Byla A-525-1342-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. M. ,

4atsakovo atstovei Renatai Skyrelienei,

5trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Rasai Miliūnaitei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas V. M. skundu (b.l. 3–4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2009 m. birželio 18 d. raštą Nr. BRK-(3.82)-2885 dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo panaikinimo (toliau – ir Raštas). Taip pat prašė iš Agentūros priteisti bylinėjimosi išlaidas – 100 Lt už žyminio mokesčio sumokėjimą.

10Nurodė, kad 2007 m. birželio 7 d. pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 metais gauti. 2008 m. kovo 19 d. gavo Agentūros pranešimą, nurodantį mokėtiną išmokos sumą, kuri buvo pervesta į jo banko sąskaitą. 2008 metų paraiškos nepasirašė ir už tuos metus jokios paramos negavo. 2009 metais gavo Agentūros raštą dėl jam išmokėtos paramos – 504,40 Lt sugrąžinimo už 2007 metais deklaruotus plotus. Pažymėjo, jog su tokiu reikalavimu nesutinka, nes 2007 m. birželio 7 d. jo paraiškoje jokių nuorodų į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 (toliau – ir Administravimo taisyklės), nėra. Atsakovas negali taikyti sankcijų atgaline data, nes tai prieštarauja įstatymams. Be to, nepagrįstas Agentūros kaltinimas, kad pareiškėjas nepateikė ūkininkavimo faktą patvirtinančių dokumentų už nedeklaruotus 2008 metus. Nurodė, jog reikalaujamas grąžinti lėšas jis panaudojo tvarkydamas deklaruotus plotus. Paraiškoje nėra nurodyta teisės akto, pagal kurį jis turi grąžinti paramą, ir pagal paraiškos pateikimo sąlygas nėra numatytas paramos grąžinimas. Be to, Agentūra jam nesuteikė kvalifikuotos pagalbos, todėl, pareiškėjo teigimu, kad dėl sankcijų taikymo kalti atsakovo darbuotojai.

11Atsakovas Agentūra atsiliepimu į skundą (b.l. 21–23) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodė, kad pareiškėjo paraiška buvo vertinama, vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135 (toliau – ir Tiesioginių išmokų taisyklės) ir Administravimo taisyklėmis. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.5.5 punktu, pareiškėjas įsipareigojo ūkininkauti 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (toliau – ir Priemonė). Pareiškėjas 2008 m. nepateikė paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, taip pat nepateikė ūkininkavimo faktą patvirtinančių papildomų dokumentų, todėl atsakovas padarė išvadą, kad pareiškėjas pažeidė minėtą įsipareigojimą ūkininkauti mažiausiai 5 metus, ir, vadovaudamasis Administravimo taisyklių 31.1 punktu, 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. BRK-(3.82)-2885 įpareigojo pareiškėją grąžinti jam išmokėtą paramą pagal šią priemonę.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepimu į skundą (b.l. 18–19) prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, kadangi pareiškėjas nereiškė jokių reikalavimų Ministerijos atžvilgiu.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 22 d. sprendimu (b.l. 50–52) skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16Nustatė, kad pareiškėjas 2007 m. birželio 7 d. pateikė paraišką gauti 2007 metais tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas. Pagal šią paraišką pareiškėjui Agentūros 2008 m. kovo 19 d. pranešimu buvo skirta 882,17 Lt dydžio parama. 2008 metais pareiškėjas analogiškos paraiškos Agentūrai nepateikė, taip pat nepateikė ir ūkininkavimo faktą patvirtinančių papildomų dokumentų. 2009 m. birželio 18 d. atsakovas, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis ir Administravimo taisyklių 31.1 punktu, priėmė sprendimą Nr. BRK-(3.82)-2885, įpareigojantį pareiškėją grąžinti 504,40 Lt dydžio paramą, gautą pagal Priemonę už 2007 metais deklaruotus plotus. Remdamasis Administravimo taisyklių 5.5.5, 31.1 punktais, aplinkybėmis, kad pareiškėjas 2008 metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, Agentūrai 2008 metais nepateikė paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, taip pat nepateikė ūkininkavimo faktą patvirtinančių papildomų dokumentų už laikotarpį, kai nesikreipta dėl tiesioginių išmokų arba paramos, konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė Administravimo taisyklių 31.1 punkte nustatytą įsipareigojimą ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus. Pareiškėjui nesilaikant nustatytų įsipareigojimų, taikytinas Administravimo taisyklių 31.1 punktas, pagal kurį išmokėta parama pagal Priemonę turi būti grąžinta. Pažymėjo, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad pagal paramos gavimo sąlygas jis neturi grąžinti paramos, nes paraiškoje nenumatytas paramos grąžinimas ir nėra nurodyta teisės akto, pagal kurį jis turi paramą grąžinti. Pareiškėjas pateikė paraišką gauti 2007 metais tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, todėl jis žinojo paramos teikimo tvarką ir sąlygas. Pasirašydamas paraišką, pareiškėjas pasirašė, kad susipažino su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skyrimo taisyklėmis. Taip pat pareiškėjas pasirašė įsipareigojimus pagal paramos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“ ir savo parašu patvirtino, kad išsamiai susipažino su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoja ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus nuo pirmos išmokos pagal šią priemonę gavimo, kiekvienais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas, ir pasirašė, kad sutinka, kad, jam pažeidus įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sankcijos. Nepagrįstais pripažino pareiškėjo teiginius, kad Agentūra, priimdama skundžiamą sprendimą, vadovavosi teisės aktais, kurių paraiškos padavimo metu dar nebuvo. Pabrėžė, kad pareiškėjo 2007 m. birželio 7 d. paraiška buvo vertinama pagal galiojančius teisės aktus – pagal Administravimo taisykles ir Tiesioginių išmokų taisykles. Tuo tarpu pareiškėjo argumentai, kad Agentūros darbuotojai nesuteikė jam kvalifikuotos pagalbos, atmestini, nes jie neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

17III.

18Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b.l. 56–57), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti jo skundą ir panaikinti Raštą; išnagrinėti, ar Administravimo taisyklių 31.1 punktas ir pareiškėjo 2007 m. birželio 7 d. pasirašyta paraiška Agentūrai (toliau – ir Paraiška) neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Taip pat prašo iš Agentūros priteisti 150 Lt. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

191. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pagrinde vadovavosi Paraiškos 1 ir 8 punktais (4 psl.), neatsižvelgdamas į tai, kad Paraiškoje nurodytos mažesnės sankcijos kaip išmokų sumažinimas arba jų netekimas, o jų grąžinimas numatytas tuo atveju, jeigu paramos suma nebuvo teisingai apskaičiuota ir pervesta.

202. Administravimo taisyklės nėra patalpintos nei Agentūros, nei Ministerijos tinklalapyje. Pareiškėjas jas, padedamas Agentūros juristo, rado Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje, tačiau paprastam asmeniui, nežinant norminio akto numerio, tokių taisyklių praktiškai neįmanoma rasti. Pažymi, jog jeigu būtų žinojęs, kad yra tokios taisyklės, Paraiškos nebūtų pasirašęs, nes penkeri metai yra ganėtinai ilgas laikotarpis. Tuo labiau, kad asmeniui nesuteikta teisė keisti arba koreguoti paraišką.

213. Byloje nebuvo pateiktos norminių teisės aktų, kuriais vadovavosi Agentūra kopijos, jų neturėjo ir teismas bylos nagrinėjimo metu. Be to, pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų.

224. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Ministerija atsiliepime nepateikė jokių pretenzijų pareiškėjui, nors ji yra Administravimo taisyklių rengėja.

235. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjo posėdžio metu nurodytų argumentų dėl to, ar Administravimo taisyklių 31.1 punktas ir Paraiška neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai nuostatai, kad nuosavybė neliečiama.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 63–64) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

251. Nurodo, kad Administravimo taisyklės buvo paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo nustatyta tvarka ir įsigaliojo 2007 m. balandžio 12 d., todėl Paraiškos teikimo dieną jos galiojo.

262. Pabrėžia, jog pareiškėjas, teikdamas Paraišką, savo parašu patvirtino, kad yra susipažinęs su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skyrimo taisyklėmis ir įsipareigojo ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus nuo pirmos paraiškos pagal Priemonę gavimo, todėl jis nepagrįstai teigia, jog nežinojo apie nurodytą reikalavimą.

27Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 70–71) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

281. Nurodo, jog teisės aktai Lietuvos Respublikoje skelbiami viešai ir jų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tuo labiau, kad pareiškėjas Paraiškoje pats savo parašu patvirtino, kad yra išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka ir sąlygomis.

292. Remdamasis Komisijos 2004 m. balandžio 26 d. reglamento (EB) Nr. 796/2004 73 straipsniu, nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad iš Agentūros gautos lėšos yra jo nuosavybė ir negali būti atimtos.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinis skundas netenkintinas.

33Byloje ginčas kilo dėl Rašto, kuriuo Agentūra, nurodžiusi, jog pareiškėjas 2008 metais nepateikė Agentūrai paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas, taip pat nepateikė ūkininkavimo faktą patvirtinančių papildomų dokumentų už laikotarpį, kai pareiškėjas nesikreipė dėl tiesioginių išmokų arba paramos pagal Priemonę, konstatavo, jog pareiškėjas nesilaikė reikalavimo ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Priemonę. Pareiškėjas informuotas, kad jis turi grąžinti paramą, gautą pagal Priemonę už 2007 metais deklaruotus plotus (504,40 Lt).

34Pareiškėjas, prašydamas panaikinti Raštą, nurodė, jog jis nežinojo apie galimas sankcijas, nebuvo susipažinęs su Administravimo taisyklėmis, jas itin sunku rasti, o jam pritaikyta sankcija nebuvo numatyta Paraiškoje.

35Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas 2008 metais nepateikė Agentūrai atitinkamos paraiškos gauti tiesiogines išmokas, taip pat nepateikė ūkininkavimo faktą patvirtinančių papildomų dokumentų už laikotarpį, kai nesikreipė dėl tiesioginių išmokų arba paramos pagal Priemonę. Aplinkybę, jog nepateikė dokumentų, patvirtinančių ūkininkavimo faktą, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pripažino ir pareiškėjas (b.l. 47).

36Administravimo taisyklių 5.5.5 punktas nustatė reikalavimą pareiškėjui pagal Priemonę ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę. Tuo tarpu pagal 31.1 punktą tuo atveju, jei nesilaikoma įsipareigojimo ūkininkauti mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Priemonę, pareiškėjas privalo grąžinti jam išmokėtą paramą pagal šią priemonę. Parama negrąžinama, kai paramos gavėjas, kuris ūkininkavo ar užsiėmė žemės ūkio veikla ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Priemonę, galutinai nutraukia žemės ūkio veiklą.

37Kaip matyti iš Paraiškos, kurią Agentūrai pateikė pareiškėjas, jis savo parašu patvirtino, jos yra susipažinęs su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir plotus skyrimo taisyklėmis (b.l. 11). Taip pat jis patvirtino, jog yra išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis pagal Priemonę ir įsipareigoja ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus nuo pirmos išmokos pagal Priemonę gavimo, kiekvienais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei sutikti, kad, jam pažeidus įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos (b.l. 12). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, jog pareiškėjas buvo informuotas apie paramos pagal Priemonę teikimo tvarką. Pastebėtina ir tai, jog teisėje galioja bendras principas, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, kitaip tariant, net ir tuo atveju, jeigu, kaip teigia pareiškėjas, jam būtų buvusios nežinomos Administravimo taisyklių nuostatos, atsižvelgiant į tai, kad Paraiškoje aiškiai įtvirtinti paramos gavėjo įsipareigojimai, sankcijos jo atžvilgiu, pažeidus įsipareigojimus pagal Paraišką, vis tiek turėtų būti taikomos.

38Kaip jau minėta, byloje neginčytinai nustatyta, jog pareiškėjas 2008 metais nepateikė atitinkamos paraiškos Agentūrai arba dokumentų, patvirtinančių ūkininkavimo faktą, todėl šiuo atveju Agentūra pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas pažeidė reikalavimą ūkininkauti 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę. Byloje nepateikta įrodymų ir nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą daryti priešingą išvadą. Taip pat byloje nenustatyta aplinkybė, jog parama šiuo atveju galėtų būti negrąžinama, nes paramos gavėjas, kuris ūkininkavo ar užsiėmė žemės ūkio veikla ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal Priemonę, galutinai nutraukia žemės ūkio veiklą.

39Nagrinėjamu atveju Agentūra sankciją skyrė, vadovaudamasi Paraiškos padavimo metu galiojusiomis Administravimo taisyklėmis, nepažeisdama teisės aktų reikalavimų, byloje nenustatyti esminiai procedūriniai pažeidimai, todėl konstatuotina, jog Raštas yra teisėtas ir pagrįstas, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo ir Raštą paliko galioti.

40Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 3 dalis, inter alia, numato, jog tuo atveju, kai nėra pagrindo atmesti prašymą arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, teisėtumu, teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimą ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti atitinkamą tyrimą. Todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismui nesuabejojus Administravimo taisyklių teisėtumu, teismas pagrįstai atskirai nepasisakė dėl tokių pareiškėjo argumentų. Teisėjų kolegija pažymi, jog jai taip pat nekilo abejonių dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytų aktų teisėtumo, todėl prašymas išnagrinėti atitinkamų aktų teisėtumą atmestinas.

41Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, įvertino faktines bylos aplinkybes, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43pareiškėjo V. M. apeliacinio skundo netenkinti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. M. ,... 4. atsakovo atstovei Renatai Skyrelienei,... 5. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Rasai Miliūnaitei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas V. M. skundu (b.l. 3–4) kreipėsi į... 10. Nurodė, kad 2007 m. birželio 7 d. pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms... 11. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į skundą (b.l. 21–23) prašė skundą... 12. Nurodė, kad pareiškėjo paraiška buvo vertinama, vadovaujantis Tiesioginių... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 22 d. sprendimu (b.l.... 16. Nustatė, kad pareiškėjas 2007 m. birželio 7 d. pateikė paraišką gauti... 17. III.... 18. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b.l. 56–57), kuriuo prašo... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pagrinde vadovavosi... 20. 2. Administravimo taisyklės nėra patalpintos nei Agentūros, nei Ministerijos... 21. 3. Byloje nebuvo pateiktos norminių teisės aktų, kuriais vadovavosi... 22. 4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Ministerija... 23. 5. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjo posėdžio metu... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 25. 1. Nurodo, kad Administravimo taisyklės buvo paskelbtos Lietuvos Respublikos... 26. 2. Pabrėžia, jog pareiškėjas, teikdamas Paraišką, savo parašu... 27. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 70–71) prašo... 28. 1. Nurodo, jog teisės aktai Lietuvos Respublikoje skelbiami viešai ir jų... 29. 2. Remdamasis Komisijos 2004 m. balandžio 26 d. reglamento (EB) Nr. 796/2004... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 33. Byloje ginčas kilo dėl Rašto, kuriuo Agentūra, nurodžiusi, jog... 34. Pareiškėjas, prašydamas panaikinti Raštą, nurodė, jog jis nežinojo apie... 35. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas 2008 metais... 36. Administravimo taisyklių 5.5.5 punktas nustatė reikalavimą pareiškėjui... 37. Kaip matyti iš Paraiškos, kurią Agentūrai pateikė pareiškėjas, jis savo... 38. Kaip jau minėta, byloje neginčytinai nustatyta, jog pareiškėjas 2008 metais... 39. Nagrinėjamu atveju Agentūra sankciją skyrė, vadovaudamasi Paraiškos... 40. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 3... 41. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. pareiškėjo V. M. apeliacinio skundo netenkinti.... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....