Byla eI-157-561/2017
Dėl nutarimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės ir Mildos Vainienės,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovei Rūtai Ramanauskaitei,

3atsakovės atstovui Augustui Muliarčikui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės ,,LITGRID“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Pareiškėja akcinė bendrovė ,,LITGRID“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-879 „Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ 2.3 punktą ir 3 punktą (toliau – ir Nutarimas).

7Skunde pareiškėja nurodė, kad Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 pareiškėjai buvo nustatytas 3 metų trukmės reguliavimo periodas nuo 2011 iki 2013 m. ir 2,32 ct/kWh perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba, kuri kiekvienais reguliavimo periodo metais būdavo perskaičiuojama remiantis Komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 patvirtinta Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodika (toliau – ir Metodika). Komisijos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260 nustatytas reguliavimo periodas buvo pratęstas 2014 metams.

8Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ (toliau – ir Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio) periodas buvo pratęstas 2015 metams. 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 m. perskaičiavimo“ (toliau – ir Nutarimas dėl perskaičiavimo, Nutarimas dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams) Komisija perskaičiavo ir nustatė 1,858 ct/kWh tiekiamos elektros energijos perdavimo paslaugos viršutinę ribą.

9Bendrovės valdyba 2014 m. spalio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 64 nustatė LITGRID AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kainas, taikytinas nuo 2015 m. sausio 1 d., ir 2014 m. spalio 27 d. raštu Nr. SD-4566 pateikė šias kainas Komisijai. Paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos Komisija skelbia viešai, laikydamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – ir EEĮ) 69 straipsnio 8 dalies nuostatų.

10Skundžiamu Nutarimu Komisija nusprendė teisės aktų nustatyta tvarka neskelbti Bendrovės nustatytų elektros energijos perdavimo paslaugos kainų 2015 metams ir nurodė Bendrovei per 10 kalendorinių dienų pakoreguoti teikiamų elektros energijos perdavimo paslaugų kainas taip, kad jos neviršytų Komisijos patvirtintų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinių ribų. Remiantis Nutarimo 3.2 ir 3.3 punktais, Bendrovei, nepakoregavus elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, nuo 2015 m. sausio 1 d. turėtų būti taikomos Komisijos Bendrovei patvirtintos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka.

11Skundžiamo Nutarimo 2 punkte Komisija konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ nustatė Bendrovei teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2015 metams. Remdamasi šiuo nutarimu, Komisija taip pat konstatavo, kad Bendrovė, nustatydama elektros energijos perdavimo paslaugos kainą 2015 metams, pažeidė EEĮ 69 straipsnio 1 ir 6 dalies nuostatas, t. y. Bendrovės nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršija Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutines ribas.

12Pažymėjo, kad skundžiamas Nutarimas yra tiesiogiai susijęs su Komisijos sprendimais dėl Bendrovės veiklos reguliavimo periodo pratęsimo ir viršutinių kainų ribų nustatymo 2015 metams, todėl, vertinant skundžiamo Nutarimo teisėtumą, būtina įvertinti, ar teisėtai Komisija priėmė 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“, įtvirtinusi elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutines ribas 2015 metams, o taip pat 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. O3-817„DėI LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“, 2015 metams pratęsusi Bendrovės veiklos reguliavimo periodą.

13Pabrėžė, kad pripažinus Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ ir 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. O3-817„Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ neteisėtais, nebeegzistuotų teisinės prielaidos skundžiamam Nutarimui priimti. Dėl šios priežasties, vertinant skundžiamo Nutarimo teisėtumą, būtina visų pirma išspręsti minėtų Komisijos nutarimų teisėtumo klausimą.

14Pareiškėjos nuomone, priimdama Nutarimą dėl reguliavimo laikotarpio ir Nutarimą dėl perskaičiavimo, Komisija pažeidė EEĮ nuostatas ir veikė ultra vires, nes jai nesuteikta teisė pratęsti jau nustatyto reguliavimo periodo trukmės. Pagal EEĮ 69 straipsnio 2 dalį, Komisijai nustatyta teisė koreguoti tik būsimo reguliavimo periodo trukmę, tačiau ji negali papildomam laikotarpiui pratęsti esamo reguliavimo periodo trukmės. Toks EEĮ 69 straipsnio 2 dalies nuostatų aiškinimas ir taikymas atitinka ekonominę bei teisinę elektros energijos perdavimo veiklos reguliavimo logiką. Metodikos 2 punkte nustatyta, kad elektros energijos perdavimo paslaugos kainų viršutinių ribų skaičiavimo tvarka yra pagrįsta skatinamojo reguliavimo principais. Viršutinės kainų ribos nustatomos visam reguliavimo periodui, nustatant pradinį pajamų lygį už teikiamas elektros energijos perdavimo paslaugas, kurios suskaičiuojamos ekonomiškai pagrindžiant energijos perdavimo būtinas sąnaudas bei protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Atsižvelgiant į nenumatytus pasikeitimus, elektros energijos kiekio poveikio, indeksavimo bei korekcijos koeficientus, pradinis pajamų lygis (tuo pačiu ir elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba) perskaičiuojamas kasmet. Toks kainodaros reguliavimas leidžia pareiškėjai ir Komisijai įvertinti tik pirminiu Reguliavimo periodu būtinas veiklos sąnaudas, kurių pagrindu Komisija tvirtina elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą. Reguliavimo periodo trukmės pratęsimas iškraipo skatinamąją tarifų reguliavimo sistemą, nes nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos neatspindi rinkos ir paslaugos teikėjo veiklos pokyčių ir pasikeitusių paslaugos teikėjo sąnaudų. Pratęsus Reguliavimo periodą papildomai dar dvejiems metams, 2010 metais nustatyti sąnaudų skaičiavimai neatspindi faktinės situacijos ir neatitinka realiai planuojamų sąnaudų, kurios nebuvo įtrauktos į 2010 m. planus. 2015 metams nustatyta perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba yra grindžiama 2010 metais 3 metų laikotarpiui apskaičiuotomis būtinomis veiklos sąnaudomis, į kurias neįtrauktos pareiškėjos 2014–2015 metais planuojamos sąnaudos. Nutarimas dėl viršutinės kainų ribos 2015 metams, priimtas pažeidžiant Metodikoje nustatytus reguliavimo principus, netinkamai pritaikius nenumatytų pasikeitimų koeficientą pradinio pajamų lygio koregavimui. Be to, Komisijos Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, kadangi yra nemotyvuotas, teisiškai ir faktiškai nepagrįstas. EEĮ 69 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tik Komisijos kompetencija nustatyti ir koreguoti reguliavimo periodo trukmę, tačiau neįtvirtintas tokio sprendimo faktinis ir teisinis pagrindas.

15EEĮ 69 straipsnio 5 dalis reglamentuoja elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos nustatymo tvarką, o Metodikos 5 punktas nustato Komisijos teisę motyvuotu sprendimu pratęsti paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį. Komisijos Dujų ir elektros departamento 2014 m. rugsėjo 25 d. pažymoje Nr. O5-248, kuri nurodoma Nutarime dėl reguliavimo laikotarpio, nėra jokių argumentų ir paaiškinimų, pagrindžiančių reguliavimo laikotarpio pratęsimo būtinumą ir teisėtumą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatant reguliuojamas elektros energetikos paslaugų kainas turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatomis.

16Pareiškėjos nuomone, Komisija nusprendė pratęsti reguliavimo periodą, kadangi nebuvo pasirengusi įvykdyti Apraše nustatytų reikalavimų ir nebuvo parengusi Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo metodikos. Tokie atsakovės veiksmai prieštarauja tiek teisinės valstybės, tiek įstatymų viršenybės bei kitiems viešojo administravimo principams. Priimant Nutarimą dėl reguliavimo periodo pratęsimo, nesilaikyta Metodikos 5 punkto reikalavimo – sprendimą dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio pratęsimo priimti ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki reguliavimo laikotarpio pabaigos. Pažymėjo, kad atsakovei buvo pateikti visi būtini duomenys, reikalingi perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos nustatymui naujam 2015–2019 metų reguliavimo periodui, todėl Komisija turėjo visas teises ir galimybes nustatyti perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą naujam reguliavimo periodui, o ne pratęsti reguliavimo laikotarpį 2015 metams. Pirmasis klausimas ir jo medžiaga paskelbti tik Komisijos posėdžio išvakarėse, t. y. 2014 m. rugsėjo 25 d., o antrasis klausimas ir su juo susijusi medžiaga – tik posėdžio dieną, t. y. 2014 m. rugsėjo 26 d.. Terminas susipažinti su Nutarimu dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo, įvertinti galimas jo pasekmes ir pateikti kvalifikuotus paaiškinimus buvo pernelyg trumpas ir sukėlė pareiškėjai neigiamas teisines pasekmes, apribojo galimybę tinkamai susipažinti su ketinamu priimti Komisijos nutarimu ir pasinaudoti teise teikti paaiškinimus, prašymus bei kitą svarbią informaciją. Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio ir Nutarimas dėl perskaičiavimo daro neigiamą įtaką Bendrovės veiklai ir galimybėms finansuoti vykdomų strateginių projektų finansavimą, nes Komisija neįvertino būtinų reguliuojamos veiklos sąnaudų 2015 metais.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti visą.

18Atsakovė Komisija atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjos skundo netenkinti.

19Atsiliepime nurodė, kad Komisija 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2013 metams nustatymo“ nustatė pareiškėjai 3 metų Reguliavimo laikotarpį, apimantį 2011–2013 metus, ir 2,32 ct/kWh perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą 2011–2013 metams.

20Komisija 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais, AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais ir AB LESTO visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ pakeitė Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2013 metams nustatymo“ nustatytą 2011–2013 metų Reguliavimo laikotarpį ir jį pratęsė 2014 metams (toliau – ir Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo 2014 metams).

21Komisija Nutarimu dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo pakeitė Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2014 metams nustatymo“ nustatytą 2011–2014 metų Reguliavimo laikotarpį ir jį pratęsė 2015 metams.

22Komisija Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams nustatė Pareiškėjui elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2015 metams – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM). Pareiškėja 2014 m. spalio 27 d. raštu Nr. SD–4566 pateikė valdybos 2014 m. spalio 27 d. protokolu Nr. 64 patvirtintą Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarką (toliau – ir Tvarka). Tvarkoje buvo nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, galiosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., paskaičiuotos pagal perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 2,223 ct/kWh (0,644 euro ct/kWh), o ne pagal Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintą perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM).

23Atsiliepime Komisija pažymėjo, kad skundžiamo Nutarimo 2.3 punktu konstatuota, kad pareiškėjos pateiktos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, galiosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., neatitinka Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos, todėl pareiškėja, nustatydama perdavimo paslaugos kainas (be PVM), taikomas už perdavimo paslaugą, pažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimą, įtvirtintą EEĮ 69 straipsnio 1 ir 6 dalyse, t. y. pareiškėjos diferencijuotos kainos viršija Komisijos nustatytą 2015 metams perdavimo veiklai pajamų lygį. Komisija skundžiamo Nutarimo 3.1 ir 3.2 punktais nurodė pareiškėjai per 10 kalendorinių dienų nuo šio Nutarimo priėmimo dienos ištaisyti šio Nutarimo 2.3 punkte nurodytą klaidą, t. y. pakoreguoti elektros energijos perdavimo paslaugos kainas pareiškėjos vartotojams, kad jos neviršytų Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos bei Komisijos 2015 metams nustatyto perdavimo veiklos pajamų lygio ir apie tai raštu informuoti Komisiją, o pareiškėjai neįvykdžius šio Nutarimo 3.1 punkte nustatytų nurodymų, vienašališkai nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti pareiškėjos elektros energijos perdavimo paslaugos kainas, nurodytas šio Nutarimo 3.2 punkte. Atitinkamai, vadovaujantis skundžiamo Nutarimo 3.3 punktu, pareiškėjai neįvykdžius šio Nutarimo 3.1 punkte nustatytų nurodymų, nuo 2015 m. sausio 1 d. Komisija nutarė taikyti pareiškėjai prie šio Nutarimo pridėtus Elektros energijos perdavimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką.

24Komisijos nuomone, Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo buvo priimtas laikantis visų EEĮ 69 straipsnio 2 dalyje numatytų Reguliavimo laikotarpio keitimo sąlygų, visiškai atitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje bei teismų praktikoje įtvirtintus administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Pabrėžė, kad priimdama Nutarimą dėl perskaičiavimo tinkamai vadovavosi Metodikos nuostatomis ir nenumatytų pasikeitimų koeficientą taikė nepažeisdama Metodikos nuostatų, todėl sprendė, kad ir šis nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

25Nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad skundžiamas Nutarimas neva įtakoja pareiškėjos galimybes vykdyti licencijuojamą elektros energijos perdavimo veiklą bei daro neigiamą įtaką jos veiklai ir galimybėms finansuoti strateginių projektų finansavimą. Rėmėsi EEĮ 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu, kuriame nurodoma, kad Komisija nustato elektros energetikos įmonių technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus ir jų įvertinimo tvarką. Ūkio subjektų technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas yra atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Tvarkos aprašas) ir jame įtvirtintais atitinkamais kriterijais.

26Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.6 punktu, EEĮ reglamentuojamose srityse reguliuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d.. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Komisijos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus. Pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu reguliuojamo ūkio subjekto technologinis, finansinis ar finansinis pajėgumas įvertinamas kaip nepakankamas reguliuojamos veiklos sąlygoms vykdyti, vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 3 punktu, licencijos galiojimas Komisijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka yra sustabdomas, o nepašalinus šio reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo per Komisijos nustatytą laikotarpį, vadovaujantis to paties straipsnio 7 dalies 2 punktu yra panaikinamas.

27Atsakovė pabrėžė, jog pareiškėja nepateikė jokiu išsamių ir visapusiškų faktinių duomenų bei įrodymų, patvirtinančių, jog Nutarimas įtakoja pareiškėjos galimybes vykdyti licencijuojamą elektros energijos perdavimo veiklą. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes vertino prielaidomis bei spėjimais. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2012–2014 m., t. y. per 3 metus, išmokėta 548 657 mln. Lt dividendų, kas ženkliai viršija reguliuojamą normatyvinį pelną, susidarantį per 5 metus. Akivaizdu, kad pareiškėja, norėdama išmokėti tokias dividendų sumas, skolinasi ir blogina savo finansinį pajėgumą. Pabrėžė, kad pareiškėjos galimybes finansuoti strateginių projektų finansavimą blogina pačios pareiškėjos veiksmai išsimokant pelną dividendais.

28Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą atmesti. Papildomai pažymėjo, kad pareiškėjos skundas yra grindžiamas identiškais argumentais, kurie jau yra įvertinti Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau – ir VAAT) 2017 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-565-764/2017. Pabrėžė, kad dėl šios administracinės bylos teismas ir buvo sustabdęs nagrinėjamą administracinę bylą, kad VAAT 2017 m. sausio 23 d. sprendimu konstatavo priimtų Komisijos Nutarimo dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo ir Nutarimo dėl perskaičiavimo teisėtumą bei pagrįstumą.

29Byloje ginčas kilęs dėl Nutarimo dalies teisėtumo bei pagrįstumo.

30Byloje nustatyta, kad Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl

31LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2013 metams nustatymo“ pareiškėjai buvo nustatytas 3 metų reguliavimo periodas, apimantis 2011–2013 metus, bei 2,32 ct/kWh perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 2011–2013 metams.

32Komisija 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais, LESTO AB skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais ir LESTO AB visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ pakeitė Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 nustatytą 2011–2013 metų reguliavimo periodą, jį pratęsdama 2014 metams.

33Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 buvo pakeistas Komisijos

342010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2011–2014 metams nustatymo“ nustatytas 2011–2014 metų reguliavimo periodas, pratęsiant jį 2015 metams.

35Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą nutarimą, Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 nustatė pareiškėjai elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2015 metams – 0,538 euro ct/kWh (1,858 ct/kWh) (be PVM).

36Pareiškėja 2014 m. spalio 27 d. raštu Nr. SD–4566 pateikė valdybos 2014 m. spalio 27 d. protokolu Nr. 64 patvirtintą Tvarką, kurioje buvo nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, galiosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., paskaičiuotos pagal perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 2,223 ct/kWh (0,644 euro ct/kWh), o ne pagal Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintą perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM).

37Komisija Nutarimo 2.3 punktu konstatavo, kad pareiškėjos pateiktos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, galiosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., neatitinka Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos, todėl pareiškėja, nustatydama perdavimo paslaugos kainas (be PVM), taikomas už perdavimo paslaugą, pažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 1 ir 6 dalyse, t. y. pareiškėjos diferencijuotos kainos viršija Komisijos nustatytą 2015 metams perdavimo veiklai pajamų lygį. Komisija skundžiamo Nutarimo 3.1 ir 3.2 punktais nurodė pareiškėjai per 10 kalendorinių dienų nuo šio Nutarimo priėmimo dienos ištaisyti šio Nutarimo 2.3 punkte nurodytą klaidą, t. y. pakoreguoti elektros energijos perdavimo paslaugos kainas pareiškėjos vartotojams, kad jos neviršytų Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos bei Komisijos 2015 metams nustatyto perdavimo veiklos pajamų lygio ir apie tai raštu informuoti Komisiją, o pareiškėjai neįvykdžius šio Nutarimo 3.1 punkte nustatytų nurodymų, vienašališkai nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti pareiškėjos elektros energijos perdavimo paslaugos kainas, nurodytas šio Nutarimo 3.2 punkte. Atitinkamai, vadovaujantis skundžiamo Nutarimo 3.3 punktu, pareiškėjai neįvykdžius šio Nutarimo 3.1 punkte nustatytų nurodymų, nuo 2015 m. sausio 1 d. Komisija nutarė taikyti pareiškėjai prie šio Nutarimo pridėtus Elektros energijos perdavimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką.

38Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

39VAAT 2017 m. sausio 23 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-565-764/2017 pagal pareiškėjos skundą dėl Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-817 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos reguliavimo laikotarpio pakeitimo“ ir Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“. Minėtame sprendime teismas konstatavo, kad priimdama ginčijamus nutarimus Komisija veikė teisėtai ir pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų nepažeidė, todėl pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

40Pažymėtina, kad šioje byloje skundžiamas Nutarimas yra priimtas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos pateiktos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, galiosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., neatitinka Komisijos Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos. Atitinkamai Nutarimas dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams buvo priimtas Nutarimu dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo pratęsus Reguliavimo laikotarpį 2015 metams. Pareiškėjos skundas grindžiamas argumentais, kurie išimtinai susiję su Komisijos priimtu Nutarimu dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo ir Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams, dėl kurių teisėtumo ir pagrįstumo yra priimtas ir įsiteisėjęs VAAT 2017 m. sausio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-565-764/2017. Atsižvelgiant į tai, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 57 straipsnio 2 dalimi, daro išvadą, jog tų pačių aplinkybių vertinti kitaip nei nustatyta šiame sprendime, nėra teisinio pagrindo.

41EEĮ 69 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija ginčo nagrinėjimo metu) nustatyta, kad viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas nustato Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymu, EEĮ ir viršutinių kainų ribų nustatymo metodikomis. Komisija, nustatydama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas, atsižvelgia į šių paslaugų teikimo sąnaudas.

42Komisija Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtino perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM).

43EEĮ 69 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Komisijai nustačius viršutines kainų ribas, paslaugų teikėjai turi teisę diferencijuoti paslaugos kainas pagal objektyvius požymius. Paslaugų teikėjai, diferencijuodami kainas, privalo laikytis nediskriminavimo principo ir tinkamai atsižvelgti į energijos vartojimo efektyvumo didinimo principą. Perdavimo paslaugos kaina gali būti diferencijuojama į dedamąsias elektros energijos vartotojams, gamintojams ir importuotojams, importuojantiems elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės. Perdavimo paslaugos kaina, persiuntimo paslaugos kaina, skirstymo paslaugos kaina visais atvejais, išskyrus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalį, gali būti diferencijuojamos į galios ir elektros energijos dedamąsias. Visuomeninė elektros energijos kaina gali būti diferencijuojama į prieigos ir elektros energijos dedamąsias. Paslaugų teikėjai nustato kainų diferencijavimo tvarką, kurios aprašą tvirtina Komisija.

44To paties straipsnio 8 dalis nustato, kad paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai. Komisija, nustačiusi, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti nesilaikant kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai, nurodo paslaugų teikėjui klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti, ir kad ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Komisijos pastabų gavimo Komisijai turi būti pateiktos pataisytos paslaugų kainos ir tarifai. Komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pataisytų paslaugų kainų ir tarifų pateikimo juos paskelbia arba, jeigu paslaugų teikėjas per nustatytą terminą neištaiso nurodytų klaidų, paslaugų kainas ir tarifus nustato vienašališkai ir juos paskelbia.

45Iš Bendrovės Komisijai pateiktos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, kuri turėjo įsigalioti 2015 m. sausio 1 d., matyti, jog ji neatitiko Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM). Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog Komisija pagrįstai nustatė, kad Bendrovė, nustatydama perdavimo paslaugos kainas (be PVM), taikomas už perdavimo paslaugą, pažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimą, įtvirtintą EEĮ 69 straipsnio 1 ir 6 dalyse. Taip pat pagrįstai Komisija Nutarimo 3.1. punktu nutarė nurodyti Bendrovei per 10 kalendorinių dienų nuo šio Nutarimo priėmimo dienos ištaisyti šio nutarimo 2.3. punkte nurodytą klaidą, t. y. pakoreguoti elektros energijos perdavimo paslaugos kainas Bendrovės vartotojams, kad jos neviršytų Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-822 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ patvirtintos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos – 1,858 ct/kWh (0,538 euro ct/kWh) (be PVM) bei Komisijos 2015 metams nustatyto perdavimo veiklos pajamų lygio ir apie tai raštu informuoti Komisiją, o 3.2. punktu nutarė bendrovei neįvykdžius šio Nutarimo 3.1. punkte nurodytų nurodymų, vienašališkai nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyti Bendrovei elektros energijos perdavimo paslaugos kainas.

46Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes, teisės aktų nuostatas bei į VAAT 2017 m. sausio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-565-764/2017, daro išvadą, kad Komisija, neperžengdama jai suteiktos kompetencijos ribų, įvertinusi faktinių aplinkybių visumą bei teisės aktų nuostatas, priėmė byloje skundžiamą Nutarimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

47Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132–134 straipsniais,

Nutarė

48Pareiškėjos akcinės bendrovės „LITGRID“ skundą atmesti.

49Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovei Rūtai Ramanauskaitei,... 3. atsakovės atstovui Augustui Muliarčikui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Pareiškėja akcinė bendrovė ,,LITGRID“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi... 7. Skunde pareiškėja nurodė, kad Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.... 8. Komisija 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 „Dėl LITGRID AB... 9. Bendrovės valdyba 2014 m. spalio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 64 nustatė... 10. Skundžiamu Nutarimu Komisija nusprendė teisės aktų nustatyta tvarka... 11. Skundžiamo Nutarimo 2 punkte Komisija konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 30 d.... 12. Pažymėjo, kad skundžiamas Nutarimas yra tiesiogiai susijęs su Komisijos... 13. Pabrėžė, kad pripažinus Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr.... 14. Pareiškėjos nuomone, priimdama Nutarimą dėl reguliavimo laikotarpio ir... 15. EEĮ 69 straipsnio 5 dalis reglamentuoja elektros energijos perdavimo paslaugos... 16. Pareiškėjos nuomone, Komisija nusprendė pratęsti reguliavimo periodą,... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus... 18. Atsakovė Komisija atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu... 19. Atsiliepime nurodė, kad Komisija 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249... 20. Komisija 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl LITGRID AB... 21. Komisija Nutarimu dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo pakeitė Komisijos... 22. Komisija Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams nustatė... 23. Atsiliepime Komisija pažymėjo, kad skundžiamo Nutarimo 2.3 punktu... 24. Komisijos nuomone, Nutarimas dėl reguliavimo laikotarpio pratęsimo buvo... 25. Nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad skundžiamas Nutarimas neva įtakoja... 26. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.6 punktu, EEĮ reglamentuojamose srityse... 27. Atsakovė pabrėžė, jog pareiškėja nepateikė jokiu išsamių ir... 28. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime į skundą... 29. Byloje ginčas kilęs dėl Nutarimo dalies teisėtumo bei pagrįstumo.... 30. Byloje nustatyta, kad Komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249... 31. LITGRID AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės... 32. Komisija 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl LITGRID AB... 33. Komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-817 buvo pakeistas Komisijos... 34. 2010 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-249 „Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos... 35. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą nutarimą, Komisija 2014 m. rugsėjo 30... 36. Pareiškėja 2014 m. spalio 27 d. raštu Nr. SD–4566 pateikė valdybos 2014... 37. Komisija Nutarimo 2.3 punktu konstatavo, kad pareiškėjos pateiktos elektros... 38. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 39. VAAT 2017 m. sausio 23 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr.... 40. Pažymėtina, kad šioje byloje skundžiamas Nutarimas yra priimtas... 41. EEĮ 69 straipsnio 1 dalyje (aktuali redakcija ginčo nagrinėjimo metu)... 42. Komisija Nutarimu dėl kainos viršutinės ribos 2015 metams patvirtino... 43. EEĮ 69 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Komisijai nustačius viršutines... 44. To paties straipsnio 8 dalis nustato, kad paslaugos teikėjo nustatytas kainas... 45. Iš Bendrovės Komisijai pateiktos elektros energijos perdavimo paslaugų... 46. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines bylos aplinkybes, teisės aktų... 47. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,... 48. Pareiškėjos akcinės bendrovės „LITGRID“ skundą atmesti.... 49. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...