Byla A-143-1296-12
Dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Stasio Gagio, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Vaidai Širmulytei, atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui Gžegošui Miloševičiui, atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Giedrei Penikienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Petrui Ragauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,GPIX“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,GPIX“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,GPIX“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,GPIX“, apeliantas) skundu (T 1, b. l. 1–4), kurį patikslino (T 1, b. l. 25–29, 87–91), kreipėsi į

5Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) 2011 m. sausio 28 d. aktą

6Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 ir atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) 2011 m. vasario 7 d. aktą Nr. (31.1-12)-3-683 kaip nepagrįstus ir įpareigoti atsakovus Finansų ministeriją ir Ūkio ministeriją (toliau – ir atsakovai) jo skundą dėl paraiškos Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-049 nagrinėti iš naujo.

7Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į trečiąjį suinteresuotą asmenį viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, Agentūra) su paraiška dalyvauti priemonės „Intelektas LT+“ projekte „Vėjo greičio ir krypties matavimo mobilios laboratorijos sukūrimas“. Agentūrai pateikė projekto reikalavimus

8ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-396 patvirtintą

9VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) atitinkantį verslo planą. 2010 m. gruodžio 20 d. gavo Agentūros atsakymą, kuriuo paraiška atmesta kaip neatitinkanti Aprašo 2 priedo 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.4.1 punktų reikalavimų. Nesutikdamas su tuo, kad paraiška buvo atmesta, Agentūros atsakymą 2010 m. gruodžio 29 d. apskundė Ūkio ministerijai, kuri 2011 m. sausio 7 d. raštu Nr. (31.1-12)-3-73 informavo, kad skundas pagal kompetenciją siunčiamas nagrinėti Finansų ministerijai, nes Ūkio ministerija nagrinėja paraiškos atitiktį Aprašo 2 priedo 1.2.4.1 punkto reikalavimams, o dėl paraiškos atitikties Aprašo 2 priedo 1.2.1 ir 1.2.2 punktams skundas perduodamas nagrinėti Finansų ministerijai. Nurodė, kad 2011 m. vasario 3 d. iš Finansų ministerijos gavo atsakymą

10Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904, kuriame Finansų ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo skundą dėl paraiškos atitikimo Aprašo 1.2.1, 1.2.2 punktų reikalavimams ir nepatenkino jo skundo. 2011 m. vasario 9 d. iš Ūkio ministerijos gavo atsakymą

11Nr. (31.1-12)-3-683, kuriame Ūkio ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo skundą dėl paraiškos atitikimo Aprašo 1.2.4.1 punkto reikalavimams ir nepatenkino jo skundo. Pareiškėjas dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – ir MTTP) veiklos ir infrastruktūros pažymėjo, kad pagal Aprašo 2 priedo Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos 1.2 kriterijų „Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemone ir bent viena VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projekto finansavimo sąlygų apraše nurodyta veikla“ sudaro keturi elementai: 1.2.1 Projekto veiklos yra suderintos su Ekonomikos augimo veiksmų programos Priemonėje pateiktu bent vienos veiklos aprašymu, t. y. turi būti įsitikinta, ar numatytos vykdyti projekto veiklos atitinka bent vieną Priemonės aprašyme nurodytą veiklą; 1.2.2 Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 7 punkte nurodytų veiklų; 1.2.3 <...>; 1.2.4 Projektas atitinka kitus su reikalavimais projekto veikloms susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus: 1.2.4.1 Projekte numatyta MTTP infrastruktūra skirta komerciškai pritaikomų naujų gaminių, paslaugų, technologijų kūrimui, t. y. būtina įsitikinti, ar aprašyta, kokie nauji gaminiai, paslaugos, technologijos gavus MTTP rezultatų bus kuriami; ar aprašytos numatomų kurti naujų gaminių, paslaugų ar technologijų rinkos ir konkurencijos sąlygos. Pareiškėjas rėmėsi Aprašo 5, 7 punktais. Pažymėjo, kad Agentūrai pateiktoje paraiškoje (verslo plane) nurodė ir pagrindė, kad bendrovė dirba ir planuoja ateityje toliau dirbti vėjo energetikos sektoriuje – atlikti vėjo matavimus, panaudojant mobilią laboratoriją bei remiantis vėjo matavimo rezultatais organizuoti vėjo jėgainių pagaminimą ir įrengimą, tokiu būdu kurti ir plėsti MTTP infrastruktūrą. Pateiktame verslo plane nurodoma, kad bendrovė teiks kompleksines paslaugas: nuo vėjo matavimo, konkrečios vėjo elektrinės parinkimo, projektavimo iki vėjo elektrinės paleidimo organizavimo, t. y. projekto metu bus įrengta mobilioji vėjo matavimo laboratorija, o vėliau ją naudojant teikiama vėjo jėgainių įrengimo paslauga. Šią veiklą sudarys keletas paslaugų: projektavimas 5 proc., vėjo greičio ir krypties matavimai 3,5 proc., vėjo jėgainių techninė įranga 45 proc., transporto išlaidos 15 proc., vėjo jėgainių montavimas ir pastatymas 25 proc., vėjo jėgainių paleidimas 6,5 proc. Didžiausios užsakovų patiriamos išlaidos bus skirtos techninei įrangai (generatorius, sparnai ir kt.) įsigyti – 45 proc. projekto vertės, o vėjo greičio ir krypties matavimo lyginamasis svoris galutinės paslaugos struktūroje sudaro tik

