Byla e2-51360-141/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Tankevičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ieškinį atsakovams UAB „Promlitsta“, UAB „Karolinos turas” dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 39639,26 Eur skolos už prekes, 353,51 Eur delspinigių, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas UAB „Promlitsta“ nustatytu terminu neatsiskaitė su ieškovu už įsigytas prekes pagal 2015-08-05 Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 15-08-05-36, o atsakovas UAB „Karolinos turas” Laidavimo sutarties Nr. 2015/08/05 pagrindu laidavo visu savo turtu už atsakovo UAB „Promlitsta“ visus finansinius įsipareigojimus ieškovui UAB „Vejuva“ pagal Pirkimo-pardavimo sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. Už terminų praleidimą paskaičiuoti delspinigiai sudaro 353,51 Eur. Ieškovas prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priimti preliminarų sprendimą.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal ieškovo UAB „Vejuva“ ir atsakovo UAB „Promlitsta“ sudarytos 2015-08-05 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15-08-05-36 1.1. punktą ieškovas UAB „Vejuva“ įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovas UAB „Promlitsta“ priimti ir laiku atsiskaityti. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 2.5 p. atsakovas UAB „Promlitsta“ įsipareigojo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Atsakovas tinkamai neatsiskaitė su ieškovu už laikotarpiu nuo 2015-08-11 iki 2015-09-15 pagal PVM sąskaitas-faktūras parduotas prekes, todėl susidarė 39639,26 Eur įsiskolinimas. 2015-08-05 ieškovas UAB „Vejuva“, atsakovas UAB „Promlitsta“ ir atsakovas UAB „Karolinos turas” sudarė Laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Karolinos turas” laidavo visu savo turtu už atsakovo UAB „Promlitsta“ visus finansinius įsipareigojimus ieškovui UAB „Vejuva“ pagal Pirkimo-pardavimo sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. Ieškovas 2015-10-15, 2015-10-22, 2015-11-04 ir 2015-11-18 pateikė laiduotojui UAB „Karolinos turas” reikalavimą sumokėti skolą, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 str.).

5Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovas UAB „Promlitsta“ per sutartyje nustatytą terminą būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl prekių kokybės, byloje nėra. Atsakovo įgaliotos asmens parašas patvirtina, kad prekės, už kurias išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atsakovui buvo perduotos. Remiantis ieškovo pateiktais dokumentais bei nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad ieškovas tinkamai vykdė savo sutartines prievoles, o atsakovas UAB „Promlitsta“ sutartį pažeidė, nes laiku nesumokėjo ieškovui už perduotas prekes.

6CK 6.76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punktą, už prievolės neįvykdymą laiduotojas atsako solidariai su skolininku. Laidavimo sutarties 2.1 punkte numatyta, kad laiduotojas įsipareigoja atsakyti kreditoriui pagal prievolę ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas, tačiau 1.3 punktu maksimali laiduotojo atsakomybė apribota 50 000,00 Eur. Laiduotojas įsipareigojo įvykdyti prievolę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kreditoriaus rašytinio reikalavimo gavimo dienos (Laidavimo sutarties 2.2 p.). Kadangi atsakovas UAB „Promlitsta“ per Sutartyje nustatytą terminą neatsiskaitė su ieškovu už prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai pareiškė atitinkamą reikalavimą laiduotojui UAB „Karolinos turas”.

7Nustačius, kad abu atsakovai neįvykdė savo sutartinių prievolių, yra pagrindas priteisti solidariai iš atsakovų 39639,26 Eur skolos ieškovo naudai.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalis ir 6.258 straipsnio 1 dalis numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal Pirkimo-pardavimo sutarties 2.6 punktą ir Laidavimo sutarties 2.3 punktą atsakovai nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną įsipareigojo mokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigius. Remiantis ieškovo pateikta delspinigių skaičiavimo lentele, už laiku neapmokėtas sąskaitas priskaičiuota 353,51 Eur delspinigių. Ši delspinigių suma yra pagrįsta, todėl taip pat priteistina solidariai iš atsakovų ieškovo naudai.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 1, 2 dalimis, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 punktą bei 3 straipsnio 2 punktą, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą atsiskaityti dydis apskaičiuojamas taikant Lietuvos banko nustatytą vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų normą, padidintą 8 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šio specialaus teisės akto normos taikomos ūkio subjektams, t. y. asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla. Todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 8,05 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Už teismui elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą ieškinį dokumentinio proceso tvarka mokėtina žyminio mokesčio suma sudaro 408,00 Eur, todėl ieškovo naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 408,00 Eur žyminio mokesčio, 150,00 Eur advokato pagalbai apmokėti ir 8,96 Eur mokestis Juridinių asmenų registrui, viso – 566,96 Eur, t.y. po 283,48 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad už ieškinio reikalavimus ieškovas sumokėjo 483,00 Eur dydžio žyminį mokestį, permokėta 75,00 Eur žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 3, 5 d.).

12Vadovaudamasis CPK 262 str. 1 d., 428 – 430 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Promlitsta“, j.a.k. 133539643, UAB „Karolinos turas”, j.a.k. 120337848, ieškovo UAB „Vejuva“, j.a.k. 123552749, naudai 39639,26 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt devynis eurus 26 ct) skolos, 353,51 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tris eurus 51 ct) delspinigius, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 39992,77 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt du eurus 77 ct) sumą nuo 2015-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 566,96 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 96 ct) bylinėjimosi išlaidas, t.y. po 283,48 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 48 ct) iš kiekvieno atsakovo.

15Grąžinti ieškovui UAB „Vejuva“, j.a.k. 123552749, 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminį mokestį, sumokėtą AB DNB banke 2015-11-26 mokėjimo dokumentu Nr. 6215.

16Atsakovas, dėl kurio yra priimtas preliminarus sprendimas, per 20 dienų gali pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu motyvuoti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai