Byla B2-2139-173/2012
Dėl 2012 m. gegužės 29 d. bankrutavusios UAB „22 Grupė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondo Kauno skyrius, A. P

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo AB SEB bankas skundą dėl 2012 m. gegužės 29 d. bankrutavusios UAB „22 Grupė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondo Kauno skyrius, A. P.,

Nustatė

2pareiškėjas AB SEB bankas prašo panaikinti 2012 m. gegužės 29 d. bankrutavusios UAB „22 Grupė“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo bankrutuojančios UAB „22 Grupė“ administratorius įpareigotas per 14 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su ieškiniu dėl 2006 m. birželio 23 d. lizingo sutarties Nr. 2006-050342, sudarytos tarp UAB „22 Grupė“ ir AB SEB lizingas, pripažinimo negaliojančia, grąžinti kreditorių susirinkimui klausimą svarstyti iš naujo.

3Nurodo, kad minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir naikintinas dėl šių priežasčių:

4Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu nustatyta, kad bankroto administratorius pareiškia ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba ) galėjusių turėti įtakos tam, jog įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Tuo tarpu įmonės bankroto administratorius, teikdamas įmonės kreditorių susirinkimui svarstyti vieno iš kreditorių pasiūlymą ginčyti sandorį, neparuošė jokių dokumentų, kurie leistų manyti, kad yra pagrindas ginčyti šią sutartį, nepateikta kompetentingų specialistų nuomonė, ar teisiškai pagrįstas būtų toks ieškinys.

5Bankroto administratorius nepateikė bankrutavusios įmonės ataskaitos ir nesupažindino įmonės kreditorių su įmonės realia finansine situacija, esančia klausimo svarstymo dienai. Įmonė neturi nei turto, nei lėšų, iš kurių galėtų apmokėti būsimo bylinėjimosi išlaidas, tuo tarpu akivaizdu, kad ginčijant sandorį reikės samdyti asmenį, turintį teisinių žinių.

6Nemažiau svarbu ir tai, kad dėl sandorio ginčijimo užsitęs pati bankroto procedūrą, todėl teks administratoriui papildomai mokėti atlyginimą už tą laikotarpį, kol teisme bus sprendžiamas ginčas dėl išperkamosios nuomos sutarties panaikinimo.

7Bankroto administratorius jau tikrino įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, bet nerado pagrindų skųsti 2006 m. birželio 23 d. sandorį.

8Balsuodami kreditoriai neįvertino visų aplinkybių, turinčių esminės įtakos tokio sprendimo priėmimui, ir savo priimtu nutarimu pažeidžia tiek pačios įmonės, tiek ir visų įmonės kreditorių interesus.

9Bankrutavusios UAB „22 Grupė“ bankroto administratorius prašo klausimą dėl pareiškėjo skundo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad informacija apie UAB „22Grupė“ sandorius buvo pateikta 2011m. gruodžio 2 d. pirmajame įmonės kreditorių susirinkime. 2012 m. gegužės 29 d. įvykęs kreditorių susirinkimas buvo sušauktas kreditoriaus A. P. iniciatyva, pagal jo pateiktus klausimų nutarimų projektus, dėl kurių bankroto administratorius savo nuomonės ar vertinimo susirinkimui neteikė. Tokiais klausimais kaip sandorio nuginčijimas, restitucijos taikymo galimybės, iš tikro būtina kompetentingų teisininkų išvada, todėl bankroto administratorius negali vienareikšmiškai konstatuoti, kaip baigtųsi toks ginčas.

10Vienintelis įmonės turtas buvo AB SEB bankui įkeisti žemės sklypai, kurie yra parduoti iš varžytinių. Gautos lėšos pervestos įkaito turėtojui, apmokėta administravimo išlaidų sąmata. Kito turto įmonė neturi. Bankroto administratoriaus nuomone, sprendžiant dėl sandorio ginčijimo galimybes, šios aplinkybės turi būti įvertintos, kadangi reikalinga papildoma sąmata.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau VSDFV Kauno skyrius) su skundu nesutinka prašo jį atmesti ir palikti galioti 2012 m. gegužė 29 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimą. Nurodo, kad 2012 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalies pagrindu, t.y. įmonės kreditoriaus, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, prašymu. Šia teise pasinaudojo kreditorius A. P., kuris į kreditorių susirinkimo darbotvarkę pasiūlė įtraukti klausimą dėl įmonės sudarytų sandorių ginčijimo. A. P. paaiškino, kad pagal CK 6.568 straipsnio 1 dalį lizingo dalyku negali būti žemės sklypas. Sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir teismo tvarka turėtų būti pripažintas negaliojančiu. A. P. siekia apginti savo, kaip kreditoriaus interesus (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

12Nepritaria teiginiui, jog įmonė neturi turto ir lėšų, iš kurių galėtų apmokėti būsimo bylinėjimosi išlaidas ir kad ginčijant sandorį reikės samdyti asmenį, turintį specialių teisinių žinių. Pagal administratoriaus veiklos ataskaitą Nr.1, įmonė turėjo 14 žemės sklypų, kuriuos 2011m. gruodžio 2 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta pardavinėti iš varžytinių, pradinė pardavimo kaina-577 959 lt. A. P. 2012 m. gegužės 11 d. rašte teigė, jog jo žiniomis , nuginčijus sandorį ir pritaikius restituciją, AB SEB lizingas turtėtų grąžinti įmonei apie 6 500 000 Lt. sėkmės atveju būtų padengta didelė dalis kreditorinių reikalavimų sumos.

13Nesutinka su pareiškėjo nuomone, kad dėl sandorio ginčijimo užsitęs pati bankroto procedūra, todėl teks administratoriui papildomai mokėti atlyginimą. 2011m. gruodžio 2 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti bankrutuojančios įmonės išlaidų sąmatą visam bankroto bylos laikotarpiui, nustatant atlyginimą bankroto administratoriui, nustatant, jog bankroto administratorius, esant poreikiui, gali keisti lėšų panaudojimą tarp sąmatos straipsnių. Kadangi administratoriaus atlyginimas patvirtintas visam bankroto bylos laikotarpiui, papildomai mokėti atlyginimo nereikės, nebent kreditorių susirinkime būtų nuspręsta kitaip.

14Pareiškėjas nenurodė, jog kreditorių susirinkimo metu būtų padaryti procedūriniai pažeidimai, faktų prieštaraujančių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Kreditorių susirinkimo nutarimai turėtų būti naikinami tik tuo atveju, jei jų turinys neatitinka imperatyviųjų įstatymo nuostatų ar prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

15Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos su skundu nesutinka. Prašo skundą atmesti.

16Nurodo, jog 2012 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99, 437 procentus (10 461 801, 45 Lt) visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. „Už“ skundžiamą nutarimą balsavo 52, 007 procentai dalyvavusių kreditorių, o „prieš“ 47, 430 procentai.

17Pagal CK 6. 568 straipsnio 1 dalį lizingo dalyku negali būti žemės sklypas, todėl pagrįstai galima teigti, kad sandoris prieštarauja įstatymo normoms ir tesimo tvarka turi būti pripažintas negaliojančiu.

18Suinteresuotas asmuo A. P. su skundu nesutinka. Prašo skundą atmesti. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo tvarka susipažinus su įmonės ir AB SEB lizingas sudaryta žemės sklypo išperkamosios nuomos sutartimi, pasikonsultavus su teisininkais, jam, kaip įmonės kreditoriui, tapo akivaizdu, jog ši sutartis yra nekas kita kaip žemės sklypo lizingo sutartis, o tokias sutartis sudaryti draudžia CK 6. 568 straipsnis. Dėl šio imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio sudarymo įmonė tapo nemoki. Administratoriui buvo pasiūlyta sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teismą dėl šios sutarties nuginčijimo.

19Įmonės bankroto procese turi būti atsižvelgiama į visų kreditorių interesus ir jeigu kreditorių dauguma teisės aktų nustatyta tvarka nusprendžia pavesti administratoriui terikti ieškinį prieš asmenį, susijusį su vienu iš kreditorių, toks kreditorių susirinkimo sprendimas administratoriui yra privalomas (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas, 20 punktas).

