Byla I-2395-281/2009
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Raimondo Blauzdžiaus ir Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Ryčiui Paukštei ir Žilvinui Treigiui, atsakovės atstovams Aidui Valiui ir Renatai Strumskytei, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Glass Market“ skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Glass Market“ (toliau -Bendrovė ) skundu (b.l. 3-8) prašo teismo: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau –Komisija) 2009-07-07 sprendimą Nr.2009/03-4R-166 dalyje dėl prašymo įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) panaikinti 2009-05-15 raštu Nr.(6.3)-2D-1155 nurodytą sprendimą; 2) įpareigoti Inspekciją ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos inicijuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008-03-31 parengtų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008-12-15 planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės panaikinti administracine tvarka – įpareigoti dėl šių planavimo sąlygų panaikinimo kreiptis į teismą.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog Bendrovė nuosavybės teise valdo žemės sklypą ( - ), Alytuje. Pareiškėjo prašymu Alytaus m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2008-04-18 parengė planavimo sąlygų sąvadą Nr.001113000796 (toliau – sąvadas) detaliojo planavimo dokumentui minėtame sklype rengti, kuriame tarp kitų, buvo įtrauktos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus (toliau - ARAAD) 2008-03-31 išduotos planavimo sąlygos Nr. ARST-5-71. Kadangi jos buvo išduotos nepagrįstai ir neatitiko teisės aktų reikalavimų, 2008-04-24 Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui pateikė skundą dėl šių sąlygų dalies panaikinimo. Alytaus apskrities viršininko administracija 2008-05-10 raštu Nr.3-977-(1.26.) informavo, kad pasiūlė ARAAD peržiūrėti jos išduotų sąlygų atitiktį teisės aktams. ARAAD 2008-12-15 išdavė patikslintas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442, kurias Alytaus m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, be kita ko, įtraukė į patikslintą 2009-01-09 planavimo sąlygų sąvadą (toliau - patikslintas sąvadas).

5Kadangi ARAAD nustatytos sąlygos yra nepagrįstos ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, pareiškėjas Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui 2009-01-27 pateikė skundą. Alytaus apskrities viršininko administracija 2009-02-25 raštu Nr.4-140-(1.55.) pasiūlė pareiškėjui tęsti teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūras pagal Patikslinto sąvado sąlygas.

6Minėtas apskrities viršininko atsakymas, buvo apskųstas Inspekcijai. Atsakovės 2009-05-15 raštu Nr.(6.3)-2D-1155 nusprendė, kad jam nesuteikta teisė įpareigoti kitą nepavaldžią instituciją pakeisti jos priimtus sprendimus, todėl iš esmės skundą atmetė.

7Pareiškėjas atsakovės sprendimą 2009-06-19 apskundė Komisijai, prašydama įpareigoti atsakovą panaikinti sprendimą ir įpareigoti jį inicijuoti ARAAD nustatytų sąlygų panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės panaikinti administracine tvarka - įpareigoti atsakovę kreiptis į teismą.

8Komisijos 2009-07-07 sprendimu Nr.2009/03-4R-166 pareiškėjos prašymas atmestas.

9LR aplinkos ministro 2008-05-30 įsakymu Nr.Dl-294 patvirtintas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo 2.3 punkte nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kai ARAAD turi teisę rengti planavimo sąlygas. Ginčo situacijoje nebuvo jokio teisės aktuose nustatyto pagrindo ARAAD rengti planavimo sąlygas, todėl ARAAD turėjo atsisakyti rengti planavimo sąlygas ir apie tai informuoti planavimo sąlygų paprašiusią Alytaus m. savivaldybės administraciją ir pareiškėją. Sąlygos, kurias ARAAD parengė viršydama suteiktas jai teises ir savo kompetenciją, negalioja (viešojoje teisėje galioja principas „galima tik tai, kas leidžiama“). Tai turėjo nustatyti atsakovė ir išspręsti pažeidimo pašalinimo klausimą pats arba kreiptis į teismą.

10LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.Dl-262 patvirtintas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja, be kita ko, teritorijų planavimo sąlygų rengimo, išdavimo ir galiojimo tvarką (1 p.). Aprašas yra privalomas planavimo sąlygas rengiančioms ir išduodančioms, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius derinančioms, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms (2 p.). Šio aprašo 11 p. numato baigtinį sąrašą atvejų, kai planavimo sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva. Ginčo situacijoje nėra nei vieno iš minėtame apraše įtvirtintų pagrindų, leidžiančių ARAAD arba Alytaus m. savivaldybės administracijai keisti/papildyti planavimo sąlygas.

11Atsakovė kaip teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucija privalėjo aptartus pažeidimus pastebėti ir imtis priemonių juos pašalinti bei apginti pažeistas pareiškėjo teises teritorijų planavimo procese, bet to nepadarė.

12LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr.3 patvirtintų atsakovo nuostatų 7.1.2 p. numatyta viena iš atsakovės funkcijų teritorijų planavimo valstybės priežiūros srityje - tikrinti, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadai atitinka teisės aktų reikalavimus. Nustatęs nurodytų dokumentų neatitikti reikalavimams, atsakovė turėjo reikalauti juos ištaisyti, o nesilaikantiems reikalavimų taikyti administracinio poveikio priemones. Pagal Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 20.4 p. nuostatas, atsakovė turi nagrinėti juridinių asmenų prašymus, skundus bei pranešimus teritorijų planavimo klausimais. Nustačius asmenų, visuomenės ar valstybės teisių ar teisėtų interesų pažeidimus, atsakovė turi inicijuoti atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti administracine tvarka - kreiptis į teismą. Tas pats numatyta ir Atsakovo nuostatų 7.1.5 punkte.

13Nurodo, kad Komisija yra alternatyva teismui, todėl savo sprendimu kaip ir teismas turi teisę įpareigoti centrinę valdžios instituciją (ginčo atveju - Atsakovą) atlikti jam pavestas funkcijas ir apginti pareiškėjos teises. Komisija nepagrįstai tai padaryti atsisakė, motyvuodama tariamu teisinio pagrindo neturėjimu, nes neva pareiškėjos prašomą įpareigojimą gali nustatyti tik teismas. Pareiškėjas įsitikinęs, kad jeigu egzistuoja alternatyvi galimybė kreiptis dėl jo netenkinančio: individualaus centrinės institucijos sprendimo į administracinių ginčų komisiją arba teismą, tai negalima situacija, kad Komisija negalėtų tokio sprendimo priimti.

14Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 28 str. ir LR administracinių ginčų komisijų įstatymo 9 str. 1 d., Komisija nagrinėja skundus dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo. Atitinkamai, Komisija turėjo teisinį pagrindą įpareigoti Inspekciją panaikinti pareiškėjo atžvilgiu priimtą individualų sprendimą ir įpareigoti ją vykdyti teisės aktais nustatytas funkcijas. LR Vyriausybės 1999-05-04 nutarimu Nr.533 patvirtintų LR administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 40.2 p. nustatyta, kad ji turi teisę įpareigoti atsakovą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį Komisijos nurodymą. Tačiau Komisija, vadovaudamasi šiuo punktu, nepagrįstai nusprendė Pareiškėjo skundo netenkinti.

15Nagrinėjamas ginčas kilo dėl detaliojo teritorijų planavimo proceso parengiamojo (o ne baigiamojo, kaip klaidingai nurodė Komisija) etapo klausimų - planavimo sąlygų rengimo ir jų sąlygų teisėtumo bei pagrįstumo. Pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 1 d., 34 str. 2 d. 2 p., 35 str. 4 ir 5 p., Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370 patvirtintų LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 3.2, 20.4 p., detaliojo teritorijų planavimo proceso metu kylantiems ginčams spręsti yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Pagal šią tvarką asmuo dėl iškilusio ginčo turi kreiptis į apskrities viršininko administraciją, po to - į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR aplinkos ministerijos.

16Tai, jog minėta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka yra privaloma, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr.AS15-116/2006, Nr.AS2-81/2006, Nr.AS6-163/2006, Nr.AS14-227/2006, Nr.AS10-257/2006, Nr.AS10-355/2007, Nr.AS1-394/2007, Nr.AS63-261/2008). Pareiškėja laikėsi aukščiau nurodytos privalomos tvarkos, t. y. dėl iškilusio ginčo iš pradžių kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją, po to į atsakovę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog Komisija neteisingai ginčijamame sprendime nurodė, jog ginčą pirmiausiai nagrinėja apskrities viršininko administracija, o pastarosios sprendimas skųstinas ne atsakovei, o teismui.

17Komisija neatsižvelgė į tai, jog Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370 patvirtinti Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai numato, jog tarp valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų yra Inspekcija bei apskrities viršininko administracija. Šios institucijos, be kitų teisės aktais priskirtų funkcijų, tikrina, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus (žr. 20.1 punktą). Nustačius Nuostatų 20.1 p. nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti, o nesilaikantiesiems reikalavimų taiko administracinio poveikio priemones (20.2 punktas).

18Iš Komisijai pateiktame skunde nurodytų faktinių aplinkybių bei teisinių argumentų buvo galima aiškiai matyti, jog ginčas kilo dėl planavimo sąlygų, kurios nėra pagrįstos teisės aktais ir neleidžia įgyvendinti detaliojo plano rengimo tikslų ir uždavinių. Pareiškėjo skundas buvo išnagrinėtas apskrities viršininko. Jo sprendimas pareiškėjo netenkino, todėl skundas pateiktas ir Inspekcijai, t. y. taip, kaip numato aukščiau minimi teisės aktai. Atsakovas nesiėmė teisės aktuose nustatytų veiksmų, nors iš jam pateikto skundo buvo aiškiai matyti, jog planavimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl jis įpareigotinas tai padaryti.

19Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d., Komisijos sprendimai teismui turi būti apskųsti per 20 dienų nuo jų gavimo dienos. Pareiškėja ginčijamą sprendimą gavo 2009-07-08, todėl teismui skundą dėl jo turi teisę paduoti ne vėliau kaip 2009-07-28. Atitinkamai, šis skundas pateikiamas nepraleidus įstatyme nustatyto termino.

20Teismui nustačius, kad terminas šiam skundui pateikti skaičiuotinas kitaip ir gali būti praleistas, pareiškėjas prašo šį terminą atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, nes yra įsitikinęs, kad ginčo klausimą turėjo galimybę išspręsti ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje - Komisijoje, o jos nepalankų Ginčijamą sprendimą gavo tik 2009-07-08. Atitinkamai, iki ginčijamo sprendimo gavimo dienos pareiškėja pagrįstai tikėjosi, kad ginant savo teises į teismą kreiptis nereikės.

21Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

22Atsakovė Inspekcija atsiliepime teismui (b.l. 72-74) su skundo reikalavimais nesutiko bei paaiškino, gavo pareiškėjos 2009-03-25 skundą „Dėl patikslintų planavimo sąlygų“, kuriuo pareiškėjas ginčijo patikslintas planavimo sąlygas, ir prašė įpareigoti ARAAD panaikinti patikslintas planavimo sąlygas bei patikslinti planavimo sąlygas, eliminuojant 5 p. 3 dalį.

23Inspekcija 2009-04-08 raštu Nr.(6.5)-2D-839 „Dėl UAB „Glass market“ skundo“ kreipėsi į ARAAD, prašydama informuoti, kokiu konkrečiu planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2008-05-30 įsakymu Nr.D1-294 punktu vadovaujantis buvo išduotos patikslintos planavimo sąlygos. ARAAD 2009-04-20 raštu Nr.ARV2-5-791 „Dėl UAB „Glass market“ skundo“ nurodė, kad planavimo sąlygos ir patikslintos planavimo sąlygos parengtos teisėtai, pagrįstai ir nėra pagrindo jas naikinti. Todėl Inspekcija skundžiamu raštu informavo pareiškėją, kad, vadovaujantis teisės aktais, Inspekcijai nesuteikta teisė įpareigoti nepavaldžią instituciją pakeisti jos priimtus sprendimus ir nurodė, kad ARAAD sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui.

24Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjos 2009-03-25 skundą „Dėl patikslintų planavimo sąlygų“, netinkamai atliko savo pareigas, nustatytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatuose, patvirtintuose LR Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370 (toliau - Priežiūros nuostatai) ir Inspekcijos nuostatuose, patvirtintuose LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr.349.

25Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros sąvoka apibrėžta LR teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 1 d. ir Priežiūros nuostatų 17 punkte. Remiantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, yra valstybinės teritorijų planavimo priežiūros dalis.

26Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų kompetencija apibrėžta LR teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 2 d. ir Priežiūros nuostatų 3 p.. Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 2 d. 2 p. ir Priežiūros nuostatų 3.2 p., savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka apskrities viršininko administracija. Todėl tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir patikslintos planavimo sąlygos, parengtos savivaldybės lygmens detaliajam planui rengti, atitinka teisės aktų reikalavimus, pagal kompetenciją priskirtinas apskrities viršininko administracijai.

27LR teritorijų planavimo įstatymo 35 str. 5 d., Priežiūros nuostatų 20.4 p. ir Inspekcijos nuostatų 7.1.5 p. reglamentuota, kad Inspekcija LR viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pranešimus teritorijų planavimo klausimais, kai juos pagal kompetenciją jau išnagrinėjęs apskrities viršininkas, tačiau jo priimtas sprendimas netenkina pareiškėjo. Nustačiusi asmenų, visuomenės ar valstybės teisių ar teisėtų interesų pažeidimus, inicijuoja atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių panaikinimą administracine tvarka, o jei nėra galimybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius panaikinti administracine tvarka, - kreipiasi į teismą.

28Remiantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, Inspekcijai nesuteikti įgalinimai inicijuoti planavimo sąlygų ir patikslintų planavimo sąlygų panaikinimą administracine tvarka ar įpareigoti ARAAD, Inspekcijai nepavaldžią instituciją, jas panaikinti. Inspekcijai taip pat nėra suteikta teisė kreiptis į teismą dėl planavimo sąlygų ir patikslintų planavimo sąlygų panaikinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Inspekcija turi teisę kreiptis į teismą tik dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų panaikinimo, jei Inspekcija nustato, kad šie teritorijų planavimo dokumentai pažeidžia asmenų, visuomenės ar valstybės teises ar teisėtus interesus.

29Viešojoje teisėje veikia teisinio reguliavimo principas „galima tai, kas nustatyta“, pagal kurį viešojo administravimo subjektai turi griežtai teisės aktais apibrėžtas kompetencijos ribas ir tik tuos įgaliojimus, kurie šiais teisės aktais yra suteikti. Viešojo administravimo subjekto aktai, priimti viršijant įstatyminės kompetencijos ribas (ultra viręs) yra vertinami kaip neteisėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-09-28 sprendimas administracinėje byloje Nr.A14-800/07, 2008-07-25 nutartis administracinėje byloje Nr.A146-335/2008, 2008-11-20 nutartis administracinėje byloje Nr.A63-720/2008).

30Asmenys, turintys viešojo administravimo subjektui priskirtus įgaliojimus, įvairios valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar atskiri tarnautojai turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų, taip pat dėl kitų asmenų teisių gynimo tik įstatymų numatytais atvejais. Kitaip tariant, atitinkamo subjekto, paduodančio skundą (prašymą) administraciniam teismui, veiklą ir jo įgaliojimus reglamentuojantys įstatymai turi suteikti jam teisę (priskirti kompetenciją) kreiptis su nurodyto pobūdžio skundu (prašymu) į administracinį teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-06-05 nutartis administracinėje byloje Nr.AS63-337/2009).

31Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Tretysis suinteresuotasis asmuo Alytaus miesto savivaldybė atsiliepime (b.l. 54-55) teismui paaiškino, kad pagal LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 25 p. planavimo sąlygų sąvadą dėl tokio detaliojo plano rengimo turi išduoti savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas. Tam, kad detalusis sklypo planas išspręstų visapusiškai su planuojama teritorija susijusius visus klausimus, sąvadas turi būti suformuotas iš atitinkamų planavimo sąlygų, kurias turi išduoti kompetentingos institucijos.

