Byla 2A-533-585/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vytauto Zeliankos, kolegijos teisėjų Antano Rudzinsko ir Godos Ambrasaitės-Balynienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo O. Marcenkevič IĮ „Alrata“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo priimto civilinėje byloje pagal AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui O. Marcenkevič IĮ „Alrata“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo O.Marcenkevič įmonės “Alrata” 8079,18 Lt žalos atlyginimą už suvartotą neapskaitinę energiją, 210 Lt už skaitiklio keitimą ir remontą, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-07-31 patikrinus elektros energijos apskaitą patalpose, kuriomis naudojosi atsakovas, buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio gaubto plomba po pirminio uždėjimo buvo pažeista. Ieškovo darbuotojai 2008-07-31 surašė neapskaitinės elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kurio atsakovas teismui neskundė. 2008-08-05 ieškovo Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisija apsvarstė aktą. Akto svarstyme dalyvavo įmonės savininkas O. Marcenkevič. Komisija, išklausiusi atsakovo atstovo paaiškinimus dėl surašyto akto, nutarė perskaičiuoti sunaudotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo 2007-07-31 iki 2008-07-31, pagal leistiną naudoti 10 kW galią ir darbo laiką, minusuojant apmokėjimus už tą laikotarpį. Atsakovas, nesutikdamas su tokiu komisijos sprendimu, kreipėsi į Apeliacinę neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų svarstymo komisiją. Apeliacinė komisija nutarė palikti galioti pirmosios komisijos sprendimą bei įpareigojo vartotoją per 10 dienų apmokėti elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidas. Ieškovas, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatų 58 p., 96.5 p., perskaičiavo atsakovo suvartotą elektkros energijos kiekį per aukščiau minėtą laikotarpį. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas minėtu laikotarpiu suvartojo neapskaitinės elektros energijos 8079,18 Lt sumai. Teismo posėdyje ieškovas prašė tenkinti ieškinio reikalavimus visiškai, nes skaitiklio pažeidimo faktą patvirtina ir ekspertizės išvada, be to prašė teismą priteisti ir ekspertizės išlaidas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodydamas, kad pagal Taisyklių 92 d. elektros energijos tiekėjo atstovas, surašydamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, privalo objektyviai ir visapusiškai ištirti ne vien taisyklių pažeidimo vietą ir pažeidimo faktą, bet ir išsamiai atskleisti paties pažeidimo aplinkybes. Ši norma įpareigoja subjektus, surašančius vietos apžiūros aktą, išsiaiškinti kaip, kokiu būdu ir kokiomis aplinkybėmis susiformavo pažeidimas. Be šios imperatyvios normos įvykdymo, negalima nustatyti pažeidėjo kaltės, pasekmių bei priežastinio ryšio. Atsakovo teigimu, 2008-07-31 apžiūros akte apsiribojama tik fakto apie plombos falsifikavimą nustatymu, nedetalizuojant, nei kokios Taisyklių normos, nei kokiu būdu jos pažeistos bei kokiomis įrodinėjimo priemonėmis nustatytas falsifikavimo faktas. Taip pat neanalizuotos aplinkybės, kokiu būdu buvo pažeistos namo eksploatuojamo elektros skaitiklio plombos, nors tai imperatyviai numato minėtos Taisyklės. Kaltė ir visos bylai svarbios aplinkybės privalėjo būti įrodinėjamos, tačiau tai nebuvo atlikta. Atsakovas pažymėjo, kad skaitiklio plombos negadino, jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Priešingai nei teigia ieškovas, skaitiklis yra ne atsakovo patalpų viduje, tačiau šalia patalpos esančiame pereinamajame koridoriuje, į kurį gali patekti bet kas. Be to, nustatyti pažeidimai neturėjo jokios įtakos elektros apskaitos prietaisų rodmenims, pagal kuriuos atsakovas mokėjo už elektros energiją, buvo teisingi - nurodytu pažeidimo laikotarpiu atsakovo elektros energijos vartojimo kiekiai nebuvo sumažėję, kas nesudarė jokio pagrindo atsakovui įtarti skaitiklio gedimą. Po skaitiklio pakeitimo atsakovas moka tokio paties dydžio mokestį už elektros energiją, kaip ir iki pažeidimo nustatymo, todėl be kita ko, atsakovas nepažeidė LR CK 6.388 str. 1 d. įtvirtintos teisės normos, o ieškovo išdėstytos faktinės aplinkybės nepatvirtina, kad ieškovas patyrė konkrečią, realią žalą. Be to, atsakovo atstovas nėra elektros energijos apskaitos prietaisų specialistas, todėl kaip eilinis asmuo negalėjo pastebėti kokių nors skaitiklio techninių trūkumų. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, ieškinio tenkinimo atveju prašė taikyti LR CPK 284 str. 1 d. numatytą galimybę teismo sprendimą išdėstyti, nes atsakovo turtinė padėtis yra bloga, pajamos iš individualios veiklos yra nedidelės.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-12-22 sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 8079,18 Lt žalai atlyginti, 6 procentų metines palūkanas, 210 Lt už skaitiklio remontą, 766,22 Lt už ekspertizę, 249 Lt žyminio mokesčio bei 12 Lt procesinių dokumentų išlaidoms atlyginti. Priteistos 8079,18 Lt žalos mokėjimą kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis išdėstė 12 mėnesių laikotarpiu. Remdamasis 2010-09-24 ekspertizės aktu, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo įmonėje buvo vartojama neapskaitinė elektros energija bei konstatavo, kad ieškovas įrodė esant visas civilinės atsakomybės sąlygas, nes esant neteisėtam elektros energijos vartojimui, ieškovui pakanka nustatyti ir įrodyti neteisėto vartojimo faktą, CK 6.248 str. 1 d. pagrindu ieškovas neprivalo įrodinėti atsakovo kaltės, atsakovo kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Teismas sprendė, kad atsakovas tokių įrodymų nepateikė, taip pat neįrodė, kad dėl žalos atsiradimo kalti kiti asmenys ar ieškovas. Nurodė, kad esant neteisėtam elektros energijos vartojimui ir nesant galimybės nustatyti suvartotos elektros energijos kiekio, žalos dydis nustatomas vadovaujantis Taisyklių 96.5 punktu, be to, tokią galimybę numato ir CK 6.249 str. Nustatęs, kad remiantis minėtų taisyklių 45.2, 45.11.1, 62 p. atsakovas yra įpareigotas užtikrinti įvadinių įrenginių, apskaitos prietaisų plombų saugumą, nekeisti jų prijungimo schemos, apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti ieškovą, teismas laikė, kad atsakovas neįrodė, kad skaitiklio pažeidimus padarė kiti asmenys, žala ieškovui padaryta neteisėtais atsakovo veiksmais vartojant neapskaitinę elektros energiją, todėl ieškinį tenkino.