20Skundžiamas sprendimas buvo priimtas laikantis visų įstatyme numatytų susirinkimo sušaukimo procedūrų bei balsų daugumos reikalavimų, todėl kreditorių komiteto sprendimas įmonės ir visų kreditorių interesų nepažeidžia.

21Prašymas atmestinas.Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ).

22Kreditorių teises reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnis. Viena iš kreditorių teisių-dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus.

232012 m. gegužės 29 d. bankrutuojančios UAB „22 Grupė“ kreditorių susirinkimas sušauktas kreditoriaus A. P., kuris turi 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis). Kreditoriaus A. P. nuomone, jog vykdant išperkamosios nuomos sutartį tarp UAB „22 Grupė“ ir AB SEB lizingas, lizingo bendrovei buvo sumokėta apie 6 500 000 Lt. Šis sandoris nulėmė įmonės nemokumą, kadangi tai buvo apsimestinis sandoris, kuriuo bandoma pridengti susitarimą dėl žemės sklypo įsigijimo lizingo būdu, kas prieštarauja CK imperatyvioms normoms. Kreditorių susirinkimas nutarę įpareigoti įmonės bankroto administratorių per 14 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su ieškiniu dėl 2006 m. birželio 23 d. lizingo sutarties Nr. 2006-050342, sudarytos tarp UAB „22 Grupė“ ir AB SEB lizingas, pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Už šį nutarimą balsavo kreditoriai, turintys 52, 007 % teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos. Prieš balsavo 47, 430 %. Tai reiškia, jog kreditorių susirinkimo sprendimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatų. Nutarimas privalomas visiems įmonės kreditoriams.

24Teismas nepasisako dėl kitų pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių pagrįstumo. Kaip ir buvo minėta, kreditorių susirinkimo sprendimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ reikalavimų, todėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, jog įmonė neturi lėšų apmokėti būsimo bylinėjimosi išlaidas, papildomas atlyginimas bankroto administratoriui, dokumentų, kurie leistų manyti, kad yra pagrindas ginčyti sutartį, neturi teisinės reikšmės kreditorių susirinkimo priimtam sprendimui.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu,

Nutarė

26skundą atmesti.

27Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. pareiškėjas AB SEB bankas prašo panaikinti 2012 m. gegužės 29 d.... 3. Nurodo, kad minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir... 4. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu nustatyta, kad... 5. Bankroto administratorius nepateikė bankrutavusios įmonės ataskaitos ir... 6. Nemažiau svarbu ir tai, kad dėl sandorio ginčijimo užsitęs pati bankroto... 7. Bankroto administratorius jau tikrino įmonės sandorius, sudarytus iki... 8. Balsuodami kreditoriai neįvertino visų aplinkybių, turinčių esminės... 9. Bankrutavusios UAB „22 Grupė“ bankroto administratorius prašo klausimą... 10. Vienintelis įmonės turtas buvo AB SEB bankui įkeisti žemės sklypai, kurie... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 12. Nepritaria teiginiui, jog įmonė neturi turto ir lėšų, iš kurių galėtų... 13. Nesutinka su pareiškėjo nuomone, kad dėl sandorio ginčijimo užsitęs pati... 14. Pareiškėjas nenurodė, jog kreditorių susirinkimo metu būtų padaryti... 15. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 16. Nurodo, jog 2012 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkime dalyvavo... 17. Pagal CK 6. 568 straipsnio 1 dalį lizingo dalyku negali būti žemės sklypas,... 18. Suinteresuotas asmuo A. P. su skundu nesutinka. Prašo skundą atmesti. Nurodo,... 19. Įmonės bankroto procese turi būti atsižvelgiama į visų kreditorių... 20. Skundžiamas sprendimas buvo priimtas laikantis visų įstatyme numatytų... 21. Prašymas atmestinas.Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos... 22. Kreditorių teises reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnis. Viena iš kreditorių... 23. 2012 m. gegužės 29 d. bankrutuojančios UAB „22 Grupė“ kreditorių... 24. Teismas nepasisako dėl kitų pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu,... 26. skundą atmesti.... 27. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti atskiruoju...