Byla I-1992-244/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resource development group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resource development group“ skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

7pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Resource development group“ (toliau – ir pareiškėjas; bendrovė, UAB „Resource development group“) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009-05-11 sprendimą Nr. 2008/01-4R-281, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2008-05-07 sprendimą Nr. BR6-(1.14)-13770, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Komisijos probleminiams skundams nagrinėti 2008-10-28 sprendimą Nr. 2D-5307(12.37) ir įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti apskaičiuotą išmoką.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2008-05-14 gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2008-05-07 atsakymą Nr. BR6-(1.14)-13770, kuriuo atsisakyta pareiškėjui mokėti išmoką už žemės ūkio naudmenas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Šį atsakymą apskundė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Komisijai probleminiams skundams nagrinėti, kuri 2008-09-18 raštu pareiškėjo reikalavimus atmetė. Žemės ūkio ministerijos Komisijos probleminiams skundams nagrinėti atsakymą pareiškėjas 2008-12-01 apskundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2008-12-23 sprendimu Nr. 2008/01-4R-281 skundo nagrinėjimą nutraukė motyvuodama tuo, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Komisijos probleminiams skundams nagrinėti raštas nėra individualus administracinis aktas. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008-12-23 sprendimą Nr. 2008/01-4R-281 ir perdavė pareiškėjo UAB „Resource development group“ skundą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimo panaikinimo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai nagrinėti iš naujo. Administracinių ginčų komisija 2009-05-11 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas mano, kad komisijos ir Agentūros sprendimai yra neteisėti, nes paraiškos 11 p. buvo nustatyta, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa (toliau – ir programa) nėra patvirtinta Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl to paramos gavimo sąlygos gali kisti. Pareiškėjas paaiškino, kad sutiko su tuo, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti dėl programos patvirtinimo. Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutarė dėl paramos gavimo sąlygų, pareiškėjas tas sąlygas atitiko, tačiau 2007-11-12 įsakymu Nr. 3D-500 Žemės ūkio ministerija nustatė kitas sąlygas paramai gauti. Tikrinant paraišką 2007-06-29 galiojo 2007-03-30 įsakymu Nr. 3D-135 patvirtintos tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo ir kontrolės 2007 m. Taisyklės, kurių 9.2 punkte nustatyta, kad „šienas ir žalioji masė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyti ir išvežti iš lauko iki rugpjūčio 1 d. (išskyrus atvejus, kai žalioji masė šienavimo metu susmulkinama ir tolygiai paskleidžiama ganyklų ar pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose)“, taigi, teisės aktas leido žolę smulkinti ir paskleisti visame pievos plote. Pagal 2007-11-12 įsakymu Nr. 3D-500 patvirtintas naujas sąlygas pareiškėjas, deklaravęs pievas ir ganyklas, vadovaujantis sąlygų 5.5.6 p. nuostatomis, privalo visoje valdoje atitikti bent vieną iš šių kriterijų: gaminti prekinę žemės ūkio produkciją pievose ar ganyklose ir pateikti šios produkcijos realizavimo dokumentus ar pirkimo pardavimo sutartis, kuriose nurodyta vertė turi būti ne mažesnė kaip 250 Lt/ha, turėti bent 0,2 SG/ha pievose ir ganyklose (pagal valdų registre paraiškos pateikimo metų sausio 1 dieną esančius duomenis) arba jo deklaruotas dirbamos žemės plotas neturi būti mažesnis nei 1/3 bendro deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto. Tų pačių taisyklių 5.4 punkte liko reikalavimas, kad pareiškėjas privalo laikytis geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų. Pareiškėjas nurodė, kad įstatymai atgal negalioja, ir niekas negali nustatyti tokių prievolių, kurių įvykdyti jau neįmanoma, nes, išleidus šį įsakymą, visi darbai jau buvo atlikti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus.

9Pateiktu atsiliepimu atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjas 2007-06-29 Agentūrai pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti. Pareiškėja antrame paraiškos lape pažymėjo dvi priemones, į kurių paramą paramos laikotarpiu numatė pretenduoti. Pirma priemonė – gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų kasmetinį deklaravimą (Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos), antra priemonė – gauti kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones (Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai). Atsakovė paaiškino, kad pareiškėja teismui 2009-06-01 pateiktame skunde neteisingai interpretuoja žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklių, 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių ir šio įsakymo redakcijos 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 3D-500 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-151 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos“ ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas bei tinkamumo kriterijus. Remiantis taisyklėse nustatytais kriterijais, pareiškėja turėjo galimybę Agentūrai laiku pateikti finansinius dokumentus, kurie patvirtintų, kad pareiškėja 2007 m. vykdė prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, realizavo pagamintą žemės ūkio produkciją, gavo pajamų ir todėl jai teisėtai priklauso kompensacinės išmokos. Atsakovas mano, kad pareiškėjui ginčijamų teisės normų pagrindu gavus tiesiogines išmokas, jo reikalavimas įpareigoti ministeriją nurodyti Agentūrai išmokėti jam kompensacines išmokas, nors pats pripažįsta, kad 2007 m. nevykdė jokios prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos, už kurią jam priklausytų kompensacinės išmokos, yra nesuderinamas su teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Pareiškėjas, savanoriškai (nepriverstinai) dalyvaudamas Tiesioginių išmokų už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priemonėje, pasiekė įmonei naudingų tikslų – jam už 2007 m. deklaruotas žemės ūkio naudmenas buvo išmokėtos tiesioginės išmokos – 53 714,15 Lt paramos.

