Byla B2-1819-173/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo V. Ž. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui,

Nustatė

2Pareiškėjas V. Ž. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui ir nurodė, kad Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvas įregistruotas 2003-11-20, pagrindinė veikla - mažmeninė ir didmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse. Kooperatyvo kapitalas 12794 eurų, kuris susideda išstojamųjų mokesčių. Kooperatyvas turi 133 narius. 2014 metus kooperatyvas baigė turėdamas 26930 eurų nuostolį. 2014-12-31 balanso duomenimis atsakovo turtą sudarė ilgalaikis turtas-330143,07 Eur, trumpalaikis turtas-50890,87 Eur, iš kurių 40 256 Eur sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 5409,23 Eur per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai -5225,61 Eur. 2015-02-28 balanso duomenimis į atsakovo balansą įrašytą turtą sudaro 324867 Eur, trumpalaikis turtas 31570 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 324042 Eur, o per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 198723 Eur. Įsiskolinimas su darbo santykiais sudaro 32 539 Eur. Bendrovės nuostolis 2015-02-28 duomenimis-14609 eurai. Atsakovas yra nemokumo būsenoje, daugiau kaip du mėnesius vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, biudžetu, nustatytu terminu negali atsiskaityti su kreditoriais, įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas yra paėmęs paskolą iš kreditoriaus UAB „Gulbelė“, kurios užtikrinimu yra įkeitęs kooperatyvo turtą. Yra gautas raštas dėl ketinimo nutraukti paskolos sutartį atsakovui netinkamai vykdant paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Įkeisto turto vertė 250638 eurai, negrąžintos paskolos dydis 125319 Eur bei 5095 Eur palūkanų.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš teismui pateikto 2015 metų balanso matyti, jog įmonė turi turto už 356437 Eur, iš kurio 324867 Eur sudaro ilgalaikis turtas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 324 042 Eur sumą, tarp jų 198 723 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (b.l. 16-17). Remiantis 2013, 2014, 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitomis matyti, jog Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvas 2013, 2014, 2015 metais dirba nuostolingai (b.l. 15, 18). Iš teismui pateikto 2015-02-28 kreditorių sąrašo matyti, jog dauguma įsipareigojimų kreditoriams yra pradelsti, su dauguma kreditorių vėluojama atsiskaityti ilgą laiko tarpą (b.l. 84-109). Įmonė skolinga darbuotojams, t.y. nesumoka darbo užmokesčio. 2015-06-08 duomenimis Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolingas 5578,99 Eur.

6Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės ir pradelstos. Teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvas bankroto administratoriumi skirtinas Aurimas Valaitis (adresas korespondencijai – Jonavos g. 16A, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA384).

8Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

101. Iškelti bankroto bylą Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui (juridinio asmens kodas 174283471, registracijos adresas Tilto g. 22, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.).

112. Bankrutuojančio Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo administratoriumi paskirti Aurimą Valaitį (adresas korespondencijai – Jonavos g. 16A, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA384.

123. Areštuoti Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo (juridinio asmens kodas 174283471) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

134. Uždrausti Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

145. Nustatyti 45 dienų terminą Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

156. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

167. Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai