41. 19.... 42. Atsakovas su pareiškėjo prašymu kreiptis į Teisingumo Teismą nesutiko,... 43. II.... 44. 20.... 45. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu... 46. 21.... 47. Teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos 2018 m. vasario 5 d.... 48. 22.... 49. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Juridinių asmenų registre įregistruotas... 50. 23.... 51. Atsakovas pareiškėjui teikė metodinę pagalbą, informuodamas apie eIDAS... 52. 24.... 53. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog atsakovas,... 54. 25.... 55. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas atsakovui pateikė tik vieno puslapio... 56. 26.... 57. Teismas vertino, kad pareiškėjui neįrodžius atitikties eIDAS reglamente... 58. 27.... 59. Teismas pažymėjo, kad Susisiekimo ministerija 2017 m. rugpjūčio 11 d.... 60. 28.... 61. Teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog... 62. 29.... 63. Atmetus skundą, pareiškėjui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintos... 64. III.... 65. 30.... 66. Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – ir... 67. 30.1.... 68. Pirmosios instancijos teismo sprendime yra perrašyti atsakovo atsiliepimo... 69. 30.2.... 70. Pareiškėjas įvykdė eIDAS reglamento 51 straipsnio 3 dalyje numatytą... 71. 30.3.... 72. Įsakymu pareiškėjo kvalifikuotas statusas panaikintas už dokumentų... 73. 30.4.... 74. Teismas netinkamai aiškino ir taikė eIDAS reglamento 17 straipsnio 4 dalies g... 75. 30.5.... 76. Teismo išvada, jog pareiškėjas nesilaikė eIDAS reglamento 24 straipsnio 2... 77. 30.6.... 78. Teismas neatsakė nei į vieną pareiškėjo pateiktą klausimą, argumentai,... 79. 31.... 80. Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą,... 81. 32.... 82. Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 83. 33.... 84. Atsakovas akcentuoja, jog iki eIDAS reglamento įsigaliojimo patikimumo... 85. 34.... 86. Atsakovas pažymi, kad Tarnybos pozicija tiek priimant Įsakymą, tiek... 87. 35.... 88. Atsakovo vertinimu, byloje nėra poreikio kreiptis į Teisingumo Teismą dėl... 89. Teisėjų kolegija... 90. IV.... 91. 36.... 92. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Įsakymo, kuriuo atsakovas panaikino... 93. 37.... 94. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad apeliacija administraciniame... 95. 38.... 96. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tikrindamas... 97. 39.... 98. Byloje keliamas klausimas, susijęs su 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento... 99. 40.... 100. 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojęs eIDAS reglamentas patobulino ir išplėtė... 101. 41.... 102. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad eIDAS... 103. 42.... 104. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pastebi, jog, kaip nurodyta... 105. 43.... 106. Dėl pareiškėjo argumentų, jog priežiūros įstaiga (šiuo atveju,... 107. 44.... 108. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pareiškėjo argumentu, jog teismas... 109. 45.... 110. Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama... 111. 46.... 112. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą kreiptis į... 113. 47.... 114. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dalis pareiškėjo suformuluotų... 115. 48.... 116. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 117. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 118. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo... 119. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą... 120. Nutartis neskundžiama....