10Pateiktu atsiliepimu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsakovas atsiliepime nurodė ir jos atstovai per teismo posėdį paaiškino, kad pareiškėja 2007-06-29 pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“. „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti. Pateiktoje paraiškoje pareiškėja deklaravo 316,68 ha žemės ūkio naudmenų plotą. Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-03-30 įsakymu Nr. 3D-135 (toliau – Tiesioginių išmokų taisyklės), taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-151, ir Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paramos už energetinius augalus, kompensacinių išmokų už valstybės ir savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natūra 2000“ administravimo 2007 m. procedūros aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2007-04-12 įsakymu Nr. BR1-205. Patikrų vietoje metu buvo nustatyta, kad deklaruojami plotai neatitiko realiai rastų plotų. Tikrintojas patikros vietoje metu užfiksavo, kad nebuvo laikomasi geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų taisyklių 9.4 punkte. Vadovaujantis Tiesioginių išmokų taisyklių 9 punktu, žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma tiesioginių išmokų, turi atitikti GAAB reikalavimus. GAAB reikalavimų nesilaikymas įvertinamas vadovaujantis Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-10-29 įsakymu Nr. 3D-470 (toliau – ir Sankcijų metodika). Kadangi Patikros vietoje ataskaitos duomenimis buvo nustatyta, kad pareiškėja nesilaikė Tiesioginių išmokų taisyklių 9.4 punkte nurodyto GAAB reikalavimo, pagrindinė išmokos dalis buvo sumažinta 5 proc. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Sankcijų metodika. Atsakovė pažymėjo, kad pareiškėjos deklaruotas plotas, susietas su gamyba papildomai tiesioginių išmokų daliai gauti yra 0,60 ha. o faktiškai nustatytas – 0,25 ha, vadinasi, deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 50 proc., todėl išmokos papildoma dalis pareiškėjai nebuvo mokama. Kadangi valdoje, esančioje mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (mažo nepalankumo vietovės), pareiškėja nesilaikė GAAB reikalavimų žemės ūkio naudmenoms, jai buvo pritaikyta 5 proc. paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ sumažinimo sankcija. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Sankcijų metodikos 6.1 p., kuriame nurodyta, kad, kai pažeidimų plotas neviršija 10 proc. deklaruoto ploto, kompensacinė išmoka sumažinama 3 proc. Pareiškėja paraišką pateikė 2007-06-29, todėl jai buvo pritaikyta sankcija dėl 10 darbo dienų pavėluotai pateiktos paraiškos. Be to, teikdama paraišką pareiškėja savo parašu pripažino yra informuota, jog Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa nėra patvirtinta Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl to paramos gavimo sąlygos gali kisti. Pasirašydama prie paraiškos esančiame įsipareigojimų lape, pareiškėja taip pat sutiko, kad atitiktis paramos gavimo kriterijams bus patikrinta, patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir kitus su ja susijusius dokumentus; parama bus suteikta tik tuo atveju, jei pareiškėja atitiks paramos gavimo sąlygas; pasikeitus paramos gavimo kriterijams, pareiškėja privalės pateikti papildomus dokumentus, įrodančius tinkamumą gauti paramai. Pareiškėja neatitiko nei vieno iš paramos gavimo kriterijų. Europos Komisijos 2007-10-19 sprendimu Nr. C(2007)5076 patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-11-12 įsakymu 3D-500 „Dėl žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymo Nr. 3D-151 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyti pareiškėjų tinkamumo kriterijai. Vadovaujantis Taisyklių 5.5.6 p. nuostatomis, pareiškėjas, turintis pievų ir ganyklų, privalo visoje valdoje atitikti bent vieną iš šių kriterijų: gaminti prekinę žemės ūkio produkciją pievose ar ganyklose ir pateikti šios produkcijos realizavimo dokumentus ar pirkimo pardavimo sutartis, kuriose nurodyta vertė turi būti ne mažesnė kaip 250 Lt/ha, turėti bent 0,2 SG/ha pievose ir ganyklose (pagal valdų registre paraiškos pateikimo metų sausio 1 dieną esančius duomenis) arba jo deklaruotas dirbamos žemės plotas neturi būti mažesnis nei 1/3 bendro deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto, todėl, skaičiuojant paramą pagal MPŪV, atsižvelgta į plotus, atitinkančius minėtus reikalavimus. Apskaičiavus visas išmokas, pareiškėjai būtų priklausę 62 048,61 litų, bet, pritaikius sankcijas, t. y. sankciją dėl pavėluotai pateiktos paraiškos, kompleksinio paramos susiejimo sankciją už GAAB reikalavimų nesilaikymą, sankciją už pasėlių, kurie deklaruoti siekiant gauti susietą papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką, plotų neteisingą deklaravimą, taip pat kompleksinio paramos susiejimo sankciją (GAAB nesilaikymas mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose, mažo nepalankumo vietovėse) bei sankciją kompensacinėms išmokoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ dėl pavėluoto paraiškos pateikimo (mažo nepalankumo vietovės), pareiškėjai 2008-05-19 banko pavedimu buvo pervesta 53 714,15 Lt dydžio galutinė paramos suma. Pareiškėja, pretenduodama gauti 2007 metų kompensacines išmokas, kurios skiriamos subjektams, vykdantiems prekinę žemės ūkio gamybą (pagaminto šieno arba žalios masės realizavimas) MPŪV, turėjo Agentūrai laiku pateikti taisyklėse nurodytus žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, kurie patvirtintų, kad pareiškėja 2007 m. vykdė prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą ir atitinka paramos tinkamumo reikalavimus. Tačiau pareiškėja minėtų dokumentų Agentūrai nepateikė ir tai pati pripažįsta. Agentūra, nustačiusi, kad pareiškėja neturėjo pajamų iš žemės ūkio veiklos, o tik palaikė gerą pievų ir ganyklų agrarinę būklę priėmė 2008 gegužės 7 d. sprendimą Nr. BR6-(1.14)-13770) išmokėti pareiškėjai tiesiogines išmokas, tačiau nemokėti kompensacinių išmokų. Pareiškėja 2008-05-28 skundu minėtą Agentūros sprendimą apskundė ministerijai. Ministerija, atlikusi Agentūros ir Komisijos probleminiams skundams nagrinėti, sudarytos žemės ūkio ministro vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-80 (2008 m. rugsėjo 18 d. posėdžio protokolo Nr. 8D-396 (5.50), pateiktų dokumentų ir nurodytų aplinkybių teisinį įvertinimą, pritarė Agentūros sprendimui taikyti pareiškėjai sankcijas ir nemokėti 2007 metų kompensacinių išmokų dėl esminių kriterijų pagal MPŪV neatitikimo – pareiškėja nevykdė prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos (produkcijos iš žalienų realizavimo dokumentai nebuvo pristatyti). Ministerija priėmė teisėtą sprendimą, todėl prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 1 d. sprendimų pareiškėjo skundą atmetė.

13Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2007-06-29 pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2007 m. gauti ir antrame paraiškos lape pažymėjo dvi priemones, į kurių paramą paramos laikotarpiu numatė pretenduoti. Pirma priemonė – gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų kasmetinį deklaravimą (Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos), antra priemonė – gauti kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos). Subjektams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, Europos Komisija leidžia teikti dvigubą paramą.