6Atsakovo vadovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo nesutinka su teismo sprendimu ir prašo jį panaikinti bei priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė, kad teismui buvo pateiktas trifazio indukcinio dviejų tarifų elektros energijos skaitiklio CA4-U672MD1 pasas (toliau–pasas), kurio 2.3 p. įtvirtinta, kad skaitiklio laikrodžio valdymo pultas plombuojamas, o 2.4 p. – kad yra atbulinės eigos stabdiklis, neleidžiantis mažinti skaičiavimo mechanizmo parodymų. Taigi, apelianto nuomone, kritiškai vertintina ekspertizės akte daroma išvada, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu priverstinai persukami. Tačiau teismas išimtinai rėmėsi ekspertizės aktu, atsiribojo nuo įrodymų visumos vertinimo ir visiškai nepasisakė, dėl kokių priežasčių nesivadovauja minėtu rašytiniu įrodymu. Apeliantas skunde taip pat pažymėjo, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės, o teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą dėl kaltės nebuvimo atsakovui, netinkamai taikydamas ir aiškindamas kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymą ir įrodinėjimą, nes Taisyklių 93 p. nuostata laikytina CK 6.248 straipsnio 1 dalies išimtimi, paneigiančia atsakovo kaltės prezumpciją ir perkeliančia kaltės įrodinėjimo pareigą ieškovui. Apeliantas taip pat pažymėjo, kad teismo priteista žala viršija ieškovo faktiškai patirtus nuostolius ir tokiu būdu sudaromas pagrindas ieškovui praturtėti atsakovo sąskaita.