123,5 proc. Paraiškoje taip pat nurodoma, kad įgyvendinusi projektą įmonė pradės teikti naują paslaugą – vėjo jėgainių projektavimo bei įrengimo paslaugą. Tam, kad galėtų rinkai pasiūlyti minėtą paslaugą, bendrovė turi turėti galimybę atlikti kokybiškus vėjo greičio ir krypties matavimus 80–84 m aukštyje. Naujų paslaugų – vėjo elektrinės projektavimo ir įrengimo – pasiūlai suformuoti būtina turėti mobilią matavimų laboratoriją, sudarytą iš matavimo bokšto, įrangos bei automobilio transportavimui, taip pat būtina suformuoti MTTP personalą. Daugelis šiuo metu veikiančių konkurentų teikia daugiau specializuotas paslaugas arba orientuojasi į nuosavų vėjo elektrinių projektų plėtrą, o bendrovė, siūlydama rinkai vėjo elektrinių projektavimo ir įrengimo paslaugą, vėjo elektrinių projektavimo srityje turės pranašumą, kadangi vėjo elektrinės bus paremtos vėjo matavimais 80–84 m aukštyje, to šiuo metu negali pasiūlyti nei vienas konkurentas Baltijos šalyse. Bendrovė savo klientams galės pasiūlyti optimalius sprendimus įrengiant vėjo elektrines, kadangi numatoma atstovauti ne vienam vėjo generatorių ir susijusių techninių dalių gamintojui, o keletui, taip sudarant sąlygas pasirinkti techniškai optimaliausią sprendimą. Pareiškėjas padarė išvadą, kad bendrovės pateiktoje paraiškoje (verslo plane) nurodytos planuojamos vykdyti veiklos atitinka Aprašo 5 ir 7 punktus bei 2 priedo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4.1 punktus, t. y. Vėjo greičio ir krypties matavimo laboratorija priskiriama prie Aprašo 5 punkte nurodytų MTTP, o remiantis Aprašo 7 punktu patenka tarp finansuojamų veiklų. Atsakovai, vertindami bendrovės paraišką ir nagrinėdami skundą, rėmėsi ir vertino tik vieną iš bendrovės planuojamų vykdyti veiklų – matuoti vėjo greitį ir kryptį, o tai galutinėje paslaugų struktūroje sudaro tik 3,5 proc., ir laikė tai pagrindine bendrovės vykdoma ir planuojama vykdyti veikla bei visiškai nevertino bendrovės paraiškoje nurodytų kitų planuojamų vykdyti veiklų, kurios akivaizdžiai priskirtinos MTTP veiklai – ženkliai patobulinami esami produktai, procesai ar paslaugos, įgyjama naujų verslo ir kitų žinių bei įgūdžių, taikomi nauji, patobulinti ar pagerinti produktai, procesai ir pan. (Aprašo 7 p.). Pareiškėjas dėl inovatyvumo ir veiklos organizavimo jungtinės veiklos pagrindu pažymėjo, kad perkama įranga yra inovatyvi jos panaudojimo būdu: bus sukurta vėjo elektrinių įrengimo paslauga, kurios dalis – inovatyvūs Baltijos šalių mastu vėjo matavimai (įrengiant mobilų 80–84 m aukščio matavimo bokštą). Vėjo matavimai apims vėjo krypties ir greičio matavimus 65 ir 80–84 m aukštyje nuo žemės. Šiuo metu tokiame aukštyje matavimų neatlieka jokia valstybinė institucija ar kiti privatūs subjektai. Lietuvos Respublikos hidrometeorologijos tarnyba vėjo greitį ir kryptį matuoja 10 m aukštyje. Vykdant įvairius projektus Lietuvoje buvo atliekami matavimai tik 50 m virš žemės paviršiaus (Lietuvos energetikos institutas), taip pat buvo sudarytas Lietuvos vėjų žemėlapis ekstrapoliuojant matavimus 10 m aukštyje į 50 m galimus rodiklius. Pareiškėjo nuomone, atsakovai nepagrįstai atmetė bendrovės paraišką, remdamiesi ir tuo, kad bendrovė į pagalbą, vykdant projekte numatytą veiklą, ketina pasitelkti kitus verslo subjektus/partnerius. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.969 straipsnyje įtvirtinta jungtinės veiklos sutarties samprata, pagal kurią – jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis suprantama, kai du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Tai yra Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta viena iš verslo subjektų veiklos formų. Remdamasis jungtinės veiklos sutarties samprata bei bendrovės pateikta paraiška dalyvauti projekte, pareiškėjas padarė išvadą, kad bendrovė, veikdama su partneriais, gali kooperuoti savo žinias, turtą, patirtį ir tokiu būdu toliau vystyti bei plėsti savo veiklos sferą, priimti inovatyvius pasiūlymus, prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų, teikiamų paslaugų inovatyvumu ir kokybe sudaryti konkurencines sąlygas kitiems verslo subjektams. Pažymėjo ir tai, kad dalyvavimo sąlygose nebuvo numatytas draudimas teikti paraišką tiems verslo subjektams, kurie veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Atkreipė dėmesį į tai, kad pats projekto pavadinimas „Vėjo greičio ir krypties matavimo mobilios laboratorijos sukūrimas“ suponuoja mintį, kad šiuo projektu siekiama suteikti galimybę verslo subjektams kurti vėjo greičio ir krypties matavimo mobilias laboratorijas, kurių pagalba būtų atliekami vėjo greičio ir krypties matavimai, o verslo subjektai galėtų toliau vystyti ir plėtoti savo veiklą. Teigė, kad atsakovai, atmesdami bendrovės skundą, rėmėsi abstrakčiais svarstymais ir vertinimais, nenurodė konkrečių ir pagrįstų motyvų.

13Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 127–130, 131–134) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

14Ūkio ministerija nurodė, kad pareiškėjo projekto vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir Aprašo nustatyta tvarka. Priemonės „Intelektas LT+“ tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas. Pagal Aprašo 5 punktą, MTTP infrastruktūra – ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas,

15skirtas privataus juridinio asmens MTTP veiklai vykdyti – laboratorijų, testavimo, validacijos ir pan. infrastruktūra su reikalingais įrengimais, įranga, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais. Vadovaujantis Aprašo 7 punktu, MTTP laikomi suplanuoti tyrinėjimai, kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir įgūdžių, kad būtų galima juos panaudoti kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas, arba ženkliai patobulinti esamus produktus, procesus ar paslaugas, bei mokslinių, technologinių, verslo ir kitų žinių bei įgūdžių įgijimas, kombinavimas, formavimas ir taikymas naujų, patobulintų ar pagerintų produktų, procesų arba paslaugų realizavimo planams, išdėstymo schemoms ar modeliams sukurti. Vadovaujantis Aprašo 2 priedo 1.2.4.1 punkto kriterijumi, vertinama, ar projekte numatyta MTTP infrastruktūra skirta komerciškai pritaikomų naujų gaminių, paslaugų, technologijų kūrimui, t. y. turi būti pagrįsta, kokie nauji gaminiai, paslaugos, technologijos gavus MTTP rezultatus bus kuriami bei jų rinkos ir konkurencinės sąlygos. Atkreipė dėmesį į tai, kad bendrovė paraiškoje nurodė, jog „Įmonė planuoja sukurti mobiliąją vėjo krypties ir greičio matavimo laboratoriją. Ją eksploatuojant bus sukurta nauja įmonės paslauga – VE įrengimas. Laboratorijoje bus atliekami vėjo matavimai, kurių duomenys leis spręsti apie galimybes įrengti VE bei pagaminti efektyvią įrangą“, t. y. projekte numatyti vykdyti vėjo greičio bei krypties matavimai potencialiems vėjo jėgainių statytojams bus naudojami konkrečios vėjo jėgainės įrengimo projekto ekonominiam techniniam pagrindimui. Pagal 2002 m. Frascati vadovą „Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“ (angl. „Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development) (toliau – Frascati vadovas), mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra (toliau – ir MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naujai gautų pažinimo rezultatų panaudojimas (63 p.). Pagal Frascati vadovo 73 punktą, siūlomų inžinerinių projektų tyrimas, naudojant esamas metodikas papildomai informacijai gauti prieš priimant sprendimą dėl jo įgyvendinamumo, nelaikomas MTEP. Pažymėjo, kad vėjo greičio ir krypties matavimai priskirtini meteorologiniams tyrimams, t. y. bendrosios paskirties duomenų rinkimui, siekiant registruoti gamtos reiškinius, kurie nepriskiriami taikomiesiems moksliniams tyrimams ar technologinei plėtrai (Frascati vadovo 85 p.). Taip pat pažymėjo, kad nustatydama, ar darbai priskirtini prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų, Frascati vadovu vadovaujasi Lietuvos mokslo taryba. Pagal Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. balandžio 4 d. nutarimu

16Nr. VII-66 patvirtinto Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašo 2 punktą, MTEP darbu laikomas toks darbas, kuris tenkina Frascati vadove (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) nustatytas mokslinės ir technologinės veiklos vertinimui skirtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tyrinėjimo standartas) nurodytus reikalavimus arba kitus, remiantis Frascati vadovu parengtus, reikalavimus. Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjo teiginys, kad „planuojami vykdyti vėjo greičio ir krypties matavimai 80–84 m aukštyje yra originalūs dėl numatyto matavimo aukščio nuo žemės paviršiaus“, visiškai nepagrįstas, nes bendrovė nei paraiškoje, nei skunde nenurodė jokių privalumų ar būtinumo matuoti vėjo greitį ir kryptį būtent tokiame aukštyje, išskyrus, kad Baltijos šalyse niekas tokios įrangos neturi. Pažymėjo, kad bendrovės paraiškoje nurodytos prašomos lėšos yra vėjo greičio ir krypties matavimo įrangai įsigyti, todėl ši veikla turėtų būti vykdoma išimtinai arba pirmiausia MTEP projekto tikslais (Frascati vadovo 69 p.). Pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP atskiriama nuo su ja susijusių veiklos rūšių, yra tas, kad MTEP būtų apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas, t. y. kai asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas (Frascati vadovo 84 p.). Teigė, kad bendrovės skunde nurodytos veiklos negali būti priskiriamos MTTP, nes pateiktas pagrindinis argumentas, jog „didžiausios užsakovų patiriamos išlaidos bus skirtos techninei įrangai“, patvirtina, kad paraiškoje numatomose vykdyti veiklose nėra jokio apčiuopiamo naujumo elemento bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimo, nes techninei įrangai įsigyti nereikia mokslinių tyrimų. Todėl numatyta sukurti infrastruktūra nepriskirtina MTTP infrastruktūrai ir neatitinka Aprašo 2 priedo 1.2.4.1 punkto reikalavimų, nes pareiškėjo numatoma teikti paslauga (vėjo jėgainių įrengimo paslauga) bus teikiama vadovaujantis įgyvendinamumo tyrimais (bendrosios paskirties duomenų rinkimu), o ne gavus MTTP rezultatus. Bendrovė nepagrindė, remiantis kokiais MTTP rezultatais bus kuriama paraiškoje nurodyta paslauga. Be to, Apraše aiškiai nurodyta, jog projektai vykdomi be partnerių (Aprašo 25 p.).

17Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 139–143) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

18Finansų ministerija nurodė, kad Aprašo 6 punkte nurodyta, jog priemonė „Intelektas LT+“ prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“

193 uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir prie uždavinio „Stiprinti privačią MTTP bazę“ įgyvendinimo. Priemonės tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas. Rėmėsi Aprašo 2, 5, 7, 25 punktais, Frascati vadovo 71, 73, 85 punktais. Atkreipė dėmesį į tai, kad paraiškos bendrosios (A) dalies 6 punkte „Projekto loginis pagrindimas“ pareiškėjas nurodė vienintelę projekto veiklą – mobilios laboratorijos sukūrimas inovatyvioms vėjo jėgainių įrengimo paslaugoms teikti, o paraiškos specialiosios (B) dalies 1 punkte nurodė, kad projekto eigoje bus sukurta mobilioji vėjo greičio ir krypties matavimo laboratorija. Pareiškėjas pateiktoje paraiškoje konkrečiai įvardijo projekto veiklą, kuri negali būti finansuojama priemonės „Intelektas LT+“ lėšomis, nes pareiškėjo planuojama įsigyti mobilioji laboratorija nėra skirta Aprašo 7 punkte nurodytoms MTTP veikloms vykdyti ir neatitinka Aprašo 2 priedo 1.2.1 ir 1.2.2 punktų reikalavimų. Paraiškos specialiosios (B) dalies 5.1 punkte nurodyta, kad laboratorijoje bus atliekami 1 metų trukmės vėjo matavimai, kurių duomenys leis spręsti apie galimybes įrengti vėjo elektrinę. Esant pakankamam vėjo stiprumui, bendrovė parinks optimalią vėjo elektrinės techninę įrangą, organizuos infrastruktūros bei kitų statybinių darbų atlikimą. Projektai bus užbaigiami vėjo elektrinės pridavimu eksploatacijai bei paleidimu. Paraiškos specialiosios (B) dalies 3 ir 5.5 punktuose nurodyta, kad projekto veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kuriai vykdyti bus naudojami projekto rezultatai, priskiriama 71.12.10 kodu žymimai inžinerinei-technologinei veiklai, o numatomos teikti vėjo elektrinių įrengimo paslaugos yra priskirtinos prie inžinerinių-techninių konsultacijų. Paraiškoje nurodyti vėjo greičio ir krypties matavimai, siekiant ištirti vėjo jėgainės įrengimo konkrečioje vietovėje projekto pagrįstumą prieš priimant sprendimą dėl vėjo elektrinės statybos tikslingumo, nėra laikoma MTTP veikla, toks tikslas atitinka inžinerinių projektų tyrimo veikas, nes naudojamos esamos metodikos papildomai informacijai gauti prieš priimant sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. Nurodė, kad bendrovė nepateikė duomenų, kad mobilioji laboratorija bus susijusi su naujų vėjo greičio ir krypties matavimų metodų tyrimu, taip pat naujų sistemų ir metodų, skirtų duomenims aiškinti, tyrinėjimui ir tobulinimui. Esminis bendrovės projekto privalumas yra tik tas, kad vėjo krypties bei greičio matavimas bus vykdomas 80–84 metrų aukštyje, tokiu būdu bendrovei įgyjant konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones, atliekančias vėjo krypties ir greičio matavimus žemesniame aukštyje. Atkreipė dėmesį į tai, kad nors matavimai ir vyks 80–84 metrų aukštyje, tačiau pats duomenų rinkimas, aprašymas ir interpretavimas bus vykdomas remiantis žinomais ir naudojamais šios srities analizės metodais, jokie specialūs moksliniai tyrimai nebus atliekami, o paraiškoje numatyta įsigyti įranga nėra inovatyvi, nes planuojama įsigyti plačiai naudojamą įrangą. Veiklos, numatytos vykdyti sukūrus mobiliąją laboratoriją, neturi MTTP veiklų požymių, nes tai nėra suplanuoti tyrinėjimai, kaip jų rezultatas nebus įgyjamos naujos žinios ar įgūdžiai, kurie vėliau būtų panaudojami produktų, paslaugų ar technologijų kūrimui. Taigi bendrovės veiklos neatitinka MTTP požymių.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 97–100) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjo projekte numatyta įrengti mobilią vėjo greičio ir krypties matavimo laboratoriją, įsigyjant įrangą: metalinį 78 m stiebą su specialiu padu, duomenų kaupiklį, apsauginį dėklą-dėžę kaupikliui, vėjo krypties matavimo sensorių, vėjo greičio matavimo sensorių, stulpus greičio matavimo sensoriui, papildomą atsarginę bateriją, kintamos srovės generatorių, giluminio vibravimo sistemą, vandens pompą, biuro konteinerį, automobilį laboratorijos įrangos transportavimui, kompiuterinę ir programinę įrangą. Tačiau veiklos, numatytos vykdyti įsigijus mobilią vėjo greičio ir krypties matavimo laboratoriją, neturi MTTP veiklų požymių, kadangi tai nėra suplanuoti tyrinėjimai, kaip jų rezultatas nebus įgyjamos naujos žinios ir įgūdžiai, kurie vėliau būtų naudojami produktų, paslaugų ar technologijų kūrimui. Vėjo greičio bei krypties pokyčiai matuojami tam tikrą laiko tarpą konkrečioje vietovėje, kurioje numatyta statyti vėjo jėgainę, siekiant surinkti duomenis apie vėjo stiprumą ir kryptį konkrečioje vietoje, ir vėliau šių duomenų pagrindu nuspręsti vėjo jėgainės įrengimo tikslingumą bei galimas jos charakteristikas. Projekte numatytos mobilios „laboratorijos“ pagalba nenumatyta atlikti jokių mokslinių tyrimų, o surinkti konkrečios vietovės meteorologinius duomenis, t. y. universalius duomenis, kurių surinkimas nelaikomas MTTP. Be to, konkrečios vėjo jėgainės projektavimą vykdys įrangos gamintojas, o ne bendrovė, kuri numato vykdyti tik infrastruktūrinius statybos bei montavimo darbus. Tokia veikla jokių MTTP požymių neturi. Remiantis standartine praktika (Frascati vadovu), numatyti vykdyti vėjo greičio bei krypties matavimai potencialiems vėjo jėgainių statytojams priskiriami įgyvendinamumo tyrimams, t. y. siūlomų inžinerinių projektų tyrimams, naudojant esamas metodikas papildomai informacijai gauti prieš priimant sprendimą dėl jo įgyvendinamumo, ir nelaikomi MTTP. Vėjo greičio ir krypties matavimai priskirtini meteorologiniams tyrimams, t. y. bendrosios paskirties duomenų rinkimui, siekiant registruoti gamtos reiškinius, kurie nepriskiriami MTTP. Vėjo greičio ir krypties matavimai 80–84 m aukštyje nėra originalūs, kadangi šiuolaikinių vėjo jėgainių aukštis gali siekti 60–120 m ir daugiau. Aukštesniame lygyje įrengiamos vėjo jėgainės dėl didesnio vėjo greičio gamina daugiau elektros energijos, ir tai nustatyti nėra būtini moksliniai tyrimai, o būtinas konkrečios vietovės vėjo greičio ir krypties duomenų surinkimas tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ar konkreti vietovė yra tinkama vėjo jėgainės įrengimui. Projekte numatyta įsigyti įranga nėra inovatyvi, numatoma įsigyti plačiai naudojamą įrangą vėjo greičiui bei krypčiai matuoti. Pagrindinė projekte numatytos įsigyti įrangos paskirtis – ne naujų gaminių, paslaugų, technologijų kūrimas, o jų tiesioginis teikimas galutiniam vartotojui – vėjo greičio bei krypties matavimo paslaugų teikimas potencialiam vėjo jėgainių statytojui. Registruojant meteorologinius duomenis nėra sukuriama jokia nauja inovatyvi paslauga, produktas ar technologija. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, bendrovės planuojami vykdyti vėjo greičio bei krypties matavimai yra neatsiejama konkrečios vėjo jėgainės įrengimo paslaugos suteikimo dalis, o ne MTTP veiklos, siekiant įgyti naujų žinių ar įgūdžių, kurie vėliau bus naudojami naujų produktų, paslaugų ar technologijų sukūrimui.

22II.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu

24(T 2, b. l. 188–196) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

25Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Ūkio ministerijos

262011 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. (31.1-12)-3-683 ir Finansų ministerijos 2011 m. sausio

2728 d. sprendimo Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 teisėtumo ir pagrįstumo bei Finansų ministerijos ir Ūkio ministerijos įpareigojimo pareiškėjo skundą dėl paraiškos

28Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-049 nagrinėti iš naujo. Pažymėjo, jog, sprendžiant pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti sprendimų atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Teismas atsižvelgė į Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740 patvirtintos veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos pagal konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu prioritetines kryptis. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 patvirtinto Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo (toliau – ir Priedas) IV skyriaus IX skirsnis reglamentuoja priemonę VP2-1.3-ŪM-03-K „Intelektas LT+“. Teismas vadovavosi Taisyklių 72 punktu, Aprašo 5, 6, 7 punktais. Pažymėjo, jog, vadovaujantis Aprašo 2 priedo 1.2.1 ir 1.2.2 punktais, projekto veiklos turi būti suderintos su Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonėje „Intelektas LT+“ pateiktu bent vienos veiklos aprašymu, projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš Aprašo 7 punkte numatytų veiklų. Pagal Aprašo

291.2.4.1 punktą, projekte numatyta MTTP infrastruktūra turi būti skirta komerciškai pritaikomų naujų gaminių, paslaugų, technologijų kūrimui. Teismas taip pat vadovavosi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.2 skyriaus, Frascati vadovo 63, 73, 85 punktų nuostatomis. Teismas nurodė, kad pareiškėjas projekte numatė įrengti mobilią vėjo greičio ir krypties matavimo laboratoriją, įsigyjant įrangą: metalinį 78 m stiebą su specialiu padu, duomenų kaupiklį, apsauginį dėklą-dėžę kaupikliui, vėjo krypties matavimo sensorių, vėjo greičio matavimo sensorių, stulpus greičio matavimo sensoriui, papildomą atsarginę bateriją, kintamos srovės generatorių, giluminio vibravimo sistemą, vandens pompą, biuro konteinerį, automobilį laboratorijos įrangos transportavimui, kompiuterinę ir programinę įrangą. Kartu su paraiška pateikto verslo plano duomenimis, numatyta įsigyti įranga būtų naudojama atliekant vėjo greičio ir krypties matavimus 80–84 m aukštyje potencialiems vėjo jėgainių (nuo 1MW) statytojams. Įmonė numato tiekti 1,2; 2,3 ir 3,5 MW galingumo vėjo jėgainių įrengimo paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas sutiko su atsakovo padaryta išvada, jog pareiškėjo nurodytos veiklos negali būti priskiriamos MTTP, nes tai nėra suplanuoti tyrinėjimai, kaip jų rezultatas nebus įgyjamos naujos žinios ir įgūdžiai, kurie vėliau būtų naudojami produktų, paslaugų ar technologijų kūrimui. Be to, nenumatyta atlikti jokių mokslinių tyrimų, o surinkti konkrečios vietovės meteorologinius duomenis (universalius duomenis, kurių surinkimas nelaikomas MTTP), konkrečios jėgainės projektavimą vykdys įrangos gamintojas. Pareiškėjas iš esmės ir pats pripažįsta, kad projekte numatyta įsigyti įranga nėra inovatyvi, numatoma įsigyti plačiai naudojamą įrangą vėjo greičiui bei krypčiai matuoti, kurios numatoma išskirtinė savybė – 78 m metalinės konstrukcijos stiebo aukštis. Tačiau ši savybė sietina ne su naujų technologijų sukūrimu ar technologine plėtra, o vėjo greičio bei krypties matavimo paslaugų teikimu potencialiam vėjo jėgainių statytojui, t. y. įrangos pagalba atliktų meteorologinių matavimų rezultatai bus realizuojami tiesiogiai, nesukuriant jokios naujos inovatyvios paslaugos, produkto ar technologijos. Veikla būtų vykdoma naudojantis jau egzistuojančiais analizės metodais, matavimai vykdomi pagal konkretų užsakymą tam tikroje vietovėje ilgą laiko tarpą, o gauti rezultatai pateikiami užsakovui. Teismas sutiko su skundžiamuose sprendimuose padarytomis išvadomis, kad pareiškėjo numatomose vykdyti veiklose nėra jokio naujumo elemento, o numatoma sukurti infrastruktūra nepriskirtina

30MTTP infrastruktūrai, nes neatitinka inovatyvumo kriterijaus, o tuo pačiu projekto rezultatais nebūtų siekiama mokslinės ar technologinės pažangos, nes tokio pobūdžio (savybių)

31gaminiai rinkoje jau yra, t. y. pareiškėjo veikla neatitinka nei vienos iš Aprašo 7 punkte nurodytų veiklų. Pažymėjo, kad Aprašo 25 punkte nustatyta, jog projektai vykdomi be partnerių, todėl pareiškėjo argumentą dėl jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių verslo subjektų laikė nepagrįstu. Teismas konstatavo, kad Ūkio ministerijos 2011 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. (31.1-12)-3-683 ir Finansų ministerijos 2011 m. sausio 28 d. sprendimas

32Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 yra pagrįsti ir teisėti, priimti laikantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, todėl nėra pagrindo jų naikinti ir įpareigoti pareiškėjo skundą dėl paraiškos Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-049 nagrinėti iš naujo. Todėl teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

33III.

34Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 3, b. l. 1–4) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

351. Pateiktame projekte numatytos planuojamos vykdyti veiklos atitinka Aprašo 5 ir

367 punktus bei Aprašo 2 priedo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4.1 punktus, t. y. Vėjo greičio ir krypties matavimo laboratorijos sukūrimas priskiriama prie Aprašo 5 punkte nurodytų MTTP, o remiantis Aprašo 7 punktu patenka tarp finansuojamų veiklų. Teismas, vertindamas projektą, rėmėsi ir vertino tik vieną iš jo planuojamų vykdyti veiklų – matuoti vėjo greitį ir kryptį, o tai galutinėje paslaugų struktūroje tesudaro tik 3,5 proc., ir laikė tai pagrindine jo vykdoma ir planuojama vykdyti veikla bei visiškai nevertino projekte nurodytų kitų planuojamų vykdyti veiklų, kurios akivaizdžiai priskirtinos MTTP veiklai – ženkliai patobulinami esami produktai, procesai ar paslaugos, įgyjama naujų verslo ir kitų žinių bei įgūdžių, taikomi nauji, patobulinti ar pagerinti produktai, procesai ir pan.

372. Projekte pagrindė planuojamų teikti paslaugų inovatyvumą Lietuvos ir kaimyninės valstybės Latvijos mastu. Teismas apie projekte nurodytų veiklų inovatyvumą sprendė remdamasis neapibrėžtais, niekur neįtvirtintais ir nenurodytais inovatyvumo kriterijais.

38Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 19–21) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

391. Teismas padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjo nurodytos veiklos negali būti priskiriamos MTTP, nes tai nėra suplanuoti tyrinėjimai, kaip jų rezultatas nebus įgyjamos naujos žinios ir įgūdžiai, kurie vėliau būtų naudojami produktų, paslaugų ar technologijų kūrimui. Tokią išvadą teismas padarė dėl visų, o ne tik dėl vienos iš pareiškėjo planuojamų veiklų.

402. Pareiškėjas neskiria teismo aprašomojoje skundžiamo sprendimo dalyje trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų paaiškinimų nuo teismo motyvuojamojoje skundžiamo sprendimo dalyje nurodytų teismo argumentų. Pareiškėjas nepateikia jokių argumentų, kodėl skundžiamame sprendime nurodyti teismo argumentai dėl jo numatomos sukurti paslaugos inovatyvumo yra nepagrįsti. Teismas padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjo numatomose vykdyti veiklose nėra jokio naujumo elemento.

41Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 22–29) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Finansų ministerija nurodo, kad apelianto projekte planuojama įsigyti mobili laboratorija nėra skirta Aprašo 7 punkte nurodytoms MTTP veikloms vykdyti, kadangi mobilios vėjo greičio ir krypties matavimo laboratorijos pagalba numatoma rinkti iš esmės tik kiekybinius (bendros paskirties) duomenis, kurie bus naudojami inžinerinių vėjo elektrinių projektų tikslingumo tam tikroje topografinėje vietovėje įvertinimui. Tai nėra suplanuoti tyrinėjimai, nes kaip jų rezultatas nebus įgyjamos naujos žinios ir įgūdžiai, kurie vėliau būtų naudojami produktų, paslaugų ar technologijų kūrimui. Todėl apelianto pateiktas projektas, jo tikslai ir uždaviniai nėra priskirtini MTTP sričiai ir neatitinka Aprašo 6, 7 punktų ir 2 priedo 1.2.1 bei 1.2.2 punktų reikalavimų.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 15–18) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

441. Pareiškėjo argumentai apie finansuotinas pagal Aprašą veiklas prieštarauja Aprašui bei priemonės aprašymui.

452. Teismas įvertino tai, kad pareiškėjas ketina teikti vėjo jėgainių įrengimo paslaugas, tačiau su įranga, kurią buvo planuojama įsigyti, būtų atliekami tik vėjo krypties ir greičio matavimai. Turėjo būti sprendžiama, ar su ketinama įsigyti įranga bus vykdomi moksliniai tyrimai, kuriais siekiama sukurti naujas paslaugas.

463. Inovatyvumo nebuvimas ar stoka nebuvo paraiškos atmetimo priežastis. Pareiškėjas nepateikia įrodymų, kad su įsigyjama įranga, vykdydamas MTTP veiklas, kurs (nurodo, kad pradės teikti) inovatyvias, naujas paslaugas. Pareiškėjo paraiškoje nebuvo numatyta, kad su numatoma įsigyti įranga bus kuriamos naujos technologijos, metodai, siekiant pateikti į rinką naujus produktus.

474. Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane nenumatė vykdyti MTTP veiklų su ketinama įsigyti įranga, todėl ji negali būti laikoma MTTP infrastruktūra pagal Aprašo reikalavimus, o pareiškėjo teiginiai, kad veiklos atitinka Aprašo 5 ir 7 punktus bei Aprašo 2 priedo 1.2.1, 1.2.2,

481.2.4.1 punktus, prieštarauja faktiniams duomenims bei teisės aktams.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinis skundas atmestinas.

52Pareiškėjas, siekdamas finansavimo pagal priemonę „Intelektas LT+“ gavimo (toliau – ir Priemonė), 2010 m. rugsėjo mėn. pateikė Taisyklių ir Aprašo numatytą paraišką dėl projekto „Vėjo greičio ir krypties matavimo mobilios laboratorijos sukūrimas“ finansavimo. Ši paraiška trečiojo suinteresuoto asmens bei atsakovų, t. y. institucijų, atsakingų už nurodytos priemonės įgyvendinimą (Taisyklių ir Aprašo taikymo prasme, atitinkamai Įgyvendinančiosios institucijos ir Vadovaujančiųjų institucijų), buvo vertinama administracinės atitikties bei projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapuose. Nagrinėjamas ginčas kilo dėl, pareiškėjo manymu, netinkamo jo projekto (paraiškos) vertinimo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etape. Pagal pareiškėją, trečiasis suinteresuotas asmuo, o vėliau ir jo (pareiškėjo) skundą nagrinėjantys atsakovai, vertindami šiame etape jo pateiktą projektą (paraišką), netinkamai pritaikė Aprašo 2 priede – Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje – 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.4.1 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus ir dėl to nepagrįstai atmetė jo pateiktą paraišką. Pareiškėjas nenurodė jokių argumentų dėl jo pateiktos paraiškos vertinimo procedūros pažeidimų. Todėl konstatuotina, kad nagrinėjamo administracinio ginčo esmė yra tik šalių nesutarimai dėl materialinės teisės nuostatų (išvardintų Aprašo nuostatų) taikymo, t. y. klausimas, ar pareiškėjo pateiktas projektas (paraiška) atitinka išvardintų Aprašo punktų reikalavimus. Pažymėtina, kad šių reikalavimų taikymas, atliekant paraiškos (projekto) tinkamumo finansuoti vertinimą, yra nustatytas Aprašo 63 punkte ir Taisyklių 72 punkte, o tokio taikymo būtinumas ginčo šalių nekvestionuojamas.

53Pagal nurodytus Aprašo 63 punktą ir Taisyklių 72 punktą, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, be kita ko, yra nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, t. y. kriterijams, nustatytiems Aprašo 2 priede. Kaip paminėta aukščiau, ginčo šalys nesutaria dėl to, ar pareiškėjo projektas atitinka šio priedo 1.2.1 (projekto veiklos suderinamumas su Ekonomikos augimo veiksmų programos Priemonėje pateiktu bent vienos veiklos aprašymu), 1.2.2 (projekto tikslų, uždavinių ir veiklos atitikimas bent vienai iš Aprašo 7 punkte nurodytų veiklų) ir 1.2.4.1 (projekte numatytos MTTP infrastruktūros priskyrimas komerciškai pritaikomų naujųjų gaminių, paslaugų, technologijų kūrimui) punktuose nurodytus kriterijus.

