Byla I-1112-484/2009
Dėl nutarimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Šidagienės ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Vitalijai Tamavičiūtei, advokatui Irmantui Norkui, advokato padėjėjui Giedriui Murauskui, atsakovės atstovei Giedrei Jarmalytei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Arūnui Bukoliui, advokatui Sauliui Brazauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2009-01-15 nutarimu Nr. 1S-7 pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams (b. l. 22-23).

4Pareiškėja AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2009-01-15 nutarimą Nr. 1S-7 (b. l . 4-8).

5Pareiškėja skunde nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 2008-02-06 sudarė Krovinių vežimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutartį Nr. Š-75/SV-36 (toliau – „Sutartis“), kuria šalys inter alia sureguliavo savo komercinius santykius dėl vagonų varymo į Draugystės geležinkelio stoties (Klaipėda) privažiuojamąjį kelią ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančių privažiuojamųjų geležinkelio kelių eksploatavimo (priedas Nr. 1). Sutarties 11.1.1. punktas numatė, kad už AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančių privažiuojamųjų geležinkelio kelių eksploatavimą UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ kas mėnesį mokės 21708 Lt plius PVM.

6Pažymėjo, kad Sutartyje nurodytus privažiuojamuosius geležinkelio kelius Nr. 17, 18, 19, 20 nuosavybės teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Sutarties 2.1.–2.3. punktai ir priedas Nr. 3). UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ yra vienintelis asmuo, galintis naudotis minėtais privažiuojamaisiais geležinkelio keliais, nes jie yra jo nuomojamame valstybinės žemės sklype ir prie šių privažiuojamųjų geležinkelio kelių yra įrengti UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ krovimo barai (priedas Nr. 4). Vadovaujantis Geležinkelių transporto kodekso 22 str. 5 ir 6 dalimis, atsakomybė už šių kelių priežiūrą ir remontą tenka savininkui arba naudotojui. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ atsisakydama remontuoti naudojamus geležinkelio kelius, už UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ naudojamų privažiuojamųjų kelių saugumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams yra atsakinga jų savininkė AB „Lietuvos geležinkeliai“. Atsižvelgiant į tai, Sutarties 11.1.1. punkte šalys susitarė dėl 21708 Lt plius PVM mokesčio, kuris buvo apskaičiuotas įvertinus, kiek išlaidų bus patirta Sutarties galiojimo laikotarpiu (2008 – 2009 m.) atliekant UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ naudojamų privažiuojamųjų geležinkelio kelių remonto darbus, būtinus saugiam eismui šiuose privažiuojamuosiuose keliuose užtikrinti. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ su tokia remonto išlaidų kompensavimo sistema sutiko, Sutartį pasirašė, jos teisme neginčija.

7Pareiškėjos teigimu, akivaizdu, kad dviejų komercinių subjektų ginčo dėl privažiuojamųjų geležinkelio kelių remonto išlaidų tyrimas neįeina į Konkurencijos tarybos kompetencijos ribas ir yra priskirtinas bendrosios kompetencijos teismams (LR civilinio proceso kodekso 22 str.). Ginčas dėl kelio remonto išlaidų kompensavimo neįtakoja jokių prekių rinkų ir nėra visuotinai reikšmingas. Tyrimas pradėtas nesužinojus net preliminarios AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuomonės ir neįsigilinus į teisinių santykių esmę, todėl mano, kad tyrimas pradėtas nepagrįstai.

8Pareiškėja pažymėjo, kad prieš pradėdama tyrimą, Konkurencijos taryba preliminariai nenustatė kokioje konkrečioje rinkoje yra įmanomas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kuris gali riboti konkurenciją. Pareiškėjos teigimu, nenustačius atitinkamos rinkos, nėra pagrindo teiginiui apie dominavimą tokioje rinkoje ir pradėti tyrimą šiuo pagrindu.

9Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba su pareiškėjos skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad Konkurencijos taryba gavo UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pareiškimą, kuriuo buvo prašoma nustatyti, ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, jai priklausančiuose privažiuojamuose geležinkelio keliuose Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste šiai įmonei taikydama eksploatavimo mokestį, bet tokio mokesčio netaikydama kitiems ūkio subjektams. Šis pareiškimas atitiko Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje bei Konkurencijos tarybos 2004-09-16 nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 25 punkte nurodytus reikalavimus, t. y. buvo nurodytas ir aiškiai įvardintas ūkio subjektas, kurio veiksmai buvo skundžiami, nurodytos visos žinomos faktinės aplinkybės, pateikti tai patvirtinantys įrodymai ir kt. Taigi, Konkurencijos taryba, gavusi tokį pareiškimą, privalėjo priimti vieną iš Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodytų nutarimų – atsisakyti pradėti tyrimą arba tyrimą dėl įtariamo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo pradėti. Kadangi UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pareiškimas atitiko visus pareiškimams keliamus reikalavimus ir nebuvo nustatytas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų atsisakyti pradėti tyrimo, Konkurencijos taryba, kaip viešo administravimo subjektas, kurio viena iš funkcijų pagal Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį yra kontrolė, kaip laikomasi šio įstatymo, privalo pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo.

10Atsakovė nurodė, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išaiškinimą 2007-11-05 nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-993-07, darytina išvada, kad Konkurencijos taryba tyrimą pagal pateiktą pareiškimą turi pradėti, jei pareiškime nurodyta informacija leidžia įtarti, kad gali būti pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai. Taigi, ir nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo, motyvuodama tuo, jog, remiantis pateikta informacija, yra pagrindo įtarti, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“, taikydama sutartyje su UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ nustatytą privažiuojamųjų kelių eksploatavimo mokestį ir tokio pat mokesčio netaikydama kitiems ūkio subjektams, vykdantiems analogišką veiklą, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto reikalavimus, t. y. piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi. Konkurencijos tarybos nuomone, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikta informacija ir duomenys buvo pakankami, kad leistų įtarti galimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimą, t. y. kad UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ neturi galimybės naudotis ne AB „Lietuvos geležinkeliai“ paslaugomis, kas leidžia įtarti, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ gali užimti dominuojančią padėtį rinkoje; bei kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ gali taikyti skirtingas mokesčio už privažiavimo kelių eksploatavimo mokestį UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ ir kitų analogiška veikla užsiimančių ūkio subjektų atžvilgiu, kas leidžia įtarti, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ gali taikyti skirtingas (diskriminacines) sąlygas vienodo pobūdžio paslaugoms atskiriems ūkio subjektams Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto prasme. Todėl, mano, Konkurencijos taryba teisėtai pradėjo tyrimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto reikalavimams.

11Be to, atsakovė pažymėjo, kad tiek atitinkamos rinkos apibrėžimas, tiek dominuojančios padėties nustatymas, atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos 2000-02-24 nutarimu Nr. 17 patvirtintus Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo bei į Konkurencijos tarybos 2000-05-17 nutarimu Nr. 52 patvirtintus Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl dominuojančios padėties nustatymo, yra sudėtingos analizės reikalaujantys tyrimai. Tokias analizes atlikti nepradėjus tyrimo neįmanoma. Tokia išvada darytina dėl to, kad, nustatant atitinkamą rinką bei galimą ūkio subjekto dominavimą joje, būtina turėti konkretaus atvejo tinkamam įvertinimui būtinos informacijos, kurią surinkti pareiškėjui, kuris kreipiasi į Konkurencijos tarybą su pareiškimu, savarankiškai yra labai sudėtinga. Tokio pobūdžio informacijos iš įvairių ūkio subjektų bei institucijų ar įstaigų rinkti, neturėdama pagrindo, neturi teisės ir pati Konkurencijos taryba. Taigi, tik pradėjusi tyrimą ir suteikusi atitinkamus Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje numatytus įgaliojimus savo pareigūnams, Konkurencijos taryba įgyja pagrindą ir teisę rinkti informaciją būtiną atitinkamos rinkos apibrėžimui bei dominuojančios padėties konkrečiu atveju nustatymui (b. l. 70-73).