7Ieškovas atsakovo apeliacinį skundą prašė atmesti. Nesutikdamas su apelianto argumentais, atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad atsakovo nurodyto Paso 2.4 p. reiškia, kad atbulinės eigos stabdiklis neleidžia mažinti skaičiavimo mechanizmo parodymų skaitiklio rodmenis bandant atsukti elektriniu būdu, nenuėmus elektros skaitikilio gaubto. Tačiau 2010-09-24 ekspertizės akte nurodyta, kad elektros skaitiklio gaubto plombos po pirminio uždėjimo buvo pažeistos, t.y. jos buvo nuimtos, o vėliau uždėtos pakartotinai. Todėl akivaizdu, kad pažeidus plombas ir nuėmus skaitiklio gaubtą galima įtakoti elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmą, ką ir nustatė ekspertas. Ieškovas taip pat nesutiko su apelianto teiginiu, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės. Nors pripažino, kad apeliantas pagrįstai nurodė, kad skolininko kaltės prezumpcija Lietuvos civilinėje teisėje nėra absoliuti, ieškovas pabrėžė, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog Taisyklėse yra nustatyta bendrosios CK 6.248 str. 1 d. taisyklės dėl skolininko kaltės prezumpcijos išimtis. Ieškovo teigimu, teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad atsakovas į bylą nepateikė šią prezumpciją paneigiančių įrodymų, todėl jis nepagrįstai apeliuoja į netinkamą įrodinėjimo naštos paskirstymą. Atmesdamas apelianto argumentą dėl to, kad Taisyklių 96.5 p. pagrindu perskaičiuotą atsakovės suvartotą elektros energiją reikėtų laikyti baudiniais nuostoliais, ieškovas pažymėjo, kad iš skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad, spręsdamas dėl priteistinų nuostolių dydžio, teismas atsižvelgė į byloje surinktus ir šalių pateiktus įrodymus ir priimdamas sprendimą vadovaudamasis CK 1.5 str. bei 6.251 str. 1 d. įtvirtintais principais, nustatė iš atsakovo priteistinų nuostolių dydį ir šie nuostoliai, ieškovo vertinimu, negali būti kvalifikuojami kaip baudiniai. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu pirmos instancijos teismas galėjo daryti išvadas, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki ir kad iš atsakovo priteisus ieškovo prašomą žalą, atsakovo atžvilgiu atsirastų nepriimtinų ir sunkių padarinių.

8Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės dviem argumentais – pirmosios instancijos teismas, netinkamai paskirstęs įrodinėjimo naštą, patenkino ieškinį ieškovui neįrodžius atsakovo kaltės, ir, neatsižvelgęs į energijos suvartojimą iki nustatyto skaitiklio pažeidimo bei po jo, neteisingai nustatė suvartotos energijos per tiriamąjį laikotarpį kiekį, dėl to neteisingai apskaičiavo žalos dydį.

9Dėl kaltės

10Reikalaudamas nuostolių atlyginimo, ieškovas reikalavo atsakovo civilinės atsakomybės, nurodydamas atsakovo netinkamą sutarties vykdymą, pasireiškusį skaitiklio pažeidimu, dėl kurio tapo neįmanomas suvartotos elektros energijos apskaičiavimas pagal skaitiklio parodymus.

11Skolininko kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248str.1d.). Šalių santykiui įstatymu nenustatyta skolininko (atsakovo) kaltės prezumpcijos taisyklės išimtis.

12LR Ūkio ministro 2005 10 07 įsakymu patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 93p. nustatyta, kad operatoriaus sudaryta komisija turi nustatyti vartotojo (suprantamo kaip vartotojas šių taisyklių prasme) kaltę dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo, tačiau ši nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kad tinklų operatorius turi teisę reikalauti ne tik civilinės vartotojo atsakomybės, ne tik į žalos ir nuostolių atlyginimą, bet ir reikalauti vartotojo baudžiamosios arba administracinės atsakomybės (pvz. pagal BK 179str. arba ATPK 991str. ), kai turi būti įrodyta vartotojo kaltė. Be to, Taisyklių 96.4p. nustatyti atvejai, kai taikomos išimtys kaltės prezumpcijai, todėl operatorius privalo ištirti, ar nėra Taisyklėse išvardintų atvejų, dėl kurių kaltės prezumpcija būtų paneigta patvirtinant vartotojo veiksmų teisėtumą.

13Šalių sudarytoje sutartyje numatyta, kad sutarties šalys vadovaujasi elektros energijos vartojimo taisyklėmis. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62p. nustatyta, kad vartotojas (patalpų savininkas arba nuomininkas) atsako už elektros apskaitos prietaisų ir visų plombų apsaugą.

14Todėl teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo naštą šalims ir pagrįstai sprendė, kad atsakovo kaltė nepaneigta, todėl nustatyta, esant akivaizdiems įrodymams, patvirtinantiems skaitiklio plombų pažeidimą ir išorinį poveikį skaitiklio mechanizmui, tokiems įrodymams yra pakankamiems darant išvadą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nenustačius jokių trečiųjų asmenų suinteresuotumo tokius veiksmus atlikti.

15Dėl nuostolių dydžio

16Nuostoliai, tinklų operatoriaus patiriami dėl neteisėto elektros energijos vartojimo sugadinus elektros apskaitos prietaisą, 2008 07 31 nustačius atsakovo valdomų patalpų elektros skaitiklio plombų pažeidimus, apskaičiuojami pagal tuo metu galiojusį teisės aktą – LR Ūkio ministro 2005 10 07 įsakymu patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96p., nepriklausomai nuo to, kokį elektros energijos suvartojimą vartotojas deklaruoja prieš pažeidimo laikotarpį ir po jo.

17Taip pat pirmosios instancijos teismo posėdyje ištirtais įrodymais – ekspertizės išvada ir šalių paaiškinimais, paneigiamas atsakovo atsikirtimas dėl negalimumo paveikti skaitiklio mechanizmą. Ekspertizės akte užfiksuoti ne tik skaitiklio plombų, bet ir skaitiklio dalių mechaniniai pažeidimai, kurie liudija apie prievartinį pašalinį (išorinį) mechaninį poveikį skaitiklio skaičiavimo mechanizmo dalims, rodantys skaičiavimo dalies būgnų priverstinį persukimą.

18Todėl atsakovo nurodomais argumentais apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str.1d.1p., 331str., teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą..

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus miesto 3 apylinkės... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodydamas, kad pagal... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-12-22 sprendimu ieškinį patenkino.... 6. Atsakovo vadovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo nesutinka su teismo... 7. Ieškovas atsakovo apeliacinį skundą prašė atmesti. Nesutikdamas su... 8. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės dviem argumentais – pirmosios... 9. Dėl kaltės... 10. Reikalaudamas nuostolių atlyginimo, ieškovas reikalavo atsakovo civilinės... 11. Skolininko kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama,... 12. LR Ūkio ministro 2005 10 07 įsakymu patvirtintose Elektros energijos tiekimo... 13. Šalių sudarytoje sutartyje numatyta, kad sutarties šalys vadovaujasi... 14. Todėl teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo naštą šalims ir pagrįstai... 15. Dėl nuostolių dydžio... 16. Nuostoliai, tinklų operatoriaus patiriami dėl neteisėto elektros energijos... 17. Taip pat pirmosios instancijos teismo posėdyje ištirtais įrodymais –... 18. Todėl atsakovo nurodomais argumentais apeliacinis skundas negali būti... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str.1d.1p.,... 20. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti...