Byla AS-442-697-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymų panaikinimo, grąžinimo į pareigas, atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ARV-134 dalį dėl Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto A lygio 7 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės bei 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. ARV-27 dalį dėl Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto A lygio 8 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės; 2) pripažinti pareiškėjo atleidimą iš pareigų neteisėtu, grąžinti jį į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto pareigas bei įpareigoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą išmokėti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 m. liepos 29 d. iki teismo sprendimo priėmimo; 3) priteisti iš Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. liepos 29 d. buvo atleistas iš Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto A lygio 7 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigų. Taip įvyko dėl to, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ARV-134 buvo nuspręsta panaikinti jo pareigybę. Pareiškėjas manė, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros pertvarkymai, jo pareigybės panaikinimas ir atleidimas iš pareigų vykdomi teisėtai, todėl su tuo susitaikė. Tačiau 2011 m. balandžio mėnesį jis atsitiktinai sužinojo, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. ARV-27 nuo 2011 m. balandžio 1 d. buvo įsteigta iš esmės ta pati pareigybė, iš kurios jis buvo atleistas. Tai liudija, kad realiai Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros pertvarkymai nevyko, o tik buvo siekiama atleisti vadovybei neįtikusius valstybės tarnautojus. Be to, pareiškėjui tapo žinoma, kad jo atleidimo iš pareigų metu buvo laisvų pareigybių, tačiau šios pareigybės jam nebuvo pasiūlytos. Pareiškėjas nurodė, kad dėl paminėtų aplinkybių ginčijamų įsakymų atitinkamos dalys turi būti panaikintos, jis grąžintas į pareigas priteisiant atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką, o patirti jo teisių pažeidimai ir dvasiniai išgyvenimai kompensuoti neturtinės žalos atlyginimu.

6Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

7Pareiškėjas nurodė, kad apie vėl įsteigtą tą pačią pareigybę ir apie laisvas pareigybes, buvusias atleidimo iš pareigų metu, jis sužinojo tik 2011 m. balandžio mėnesio viduryje ir iš karto kreipėsi dėl teisinės pagalbos skundui paduoti.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjui skundo padavimo termino ir jo skundą atsisakė priimti.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundą šiuo atveju turėjo paduoti per Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio terminą. Apie ginčijamus Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. ARV-134 bei 2011 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. ARV-27 pareiškėjas sužinojo atitinkamai 2010 m. balandžio 6 d. ir 2011 m. balandžio 14 d. Skundas dėl šių įsakymų teismui vėliausiai galėjo būti paduotas atitinkamai 2010 m. gegužės 6 d. ir 2011 m. gegužės 16 d., tačiau pareiškėjas skundą padavė 2011 m. birželio 14 d. ir tokiu būdu praleido skundo padavimo terminą. Nors pareiškėjo skundo reikalavimas dėl atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu nėra pakankamai aiškiai suformuluotas, tačiau galima suprasti, kad pareiškėjas nesutinka su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2010 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ARP-21 ir 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. ARP-25, kuriais įformintas jo atleidimas iš pareigų. Su pastaraisiais įsakymais pareiškėjas buvo supažindintas 2010 m. liepos 29 d., tačiau į teismą kreipėsi tik 2011 m. birželio 14 d., vėlgi praleidęs skundo padavimo terminą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis (nuo jo valios nepriklausiusiomis) ir skundo padavimo terminas jam negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas, būdamas rūpestingas ir atidus, privalėjo tinkamai, laikydamasis įstatymo nuostatų, imtis priemonių savo galimai pažeistoms teisėms apginti. Teismas nurodė, kad, neatnaujinus skundo padavimo termino, atsisakytina priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ARV-134 bei 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. ARV-27 dalinio panaikinimo ir atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Pareiškėjo reikalavimai dėl grąžinimo į pareigas, atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką išmokėjimo bei neturtinės žalos atlyginimo yra neatsiejamai susiję su minėtais kitais skundo reikalavimais, todėl juos taip pat atsisakytina priimti.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį, atnaujinti skundo padavimo terminą, priimti skundą ir išnagrinėti jį iš esmės.

13Pareiškėjas nurodo, kad apie tai, jog vėl buvo įsteigta ta pati pareigybė, jis sužinojo tik 2011 m. balandžio mėnesį. Jis negalėjo kreiptis į teismą dėl grąžinimo į pareigas 2010 metais, nes tokia aplinkybė tuomet nebuvo žinoma. Tai yra objektyvios priežastys, sudarančios pagrindą atnaujinti skundo padavimo terminą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog pareiškėjas praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ARV-134 bei 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. ARV-27, o taip pat jo atleidimo iš pareigų apskundimo terminą. Pareiškėjas šias aplinkybes pripažįsta, tačiau prašo terminą atnaujinti.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

19Pagrindine termino praleidimo priežastimi pareiškėjas nurodo tai, kad jis tik 2011 m. balandžio mėnesį sužinojo apie jo atleidimo iš pareigų metu padarytus procedūrinius pažeidimus (laisvų pareigybių atsakovo įstaigoje buvimą ir jų nepasiūlymą pareiškėjui) bei naujas aplinkybes (naujos pareigybės įsteigimą), leidžiančias įtarti, jog jo atleidimu iš pareigų atsakovas siekė neteisėtų tikslų. Tačiau šios pareiškėjo nurodytos aplinkybės iš esmės yra subjektyvaus pobūdžio. Pareiškėjas apie atsakovo įstaigoje buvusią padėtį (laisvas pareigybes) galėjo išsiaiškinti atleidimo iš pareigų metu. Tuo tarpu įtarimai, jog atsakovas, atleisdamas pareiškėją, iš tikrųjų siekė atsikratyti jam neįtikusio tarnautojo, yra iš esmės pagrįsti tik paties pareiškėjo subjektyviu vėliau atsiradusių aplinkybių vertinimu, o tai negali pateisinti termino praleidimo.

20Be to, pažymėtina, kad terminas pareiškėjui negalėtų būti atnaujintas net ir tuo atveju, jeigu minėtos jo nurodytos priežastys būtų pripažintos svarbiomis. Kaip tvirtina pats pareiškėjas ir kaip matyti iš jo pateiktų duomenų, visa informacija, kurios pagrindu buvo surašytas skundas, pareiškėjo jau buvo surinkta 2011 m. balandžio mėnesį. Esant tokiai situacijai, pareiškėjas, žinodamas, jog bus skundžiami gana seniai priimti aktai, privalėjo elgtis rūpestingai ir stengtis skundą teismui paduoti kuo skubiau, bent jau per vieną mėnesį po to, kai, jo teigimu, jis sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą kreiptis į teismą. Sužinojęs tokias aplinkybes 2011 m. balandžio mėnesį, pareiškėjas skundą teismui turėjo paduoti vėliausiai 2011 m. gegužės mėnesį, tačiau jis vis tiek nepagrįstai delsė ir skundą padavė tik 2011 m. birželio 14 d. Tuo tarpu ši nepagrįsto delsimo aplinkybė pati savaime neleidžia atnaujinti praleisto termino.

21Taigi darytina išvada, jog pareiškėjas skundo padavimo terminą šiuo atveju praleido ne dėl svarbių (objektyvių) priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jam šio termino neatnaujino ir pagrįstai atsisakė priimti jo skundo dalį dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ARV-134 bei 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. ARV-27 dalinio panaikinimo ir atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Kadangi likę reikalavimai dėl grąžinimo į pareigas, atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką išmokėjimo ir neturtinės žalos atlyginimo pareiškėjo skunde buvo suformuluoti kaip išvestiniai iš prieš tai minėtų reikalavimų, kuriems neatnaujintas skundo padavimo terminas, todėl pirmosios instancijos teismas juos taip pat pagrįstai atsisakė priimti.

22Dėl išdėstytų argumentų tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. liepos 29 d. buvo atleistas iš Alytaus... 6. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad apie vėl įsteigtą tą pačią pareigybę ir apie... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundą šiuo atveju turėjo paduoti per... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad apie tai, jog vėl buvo įsteigta ta pati pareigybė,... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog pareiškėjas praleido... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 19. Pagrindine termino praleidimo priežastimi pareiškėjas nurodo tai, kad jis... 20. Be to, pažymėtina, kad terminas pareiškėjui negalėtų būti atnaujintas... 21. Taigi darytina išvada, jog pareiškėjas skundo padavimo terminą šiuo atveju... 22. Dėl išdėstytų argumentų tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. Atskirąjį skundą atmesti.... 25. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį palikti... 26. Nutartis neskundžiama....