Byla 2-506-777/2012
Dėl savavališko kapitalinio remonto padarinių šalinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant R. G., dalyvaujant ieškovės atstovei S. S., atsakovės atstovams: advokatei T. B. bei atstovui pagal pavedimą E. P., trečiojo asmens Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovei Žibutei D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį (toliau – ieškinys) atsakovei N. P., tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ir kt. dėl savavališko kapitalinio remonto padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama įpareigoti atsakovę per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus savavališkos statybos akte Nr.2, ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti židinį, laiptus į mansardinį aukštą iš bendrosios patalpos ir sanitarinį techninį mazgą, adresu, ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

3Ieškovė nurodė, kad statytoja N. P., neturėdama statybą leidžiančių dokumentų, bute išardė pertvaras, laikančioje sienoje įrengė 4 m. angą buto erdvei sudaryti, pastatė židinį, bendroje patalpoje įrengė laiptus į palėpę, palėpėje įrengė du kambarius ir santechninį mazgą. N. P. atlikti statybos darbai buvo priskirti rekonstrukcijai (atsižvelgiant į tuo metu galiojusias normas). Nuo 2010-10-01 įstatymų leidėjas iš esmės perkvalifikavo statybos darbus, priskiriant juos atitinkamoms statybos rūšims, įtvirtino savavališkos statybos įteisinimo galimybę bei išplėtė valstybinę statybos priežiūrą atliekančių institucijų bei statytojų teisių ir pareigų visumą. N. P. atlikti statybos darbai bute perkvalifikuojami priskiriant juos kapitaliniam remontui (atsižvelgiant į nuo 2010-10-01 įsigaliojusias naujas normas). N. P. atlikdama buto kapitalinį remontą ir neturėdama statybą leidžiančių dokumentų pažeidė Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį, 20 str. 1 d. 4 p., 23 str. 1 d. 4 p. bei 23 str. 28 p.

4Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovė neginčija tos aplinkybės, kad statyba yra savavališka. Atsakovei buvo suteiktas

53 mėnesių terminas, savavališkos statybos padarinių šalinimui, tas terminas buvo pratęstas, tačiau savavališkos statybos padariniai vis tiek nepašalinti. Todėl prašo skirti tik 9 mėnesių terminą. Padarinių šalinimas turi vykti pagal šiuo metu galiojančius įstatymus. Sutiko, kad nagrinėjama situacija nėra standartinė, yra iškilęs nuosavybės įteisinimo klausimas. Teismas gali nustatyti ir ilgesnį terminą, jei ras tam priežasčių. 9 mėnesių termino pakanka projekto ir leidimo išėmimui.

6Atsakovė atsiliepime į ieškinį, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. sutinka, kad ji būtų įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus savavališkos statybos akte Nr.2 ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, tačiau per ilgesnį, t.y.

72 metų laikotarpį, nei prašo ieškovė. Kitoje dalyje su ieškiniu nesutinka.

8Nurodė, kad faktiškai savo buto rekonstrukcijos darbus pradėjo 1999 metais, baigė

92004 metais. Atsakovė 1996-02-05 Klaipėdos miesto savivaldybei pateikė prašymą dėl leidimo įsirengti gyvenamas patalpas virš atsakovės gyvenamo buto esančioje palėpėje. Leidimas duotas nebuvo, motyvuojant tuo, kad yra atsiradęs savininkas į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

102001-05-30 atsakovei buvo išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas. 2003 m. buvo paruoštas Techninis projektas, pagal kurį buvo atlikti buto rekonstrukcijos darbai, t.y. įrengtos gyvenamosios patalpos virš atsakovės buto esančioje palėpėje. Mano, kad ieškovė negali reikšti reikalavimo dėl savavališkos statybos nugriovimo, neįvykdžius teismo sprendimo. Kadangi statybos teisinių santykių atsiradimo ir pabaigos metu galiojo LR Statybos įstatymo nuostatos numatančios, kad jei statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo atitinkamų reikalavimų, tik tada įgaliota institucija atskiru prašymu teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo. Ieškovės reikalavimo įgyvendinimas nugriaunant pastatytą palėpę, pažeistų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principus, nes atsakovė turi patvirtintą Projektavimo sąlygų sąvadą bei Techninį projektą, palėpė įrengta nepažeidžiant Projektavimo sąlygų ir Techninio projekto reikalavimų, kaimynų sutikimus dėl palėpės prijungimo prie buto. P. P. sąlygas parengtas Techninis projektas suteikia atsakovei galimybę kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją ir prašyti išduoti statybos leidimą palėpės įrengimui, į jį gavus – palėpę įteisinti.

11Nurodė, kad galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 28 str. nenustatė 9 mėnesio termino statybą leidžiantiems dokumentams gauti, ši teisė yra teismo prerogatyva. Šiuo metu statybą leidžiančių dokumentų gavimas yra apsunkintas naujai įsigaliojusiu LR CK, kuris apibrėžė bendrosios dalinės nuosavybės sąvoką, įtraukiant į ją namo pastoges. Pagal statybos metu galiojančius teisės aktus, atsakovė privalėjo gauti tik dalies namo savininkų pritarimą palėpės įrengimui ir buto rekonstrukcijai, šiuo metu galiojantys teisės aktai įpareigoja įsigyti bendrosios nuosavybės dalis iš bendraturčių. Atsakovė mano, kad neprivaro išpirkti iš bendraturčių jų dalies pastogėje, nes statybą pradėjo ir faktiškai baigė dar neįsigaliojus LR CK naujai redakcijai. Pastogės dalis, prijungta prie atsakovės buto rekonstrukcijos metu, nėra inventorizuota kaip pastogė. Tuo atveju, jei atsakovei reikės išpirkti nuosavybės dalis iš bendraturčių, faktiškai galės išpirkti tik iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, nes kitų bendraturčių butai randasi po palėpe ir jie norės turėti savo dalį palėpėje. Turto įsigijimas iš Valstybės institucijos bus apsunkintas laiko atžvilgiu, nes šiuos sprendimus priima Klaipėdos miesto taryba, kuri turi spręsti ir kitus klausimus. Kitas bendraturtis – Klaipėdos saugios laivybos administracija turtą perduoda VĮ Valstybės turto fondui, todėl vėl gi dalies išpirkimas bus apsunkintas. Mano, kad per 9 mėnesius nespės gauti statybą leidžiančius dokumentus, nes nespės išpirkti palėpės dalies iš aukščiau nurodytų bendraturčių.

12Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovai atsiliepimą palaikė, prašė ieškinį tenkinti iš dalies. Papildomai nurodė, kad ieškovės prašomas 9 mėnesių terminas nėra pakankamas, nes atsakovė nežino problemos sprendimo būdo (sprendimo vykdymo būdo). Nori, kad teismo sprendime nebūtų numatytas įpareigojimas nugriauti savavališką statybą. Dėl nugriovimo turi būti pateiktas kitas ieškinys (atskira byla). Turi būti išsiaiškinta dėl kokių priežasčių įpareigojimas nebuvo įvykdytas, nes neįvykdymą gali sąlygoti objektyvios priežastys. Prielaidos teisėtai statybai yra, t.y. išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas, paruoštas Techninis projektas, todėl atsakovės atžvilgiu turi būti taikomos teisės normos, galiojusios statybos vykdymo metu, t.y. 1999-2004 metais, o ne šiuo metu galiojusio LR Statybos įstatymo normos ir nustatomas ilgesnis terminas, negu prašo ieškovas.

13Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad savavališki statybos darbai buvo atlikti pastate adresu Vytauto g. 12/J. K. g. 7, Klaipėdoje, kuris patenka į valstybės saugomos kultūros vertybės Klaipėdos miesto istorinės dalies teritoriją. Remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. 3 p., norint atlikti statybos darbus viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo kultūros paveldo objekto teritorijoje būtina teisės aktų nustatyta tvarka gauti Departamento sutikimą. Tokio sutikimo Departamentas atsakovei nėra davęs, todėl atsakovės atlikti darbai traktuotini kaip savavališki. Be to, 2011-12-15 raštu (1 t. b.l.101-106) tretysis asmuo informavo teismą, kad pastatas, adresu Vytauto g. 12/J. K. g. 7, Klaipėda, nuo 2011-11-21 yra įregistruotas į Kultūros vertybių registrą ir jam taikytina nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė teisinė apsauga. Kultūros paveldo objekto valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius siūlymus ir raštu išdėstytus numatomus darbus.

14Tretieji asmenys: P. M., D. V., H. K., A. P., P. A., A. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. sutinka, kad atsakovė būtų įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus savavališkos statybos akte Nr.2 ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Tačiau mano, kad ieškovės prašomas 9 mėnesių terminas yra per trumpas, turėtų būti nustatytas 2 metų terminas. Nurodė, kad pripažįsta atsakovės teisę įsirengti palėpę ir įrengti gyvenamąsias patalpas virš jai priklausančio buto, adresu Vytauto g. 12-10, Klaipėda, ir virš 1/3 laiptinės ploto, prijungiant šias patalpas prie jos nuosavybes teise turimo buto. Visi jie davė atsakovei įsirengti minėtas patalpas. Kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti.

15Tretysis asmuo S. S. atsiliepime nurodė, kad pripažįsta atsakovės teisę įsirengti gyvenamąsias patalpas palėpėje virš jai priklausančio buto, adresu Vytauto g. 12-10, Klaipėda, prijungiant šias patalpas prie jos nuosavybės teise turimo buto. Sutinka, kad atsakovė turi pašalinti savavališkos statybos padarinius ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, tačiau mano, kad atsakovei reikėtų suteikti galimybę gauti statybą leidžiančius dokumentus per ilgesnį laikotarpį, negu nurodytas terminas savavališkos statybos akte ir Statybos įstatymu numatytoje tvarkoje.

16Tretysis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašė jį tenkinti. Atsakovė prieš pradėdama remonto darbus privalėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą, o tam tikslui pagal šiuo metu galiojančią Statybos įstatymo redakciją, be kitų dokumentų, turi būti pridedami bendraturčių sutikimai (Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p.). Į savivaldybę kaip patalpų bendraturtį su prašymu duoti sutikimą remonto darbams atlikti nebuvo kreiptasi, savivaldybė tokio sutikimo nedavė. Ieškovės prašomas nustatyti 9 mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius yra pagrįstas ir pakankamas būtiniems veiksmams atlikti. Nurodė, jei atsakovė kreipsis į savivaldybę dėl sutikimo remonto darbams atlikti ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo, tokie ieškovės prašymai bus svarstomi.

17Tretysis asmuo Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad tretysis asmuo kaip patalpų bendraturtis yra suinteresuotas, kad būtų pašalinti savavališkos statybos padariniai, tačiau pažymėjo, kad trečiojo asmens patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo patalpų dalis negali būti perduota atsakovės nuosavybėn, nes tai prieštarautų valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojamiems teisės aktams.

18Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad palaiko ieškinį, dėl terminų – palieka spręsti teismo nuožiūra. Papildomai nurodė, kad yra sprendžiamas klausimas dėl turto (ginčo objekto) perdavimo turto departamentui, jei ginčo objektas bus įtrauktas į privatizavimo programą, jis galės būti parduotas.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies.

20Faktinės bylos aplinkybės.