14Paraiškas gauti tiesioginėms išmokoms pagal pirmą priemonę už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (toliau – ir Priemonė Nr. 1) administruojamos pagal Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2007 m. taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-135. Paraiškas gauti kompensacines išmokas už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse pagal antrąją priemonę (toliau – ir Priemonė Nr. 2) administruojamos pagal žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisykles (toliau – ir Mažiau palankios ūkininkauti vietovės; MPŪV).

15Pagal MPŪV taisyklių 2.1.3 punktą kompensacinių išmokų pagal Priemonę Nr. 2 mokėjimo pagrindinis tikslas – paremti fizinius ir juridinius asmenis, ūkininkaujančius MPŪV ir vykdančius prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą. Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151 patvirtintų taisyklių redakcijoje nebuvo išsamiai apibrėžti pareiškėjų tinkamumo kriterijai pagal Priemonę Nr. 2, todėl 2007 m. birželio 29 d. paraiškos teikimo metu pareiškėja buvo informuota, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa dar nėra patvirtinta Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl to paramos sąlygos paraiškos administravimo laikotarpiu gali kisti. Pareiškėja paraiškos priedo 11 punkte įgalioto asmens parašu patvirtino, kad yra susipažinusi su prisiimtais įsipareigojimais priemonėms įgyvendinti, paramos suteikimo/nesuteikimo tvarka ir (arba) galimų sankcijų taikymu ir sutiko, kad jos atitiktis paramos gavimo kriterijams bus patikrinta, kai bus patvirtinta minėta programa.

16Pareiškėjai buvo išmokėtos 2007 metų tiesioginės išmokos už deklaruotas žemės ūkio naudmenas pagal Priemonę Nr. 1, o ginčo dalykas yra neišmokėtos kompensacinės išmokos pagal Priemonę Nr. 2.

17Europos Komisijai 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007)5076 patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, žemės ūkio ministras 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3D-500 patvirtino pareiškėjų, ūkininkaujančių MPŪV pagal Priemonę Nr. 2, tinkamumo kriterijus: gaminti prekinę žemės ūkio produkciją pievose ar ganyklose ir prievolę pateikti šios produkcijos realizavimo dokumentus ar pirkimo pardavimo sutartis, kuriose nurodyta vertė turi būti ne mažesnė kaip 250 Lt/ha (Priemonės Nr. 2 taisyklių 5.5.6.1 punktas), turėti bent 0,2 SG/ha pievose ir ganyklose pagal valdų registre esančius duomenis paraiškos pateikimo metų sausio 1 dienos duomenimis (pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis paraiškos pateikimo metų liepos 1 dieną) (Priemonės Nr. 2 taisyklių 5.5.6.2 punktas) arba jo deklaruotas dirbamos žemės plotas neturi būti mažesnis nei 1/3 bendro deklaruotų žemės ūkio naudmenų ploto (Priemonės Nr. 2 taisyklių 5.5.6.3 punktas). Be to, ūkio subjektai, pretenduojantys gauti tiek tiesiogines išmokas pagal Priemonę Nr. 1, tiek kompensacines išmokas už ūkininkavimą MPŪV pagal Priemonę Nr. 2, turi laikytis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų.

182007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-151 redakcija (Žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3D-500) įsigaliojo pareiškėjo pateiktos paraiškos administravimo laikotarpiu, kurio terminas skaičiuojamas nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki kitų metų naujų paramos paraiškų pateikimo termino pradžios, todėl teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, pretenduodamas gauti 2007 metų kompensacines išmokas, kurios skiriamos subjektams, vykdantiems prekinę žemės ūkio gamybą MPŪV pagal Priemonę Nr. 2, turėjo Agentūrai laiku pateikti taisyklėse nurodytus žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, kurie patvirtintų, jog pareiškėja 2007 m. vykdė prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą ir atitinka paramos teikimo reikalavimus, tačiau pareiškėjas minėtų dokumentų Agentūrai nepateikė. Pareiškėjas pripažino, kad neturėjo pajamų iš žemės ūkio veiklos, o tik palaikė gerą pievų ir ganyklų agrarinę būklę, todėl papildomų išlaidų, už kurias jam priklausytų kompensacinės išmokos, nepatyrė. Tuo tarpu prekinės žemės ūkio produkcijos gamyba ir jos realizacija yra vienas iš pareiškėjų tinkamumo kriterijų kompensacinei paramai gauti pagal Priemonę Nr. 2.

19Žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3D-500 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-151 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo pareiškėjo paraiškos administravimo laikotarpiu, t. y. nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki kitų metų naujų paramos paraiškų pateikimo termino pradžios, todėl minėto teisės akto nuostatų vykdymas pareiškėjui buvo privalomas. Įsakymu buvo teisėtai patikslinti pareiškėjų tinkamumo gauti paramą kriterijai ir įvardyti dokumentai, kurie patvirtintų subjektų vykdytą prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, norėdamas gauti 2007 metų kompensacines išmokas, turėjo Agentūrai pateikti žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, kurie patvirtintų, kad pareiškėjas 2007 m. vykdė prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą, tačiau pareiškėjas minėtų dokumentų Agentūrai nepateikė.

20Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad išmoka už žemės ūkio naudmenas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse pareiškėjui buvo neišmokėta neteisėtai, nes jam nepagrįstai buvo pritaikyti nauji pareiškėjų tinkamumo kriterijai, kurie buvo nustatyti jau po 2007-06-29 paraiškos pateikimo. Pažymėjo, kad Žemės ūkio ministerija nauja taisyklių redakcija tik patikslino pareiškėjų tinkamumo kriterijus (pateiktinus dokumentus), kurie patvirtintų pareiškėjo tinkamumą gauti kompensacines išmokas. Kadangi pareiškėjas 2007 m. prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos nevykdė, todėl papildomų ūkininkavimo išlaidų, už kurias jam priklausytų kompensacinės išmokos, nepatyrė.

21Pareiškėjo teiginys, kad jo deklaruotos žemės ūkio naudmenos bei pasėliai atitinka geros agrarinės būklės reikalavimus, patvirtintus žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327, buvo pagrindas Agentūrai išmokėti pareiškėjai 2007 m. tiesiogines išmokas pagal Priemonę Nr. 1, tačiau tai nebuvo dokumentais pagrįsti duomenys, kad pareiškėjas 2007 m. vykdė prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą.

22Pareiškėjas įsipareigojo vykdyti priemonių įgyvendinimo reikalavimus, tačiau neatitiko kriterijų pagal MPŪV Priemonę Nr. 2, t. y., 2007 m. nevykdė prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos, neturėjo pajamų iš žemės ūkio veiklos ir dėl to papildomų išlaidų, kurias reikėtų kompensuoti, nepatyrė, todėl teismas konstatavo, kad Agentūra priėmė pagrįstą sprendimą nemokėti pareiškėjui 2007 metų kompensacinių išmokų už prekinės žemės ūkio produkcijos gamybą, nes jos pareiškėjas nevykdė.

23III.

24Pareiškėjas UAB „Resource development group“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Pareiškėjo vertinimu, teismas nenurodė teisės akto, kuris nustato paraiškos administravimo laikotarpį, jokio principo, pateisinančio teisės normų atgalinį taikymą.

25Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo UAB „Resource development group“ apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atkreipė dėmesį, kad teikdamas paraišką, pareiškėjo įgaliotas asmuo raštu patvirtino, jog žino, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa nėra patvirtinta Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl to paramos gavimo sąlygos gali kisti. Pasirašydamas prie Paraiškos esančiame Įsipareigojimų lape pareiškėjas sutiko, kad atitiktis paramos gavimo kriterijams bus patikrinta, patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir kitus su ja susijusius dokumentus; parama bus suteikta tik tuo atveju, jei pareiškėjas atitiks paramos gavimo sąlygas; pasikeitus paramos gavimo kriterijams, pareiškėjas privalės pateikti papildomus dokumentus, įrodančius tinkamumą gauti paramą, tačiau realiai pareiškėjas neatitiko nei vieno iš paramos gavimo kriterijų.

26Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pabrėžia, kad pareiškėjas, teikdamas Agentūrai paraišką, įsipareigojo vykdyti priemonių įgyvendinimo reikalavimus, tačiau neatitiko kriterijų pagal MPŪV Priemonę Nr. 2, t.y. už 2007 m. nevykdė prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos, neturėjo pajamų iš žemės ūkio veiklos ir dėl to papildomų išlaidų, kurias reikėtų kompensuoti, nepatyrė, o tik palaikė gerą pievų ir ganyklų agrarinę būklę, todėl Agentūros priimtas ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Ginčas kilęs dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. BR6-(1.14)-13770, kuriuo atsisakyta pareiškėjui mokėti išmoką už žemės ūkio naudmenas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Komisijos probleminiams skundams nagrinėti 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 2D-5307(12.37) teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2009 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 2008/01-4R-281, taip pat prašyta įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą išmokėti apskaičiuotą išmoką.

31Pirmosios instancijos teismas yra padaręs išvadą, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3D-500 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-151 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo pareiškėjo paraiškos administravimo laikotarpiu, t. y. nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki kitų metų naujų paramos paraiškų pateikimo termino pradžios, todėl minėto teisės akto nuostatų vykdymas pareiškėjui buvo privalomas ir šiuo įsakymu buvo teisėtai patikslinti pareiškėjų tinkamumo gauti paramą kriterijai ir įvardyti dokumentai, kurie patvirtintų subjektų vykdytą prekinę žemės ūkio produkcijos gamybą. Apeliacinis skundas pagrįstas iš esmės tuo argumentu, kad minėta pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, nes jokio administravimo laikotarpio, kurio metu būtų galima kaitalioti paramos gavimo sąlygas nėra ir niekada nebuvo.

32Teisėjų kolegija, vertindama minėtą apelianto argumentą, mano būtinu atsižvelgti į tai, kad teikdamas paraišką, pareiškėjo įgaliotas asmuo savo parašu patvirtino, kad žino, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa nėra patvirtinta Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl to paramos gavimo sąlygos gali keistis. Be to, pareiškėjas taip pat sutiko, kad atitiktis programos gavimo kriterijams bus patikrinta, patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir kitus su ja susijusius dokumentus, parama bus suteikta tik tuo atveju, jei pareiškėjas atitiks paramos gavimo sąlygas, pasikeitus paramos gavimo kriterijams, pareiškėjas privalės pateikti papildomus dokumentus, įrodančius tinkamumą gauti paramą. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad pareiškėjui iš anksto buvo žinoma, kad paramos gavimo sąlygos bus patvirtintos vėliau ir jos gali keistis, pareiškėjas su tokiomis sąlygomis sutiko, dėl to nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo teisės ar teisėti lūkesčiai nagrinėjamos bylos aplinkybėmis buvo pažeisti.

33Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė teisės aktus, teisingai įvertino nurodytas aplinkybes, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu ir paliktinas nepakeistu, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resource development group“ apeliacinis skundas atmestinas.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resource development group“ apeliacinį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 7. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Resource development group“... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2008-05-14 gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros... 9. Pateiktu atsiliepimu atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 10. Pateiktu atsiliepimu atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 1 d. sprendimų... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2007-06-29 pateikė paraišką... 14. Paraiškas gauti tiesioginėms išmokoms pagal pirmą priemonę už deklaruotus... 15. Pagal MPŪV taisyklių 2.1.3 punktą kompensacinių išmokų pagal Priemonę... 16. Pareiškėjai buvo išmokėtos 2007 metų tiesioginės išmokos už deklaruotas... 17. Europos Komisijai 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007)5076 patvirtinus... 18. 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-151 redakcija (Žemės ūkio ministro... 19. Žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 3D-500 „Dėl... 20. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad išmoka už žemės ūkio... 21. Pareiškėjo teiginys, kad jo deklaruotos žemės ūkio naudmenos bei pasėliai... 22. Pareiškėjas įsipareigojo vykdyti priemonių įgyvendinimo reikalavimus,... 23. III.... 24. Pareiškėjas UAB „Resource development group“ apeliaciniu skundu prašo... 25. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu... 26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu prašo apeliacinį... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Ginčas kilęs dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 31. Pirmosios instancijos teismas yra padaręs išvadą, kad Lietuvos Respublikos... 32. Teisėjų kolegija, vertindama minėtą apelianto argumentą, mano būtinu... 33. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 35. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resource development group“... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 1 d. palikti... 37. Nutartis neskundžiama....