33Iš byloje pateikto valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filialo pažymėjimo matyti, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame sklype ( - ) auga saugotini medžiai ir krūmų želdynai. Taip pat Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr.T-5 yra patvirtintas Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas. Teismui pateikiamuose šio plano fragmentuose matyti, kad ginčo sklype ( - ) yra Alytaus miesto saugotini medžiai ir kiti želdiniai. Esant tokiems paminėtiems duomenims apie situaciją sklype, kuriame pareiškėja nori statyti prekybos centrą, miesto vyriausiasis architektas ne tik turėjo teisę, bet ir privalėjo prašyti planavimo sąlygų iš Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, kadangi jis yra kompetentingas spręsti dėl saugotinų želdinių vykdant veiklą teritorijose, kuriose tokie želdynai yra.

34Pagal Aprašo 8 p. planavimo sąlygas rengianti institucija sąlygas rengia vadovaudamasi institucijos kompetencija ir atitinkamais teisės aktais. Savivaldybės vyriausiasis architektas teisėtai kreipėsi į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, o šis pagrįstai ir teisėtai pagal savo kompetenciją išdavė planavimo sąlygas. Šias sąlygas savivaldybė teisėtai įtraukė į planavimo sąlygų sąvadą.

35Pareiškėja nepagrįstai siaurai vertina Aprašo punktus, kurie tiesmukiškai, esą nenumato Aplinkos apsaugos departamentui pagrindo nustatyti planavimo sąlygas pareiškėjos planuojamam žemės sklypui. Aprašo 9 p. nustatyta, kad tuo atveju, kai įstatymais bei kitais teisės aktais nėra reglamentuoti Sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti klausimai, jie gali būti įrašomi į sąlygas. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas į planavimo sąlygas įrašė klausimus, kurie priskirti būtent šios institucijos kompetencijai. Pripažinti šias sąlygas neteisėtomis nėra pagrindo.

36Skundas tenkintinas iš dalies.

37Komisijos 2009-07-07 sprendimas naikintinas.

38Kitoje skundo reikalavimų dalyje byla nutrauktina.

39Nustatyta, kad Bendrovės prašymu Alytaus m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 2008-04-18 parengė planavimo sąlygų sąvadą Nr.001113000796 detaliojo planavimo dokumentui žemės sklype, esančiame ( - ), Alytus (sklypo unikalus Nr. ( - )) rengti (b.l. 15).

40Atsižvelgęs į pareiškėjos reikalavimus ARAAD 2008-12-15 išdavė patikslintas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442, kurias Alytaus m. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius įtraukė į patikslintą 2009-01-09 planavimo sąlygų sąvadą (b.l. 19-20).

41Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-25 sprendimu Nr.4-140-(1.55.) buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl patikslintų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 pakeitimo (b.l. 25).

42Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2009-05-15 priėmė sprendimą Nr.(6.3)-SD-1155 nurodydama, kad jai nesuteikta teisė įpareigoti kitą nepavaldžią instituciją pakeisti jos priimtus sprendimus, todėl ARAAD sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui (b.l. 31).

43Komisija, išnagrinėjusi Bendrovės skundą dėl Inspekcijos 2009-05-15 sprendimo Nr.(6.3)-SD-1155 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, 2009-07-07 sprendimu Nr.2009/03-4R-166 pareiškėjos skundą atmetė (b.l. 39-46).

44Bendrovė Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-71 ir planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442 (patikslintas sąlygas). Kartu su skundu buvo pateiktas prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti (LITEKO duomenų bazė).

45Kauno apygardos administracinio teismo 2009-06-29 nutartimi prašymas dėl termino atnaujinimo atmestas ir skundą dėl minėtų planavimo sąlygų panaikinimo priimti atsisakyta (LITEKO duomenų bazė).

46Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartimi Bendrovės atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009-06-29 nutarties panaikinimo buvo atmestas (LITEKO duomenų bazė).

