Byla A-438-816-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O.G. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-438-816/2009 pagal pareiškėjo O.G. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos kriminalinės policijos biurui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas O.G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. 1D-1341 bei Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) 2007 m. gruodžio 28 d/ sprendimą Nr. 11D-3S98, įpareigoti atsakovus priimti sprendimą – skirti pareiškėjui valstybinę pensiją ir apskaičiuoti jos dydį bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

6Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti, priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.

7II.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą - pareiškėjo O.G. skundą patenkinti. Teismas taip pat panaikino Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. 1D-1341 ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 11D-3S98 bei įpareigojo iš naujo spręsti valstybinės pensijos pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą suteikimo O.G. klausimą.

9III.

10Pareiškėjas O.G. 2009 m. spalio 16 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-438-816/2009 ir šiame prašyme nurodė, jog prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas (už skundo parengimą) pagal pateiktus dokumentus, viso 600 Lt.

11Prašyme dėl teismo išlaidų atlyginimo nurodo, jog dėl administracinės bylos Nr. A-438-816/2009 turėjo 600 litų išlaidų už skundo parengimą (minėtą faktą patvirtinantys dokumentai yra pridedami) ir prašoma priteisti turėtų teismo išlaidų suma neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

12Atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija nurodo, kad su šiuo prašymu nesutinka. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. sprendimas nelaikytinas sprendimu pareiškėjo naudai. Skunde teismui pareiškėjas O.G. prašė įpareigoti atsakovus skirti jam valstybinę pensiją. Tačiau teismas prašomo įpareigojimo nenustatė, jis tik įpareigojo atsakovus iš naujo spręsti valstybinės pensijos pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą suteikimo klausimą.

142. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį „viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams". Atsižvelgdamas į tai, atsakovas prašo įtraukti į šio prašymo nagrinėjimą viešąją įstaigą Profesinių sąjungų plėtros centras „Force majore" ir pareikalauti pateikti jos įstatus, kad būtų galima nustatyti, ar ši įstaiga galėjo teikti pareiškėjui teisinę pagalbą.

153. Iš kartu su pareiškėjo prašymu pateiktų dokumentų nėra aišku už kurio konkrečiai skundo parengimą pareiškėjas O.G. prašo priteisti teismo išlaidas, nes iš viso byloje pareiškėjas yra pateikęs 4 skundus.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus administracinę bylą Nr. A-438-816/2009, sprendimas buvo priimtas būtent pareiškėjo naudai, t. y. pareiškėjo O.G. apeliacinis skundas buvo patenkintas (b. l. 130). Dėl šios priežasties konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju formaliai egzistuoja teisinės prielaidos pareiškėjo atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimui iš atsakovo, t. y. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

20Tačiau vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies nuostatomis, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl, nustačius jog apeliacinės instancijos teismo sprendimas buvo priimtas pareiškėjo naudai, būtina įvertinti ir kitas Civilinio proceso kodekse bei kituose teisės aktuose įtvirtintas sąlygas, kurioms esant galimas atstovavimo išlaidų atlyginimas.

21Pažymėtina, jog Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis numato tik galimybę priteisti išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju teismui nėra pateikta duomenų, jog pareiškėjo interesus administracinėje byloje Nr. A-438-816/2009 atstovavo advokatai ir (ar) advokato padėjėjai. Be to, nors, pareiškėjo teigimu, teisines atstovavimo paslaugas jam suteikė viešoji įstaiga „Profesinių sąjungų plėtros centras „Force Majore“, tačiau byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog ši įstaiga (jos atstovai) realiai dalyvavo administracinės bylos nagrinėjime apeliacinės instancijos teisme bei atstovavo pareiškėją (gynė jo teises bei teisėtus interesus, parengė apeliacinį skundą). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėją apeliacinės instancijos teisme atstovavo Lietuvos policijos profesinės sąjungos teisininkas Karolis Likas (b.l. 100 – 101, 124).

22Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, kad dėl išlaidų priteisimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Vadovaujantis šia teisės norma, darytina išvada, jog kiekvienas suinteresuotos šalies pateiktas prašymas dėl teismo (atstovavimo) išlaidų priteisimo privalo būti pagrįstas atitinkamais objektyviais įrodymais, patvirtinančiais šių išlaidų susidarymo faktą ir jų konkretų dydį. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas O.G. prašo priteisti 600 Lt atstovavimo išlaidų, susidariusių dėl skundo parengimo išnagrinėtoje administracinėje byloje. Tačiau iš kartu su pareiškėjo prašymu pateiktų dokumentų nėra aišku už kurio konkrečiai skundo (pvz. skundo pirmosios instancijos teismui, apeliacinio skundo, ikiteismine tvarka paduotų skundų) parengimą prašoma priteisti atstovavimo išlaidas. Todėl darytina išvada, jog prašyme dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo nenurodytas šių išlaidų susidarymo faktinis pagrindas.

23Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymas dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo neatitinka esminių Administracinių bylų teisenos įstatyme bei Civilinio proceso kodekse įtvirtintų procesinių reikalavimų, todėl laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjo O.G. prašymą dėl teismo išlaidų administracinėje byloje Nr. A-438-816/2009 atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas O.G. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu... 6. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė panaikinti pirmosios instancijos... 7. II.... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. sprendimu... 9. III.... 10. Pareiškėjas O.G. 2009 m. spalio 16 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 11. Prašyme dėl teismo išlaidų atlyginimo nurodo, jog dėl administracinės... 12. Atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo... 13. 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. sprendimas... 14. 2. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį „viešoji... 15. 3. Iš kartu su pareiškėjo prašymu pateiktų dokumentų nėra aišku už... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus... 20. Tačiau vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies nuostatomis, atstovavimo... 21. Pažymėtina, jog Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis numato tik galimybę... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis numato, kad... 23. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 25. pareiškėjo O.G. prašymą dėl teismo išlaidų administracinėje byloje Nr.... 26. Nutartis neskundžiama....