Byla 2-1777-260/2013
Dėl viešojo pirkimo procedūrų pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kalstata“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Marijampolės ligoninė“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alvarsas“, išvadą byloje teikianti kompetentinga institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,

1

2Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.2-1777-260/2013 dėl viešojo pirkimo procedūrų pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kalstata“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Marijampolės ligoninė“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alvarsas“, išvadą byloje teikianti kompetentinga institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3Ieškovės UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ 2013 04 18 pateiktu ieškiniu prašė: 1)panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Marijampolės ligoninė“ sprendimą atmesti tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ pateiktą supaprastintam atviram konkursui „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkimo Nr. 132794); 2) įpareigoti perkančiąją organizaciją VšĮ „Marijampolės ligoninė“ tęsti supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 132794) procedūras ir sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ pasiūlymą įrašyti pirmu numeriu; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 5-11, t. I).

42013 04 26 ieškovės pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, kuriame nurodė, kad be paminėtų trijų reikalavimų prašo: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Marijampolės ligoninė“ supaprastintame atvirame konkurse „VŠĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkimo Nr. 132794) sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu įrašytas tiekėjo UAB „Alvarsas“ pasiūlymas; 2) panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ „Marijampolės ligoninė“ supaprastintame atvirame konkurse „VŠĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkimo Nr. 132794) priimtą sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Alvarsas“ pasiūlymas pripažintas šio konkurso laimėtoju (b.l.90-93, t. I).

5Ieškovės nurodė, kad perkančioji organizacija VšĮ „Marijampolės ligoninė“ , vykdanti supaprastintą atvirą konkursą „VŠĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 132794), 2013 04 10 sprendimu atmetė ieškovių pateiktą pasiūlymą vien dėl formalaus pažeidimo, t.y. tik dėl to, kad ieškovių pateikto pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) nebuvo įdėtas į voką.

6Dublike (b.l.135-139, t. II) ieškovės nurodė, kad savo ieškinį pilnai palaiko, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 1000 Lt žyminį mokestį.

7Atsakovė VšĮ Marijampolės ligoninė atsiliepimu į ieškinį (b.l.104-113, t. II) prašė ieškinį atmesti, priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime paaiškino, kad 2013 m. vasario 12 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakovė paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr.132794. Viešasis pirkimas buvo vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis , patvirtintomis atsakovės direktoriaus 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.V-157, Supaprastinto atviro konkurso sąlygomis „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“, kitais teisės aktais. Viešojo pirkimo objektas - paprastojo remonto darbai pagal 2007-2013 m. Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo plėtrasiekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos, Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą“. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2013 m. kovo 4 d. 10 val. 2013 m. kovo 4 d. 10 val. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra. Iš viso buvo pateikti 8 (aštuoni) vokai su tiekėjų pasiūlymais. Ieškovės voką su savo pasiūlymu bei atskirai savo pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė 2013 m. kovo 4 d. 9 val. 27 min., t. y. pirmieji vokų atplėšimo dieną. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu buvo nustatyta, kad ieškovės pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė, tačiau šis dokumentas nebuvo įdėtas į užklijuotą voką kartu su ieškovių pasiūlymu. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento kopija buvo pateikta kartu su pasiūlymu, įsiūta, sunumeruota. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi nuostata, kad tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus, ieškovių pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) nusprendė laikyti pateiktu tinkamai. 2013 m. kovo 21 d. atsakovė gavo dalyvio UAB „Alvarsas“ prašymą Nr.AS-19 dėl ieškovių pasiūlymo atmetimo Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 punkto 2 dalies („pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“) ir Viešojo pirkimo sąlygų 61 punkto („pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.)) pagrindu. 2013 m. kovo 22 d. atsakovė, atsižvelgdama į konkurso dalyvio UAB „Alvarsas“ prašymą ir siekdama nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų tikslų, paprašė Viešųjų pirkimų tarnybą leisti nutraukti Viešojo pirkimo procedūras.

8Viešųjų pirkimu tarnyba 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr.4S-1582 atsisakė patenkinti atsakovės prašymą leisti nutraukti Viešojo pirkimo procedūras ir konstatavo, kad atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, nes nesivadovavo VšĮ Marijampolės ligoninė supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 109.3 punktu, kad „Ligoninė atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo reikalavimų“. Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo atsakovę: 1) panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr.14 priimtą sprendimą dėl ieškovių pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimo atitikties Viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems pasiūlymo pateikimo reikalavimams; 2) iš naujo įvertinti ieškovių pasiūlymą; 3) raštu informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas. 2013 m. balandžio 10 d. atsakovė informavo ieškoves, kad vykdydama Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, iš naujo įvertino ieškovių pasiūlymą ir nusprendė jį atmesti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, Viešojo pirkimo sąlygų 61.3 punkto pagrindu: komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) yra pasiūlymo dalis, todėl šis dokumentas turėjo būti pateikiamas voke su pasiūlymo duomenimis. Kadangi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (originalas) buvo pateiktas atskirai, o ne voke su pasiūlymu, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų sąlygos, toks pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateiktas netinkamai ir neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymų pateikimo reikalavimų. Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 12 pateikė pretenziją dėl tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ pasiūlymo atmetimo. Atsakovė 2013 04 12 raštu Nr. VP- 272 informavo ieškoves, kad išnagrinėjusi jų pretenziją priėmė sprendimą ją atmesti kaip nepagrįstą ir teisiškai nemotyvuotą. 2013 04 11, po to, kai atmetė ieškovių pasiūlymą, atsakovė informavo konkurso dalyvius, kad sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu įrašyta UAB „Alvarsas“, taip pat pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Alvarsas“. Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 22 pateikė pretenziją dėl sudarytos pasiūlymų eilės, tačiau atsakovė 2013 04 25 raštu informavo ieškoves, kad jų pretenzijos netenkina.

9Atsakovės nuomone, ieškovės reiškia nepagrįstą ieškinį, nes ieškovių pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Ieškovių pasiūlymas buvo atmestas, nes jis neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų.

10Triplike (b.l.185-190) atsakovė nurodė, kad ji prašo atmesti kaip nepagrįstą ieškovių ieškinį, priteisti solidariai išabiejų ieškovių atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 4000 Lt advokato pagalbai apmokėti turėtų išlaidų.

11Trečiasis asmuo UAB „Alvarsas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l.167-170, t.II) prašo uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kalstata“ ieškinį atmesti. Jo nuomone, dėl ieškovių padaryto pažeidimo jų pateiktas pasiūlymas negali būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatytas perkančiosios organizacijos elgesio modelis, tuo atveju, kai paduodamas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas: perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų . Perkančioji organizacija viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė, priimdama sprendimą atmesti tiekėjų uždarosios akcinės bendrovės „Agentus" ir uždarosios akcinės bendrovės „Kalstata“ pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ elgėsi tiksliai pagal įstatymo reikalavimus, todėl šio sprendimo naikinti nėra jokio pagrindo.

12Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip kompetentinga valstybės institucija, pateikė išvadą (b.l.199-200, t. II), kurioje nurodė, kad ieškovės pateikdamos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą (originalą) ne voke su pasiūlymo duomenimis, nesivadovavo Pirkimo sąlygų 30.4 p. („pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) (šis dokumentas pateikiamas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke su pasiūlymo duomenimis“), todėl Pirkimo komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 61.3 p. („Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu <...> pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.)“) bei Atsakovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Atsakovės direktoriaus 2012-11-08 įsakymu Nr. V-157, 109.3 p. („Ligoninė atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo reikalavimų“), Viešųjų pirkimų tarnybos manymu, pagrįstai atmetė ieškovių pasiūlymą Pirkimui.

13Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

14Atsakovė VšĮ Marijampolės 2013 m. vasario 12 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakovė paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr.132794.

15Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 2013 m. kovo 4 d. 10 val. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra. Iš viso buvo pateikti 8 (aštuoni) vokai su tiekėjų pasiūlymais. Ieškovės voką su savo pasiūlymu bei atskirai savo pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė 2013 m. kovo 4 d. 9 vai. 27 min., t. y. pirmieji vokų atplėšimo dieną. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu buvo nustatyta, kad ieškovės pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė, tačiau šis dokumentas nebuvo įdėtas į užklijuotą voką kartu su ieškovių pasiūlymu. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento kopija buvo pateikta kartu su pasiūlymu, įsiūta, sunumeruota. Ieškovių pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) atsakovės Viešojo pirkimo „VŠĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ komisija nusprendė laikyti pateiktu tinkamai (b.l.14-16, t.I).

162013 m. kovo 21 d. atsakovė gavo dalyvio UAB „Alvarsas“ prašymą Nr.AS-19 dėl ieškovių pasiūlymo atmetimo Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 punkto 2 dalies („pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“) ir Viešojo pirkimo sąlygų 61 punkto („pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.)) pagrindu, kadangi ieškovės pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą pateikė ne voke, o atskirai su pasiūlymu. 2013 m. kovo 22 d. atsakovė, atsižvelgdama į konkurso dalyvio UAB „Alvarsas“ prašymą, siekdama nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų tikslų, paprašė Viešųjų pirkimų tarnybą leisti nutraukti Viešojo pirkimo procedūras (b.l.136-137, t.II).

17Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr.4S-1582 atsisakė patenkinti atsakovės prašymą leisti nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir konstatavo, kad atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, nes nesivadovavo VšĮ Marijampolės ligoninė supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 109.3 punktu, kad „Ligoninė atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo reikalavimų“. Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo atsakovę: 1) panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr.14 priimtą sprendimą dėl ieškovių pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimo atitikties Viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems pasiūlymo pateikimo reikalavimams; 2) iš naujo įvertinti ieškovių pasiūlymą; 3) raštu informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas (b.l.138-139, t. II).

182013 m. balandžio 10 d. atsakovė informavo ieškoves, kad vykdydama Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, iš naujo įvertino ieškovių pasiūlymą ir nusprendė jį atmesti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, Viešojo pirkimo sąlygų 61.3 punkto pagrindu: komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) yra pasiūlymo dalis, todėl šis dokumentas turėjo būti pateikiamas voke su pasiūlymo duomenimis. Kadangi pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (originalas) buvo pateiktas atskirai su pasiūlymu, o ne voke, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų sąlygos, toks pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateiktas netinkamai ir neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymų pateikimo reikalavimų (b.l. 28, t. II).

19Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 12 pateikė pretenziją dėl tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ pasiūlymo atmetimo (b.l. 29-31, t. II).

20Atsakovė Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė 2013 04 12 raštu Nr. VP- 272 informavo ieškoves, kad išnagrinėjusi jų pretenziją priėmė sprendimą ją atmesti kaip nepagfįstą ir teisioškai nemotyvuotą (b.l.32-33, t. I).

212013 04 11 Perkančioji organizacija, po to, kai atmetė ieškovių pasiūlymą, informavo konkurso dalyvius, kad sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu įrašyta UAB „Alvarsas“, taip pat pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Alvarsas“ (b.l. 94-95, t. II).

22Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 22 pateikė pretenziją dėl sudarytos pasiūlymų eilės (b.l.97-98, t. II), tačiau atsakovė 2013 04 25 raštu informavo ieškoves, kad jų pretenzijos netenkina (b.l. 99, t. II).

23Ieškovės 2013 04 18 kreipėsi su ieškiniu į teismą.

24Teismas, ieškovėms paprašius, 2013 04 22 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atviro konkurso „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2013-02-12 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 132794) procedūras iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas. Atsakovė ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys šios teismo nutarties neapskundė, atsakovė 2013 05 30 pateikė prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Šį ieškovės prašymą teismas patenkino.

25Teismas, įvertinęs šalių reikalavimus, jų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, pripažįsta, kad ginčas kilo ir šioje byloje turi būti išspręstas dėl to, ar pagrįstai perkančioji organizacija atmetė tiekėjų pasiūlymą viešajame pirkime vien dėl to, kad tiekėjai pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė, tačiau šis dokumentas nebuvo įdėtas į užklijuotą voką kartu su ieškovių pasiūlymu, ar toks pirkimo sąlygų pažeidimas nėra mažareikšmis, leidžiantis vertinti, kad tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė vien dėl formalaus pažeidimo.

26Ieškovės ieškinyje nurodė, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, vadovaudamasi tuo, kad tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų vertinimas atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus turi viršenybę prieš formalumus, 2013-04-04 Pirkimo komisijos posėdžio metu pripažino, kad ieškovių (tiekėjų) pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) laikytinas pateiktu tinkamai. 2013 04 10 perkančioji organizacija iš naujo, įpareigojus ją tai padaryti Viešųjų pirkimų tarnybai, įvertino ieškovių pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ir nusprendė atmesti ieškovių pasiūlymą vien tuo pagrindu, kad ieškovių pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) nebuvo įdėtas į voką.

27Ieškovių nuomone, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pirkimo sąlygų 61.3 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų formalių reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, nepateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. ir Pirkimo sąlygų 61.3 punktą turi būti vertinama, ar pasiūlymas atitinka jam keliamus pateikimo reikalavimus, t. y. ar pasiūlyme yra pateikta visa informacija ir dokumentai, kurių perkančioji organizacija reikalavo pirkimo dokumentuose. Pirkimo sąlygų 61.3 punkte nėra pateiktas baigtinis sąrašas pirkimo formalių reikalavimų, kurių pažeidimas sudaro pagrindą atmesti tiekėjo (tiekėjų) pasiūlymą. Todėl kiekvienas konkretus tiekėjo (tiekėjų) padarytas formalus pažeidimas turi būti vertinimas atsižvelgiant į formalaus pažeidimo sunkumą ir sukeliamas pasekmes, vertinant formalų pažeidimą pagal viešųjų pirkimų principus ir tikslus bei teismų suformuotą praktiką. Vadovaujantis viešųjų pirkimų principais ir tikslais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, vertinant ar tiekėjo pasiūlymas atitinka jam keliamus pateikimo reikalavimus, turi būti teikiama pirmenybė tiekėjo pateiktų dokumentų turiniui, o ne formalumams. Nežymūs nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos ar kitų pirkimo sąlygų, formalumų nesilaikymas neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindas. Priešingu atveju, būtų paneigtas pirkimo dokumentų tikslas ir viešojo pirkimo procedūrų esmė. Atsakovės vykdyto atviro konkurso sąlygų 30.4 punkte buvo nustatytas reikalavimas pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą). Nustatydama tokį reikalavimą perkančioji organizacijai siekia užsitikrinti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, t.y. gauti banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Vertinant sistemiškai atsakovės pirkimo sąlygų 30.4 ir 39 punktus, matyti, kad perkančiajai organizacijai yra svarbu tik tai, kad tiekėjai pateiktų Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą). Todėl pirkimo sąlygų 39 punkte yra nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas tais atvejais, kai tiekėjas iš vis nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo). Nors pirkimo sąlygų 30.4 punkte ir yra nustatytas formalus reikalavimas, kad tiekėjas pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) įdėtų į vieną voką su pasiūlymu, tačiau nėra nustatyta, kad dėl tokio formalaus reikalavimo pažeidimo turi būti atmestas tiekėjo pasiūlymas. Būtent todėl Perkančioji organizacija 2013-03-04 posėdžio metu nesureikšmino formalaus pirkimų sąlygų 30.4 punkto pažeidimo. Todėl ieškovės ir vertino, kad pirkimo sąlygų 30.4 punkte įtvirtintas reikalavimas pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikti viename voke su pasiūlymo duomenimis yra tik formalus procedūrinis aspektas, kuris neturi jokios įtakos šio dokumento galiojimui ir niekaip nepažeidžia Perkančiosios organizacijos teisių ir interesų. Kaip nurodė ieškovės, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienu atveju, vertinant pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus, reikia nustatyti, ar paminėtų dokumentų neatitiktis pirkimo dokumentuose nustatytai jų formai daro įtaką šių dokumentų galiojimui, ar dėl to susilpninama perkančiosios organizacijos apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).Nagrinėjamu atveju ieškovės perkančiajai organizacijai su pasiūlymu pateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento kopiją, kuri buvo įsiūta į pasiūlymą ir sunumeruota, ir atskirai pateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalą. Ieškovių, kaip tiekėjų, pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas atitinka pirkimo sąlygų 39 - 42 punktuose nustatytus reikalavimus. Todėl laikytina, kad ieškovių pateiktas pasiūlymas yra tinkamai užtikrintas ir atitinka perkančiosios organizacijos interesus. Perkančioji organizacija nenurodė jokių motyvų, kaip dėl aukščiau aprašyto formalaus pažeidimo buvo pažeistos jos teisės ir kokią neigiamą reikšmę šis formalus pažeidimas gali turėti tolimesnėms pirkimo procedūroms, jeigu ioeškovėms, kaip tiekėjoms, būtų leista dalyvauti pirkimo procedūrose. Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pigiausią tiekėjų pasiūlymą vien dėl paminėto formalaus pažeidimo, nesant kitų Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo sąlygose nustatytų pasiūlymo atmetimo pagrindų, taip pat nenurodžius jokių motyvų, kaip tuo yra pažeidžiamos perkančiosios organizacijos teisės ir interesai, prieštarauja viešųjų pirkimų principams ir viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Toks atsakovės sprendimas reiškia, kad ji atsisako įsigyti tinkamą pirkimo objektą už mažiausią kainą. Tai yra visiškai neracionalu, pats Perkančios organizacijos sprendimas atmesti ieškovių pasiūlymą yra neproporcingas tiekėjų padarytam formaliam pažeidimui. Be to, ieškovių nuomone, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra ta pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan. Todėl reikalavimai taikomi pasiūlymo galiojimui užtikrinti nelaikytini reikalavimais pasiūlymui siaurąja prasme ir šiai pasiūlymo daliai netaikytinas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutus draudimas keisti pasiūlymą. Perkančioji organizacija, sureikšmindama reikalavimą, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinantis dokumentas (originalas) turi būti pateiktas viename voke su tiekėjo pasiūlymu, galėjo paprašyti tiekėjų, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) būtų įdėtas į voką. Tai nebūtų pakeitė pasiūlymo esmės. Tačiau perkančioji organizacija to nedarė. Priešingai, perkančioji organizacija 2013-03-04 posėdžio metu nusprendė, kad padarytas pažeidimas yra formalus ir ieškovių pateiktą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pripažino tinkamai pateiktu.

28Tokiems ieškovių argumentams prieštaraujanti atsakovė atsiliepime teigė, kad ieškovės pripažįsta padariusios pažeidimą – ieškovių pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) nebuvo įdėtas į voką kartu su ieškovų pasiūlymu, tačiau vertina šį pažeidimą kaip formalų. Su tokia ieškovių pozicija negalima sutikti. Ieškovės visiškai nemini ir nesivadovauja Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 109.3 punktu („Ligoninė atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo reikalavimų“). Būtent tokį pažeidimą ir nustatė Viešųjų pirkimų tarnyba. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) yra pasiūlymo dalis, todėl turėjo būti pateiktas Viešojo pirkimo sąlygų 30.4 punkte nustatyta tvarka: neįsiūtas, nesunumeruotas ir, svarbiausia, voke su pasiūlymo duomenimis. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke (Viešojo pirkimo sąlygų 27 punktas). Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejonių dėl pasiūlymo slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams (Taisyklių 98.2 punktas) . Minėta, pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) yra pasiūlymo dalis, o pateikto pasiūlymo informacija, įskaitant kaina, iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros turi būti slapta (Taisyklių 103 punktas). Ieškovai voką su savo pasiūlymu bei atskirai savo pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (originalą) pateikė 2013 m. kovo 4 d. 9 vai. 27 min., t. y. pirmieji vokų atplėšimo dieną ir likus 33 min. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovų pasiūlymo galiojimą užtikrinančiame dokumente (originale), t. y. 2013 m. kovo 1 d. Ieškovų pasiūlymo laidavimo draudimo rašte Nr.1522980 ir sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijime PZULT Nr.1522980, buvo nurodyta draudimo suma - 54040,00 Lt. Viešojo pirkimo sąlygų 39 punkte yra nustatyta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė - 2 % bendros pasiūlymo vertės su PVM. Atsižvelgiant į tai, visiškai paprasta nustatyti, kad ieškovių pasiūlymo kaina negali būti didesnė kaip 2702000,00 Lt. Taigi ieškovės iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atvirai atskleidė esminę savo pasiūlymo informaciją - pasiūlymo kainos lubas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, ieškovų padaryti pasiūlymo, įskaitant pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo), pateikimo pažeidimai nėra formalūs, nes sąlygojo slaptos ieškovių pasiūlymo informacijos – pasiūlymo kainos lubų – atskleidimą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovės nei savo pretenzijoje atsakovei dėl ieškovių pasiūlymo atmetimo, nei ieškinyje nenurodė, kodėl padarė nurodytą pažeidimą.

29Trečiasis asmuo UAB „Alvarsas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovės pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą kuris yra pasiūlymo dalis, perkančiajai organizacijai pateikė jo neįdėję į voką t.y. Jų pateiktame pasiūlyme (užklijuotame voke su užrašytais tiekėjo, konkurso ir kitais duomenimis) nebuvo pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas). Akivaizdu, kad ieškovės tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 5 dalies bei Pirkimo sąlygų 30.4 punkto reikalavimus. Pateikti trūkstamą dokumentą vokų atplėšimo procedūros metu ieškovės negalėjo, nes tada joms būtų sudaromos išskirtinės sąlygos, o tai pažeistų kitų konkurso dalyvių teises ir VPĮ 3 straipsnio nuostatas. Priešingai, nei teigia ieškovės, tokio pažeidimo negalima laikyti formaliu. Kitaip tektų pripažinti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 5 dalies reikalavimai taip pat tėra formalūs.

30Teismas sutinka su išvadą pateikusios Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, pagrįstai atmetė ieškovių tiekėjų UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 132794).Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės buvo patvirtintos atsakovės direktoriaus 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.V-157 (b.l. 114-133,t.II). Šių taisyklių 109 punktu yra nustatyti atvejai, kada perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pateiktą viešajame pirkime pasiūlymą, vienas tokių atvejų – kada pasiūlymas neatitiko pirkimų dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo reikalavimų (109.3 p.). Neginčijamai nustatyta, kas matyti ir iš atsakovės Viešojo pirkimo „VŠĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ komisijos 2013 03 04 posėdžio protokolo, kad ieškovių pateiktas pasiūlymas neatitiko Supaprastinto atviro konkurso sąlygų „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ 30.4 p. reikalavimų, nes ieškovių pasiūlymų galiojimą užtikrinančio dokumento originalas nepateiktas voke su pasiūlymo duomenimis (b.l.14-16, t. I; b.l. 102-124).

31Iš esmės teismas sutinka su trečiojo asmens pareikšta byloje nuomone, kaip turėtų būti vertinami ieškovių veiksmai.

32Teismas atsižvelgia ir į tai, kad dalyvaujančiam konkurse tiekėjui pareigą pateikti pasiūlymų galiojimą užtikrinančio dokumento originalą užklijuotame voke su pasiūlymo duomenimis nustato ir Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 5 d. Todėl laikytina, kad ieškovės, pateikdamos pasiūlymų galiojimą užtikrinančio dokumento originalą ne užklijuotame voke, o atskirai, ne tik kad pažeidė konkurso sąlygų reikalavimus, bet ir nesilaikė įstatymo nustatytų reikalavimų. Kada viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų reikalavimų, teismas neturi pagrindo vertinti, kad padarytas pažeidimas yra formalus ar mažareikšmis. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimo principus ir jų laikymąsi, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį. Vertindamas byloje aptariamus ieškovių veiksmus taip, kaip jos pageidauja, teismas pripažintų , kad nėra būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

33Pripažinus, kad ieškovių pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė pagrįstai ir teisėtai, nėra pagrindo tenkinti ieškovių ieškinyje ir pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo pareikštų reikalavimų. Todėl teismas ieškinį, t.y. visus ieškovių byloje pareikštus reikalavimus, atmeta, priteisia atsakovei VšĮ Marijampolės ligoninė iš ieškovių po 2600 Lt advokato pagalbai apmokėti turėtų išlaidų.

34Ieškinį atmetus, siekiant apginti viešąjį interesą – sklandų ir operatyvų ginčo viešojo pirkimo procedūrų vykdymą, 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos ( CPK 144 str., 149 str. 2 d.). Sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (CPK 152 str. 2 d.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 152, 259, 270, 4238 4239 straipsniais ,

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Priteisti atsakovei Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninė (j.a.k. 165803154) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Agentus“ (j.a.k. 300668910) 2600 Lt (du tūkstančius šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti atsakovei Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninė (j.a.k. 165803154) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalstata“ (j.a.k. 30241930) 2600 Lt (du tūkstančius šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

39Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 04 22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones –atviro konkurso „VšĮ Marijampolės ligoninės I ir II vidaus, chirurginio ir neurologinio skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 132794) procedūrų sustabdymą.

40Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka... 3. Ieškovės UAB „Agentus“ ir UAB „Kalstata“ 2013 04 18 pateiktu... 4. 2013 04 26 ieškovės pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko... 5. Ieškovės nurodė, kad perkančioji organizacija VšĮ „Marijampolės... 6. Dublike (b.l.135-139, t. II) ieškovės nurodė, kad savo ieškinį pilnai... 7. Atsakovė VšĮ Marijampolės ligoninė atsiliepimu į ieškinį (b.l.104-113,... 8. Viešųjų pirkimu tarnyba 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr.4S-1582 atsisakė... 9. Atsakovės nuomone, ieškovės reiškia nepagrįstą ieškinį, nes ieškovių... 10. Triplike (b.l.185-190) atsakovė nurodė, kad ji prašo atmesti kaip... 11. Trečiasis asmuo UAB „Alvarsas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l.167-170,... 12. Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip kompetentinga valstybės institucija,... 13. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais,... 14. Atsakovė VšĮ Marijampolės 2013 m. vasario 12 d. centrinėje viešųjų... 15. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, 2013 m. kovo 4 d. 10 val. įvyko... 16. 2013 m. kovo 21 d. atsakovė gavo dalyvio UAB „Alvarsas“ prašymą Nr.AS-19... 17. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. balandžio 8 d. raštu Nr.4S-1582 atsisakė... 18. 2013 m. balandžio 10 d. atsakovė informavo ieškoves, kad vykdydama... 19. Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 12 pateikė pretenziją dėl tiekėjų UAB... 20. Atsakovė Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė 2013 04 12 raštu Nr. VP-... 21. 2013 04 11 Perkančioji organizacija, po to, kai atmetė ieškovių... 22. Ieškovė UAB „Agentus“ 2013 04 22 pateikė pretenziją dėl sudarytos... 23. Ieškovės 2013 04 18 kreipėsi su ieškiniu į teismą.... 24. Teismas, ieškovėms paprašius, 2013 04 22 nutartimi taikė laikinąsias... 25. Teismas, įvertinęs šalių reikalavimus, jų procesiniuose dokumentuose... 26. Ieškovės ieškinyje nurodė, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija,... 27. Ieškovių nuomone, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.... 28. Tokiems ieškovių argumentams prieštaraujanti atsakovė atsiliepime teigė,... 29. Trečiasis asmuo UAB „Alvarsas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 30. Teismas sutinka su išvadą pateikusios Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone,... 31. Iš esmės teismas sutinka su trečiojo asmens pareikšta byloje nuomone, kaip... 32. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad dalyvaujančiam konkurse tiekėjui pareigą... 33. Pripažinus, kad ieškovių pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė... 34. Ieškinį atmetus, siekiant apginti viešąjį interesą – sklandų ir... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149,... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Priteisti atsakovei Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninė (j.a.k.... 38. Priteisti atsakovei Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninė (j.a.k.... 39. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 04 22 nutartimi... 40. Sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...