47Byloje spręstinas ginčas dėl skundo reikalavimų panaikinti Komisijos 2009-07-07 sprendimą ir įpareigoti Inspekciją inicijuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008-03-31 parengtų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008-12-15 planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimą, pagrįstumo bei teisėtumo

48Iš ginčijamo Komisijos 2009-07-07 sprendimo matyti, kad Bendrovės skunde komisijai formuluojami reikalavimai atmesti tuo pagrindu, jog vadovaujantis LR teritorijų planavimo įst. 32 str., 34str. 2d. nustatyta ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka. Alytaus apskrities viršininko priimtas sprendimas dėl planavimo sąlygų turėjo būti skundžiamas ne Inspekcijai, o teismui. Tuo tarpu, Inspekcijai nėra suteikti įgaliojimai įtakoti apskrities viršininko administracijos priimtus sprendimus dėl planavimo sąlygų (b.l. 45).

49Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartyje, aiškinant sprendimų dėl planavimo sąlygų išdavimo ikiteisminę apskundimo tvarką pažymėta, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 1 d., 34 str. 2 dalies 2 p., 35 str. 4, 5 p., LR Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų 3.2, 20.4, 33.4 p., suinteresuotas asmuo teritorijų planavimo klausimu pirmiausia turi su skundu kreiptis į apskrities viršininko administraciją, o po to – į Inspekciją, ir tik tada į teismą.

50Be to, kaip minėta, Bendrovė Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktu skundu ginčijo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-71 ir planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442 (patikslintas sąlygas), prieš tai ikiteismine tvarka minėti sprendimai buvo skundžiami Alytaus apskrities viršininko administracijai, o šios sprendimas – Inspekcijai.

51Taigi, Bendrovė pasinaudojo ikiteismine jai išduotų planavimo sąlygų sąvado ginčijimo tvarka bei savo teise į teisminę gynybą. Tai, konstatuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartyje.

52LR administracinių ginčų komisijos įst. 9 str. 2d. 2p. nurodyta, kad Komisija nesprendžia ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką.

53Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad Komisija išnagrinėjo ginčą, kuriam buvo numatyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka ir kuris galutinai buvo išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartimi, t.y. jai nežinybingą ginčą.

54LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1d. 2p. sakoma, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas.

55Sprendžiama, kad ginčijamas Komisijos 2009-07-07 sprendimas yra naikintinas kaip priimtas nekompetentingo administravimo subjekto.

56Skundo reikalavimu įpareigoti Inspekciją inicijuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008-03-31 parengtų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008-12-15 planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimą, Bendrovė iš esmės siekia minėtų planavimo sąlygų panaikinimo. Tačiau kaip minėta dėl šio ginčo sprendimo galutinai buvo išspręsta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartimi.

57LR administracinių bylų teisenos įst. 101 str. 2p. sakoma, kad teismas nutraukia bylą jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

58Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, sprendžiama, kad byla dalyje dėl skundo reikalavimo įpareigoti Inspekciją inicijuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008-03-31 parengtų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008-12-15 planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimą yra nutrauktina.

59Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

60pareiškėjos UAB „Glass Market“ skundą tenkinti iš dalies.

61Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009-07-07 sprendimą Nr.2009/03-4R-166.

62Bylą dalyje dėl įpareigojimo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR aplinkos ministerijos inicijuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 2008-03-31 parengtų planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008-12-15 planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimą administracine tvarka, o nesant galimybės panaikinti administracine tvarka – įpareigoti dėl šių planavimo sąlygų panaikinimo kreiptis į teismą, nutraukti.

63Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Glass Market“ (toliau -Bendrovė ) skundu (b.l. 3-8)... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog Bendrovė nuosavybės teise valdo... 5. Kadangi ARAAD nustatytos sąlygos yra nepagrįstos ir neatitinka teisės aktų... 6. Minėtas apskrities viršininko atsakymas, buvo apskųstas Inspekcijai.... 7. Pareiškėjas atsakovės sprendimą 2009-06-19 apskundė Komisijai, prašydama... 8. Komisijos 2009-07-07 sprendimu Nr.2009/03-4R-166 pareiškėjos prašymas... 9. LR aplinkos ministro 2008-05-30 įsakymu Nr.Dl-294 patvirtintas Planavimo... 10. LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.Dl-262 patvirtintas Planavimo... 11. Atsakovė kaip teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucija... 12. LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr.3 patvirtintų atsakovo nuostatų... 13. Nurodo, kad Komisija yra alternatyva teismui, todėl savo sprendimu kaip ir... 14. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 28 str. ir LR... 15. Nagrinėjamas ginčas kilo dėl detaliojo teritorijų planavimo proceso... 16. Tai, jog minėta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka yra privaloma,... 17. Komisija neatsižvelgė į tai, jog Vyriausybės 1997-04-16 nutarimu Nr.370... 18. Iš Komisijai pateiktame skunde nurodytų faktinių aplinkybių bei teisinių... 19. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d., Komisijos... 20. Teismui nustačius, kad terminas šiam skundui pateikti skaičiuotinas kitaip... 21. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus... 22. Atsakovė Inspekcija atsiliepime teismui (b.l. 72-74) su skundo reikalavimais... 23. Inspekcija 2009-04-08 raštu Nr.(6.5)-2D-839 „Dėl UAB „Glass market“... 24. Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjos 2009-03-25 skundą „Dėl patikslintų... 25. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros sąvoka apibrėžta LR... 26. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių institucijų... 27. LR teritorijų planavimo įstatymo 35 str. 5 d., Priežiūros nuostatų 20.4 p.... 28. Remiantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, Inspekcijai nesuteikti... 29. Viešojoje teisėje veikia teisinio reguliavimo principas „galima tai, kas... 30. Asmenys, turintys viešojo administravimo subjektui priskirtus įgaliojimus,... 31. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 32. Tretysis suinteresuotasis asmuo Alytaus miesto savivaldybė atsiliepime (b.l.... 33. Iš byloje pateikto valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filialo... 34. Pagal Aprašo 8 p. planavimo sąlygas rengianti institucija sąlygas rengia... 35. Pareiškėja nepagrįstai siaurai vertina Aprašo punktus, kurie tiesmukiškai,... 36. Skundas tenkintinas iš dalies.... 37. Komisijos 2009-07-07 sprendimas naikintinas.... 38. Kitoje skundo reikalavimų dalyje byla nutrauktina.... 39. Nustatyta, kad Bendrovės prašymu Alytaus m. savivaldybės administracijos... 40. Atsižvelgęs į pareiškėjos reikalavimus ARAAD 2008-12-15 išdavė... 41. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-25 sprendimu... 42. Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2009-05-15 priėmė... 43. Komisija, išnagrinėjusi Bendrovės skundą dėl Inspekcijos 2009-05-15... 44. Bendrovė Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo... 45. Kauno apygardos administracinio teismo 2009-06-29 nutartimi prašymas dėl... 46. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartimi Bendrovės... 47. Byloje spręstinas ginčas dėl skundo reikalavimų panaikinti Komisijos... 48. Iš ginčijamo Komisijos 2009-07-07 sprendimo matyti, kad Bendrovės skunde... 49. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-04 nutartyje,... 50. Be to, kaip minėta, Bendrovė Kauno apygardos administraciniam teismui... 51. Taigi, Bendrovė pasinaudojo ikiteismine jai išduotų planavimo sąlygų... 52. LR administracinių ginčų komisijos įst. 9 str. 2d. 2p. nurodyta, kad... 53. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad Komisija išnagrinėjo ginčą,... 54. LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1d. 2p. sakoma, kad... 55. Sprendžiama, kad ginčijamas Komisijos 2009-07-07 sprendimas yra naikintinas... 56. Skundo reikalavimu įpareigoti Inspekciją inicijuoti Alytaus regiono aplinkos... 57. LR administracinių bylų teisenos įst. 101 str. 2p. sakoma, kad teismas... 58. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, sprendžiama, kad byla dalyje... 59. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 60. pareiškėjos UAB „Glass Market“ skundą tenkinti iš dalies.... 61. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009-07-07... 62. Bylą dalyje dėl įpareigojimo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos... 63. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...