54Pasisakydama dėl nurodytų kriterijų taikymo aiškinimo, kolegija pažymi, kad Aprašo 2 priedo atitinkamuose paaiškinimuose bei nurodytuose informaciniuose šaltiniuose yra atskleista bendra šių kriterijų taikymo metodika, kurios (kaip matyti iš pareiškėjo skundžiamų sprendimų) buvo laikomasi trečiojo suinteresuoto asmens bei abejų atsakovų priimtuose sprendimuose. Šiuose sprendimuose yra pateikti išsamūs argumentai, dėl kurių pareiškėjo projektas buvo pripažintas neatitinkančiu paminėtų Aprašo nustatytų reikalavimų. Tačiau pareiškėjo 2010 m. gruodžio 29 d. apeliacijoje į trečiojo suinteresuoto asmens priimtą 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą atmesti pareiškėjo paraišką yra pateikti tik bendro pobūdžio argumentai, kurie be atitinkamų papildomų įrodymų negali būti laikomi pakankamu pagrindu paneigti atsakovų padarytas išvadas arba suabejoti jų teisingumu. Todėl kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo pateiktu šalių argumentų vertinimu ir jo nekartodama, sutinka su teismo išvada, kad pareiškėjo paduotos paraiškos (projekto) atitikimas Aprašo 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.4.1 punktuose nustatytiems kriterijams nėra įrodytas. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjo pateiktas projektas neatitinka Aprašo 25 punkto reikalavimo (jame nurodyta, kad pagal Aprašą projektai vykdomi be partnerių). Pažymėtina, jog pareiškėjas iš esmės neginčija aplinkybės, kad į pagalbą, vykdydamas projekte numatytą veiklą, ketina pasitelkti kitus verslo subjektus/partnerius. Aprašo 25 punkte yra nurodyta viena iš projekto priimtinumo finansuoti iš paramos lėšų būtinų sąlygų, todėl šios teisės normos taikymo prasme pareiškėjo apeliacija į CK 6.969 straipsnio nuostatas kolegijos pripažintina bylai nereikšminga.

55Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

56Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

57Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,GPIX“ (toliau – pareiškėjas,... 5. Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo... 6. Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 ir atsakovo Lietuvos Respublikos... 7. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į trečiąjį... 8. ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-396... 9. VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projektų finansavimo sąlygų... 10. Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904, kuriame Finansų ministerija pagal... 11. Nr. (31.1-12)-3-683, kuriame Ūkio ministerija pagal kompetenciją... 12. 3,5 proc. Paraiškoje taip pat nurodoma, kad įgyvendinusi projektą įmonė... 13. Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 127–130,... 14. Ūkio ministerija nurodė, kad pareiškėjo projekto vertinimas buvo atliktas... 15. skirtas privataus juridinio asmens MTTP veiklai vykdyti – laboratorijų,... 16. Nr. VII-66 patvirtinto Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų... 17. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 139–143)... 18. Finansų ministerija nurodė, kad Aprašo 6 punkte nurodyta, jog priemonė... 19. 3 uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 97–100)... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjo projekte numatyta... 22. II.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu... 24. (T 2, b. l. 188–196) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.... 25. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Ūkio... 26. 2011 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. (31.1-12)-3-683 ir Finansų ministerijos... 27. 28 d. sprendimo Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 teisėtumo ir... 28. Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-049 nagrinėti iš naujo. Pažymėjo, jog, sprendžiant... 29. 1.2.4.1 punktą, projekte numatyta MTTP infrastruktūra turi būti skirta... 30. MTTP infrastruktūrai, nes neatitinka inovatyvumo kriterijaus, o tuo pačiu... 31. gaminiai rinkoje jau yra, t. y. pareiškėjo veikla neatitinka nei vienos iš... 32. Nr. ((24.16-02)-5K-1029573)-6K-6K-1100904 yra pagrįsti ir teisėti, priimti... 33. III.... 34. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 3, b. l. 1–4) prašo panaikinti Vilniaus... 35. 1. Pateiktame projekte numatytos planuojamos vykdyti veiklos atitinka Aprašo 5... 36. 7 punktus bei Aprašo 2 priedo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4.1 punktus, t. y. Vėjo... 37. 2. Projekte pagrindė planuojamų teikti paslaugų inovatyvumą Lietuvos ir... 38. Atsakovas Ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l.... 39. 1. Teismas padarė teisingą išvadą, jog pareiškėjo nurodytos veiklos... 40. 2. Pareiškėjas neskiria teismo aprašomojoje skundžiamo sprendimo dalyje... 41. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l.... 42. Finansų ministerija nurodo, kad apelianto projekte planuojama įsigyti mobili... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l.... 44. 1. Pareiškėjo argumentai apie finansuotinas pagal Aprašą veiklas... 45. 2. Teismas įvertino tai, kad pareiškėjas ketina teikti vėjo jėgainių... 46. 3. Inovatyvumo nebuvimas ar stoka nebuvo paraiškos atmetimo priežastis.... 47. 4. Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane nenumatė vykdyti MTTP veiklų su... 48. 1.2.4.1 punktus, prieštarauja faktiniams duomenims bei teisės aktams.... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV.... 51. Apeliacinis skundas atmestinas.... 52. Pareiškėjas, siekdamas finansavimo pagal priemonę „Intelektas LT+“... 53. Pagal nurodytus Aprašo 63 punktą ir Taisyklių 72 punktą, projekto tinkamumo... 54. Pasisakydama dėl nurodytų kriterijų taikymo aiškinimo, kolegija pažymi,... 55. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra... 56. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 57. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimą... 58. Nutartis neskundžiama....