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ su pareiškėjos skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad nei vienai Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje vykdančiai veiklą bendrovei nėra nustatytas privažiuojamųjų geležinkelio kelių naudojimo (eksploatavimo) mokestis. Tai patvirtina pareiškėjos 2008-10-13 d. raštas „Dėl geležinkelio privažiuojamųjų kelių naudojimo mokesčio“ , kuriame pareiškėja nurodė, jog kitoms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms nėra numatytas mokestis už privažiuojamojo kelio eksploatavimą, tačiau kiti klientai dirba iš esmės kitomis sąlygomis, t. y. nevykdo krovos darbų prie AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančių privažiuojamųjų kelių. Be to, kitose Klaipėdos jūrų uoste veiklą vykdančių „Lietuvos geležinkeliai“ klientų sutartyse yra numatyta sąlyga, kad už privažiuojamojo kelio priežiūrą ir remontą atsakingas Klientas, tuo tarpu UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ sutartyje nustatyta, kad už tai atsakinga AB „Lietuvos geležinkeliai“. Tačiau toks mokesčio pagrindas sudaro nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, kadangi vieni privažiuojamieji keliai gali būti geresnės būklės, todėl jų remontui ir išlaikymui, nuo ko, pasak AB „Lietuvos geležinkeliai“, priklauso geležinkelio privažiuojamųjų kelių naudojimo mokestis, reikės mažiau lėšų, tuo tarpu kitų – daugiau. Be to, galima pasitelkti mažesnes kainas nustatančius rangovus, naudoti prastesnės kokybės statybines medžiagas ir pan. Taigi rezultate susidaro gana ženklūs piniginių sumų skirtumai, kas savo ruožtu vienoms bendrovėms palengvina, kitoms apsunkina konkurenciją uosto teritorijoje, kadangi papildomas išlaidas tenka perkelti į paslaugų įkainius arba mažinti pelną, kas ilgalaikėje perspektyvoje riboja galimybę investuoti į technologijas ir gerinti klientų aptarnavimą.

13UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ atsiliepime pažymėjo, kad į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą kreipėsi ne dėl Sutarties sąlygos pakeitimo, o dėl to, kad Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste veikiančioms krovos kompanijoms sudaromos skirtingos konkuravimo sąlygos. Pasirašydama Sutartį, kurioje buvo ginčijama sąlyga, bendrovė nesutiko su ja, tačiau neturėjo kitokio pasirinkimo, kadangi pareiškėja yra vienintelė krovinių vežimo paslaugas geležinkelio privažiuojamaisiais keliais teikianti įmonė UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ nuomojamoje uosto teritorijoje.

14Pareiškėjų atstovai teismo posėdyje prašė pareiškėjų skundą tenkinti remdamiesi jame nurodytais motyvais.

15Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti remdamasi atsiliepime nurodytais motyvais.

16Trečiojo suinteresuotojo asmens atstovai teismo posėdyje prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą remdamiesi atsiliepime į skundą nurodytais motyvais.

17Skundas atmestinas.

18Nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2008-11-13 gavo UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pareiškimą, kuriame prašoma nustatyti, ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, jai priklausančiuose privažiuojamuose geležinkelio keliuose Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ taikydama eksploatavimo mokestį, bet tokio mokesčio netaikydama kitiems ūkio subjektams (krovos bendrovėms), kurie minėtame jūrų uoste vykdo analogišką veiklą ir naudojasi AB „Lietuvos geležinkeliai“ privažiuojamaisiais geležinkelio keliais.

19Konkurencijos taryba, remdamasi pateikta informacija, nustatė, jog yra pagrindo įtarti, kad minėtais veiksmais AB „Lietuvos geležinkeliai“ pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto reikalavimus ir, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9 str., 23 str. 1 d. 2 p. ir 25 str. 5 d.,

Nutarė

20pradėti tyrimą (b. l. 22-23).

21Byloje sprendžiamas ginčas, ar pagrįstai atsakovė 2009-01-15 nutarimu Nr. 1S-7 pradėjo tyrimą dėl pareiškėjos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.

22Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.

23Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Konkurencijos taryba tiria konkurenciją ribojančius susitarimus.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-05 nutartyje Nr. A5-993-07 konstatavo, jog dominuojanti padėtis yra tam tikras ūkio subjekto statusas rinkoje, leidžiantis jam užkirsti kelią veiksmingai konkurencijai ir veikti nepriklausomai nuo konkurentų ar vartotojų. Siekiant nustatyti, ar ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį, būtina nustatyti atitinkamą rinką, įvertinti, kokią dalį rinkos užima ūkio subjektas, spręsti ar jis yra dominuojantis ir kiek dominuojantis. Teismas pažymėjo, kad pagal Konkurencijos įstatymo 19 straipsnį Konkurencijos taryba yra kompetentinga nustatyti, ar ūkio subjektas laikosi Konkurencijos įstatymo, nustatyti atitinkamos rinkos apibrėžimo ir dominuojančios padėties nustatymo kriterijus, nustatyti ūkio subjekto dalį rinkoje, spręsti, ar jis užima dominuojančią padėtį ir kt. Ūkio subjekto dominuojančios padėties kaip ir piktnaudžiavimo ja nustatymas yra Konkurencijos tarybos kompetencija ir atliekamas tyrimo metu.

25Konkurencijos tarybos vykdomas Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas aprašomas Konkurencijos įstatymo ketvirtajame skirsnyje. Vadovaujantis šio skirsnio nuostatomis, gavusi skundą, Konkurencijos taryba privalo įvertinti skundą pagrindžiančius įrodymus ir nuspręsti, ar pagal pateiktus duomenis galima pagrįstai įtarti esant Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir pradėti tyrimą, ar nesant galimo pažeidimo požymių – atsisakyti pradėti tyrimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2007-11-05 nutartyje yra nurodęs, kad Konkurencijos tarybos tyrimui pradėti užtenka duomenų, kurie leistų įtarti galimą pažeidimą, t. y. preliminariai įvertinti pareiškime nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, nevertinant ar pareiškime nurodytų aplinkybių pakanka konstatuoti esant Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Gavusi tokį prašymą, Konkurencijos taryba privalo pradėti tyrimą.

26UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pareiškimas atitiko Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje bei Konkurencijos tarybos 2004-09-16 nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinto Konkurencijos tarybos darbo reglamento 25 punkte nurodytus reikalavimus. Konkurencijos taryba, gavusi tokį pareiškimą ir nenustačiusi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų atsisakyti pradėti tyrimo, vadovaudamasi UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikta informacija, turėjo pagrindo įtarti, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“, taikydama sutartyje su UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ nustatytą privažiuojamųjų kelių eksploatavimo mokestį šiai bendrovei ir tokio pat mokesčio netaikydama kitiems ūkio subjektams, vykdantiems analogišką veiklą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto reikalavimus Todėl Konkurencijos taryba pagrįstai pradėjo tyrimą, kurio metu minėtas pažeidimas bus patvirtintas arba paneigtas.

27Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad Konkurencijos tarnybos 2009-01-15 nutarimas Nr. 1S-7 yra teisėtas ir pagrįstas.

28Tenkinti pareiškėjos AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą, remiantis jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

n u s p r e n d ė:

31AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2009-01-15 nutarimu Nr. 1S-7 pradėti... 4. Pareiškėja AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi į teismą su skundu ir... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB... 6. Pažymėjo, kad Sutartyje nurodytus privažiuojamuosius geležinkelio kelius... 7. Pareiškėjos teigimu, akivaizdu, kad dviejų komercinių subjektų ginčo dėl... 8. Pareiškėja pažymėjo, kad prieš pradėdama tyrimą, Konkurencijos taryba... 9. Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba su pareiškėjos skundu... 10. Atsakovė nurodė, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio... 11. Be to, atsakovė pažymėjo, kad tiek atitinkamos rinkos apibrėžimas, tiek... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ su... 13. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ atsiliepime pažymėjo, kad į... 14. Pareiškėjų atstovai teismo posėdyje prašė pareiškėjų skundą tenkinti... 15. Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti remdamasi... 16. Trečiojo suinteresuotojo asmens atstovai teismo posėdyje prašė skundą... 17. Skundas atmestinas.... 18. Nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2008-11-13 gavo UAB „Klaipėdos... 19. Konkurencijos taryba, remdamasi pateikta informacija, nustatė, jog yra... 20. pradėti tyrimą (b. l. 22-23).... 21. Byloje sprendžiamas ginčas, ar pagrįstai atsakovė 2009-01-15 nutarimu Nr.... 22. Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama... 23. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-05 nutartyje Nr.... 25. Konkurencijos tarybos vykdomas Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas... 26. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pareiškimas atitiko Konkurencijos... 27. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad... 28. Tenkinti pareiškėjos AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą, remiantis jame... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...