21Atsakovė butas nuosavybės teise priklauso nuo 1994-04-27 (b.l.19-20). 2009-03-02 atliktas buto, esančiame daugiabutyje gyvenamajame name, adresu ( - ) (toliau – butas) statybos patikrinimas ir nustatytas savavališkos statybos faktas. 2009-03-02 N. P. surašytas ir pasirašytinai įteiktas savavališkos statybos aktas Nr.2 (1 t.b.l.9-11). 2009-03-10 statytojai pateiktas reikalavimas per 6 mėnesius nuo reikalavimo gavimo dienomis savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius (1 t.b.l.12). 2009-09-29 patikrintas 2009-03-10 statytojai N. P. pateikto reikalavimo įvykdymas, pažymėta, jog savavališko statybos padariniai nepašalinti (1 t. b.l.13-15). 2011-03-31 N. P. inspekcijai pateikė prašymą išduoti naują reikalavimą, pratęsiant savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminą. Inspekcija statytojai pateikė naują reikalavimą, kuriuo įpareigojo iki 2011-04-01 pašalinti savavališkos statybos padarinius (1 t. b.l.17). Statytojos prašymu reikalavimo įvykdymo terminas pratęstas iki 2011-07-01 (b.l.17). Šio reikalavimo išdavimo metu, 2009-03-10 reikalavimas pripažintas negaliojančiu (1 t. b.l.16). 2011-07-08 patikrintas 2011-03-31 statytojai N. P. įteikto reikalavimo įvykdymas ir pažymėta, jog pakartotinai savavališkos statybos padariniai nepašalinti (b.l.18). N. P. atlikti statybos darbai bute perkvalifikuojami priskiriant juos kapitaliniam remontui (atsižvelgiant į nuo 2010-10-01 įsigaliojusias naujas normas). N. P. atlikdama buto kapitalinį remontą ir neturėdama statybą leidžiančių dokumentų pažeidė Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį, 20 str. 1 d. 4 p., 23 str. 1 d. 4 p. bei 23 str. 28 p.

22Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodė, kad siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą buto rekonstrukcijai, prijungiant neįrengtos pastogės dalį prie buto, būtina išspręsti neįrengtos pastogės dalies, esančios virš atsakovei nuosavybes teise priklausančio buto nuosavybės klausimą (2 t. b.l.35). Neįrengtos pastogės daliai, esančiai virš atsakovės buto, turi būti atlikti kadastriniai matavimai, ji turi būti įregistruota kaip neįrengta pastogė bei padalinta visiems bendrasavininkiams. Atsakovė norėdama šią pastogės dalį prijungti prie nuosavybės teise priklausančio buto, turi ją valdyti nuosavybės teise. Vadovaujantis LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 2 d. 5 p., savivaldybė savo neįrengtos palėpės dalį gali parduoti už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.

23Lietuvos saugios laivybos administracija (2 t. b.l.7) nurodė, kad negali sutikti dėl bendrojo naudojimo patalpų – palėpė dalies – prijungimo prie atsakovės buto, t.y. perleidimo atsakovės nuosavybėn, nes toks sprendimas prieštarautų valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą reglamentuojantiems teisės aktams. Šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl minėtų patalpų perdavimo VĮ Valstybės turto fondui.

24Dėl termino savavališkos statybos padarinių pašalinimui nustatymo.

25Ginčo tarp šalių dėl to, kad statyba yra savavališka nėra. Atsakovė sutinka, kad būtų įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius.

26Tarp šalių kilo ginčas dėl to, koks terminas (9 mėnesių ar 2 metų) turi būti nustatytas savavališkos statybos padarinių pašalinimui.

27Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

28Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimui nagrinėjamoje byloje yra būtinas ilgesnis terminas negu prašo nustatyti ieškovė.

29Visų pirma, tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog iš esmės 9 mėnesių terminas yra pakankamas projekto ir statybos leidimo išėmimui. Į kitas aplinkybes, susijusias su savavališkos statybos padarinių pašalinimu ir egzistuojančias nagrinėjamu atveju, ieškovė neatsižvelgė bei jų neanalizavo, prašydama nustatyti

309 mėnesių terminą.

31Antra, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, atsakovė siekdama gauti leidimą turi išspręsti neįrengtos pastogės dalies, esančios virš atsakovės nuosavybės teise priklausančio buto, nuosavybės klausimą.

32Trečia, teismas atsižvelgia ir į pakankamai didelį neįrengtos pastogės bendraturčių skaičių

33(9 asmenys).

34Ketvirta, teismas atsižvelgia ir į tai, kad neįrengtos pastogės bendraturčiai yra ne tik privatūs asmenys, bet ir biudžetinės įstaigos, t.y. Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos saugios laivybos administracija, kurios neįrengtą pastogės dalį valdo, naudoja, disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

35Penkta, teismas atsižvelgia, į tai, kad tik bylos nagrinėjimo metu, t.y. nuo 2011-11-21, pastatas, adresu ( - ), yra įregistruotas į Kultūros vertybių registrą, jam taikytina nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė teisinė apsauga. Ši aplinkybė yra susijusi su papildomais derinimais ir procedūromis paveldosaugos padalinyje.

36Šešta, teismas atsižvelgia į tai, kad pastatas, adresu ( - ), patenka ir į valstybės saugomos kultūros vertybės Klaipėdos miesto istorinės dalies teritoriją ir norint atlikti statybos darbus (pašalinti savavališkos statybos padarinius) tokio objekto teritorijoje būtina teisės aktų nustatyta gauti Departamento sutikimą.

37Septinta, teismas atsižvelgia, į tai, kad sprendimo priėmimo metu nėra žinomi tikslūs duomenys, kiek gali užtrukti aukščiau nurodytos bei kitos teisės aktų nustatytos privalomos procedūros, siekiant atsakovei pašalinti savavališkos statybos padarinius.

38Aštunta, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamo termino nustatymas yra teismo prerogatyva. Su šia aplinkybe bylos nagrinėjimo metu sutiko ir ieškovės atstovė nurodydama, kad teismas gali nustatyti ir ilgesnį terminą, jei ras tam priežasčių.

39Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė įpareigotina per 2 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus savavališkos statybos akte Nr.2, ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

40Dėl sprendimo neįvykdymo.

41Byloje kilo ginčas ir dėl to, ar ieškovė turi teisę reikšti nagrinėjamoje byloje reikalavimą dėl savavališkos statybos nugriovimo, neįvykdžius nustatytu terminu teismo sprendimo.

42Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nustatyta, kad priimdamas vieną iš 28 str. 7 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito 28 str. 1 d. 1 p. nurodyto asmens lėšomis.

43Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, konstatuotina, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, baigta, ji vis tiek lieka savavališka, t.y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos padarinių šalinimo metu (Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1316-123/2011).

44Esant nurodytoms aplinkybėms ir įstatyminėms nuostatoms, teismas nesutinka su atsakovės argumentais, ir daro išvadą, kad ieškovės ieškinys šioje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas, t.y. atsakovei per 2 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepašalinus savavališkos statybos padarinių, nurodytų savavališkos statybos akte Nr.2, ir Statybos įstatyme numatyta tvarka negavus statybą leidžiančių dokumentų, atsakovė įpareigotina savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – atstatyti patalpų, esančių, ( - ), pakeistą būklę, buvusią iki atliktų statybos darbų ir sutvarkyti statybvietę.

45Pažymėtina, kad šią teismo padarytą išvadą, patvirtina ir egzistuojant teismų praktika, pvz. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-31 sprendimas, priimtas civilinėje byloje

46Nr.2-239-777/2011; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr.2-801-769/2012; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-15 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr.2-368-512/2012.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų.

48Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad duomenų apie ieškovės, atsakovės ir trečiųjų asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl šis klausimas nespręstinas.

49Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.).

50Ieškinį iš esmės patenkinus, t.y. nustačius terminą savavališkos statybos padarinių pašalinimui ir patenkinus ieškovės reikalavimą (išvestinį) dėl savavališkos statybos nugriovimo, neįvykdžius nustatytu terminu teismo sprendimo, iš atsakovės valstybei priteistinas 100 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

51Be to, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad valstybė turėjo 47,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, šios išlaidos taip pat priteistinos iš atsakovės valstybei (LR CPK 92 str., 96 str. 1 d.).

52Iš viso iš atsakovės valstybei priteistina 147,25 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

54ieškinį tenkinti iš dalies.

55Įpareigoti atsakovę N. P. per 2 (dvejus) metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus savavališkos statybos akte Nr.2, ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę N. P. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti židinį, laiptus į mansardinį aukštą iš bendrosios patalpos ir sanitarinį techninį mazgą, adresu, ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

56Iš atsakovės N. P. valstybei priteisti 147,25 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt septynis litus 25 ct.) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

57Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama įpareigoti atsakovę... 3. Ieškovė nurodė, kad statytoja N. P., neturėdama statybą leidžiančių... 4. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 5. 3 mėnesių terminas, savavališkos statybos padarinių šalinimui, tas... 6. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y.... 7. 2 metų laikotarpį, nei prašo ieškovė. Kitoje dalyje su ieškiniu... 8. Nurodė, kad faktiškai savo buto rekonstrukcijos darbus pradėjo 1999 metais,... 9. 2004 metais. Atsakovė 1996-02-05 Klaipėdos miesto savivaldybei pateikė... 10. 2001-05-30 atsakovei buvo išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas. 2003 m.... 11. Nurodė, kad galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 28 str. nenustatė 9... 12. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovai atsiliepimą palaikė, prašė... 13. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 14. Tretieji asmenys: P. M., D. V., H. K., A. P., P. A., A. S. atsiliepime į... 15. Tretysis asmuo S. S. atsiliepime nurodė, kad pripažįsta atsakovės teisę... 16. Tretysis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime nurodė, kad su... 17. Tretysis asmuo Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime nurodė,... 18. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad palaiko... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Faktinės bylos aplinkybės.... 21. Atsakovė butas nuosavybės teise priklauso nuo 1994-04-27 (b.l.19-20).... 22. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodė, kad siekiant gauti... 23. Lietuvos saugios laivybos administracija (2 t. b.l.7) nurodė, kad negali... 24. Dėl termino savavališkos statybos padarinių pašalinimui nustatymo.... 25. Ginčo tarp šalių dėl to, kad statyba yra savavališka nėra. Atsakovė... 26. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, koks terminas (9 mėnesių ar 2 metų) turi... 27. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas savo... 28. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, teismas daro... 29. Visų pirma, tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad... 30. 9 mėnesių terminą.... 31. Antra, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, atsakovė siekdama... 32. Trečia, teismas atsižvelgia ir į pakankamai didelį neįrengtos pastogės... 33. (9 asmenys).... 34. Ketvirta, teismas atsižvelgia ir į tai, kad neįrengtos pastogės... 35. Penkta, teismas atsižvelgia, į tai, kad tik bylos nagrinėjimo metu, t.y. nuo... 36. Šešta, teismas atsižvelgia į tai, kad pastatas, adresu ( - ), patenka ir į... 37. Septinta, teismas atsižvelgia, į tai, kad sprendimo priėmimo metu nėra... 38. Aštunta, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamo termino nustatymas yra... 39. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovė... 40. Dėl sprendimo neįvykdymo.... 41. Byloje kilo ginčas ir dėl to, ar ieškovė turi teisę reikšti... 42. Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nustatyta, kad priimdamas vieną iš 28 str. 7... 43. Įvertinus rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, konstatuotina,... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms ir įstatyminėms nuostatoms, teismas nesutinka... 45. Pažymėtina, kad šią teismo padarytą išvadą, patvirtina ir egzistuojant... 46. Nr.2-239-777/2011; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimas,... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 48. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad duomenų apie ieškovės, atsakovės... 49. Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio (LR CPK 83 str. 1 d. 5... 50. Ieškinį iš esmės patenkinus, t.y. nustačius terminą savavališkos... 51. Be to, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad valstybė turėjo 47,25 Lt... 52. Iš viso iš atsakovės valstybei priteistina 147,25 Lt turėtų bylinėjimosi... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas... 54. ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Įpareigoti atsakovę N. P. per 2 (dvejus) metus nuo teismo sprendimo... 56. Iš atsakovės N. P. valstybei priteisti 147,25 Lt (vieną šimtą... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...